Všeobecné

Před použitím webových stránek společnosti VMware, Inc. a jejích dceřiných společností (dále souhrnně jen „společnost VMware“) si pečlivě přečtěte tyto podmínky použití (dále jen „podmínky“). Přístupem, prohlížením nebo používáním těchto webových stránek potvrzujete, že jste si přečetli tyto podmínky, jste s nimi srozuměni a vázáni a že budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy včetně zákonů a předpisů Spojených států vymezujících export a opakovaný export, přičemž odchýlení se od zákonů Spojených států vymezujících export a opakovaný export je zakázáno. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněni tyto webové stránky používat. Tyto podmínky upravují vaše používání webových stránek, obsahu (např. textu, údajů, informací, softwaru, grafiky a fotografií), které může společnost VMware prostřednictvím webových stránek zpřístupnit (dále souhrnně jen „materiály“), a služby, které může společnost VMware prostřednictvím webových stránek poskytovat (dále souhrnně jen „služby“). Webové stránky, materiály a služby jsou v těchto podmínkách souhrnně označovány jako „webové stránky VMware“.

 

Na konkrétní materiály, informace, produkty, software nebo služby nabízené prostřednictvím webových stránek VMware se mohou vztahovat další nebo odlišné podmínky a sdělení. Na konkrétní materiály, informace, produkty, software nebo služby nabízené prostřednictvím webových stránek VMware se mohou vztahovat další nebo odlišné podmínky a sdělení. V případě rozporu budou mít výše uvedené další nebo odlišné podmínky přednost před těmito podmínkami. Nahlédněte do příslušné smlouvy nebo sdělení.

 

Tyto podmínky obsahují Uživatelské podmínky pro účast v komunitě a podmínky uvedené v  Uživatelských podmínkách pro účast v komunitě jsou do tohoto dokumentu začleněny odkazem. Tyto podmínky spolu s případnými dalšími podmínkami, se kterými souhlasíte při používání určitých prvků webových stránek VMware, představují celé a výhradní konečné prohlášení smlouvy mezi vámi a společností VMware týkající se předmětné záležitosti tohoto dokumentu, které nahrazuje všechny případné předchozí dohody nebo ujednání mezi vámi a společností VMware týkající se této předmětné záležitosti. Tyto podmínky a vztah mezi vámi a společností VMware se budou řídit zákony státu Kalifornie, tak jako se jimi řídí smlouvy plně vyhotovené, uzavřené a plněné v Kalifornii osobami s trvalým pobytem v Kalifornii, a to bez ohledu na vaše skutečné bydliště. Veškeré soudní spory vyplývající z těchto podmínek nebo používání webových stránek VMware nebo s nimi souvisejících budou předloženy federálním nebo státním soudům se sídlem v okrese Santa Clara v Kalifornii, a tímto se pro tyto účely neodvolatelně podřizujete výhradní osobní soudní pravomoci těchto soudů. Pokud společnost VMware neuplatní nebo nevymáhá některé právo nebo ustanovení podle těchto podmínek, neznamená to, že se tohoto práva nebo ustanovení vzdává. Pokud soud s příslušnou pravomocí shledá, že některé ustanovení těchto podmínek je neplatné, souhlasíte i přesto s tím, že tento soud se může pokusit uvést záměry vaše a společnosti VMware v platnost tak, jak je v daném ustanovení uvedeno, a že ostatní ustanovení těchto podmínek zůstanou platná a účinná v plném rozsahu. Tyto podmínky zůstanou platné a účinné v plném rozsahu bez ohledu na případné ukončení používání webových stránek VMware z vaší strany. Tyto podmínky se budou vykládat bez uplatnění striktního výkladu ve prospěch či neprospěch vás nebo společnosti VMware. Tyto podmínky a případná práva a povolení poskytnutá podle nich nesmíte převést ani postoupit. Společnost VMware je však může postoupit bez omezení.

Používání softwaru

V rozsahu, v jakém společnost VMware zajišťuje stahování chráněného softwaru VMware nebo softwaru s otevřeným zdrojovým kódem z webových stránek VMware (dále jen „software“), je tento software chráněn příslušnými autorskými právy, patentovými a dalšími právy na duševní vlastnictví, která jsou majetkem buď společnosti VMware, nebo třetí osoby – poskytovatele licence. Případné použití softwaru podléhá podmínkám příslušné licenční smlouvy s koncovým uživatelem nebo smlouvy o softwaru s otevřeným zdrojovým kódem.

 

Veškeré zkušební verze softwaru se poskytují „TAK, JAK JSOU“ pouze pro účely vyzkoušení a pro vnitřní potřebu. Zkušební verze softwaru nesmíte používat pro komerční účely ani pro účely vývoje nebo výroby. Kromě toho může být zkušební software časově omezený a po určité době jej nebudete moci používat.

Ochranné známky

Společnost VMware si vyhrazuje veškerá práva na své ochranné známky, servisní známky a loga, které společně s ochrannými známkami, servisními známkami a logy dceřiných společností VMware budou dále souhrnně označovány jako „ochranné známky VMware“.

 

Žádný zaměstnanec ani jiný zástupce společnosti VMware není oprávněn udělit povolení k používání ochranných známek VMware nebo poskytnout pokyny k jejich použití, pokud to není povoleno v rámci formální písemné smlouvy. Jakýkoli příslib nebo jiné prohlášení týkající se ochranných známek VMware poskytnutý zaměstnancem společnosti VMware při chybějící formální písemné smlouvě tedy nelze považovat za směrodatný.

 

Ochranné známky VMware jsou vysoce ceněným duševním vlastnictvím, a proto společnost VMware přijme potřebné kroky k tomu, aby je ochránila před znehodnocením a používáním ochranných známek třetích osob, které jsou k nerozeznání podobné ochranným známkám VMware nebo které by mohly být s ochrannými známkami VMware zaměněny.

 

Pokud formální písemná smlouva povoluje jednu nebo více ochranných známek společnosti VMware, bude jejich použití probíhat v souladu s pokyny zveřejněnými na adrese:
https://www.vmware.com/brand/portal/guidelines.html.

 

Společnost VMware nemá námitky proti používání ochranných známek VMware (vyjma používání log), které odkazují konkrétně na produkty společnosti VMware. Avšak při výhradně referenčním použití ochranných známek VMware, které je v souladu s tzv. doktrínou fair use, musí být ochranné známky uváděny prostým textem. Pro odlišení referenčního použití a použití porušujícího předpisy se obraťte na kvalifikovaného právníka.

 

Ve Spojených státech by registrované ochranné známky VMware měly být označeny symbolem „®“, zatímco neregistrované ochranné známky VMware by měly mít označení „™“. Ochranné známky VMware je nutno používat jako přídavná jména, nikoli jako podstatná jména nebo slovesa.

Odkazování na webové stránky VMware

Odkazování na webové stránky VMware (včetně interní nebo podpůrné stránky obsahující součást webových stránek VMware) musí být písemně schváleno společností VMware. Výjimku tvoří případy, kdy je uděleno omezené, odvolatelné právo na vytvoření hypertextového odkazu na webové stránky pod podmínkou, že webové stránky s tímto hypertextovým odkazem:

 

1.nevyužívají obsah webových stránek VMware,
2. nevyužívají logo VMware,
3. nevyužívají framing webových stránek VMware,
4. neinformují klamně o přidruženosti nebo jiném vztahu ke společnosti VMware,
5. neinformují klamně o případném souhlasu společnosti VMware,
6. neobsahují obsah, který by mohl být vykládán jako nezákonný, nevkusný, urážlivý nebo kontroverzní, a
7. budou na požádání ze strany společnosti VMware ihned změněny tak, aby z nich byl hypertextový odkaz odstraněn.

Autorská práva

Není-li uvedeno jinak, vztahují se na obsah webových stránek VMware autorská práva (c) 1998-2011 VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Všechna práva vyhrazena.

 

Obsah webových stránek VMware je chráněn podle amerických a zahraničních zákonů o autorských právech. Nesmíte kopírovat ani distribuovat žádnou část webových stránek VMware, pokud to není nutné k jejich prohlížení.

 

S případnými otázkami nebo připomínkami se obraťte na společnost VMware

Odkazy na stránky třetích stran

Odkazy na webové stránky třetích stran uvedené na webových stránkách VMware jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte webové stránky VMware. Společnost VMware neschvaluje ani neposkytuje jakákoli prohlášení týkající se webových stránek těchto třetích osob a není odpovědná za správnost informací, údajů, názorů, rad nebo prohlášení, které tyto webové stránky obsahují. Společnost VMware nemá tyto stránky pod svou kontrolou a není odpovědná za obsah jakýchkoli stránek třetích stran, odkazů obsažených na webových stránkách třetích stran ani za jejich případné změny či aktualizace.

Dodržování předpisů proti softwarové kriminalitě a soulad s licencí

Společnost VMware pečlivě chrání své technologie a dovoluje ostatním používat je na základě licenčních smluv. Použití nebo distribuce softwaru VMware bez povolení společnosti VMware představuje softwarové pirátství. Společnost VMware distribuuje a prodává své výrobky prostřednictvím kanálové sítě distributorů a prodejců po celém světě. Společnost VMware nedistribuuje ani neprodává své výrobky prostřednictvím neautorizovaných kanálů, např. aukcí, systému P2P nebo prostřednictvím nezákonných webových stránek pro stahování, které nabízejí generátory klíče nebo sériového čísla. Pokud uvažujete o pořízení či jste si již pořídili software VMware některým z těchto způsobů, pravděpodobně se jedná o pirátský software. Potřebujete-li pomoc s vlastním neautorizovaným používáním softwaru VMware nebo jeho neautorizovaným používáním ze strany jiné osoby, obraťte se na společnost VMware zde.

 

Společnost VMware také chápe, že někteří zákazníci mohou mít problém se správou svých softwarových licencí. V takovém případě může pomoci Tým společnosti VMware pro dodržování licencí tím, že zkontroluje záznamy o použití a odsouhlasí je podle interních záznamů společnosti VMware o oprávnění. Cílem tohoto programu je poučit zákazníky společnosti VMware o podmínkách jejich licencí u společnosti VMware a uvést záznamy o oprávnění do souladu s používáním. S případnými otázkami nebo problémy týkajícími se používání ze strany vaší společnosti se obraťte na Tým společnosti VMware pro dodržování licencí na adrese licensecompliance@vmware.com.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte a budete krýt společnost VMware, její mateřské společnosti, dceřiné společnosti a další přičleněné společnosti (a příslušné představitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance nebo zástupce těchto subjektů) před všemi případnými žalobami, odpovědností, škodami, ztrátami, náklady, výdaji a platbami (mimo jiné včetně přiměřených odměn za právnické služby), které mohou daným stranám vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s použitím webových stránek nebo porušením těchto podmínek z vaší strany (nebo ze strany libovolné osoby používající váš účet, počítač nebo software). Společnost VMware si vyhrazuje právo převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad libovolnou záležitostí, za kterou byste jinak měli poskytnout odškodnění, a v takovém případě souhlasíte s tím, že budete se společností VMware spolupracovat na obhajobě takových nároků, a v žádném případě nesmíte bez písemného souhlasu společnosti VMware souhlasit s jakýmkoli vypořádáním, které by mělo vliv na společnost VMware.

Elektronická komunikace

Když navštěvujete webové stránky společnosti VMware nebo posíláte společnosti VMware e-maily, komunikujete s ní elektronickou formou. Můžeme vám odpovědět e-mailem nebo zveřejněním oznámení na webových stránkách společnosti VMware. Souhlasíte s tím, že všechna tato oznámení, zveřejnění a další sdělení, která vám společnost VMware zašle elektronickou cestou, splňují všechny zákonné nároky na to, aby tato komunikace byla ekvivalentní písemné formě.

Práva vlády USA

Všechny produkty a publikace společnosti VMware jsou komerční povahy. Software, publikace a softwarová dokumentace dostupná na webových stránkách VMware představují „komerční zboží“ tak, jak je tento termín definován v ustanovení 48 C.F.R.§2.101, a skládá se z „komerčního počítačového softwaru“ a „dokumentace komerčního počítačového softwaru“ tak, jak je tento termín definován v ustanovení 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(1) a 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(5) a jak je použit v části 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212, případně 48 C.F.R. §227.7202. Podle ustanovení 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212, 48 C.F.R.§252.227-7015, 48 C.F.R. §227.7202 až 227.7202-4, 48 C.F.R. §52.227-19 a další příslušné odstavce federálního zákoníku (CFR) jsou publikace, komerční počítačový software a dokumentace komerčního počítačového softwaru společnosti, VMware distribuovány a poskytovány na základě licence koncovým uživatelům z řad vlády Spojených států pouze s těmi právy, která jsou poskytována všem ostatním koncovým uživatelům podle podmínek obsažených v licenčních smlouvách, jež jsou přiloženy k produktům a softwarové dokumentaci, a podmínek obsažených v tomto dokumentu.

Ustanovení o zřeknutí se práv

Neexistuje příslib ani záruka, že informace o webových stránkách VMware budou správné, aktuální a úplné. Webové stránky VMware mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Společnost VMware nepřebírá žádnou odpovědnost (a výslovně odmítá odpovědnost) za aktualizaci webových stránek společnosti VMware tak, aby byly informace průběžně udržovány aktuální nebo aby byla zajištěna správnost či úplnost zveřejněných informací. Proto byste si měli předtím, než učiníte rozhodnutí související se službami, produkty nebo jinými záležitostmi popsanými na webových stránkách VMware, ověřit správnost a úplnost všech zveřejněných informací. Společnost VMware neposkytuje žádná ujištění, že ohlášené problémy odstraní, a to ani v případě, že se společnost VMware rozhodne poskytnout informace s cílem vyřešit problém.

 

VŠECHNY INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH VMWARE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, A „SE VŠEMI CHYBAMI“ A BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A JISTOT. SPOLEČNOST VMWARE VÝSLOVNĚ A V CO NEJVĚTŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ODMÍTÁ VŠECHNY VÝSLOVNÉ, ODVOZENÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ ZÁRUKY A PROHLÁŠENÍ, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NÁROKU NEBO NEPORUŠENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV A PRÁV NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ, POUŽITÍ NEBO OBCHODNÍ PRAXE. ANIŽ BY TÍM BYLA OMEZENA VŠEOBECNÁ PLATNOST VÝŠE UVEDENÉHO, NEPOSKYTUJE SPOLEČNOST VMWARE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY VMWARE BUDOU FUNGOVAT NEPŘERUŠOVANĚ, VČAS, BEZPEČNĚ NEBO BEZCHYBNĚ.

Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST VMWARE NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA (A) JAKOUKOLI NEPŘÍMOU, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNOU, NÁHODNOU, KÁRNOU NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODU NEBO (B) JAKOUKOLI ŠKODU PŘESAHUJÍCÍ 100,00 USD, VČETNĚ ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZTRÁTY ZISKU, PŘÍJMŮ NEBO ÚSPOR, ZTRÁTY NEBO ŠKODY NA DATECH NEBO V DŮSLEDKU PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY VMWARE NEBO LIBOVOLNÉ MATERIÁLY, INFORMACE, PRODUKTY NEBO SLUŽBY, K NIMŽ JE PŘISTUPOVÁNO NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM, A TO BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TYTO ŠKODY ZALOŽENY NA ZÁRUCE, SMLOUVĚ, PŘEČINU, ZÁKONU NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORII, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST VMWARE BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA (NEBO O NÍ MĚLA VĚDĚT).

Výjimky a omezení

 

Některé jurisdikce neumožňují vyloučení určitých záruk nebo omezení či vyloučení odpovědnosti za určité škody. Proto se na vás některé z výše uvedených ustanovení o zřeknutí se práv a omezeních odpovědnosti nemusí vztahovat. V rozsahu, v jakém společnost VMware nesmí podle příslušného práva odmítnout odvozené záruky nebo omezit svou odpovědnost, bude rozsah a doba trvání takové záruky a rozsah odpovědnosti společnosti VMware odpovídat minimu povolenému podle tohoto příslušného práva.

 

Zásady ochrany osobních údajů 

Zásady kontroly vývozu 

Licenční smlouvy s koncovým uživatelem 

Uživatelské podmínky pro účast v komunitě