Datum účinnosti: pondělí 1. listopadu 2021


Společnost VMware, Inc. se sídlem ve Spojených státech a společnosti její skupiny („společnost VMware“, „my“, „nám“ a „naše“) se zavázaly chránit vaše soukromí. Toto oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů („oznámení“) popisuje postupy ochrany osobních údajů, které se vztahují na naše shromažďování, používání a zpřístupňování osobních údajů získaných od uchazečů o zaměstnání, vzdělávání či stáž („vy“ a „vaše“) ve společnosti VMware, když nám odešlete své osobní a jiné údaje prostřednictvím některého z našich online nebo offline portálů pro uchazeče, webových stránek či jiných náborových prostředků (souhrnně označovaných „stránky“), a také postupy, jak tyto údaje používáme a sdílíme. Ceníme si vašeho zájmu o společnost VMware a dbáme na to, abychom vaše údaje zpracovávali a používali odpovědně.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení, kontaktujte nás na adrese privacy@vmware.com.

Jste-li obyvateli Evropského hospodářského prostoru („EHP“), v částech „Vaše práva na ochranu osobních údajů“ a „Další práva pro EHP a některá další území“ níže najdete další informace, které se vás týkají.

 

ČÁST I: JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAK JE POUŽÍVÁME
 1. Údaje shromažďované od vás
  Abychom mohli vaši žádost zpracovat, požádáme vás o poskytnutí vašich osobních údajů. Veškeré údaje jsou poskytovány dobrovolně a vy sami určujete rozsah údajů, které společnosti VMware poskytnete. Některé údaje však mohou být ke zhodnocení vaší žádosti nezbytné a nebudou-li poskytnuty, naše možnosti vzít vás jako uchazeče v úvahu mohou být omezené.

  Příklady typů osobních údajů, které může společnost VMware zpracovávat:

  (i) Osobní údaje
  Společnost VMware požaduje určité osobní údaje, jako jsou údaje o vzdělání a předchozích zaměstnáních, kontaktní údaje a preference, údaje o pracovní kvalifikaci a pracovním zařazení nebo jiných kariérních možnostech, o něž máte zájem se ucházet. Společnosti VMware můžete poskytnout i další informace, jako je životopis, kopie vysvědčení, reference z předchozích zaměstnání a související informace nebo žádosti o odškodnění. Dále pak, pokud je to pro vaši žádost relevantní, může společnost VMware shromažďovat údaje od třetích stran, které jsou ze zákona oprávněny sdílet s námi vaše údaje (například v souvislosti s vaším odborným profilem nebo kontrolou zaměstnání či referencí z předchozích zaměstnání).

  (ii) Citlivé osobní údaje
  Můžeme také shromažďovat určité druhy osobních údajů, které jsou považovány za citlivé osobní údaje. Citlivé osobní údaje zahrnují například identifikační čísla vydaná státními úřady (například číslo sociálního pojištění), údaje o rasovém nebo etnickém původu osoby, politických názorech nebo náboženském přesvědčení, tělesném či duševním zdraví nebo stavu, sexuální orientaci, členství v odborech, genetické údaje a veškeré související právní úkony nebo zpracování biometrických údajů za účelem jednoznačné identifikace osoby. Mohou zahrnovat i údaje o trestných činech nebo odsouzeních a různé další údaje považované za citlivé podle platných zákonů o ochraně osobních údajů. Pokud to zákon povoluje, společnost VMware může nejvyšší možné míře provést ověření spolehlivosti nebo kontrolu trestního rejstříku a rozhodnout, zda jste vhodným kandidátem na volné místo či pracovní příležitost ve společnosti VMware.

  Společnost VMware nepožaduje citlivé osobní údaje v souvislosti s náborem, pokud to nepovolují nebo nevyžadují místní zákony (například z důvodu sledování rovných příležitostí nebo interních zásad týkajících se rozmanitosti a boje proti diskriminaci). Pokud to vyžadují platné zákony o ochraně osobních údajů či soukromí, vyžádáme si váš souhlas s používáním vašich citlivých osobních údajů.

 2. Údaje shromažďované automaticky
  Pomocí souborů cookie a dalších podobných technologií sledování můžeme automaticky shromažďovat určité údaje o vašich návštěvách našich stránek. Další informace najdete v oznámení společnosti VMware o souborech cookie.

 3. Údaje ze zdrojů dalších třetích stran
  Údaje o vás můžeme získat i z jiných zdrojů v rozsahu povoleném příslušnými zákony, například využitím vašeho kontaktu s námi včetně vaší komunikace se společností VMware nebo od třetích stran, jako jsou firmy zabývající se průzkumy zaměstnanosti, prostřednictvím služeb ověřování totožnosti a jiných internetových webových stránek (v souladu se zásadami ochrany osobních údajů třetích stran). Můžete nám například poskytnout přístup k určitým osobním údajům uloženým u třetích stran (například na stránkách sociálních sítí typu LinkedIn). Tím, že povolíte společnosti VMware přístup k těmto údajům, souhlasíte, že společnost VMware může shromažďovat, uchovávat a používat tyto údaje v souladu s tímto oznámením.

 4. Jak vaše osobní údaje používáme
  Údaje můžeme používat pro následující účely: (i) ke zpracování a zhodnocení vaší žádosti a učinění rozhodnutí o přijetí, (ii) ke komunikaci s vámi a předání informací o současných a budoucích možnostech kariéry nebo vzdělávání (pokud nám neoznámíte, že si nepřejete, abychom vaše údaje pro tyto účely uchovávali), (iii) k řízení a zlepšování procesu náboru a najímání zaměstnanců společnosti VMware, (iv) k provádění kontroly referencí a prověřování požadované nebo povolené platnými místními zákony a (v) pro dodržování pravidel řízení společnosti a zákonných nebo regulačních požadavků. Pokud budete přijati, mohou být údaje použity v souvislosti se zaměstnaneckou a vnitropodnikovou administrativou (například k založení základního zaměstnaneckého záznamu).

 5. Právní základ zpracování osobních údajů (pouze EHP)
  Pokud jste uchazeč z Evropského hospodářského prostoru, náš právní základ shromažďování a používání osobních údajů uvedený výše bude záviset na daných osobních údajích a konkrétních souvislostech, za nichž je shromažďujeme. Příležitostně vám můžeme poskytnout další informace o tomto právním základu v okamžiku shromáždění těchto údajů.

  Osobní údaje od vás však obvykle budeme shromažďovat pouze v případě, že k tomu budeme mít váš souhlas, pokud je budeme potřebovat ke zpracování vaší žádosti, přezkoumání vaší vhodnosti jako uchazeče, zajištění shody se zákonnými povinnostmi, které se na společnost VMware vztahují, nebo v případě, že bude zpracování v našem legitimním zájmu nebo legitimním zájmu třetí osoby (a nebudou nad ním převažovat vaše zájmy na ochranu osobních údajů či základní zájmy a svobody). V některých velmi ojedinělých případech nám shromáždění vašich osobních údajů může ukládat zákon nebo mohou být potřeba pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo jiné osoby.

  Pokud vás požádáme o poskytnutí osobních údajů z důvodu dodržení zákonného požadavku, budeme vás o tom v příslušnou dobu srozumitelně informovat a sdělíme vám, zda je poskytnutí vašich osobních údajů povinné či nikoli (stejně jako možné důsledky jejich neposkytnutí).

  Obdobně, pokud shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje v souvislosti s našimi legitimními zájmy (nebo zájmy jakékoli třetí strany), budeme vás v příslušnou dobu či na vyžádání srozumitelně informovat, jaké tyto legitimní zájmy jsou.

  Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete-li další informace o právním základu, z něhož vychází naše shromažďování a používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených níže v části VII.
ČÁST II: JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME

Společnost VMware neprodává údaje na vaší žádosti k marketingovým účelům třetím stranám, které nejsou přidruženy k její skupině. Dbáme na to, aby k vašim osobním údajům měli přístup pouze osoby, které je skutečně potřebují k výkonu svých úkolů a povinností, a třetí strany, které k tomu mají legitimní důvod. Osobní údaje o vás můžeme sdílet s třetími stranami za následujících okolností:

 • Dodavatelé, konzultanti a další poskytovatelé služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet interně a s poskytovateli služeb, obchodními zástupci a dalšími třetími stranami (například náboráři, konzultanty, právníky a službami pro ověření spolehlivosti), pokud je to třeba v souvislosti s náborem, zaměstnáváním, řízením společnosti, akvizicemi a zákonnými či regulačními požadavky.

 • Přidružené společnosti VMware: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi mateřskými, dceřinými nebo přidruženými společnostmi. Tyto údaje budou sdíleny pouze v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti s náborem a zaměstnáváním, jak je popsáno v tomto oznámení. Údaje o vás také můžeme získat od našich přidružených společností.

 • Životně důležité zájmy: Údaje můžeme zpřístupnit, pokud se budeme domnívat, že je to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů jakékoli osoby.

 • Dodržování zákonů nebo nařízení příslušných donucovacích orgánů, regulačních orgánů, státních úřadů, soudů nebo třetích stran: Údaje můžeme zveřejnit při přesvědčení, že je to nezbytné, nebo že to vyžaduje (i) zákon či předpis v souladu se zákonným postupem nebo žádostí vlády (včetně odpovědí veřejným orgánům pro naplnění požadavků na rovnost příležitostí, národní bezpečnosti či prosazování práva), nebo (ii) výkon, zajištění či obrana našich zákonných práv.

 • Převody podniků: Vaše údaje můžeme sdílet nebo předávat v souvislosti nebo během jednání o případné fúzi, prodeji majetku společnosti, financování, akvizici, likvidaci, reorganizaci podniku či v souvislosti s obdobnými činnostmi. Jakéhokoli případného kupujícího budeme informovat, že vaše údaje lze použít pouze v souladu s tímto oznámením.

 • S vaším souhlasem: S vaším souhlasem smíme vaše osobní údaje zveřejnit za jakýmkoli účelem.
ČÁST III: MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, včetně osobních údajů shromažďovaných v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) nebo ve Švýcarsku, můžeme předávat, uchovávat a zpracovávat nejen my, ale také naši poskytovatelé služeb, partneři a přidružené společnosti ve Spojených státech a případně i v dalších zemích, jejichž zákony o ochraně osobních údajů se liší od zákonů ve vaší zemi, například v Kanadě, na Filipínách, v Singapuru, Indii, Austrálii a Izraeli. Zákony části těchto zemí nepovažuje Evropská komise za dostatečné. Vaše osobní údaje budeme chránit v souladu s tímto oznámením všude tam, kde budou zpracovávány, a učiníme odpovídající smluvní či jiná opatření k ochraně příslušných osobních údajů v souladu s platnými zákony. K těmto opatřením patří zavedení standardních smluvních doložek Evropské komise pro předávání osobních údajů ze strany společností naší skupiny se sídlem v EHP jiným společnostem naší skupiny. Naše standardní smluvní doložky jsou k dispozici na vyžádání. Podobná bezpečnostní opatření jsme zavedli i u našich poskytovatelů služeb, partnerů a přidružených společností.

ČÁST IV: ZABEZPEČENÍ A DŮVĚRNOST

Vyjma případů, u nichž je v tomto oznámení uvedeno jinak, nebo pokud to nevyžadují právní nebo regulativní účely, společnost VMware považuje vaše osobní údaje za důvěrné. Společnost VMware dodržuje (a vyžaduje od svých poskytovatelů služeb, aby dodržovali) příslušná organizační a technická opatření určená k ochraně zabezpečení a důvěrnosti vašich osobních údajů. Kupříkladu, v závislosti na povaze údajů a rozsahu zpracování používá společnost VMware fyzické řízení přístupu, šifrování, internetové brány firewall, detekci vniknutí a monitorování sítě. Zaměstnanci společnosti VMware, kteří mohou mít přístup k osobním údajům, jsou povinni zachovávat jejich důvěrnost.

Žádné bezpečnostní postupy ani protokoly však nikdy nemohou zaručit 100% bezpečnost a proto doporučujeme, abyste byli při poskytování osobních údajů online uvážliví a používali snadno dostupné nástroje typu internetové brány firewall, antivirové a antispywarové programy a podobné technologie, které vás chrání, když jste online. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše komunikace s námi již nadále není bezpečná (například pokud máte pocit, že vaše osobní údaje byly ohroženy), okamžitě nás informujte v souladu s níže uvedenou částí „Jak nás můžete kontaktovat“.

ČÁST V: VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právo na opravu nebo aktualizaci vašich údajů: Pokud byste chtěli opravit či aktualizovat osobní údaje, které jste nám poskytli, přihlaste se na stránky myvmware.com a aktualizujte si profil.

Marketingová sdělení: Příjem marketingových sdělení společnosti VMware lze odhlásit při návštěvě centra předplatného společnosti VMware na adrese https://www.vmware.com/learn/subscription2.html. Odhlášení je možné provést i kliknutím na odkaz „Odhlásit“ ve všech e-mailových sděleních, která vám zašleme, případně zasláním e-mailu na adresu privacy@vmware.com (ve svém požadavku se prosím odkažte na toto oznámení pro uchazeče o práci).

Další práva pro EHP a některá další území: Máte-li místo pobytu na některém z vybraných území (například v Evropském hospodářském prostoru), podle právního řádu můžete využít jistá práva na ochranu osobních údajů. Vaši žádost vyřídíme v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Je možné, že si budeme muset ponechat některé údaje z důvodu vedení záznamů nebo dokončení transakcí, které jste zahájili před požádáním o výmaz.

 • Právo odvolat souhlas nebo ho odmítnout: Ke zpracování určitých osobních údajů můžeme potřebovat váš souhlas. V takovém případě máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat nebo odmítnout. Při rozhodování o tom, zda chcete poskytnout svůj souhlas, je třeba například zvážit, že vaši žádost nemůžeme bez vašeho souhlasu vyřídit. Upozorňujeme, že to neovlivňuje zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu poskytnutého ještě před jeho odvoláním.
 • Právo na přístup nebo přenositelnost: Můžete mít právo na přístup k osobním údajům, které o vás máme v držení, a za určitých okolností na získání těchto údajů, abyste je mohli předat nebo přenést k jinému poskytovateli.
 • Právo na výmaz: Za určitých okolností můžete mít právo na výmaz osobních údajů, které o vás máme v držení (pokud již například nejsou potřebné pro účely, pro které byly původně shromážděny).
 • Právo vznést námitku proti zpracování: Můžete mít právo požádat společnost VMware, aby přestala zpracovávat vaše osobní údaje nebo zasílat e-mailová sdělení.
 • Právo na opravu: Můžete mít právo požádat o opravu veškerých nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností můžete mít právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů (například pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás máme v držení, nejsou přesné nebo jsou uchovávány nezákonně).
 • Právo podat stížnost u místního úřadu na ochranu osobních údajů: Můžete mít právo podat stížnost u místního úřadu na ochranu osobních údajů nebo ekvivalentního regulačního orgánu.

Pokud budete chtít uplatnit některá z výše uvedených práv, zašlete e-mail na adresu privacy@vmware.com a my vaši žádost posoudíme podle platných zákonů. Abychom mohli ochránit vaše soukromí a bezpečnost, můžeme před vyřízením vaší žádosti podniknout kroky k ověření vaší totožnosti.

Automatizované rozhodování
Je pro nás samozřejmostí, že neprovádíme výhradně automatizované rozhodování (včetně profilování), které by vás mohlo právně nebo jinak významně poškodit. Automatizovaná rozhodnutí jsou rozhodnutí týkající se vás, která jsou činěna automaticky na základě počítačového závěru (pomocí softwarových algoritmů) bez posouzení ze strany člověka. Pokud se vás bude automatizované rozhodování týkat, jasně vám to v daném okamžiku sdělíme a budete mít právo rozhodnutí napadnout, vyjádřit svůj názor a požadovat, ať rozhodnutí posoudí člověk.

ČÁST VI: DALŠÍ INFORMACE

Jak dlouho uchováváme vaše údaje
Osobní údaje, které od vás shromáždíme, budeme uchovávat pro přípustné potřeby našeho aktuálního podnikání, případně dokud to bude nezbytné k plnění účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, ledaže by delší dobu uchování nevyžadovaly nebo nepovolovaly zákony. Společnost VMware může rovněž uchovat vaše údaje v souladu s platnými zákony, aby o vás uvažovala při dalších pracovních příležitostech, pokud nám neoznámíte, že si nepřejete, abychom vaše údaje pro tyto účely dále uchovávali. Pokud si v době poskytnutí svých údajů nepřejete, abychom je použili pro tyto účely, máte možnost nám to sdělit. Pokud to povolují nebo vyžadují zákony, společnost VMware může údaje kdykoli vymazat. Proto byste si měli ponechat vlastní kopii veškerých údajů, které nám předáváte. Kdykoli můžete požádat o výmaz svých osobních údajů (další informace viz část „Vaše práva na ochranu osobních údajů“), přičemž vaši žádost zvážíme v souladu s platnými zákony.

Pokud potřeby našeho aktuálního podnikání nebudou přípustné pro zpracování vašich osobních údajů, vymažeme je nebo anonymizujeme, případně pokud to nebude možné (například kvůli tomu, že vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), bezpečně vaše osobní údaje uložíme a vyloučíme je z dalšího zpracování až do doby, kdy bude možné provést výmaz.

Externí odkazy
Naše webové stránky a služby mohou nabízet odkazy nebo umožňovat propojení s webovými stránkami, službami, sociálními sítěmi, aplikacemi nebo funkcemi sociálních sítí třetích stran, jako jsou tlačítka „Sdílet“ nebo „To se mi líbí“. Návštěvou těchto stránek nebo kliknutím na tyto odkazy můžete třetí straně povolit shromažďovat a používat vaše osobní údaje. Osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout těmto třetím stranám, dále nejsou předmětem tohoto oznámení. Než s nimi začnete komunikovat nebo než jim poskytnete své osobní údaje, doporučujeme, abyste si přečetli jejich oznámení o ochraně osobních údajů a podmínky používání, ve kterých se dozvíte, jak mohou být shromažďovány a používány. Společnost VMware nemá vliv na postupy ochrany osobních údajů těchto třetích stran, ani neschvaluje či nevydává žádná stanoviska ohledně webových stránek, služeb, sociálních sítí či aplikací těchto třetích stran.

Změny v tomto oznámení
Společnost VMware bude toto oznámení pravidelně kontrolovat a aktualizovat s ohledem na proměnlivé právní, technické a obchodní podmínky. Při aktualizaci tohoto oznámení uvedeme datum jeho poslední revize výše. Pokud v tomto oznámení nastanou podstatné změny, můžeme podniknout příslušné kroky, abychom vás informovali způsobem, který bude odpovídat významu provedených změn. Doporučujeme si tohle oznámení pravidelně pročítat, abyste měli přehled, jak společnost VMware chrání vaše údaje.

Vaše odpovědnosti
Za údaje, které poskytnete nebo zpřístupníte společnosti VMware, nesete zodpovědnost. Tyto údaje musí být upřímné, pravdivé, přesné a nesmí být nijak zavádějící. Poskytnuté údaje nesmí obsahovat obscénní, hanlivé nebo práva třetích stran porušující materiály, nesmí obsahovat škodlivý kód ani být jinak právně napadnutelné. Mimo to, pokud společnosti VMware poskytnete údaje týkající se libovolné jiné osoby, například osoby, kterou uvádíte jako svou referenci („referující“), předem zodpovídáte za poskytnutí veškerých oznámení a získání souhlasů, které společnost VMware potřebuje ke shromažďování a používání těchto údajů, jak je popsáno v tomto oznámení.

ČÁST VII: JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, můžete nám napsat na e-mailovou adresu privacy@vmware.com nebo na poštovní adresu: Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA. Při komunikaci se odkazujte na toto oznámení pro uchazeče.