Datum účinnosti: 3. ledna 2018

Skupina VMware, Inc. a společnosti této skupiny (dále jen „VMware“, „my“, „nám“ a „naše“) se zavazují chránit vaše soukromí. Toto oznámení o ochraně soukromí („Oznámení“) popisuje postupy ochrany osobních údajů, které se vztahují na naše shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů od uchazečů (dále jen „Vy“ a „Vaše“) o zaměstnání, vzdělávání a zácvik u VMware, jestliže nám sdělujete svoje osobní informace a jiné údaje prostřednictvím libovolného aplikačního portálu, webových stránek nebo jiných náborových médií, ať už online nebo offline (dále jen „Stránky“), a také postupy, jak tyto informace používáme a sdílíme. Oceňujeme váš zájem o VMware a dbáme na to, abychom vaše informace zpracovávali a používali zodpovědně.

Máte-li k tomuto Oznámení jakékoli dotazy, kontaktujte nás na adrese privacy@vmware.com.

ČÁST I: JAKÉ INFORMACE SBÍRÁME A JAK JE POUŽÍVÁME
 1. Informace, které od Vás získáváme
  Abychom mohli Vaši žádost zpracovat, požádáme Vás o poskytnutí informací o Vaší osobě. Veškeré informace jsou poskytovány na dobrovolném základě a Vy sami určujete rozsah informací, které společnosti VMware předáte. Některé informace však mohou být k vypracování hodnocení Vaší žádosti nezbytné a nebudou-li poskytnuty, naše možnosti posoudit Vás jako uchazeče mohou být omezené.

  Příklady druhů osobních údajů, které může VMware zpracovávat:
  (i) Osobní informace
  VMware požaduje určité osobní informace, včetně údajů o vzdělání a dosavadním zaměstnání, kontaktních informací a preferencí, údajů o pracovní kvalifikaci a o pracovním zařazení nebo jiných možnostech pracovního uplatnění, na něž máte zájem se přihlásit. Můžete se také rozhodnout poskytnout společnosti VMware další informace, jako například stručný nebo profesionální životopis, kopie vysvědčení; reference z předchozích zaměstnání a související informace a platové požadavky. Dále pak, pokud je to pro Vaši žádost relevantní, společnost VMware může shromažďovat informace od třetích stran, které jsou ze zákona oprávněny sdílet Vaše informace s námi, např. v souvislosti s Vaším odborným profilem nebo kontrolou zaměstnání anebo referencí z předchozího zaměstnání.

  (ii) Citlivé osobní informace
  Můžeme také shromažďovat určité druhy osobních údajů, které jsou považovány za citlivé osobní informace. Citlivé osobní informace zahrnují například identifikační čísla vydaná státními úřady (např. číslo v rámci systému sociálního pojištění), informace týkající se rasy nebo etnického původu osoby, politických názorů nebo náboženského přesvědčení, tělesného či duševního zdraví nebo stavu, sexuální orientace, členství v odborové organizaci, genetických dat a veškerých souvisejících právní úkonů nebo zpracování biometrických údajů za účelem jednoznačného určení osoby. Mohou zahrnovat i údaje o trestných činech nebo odsouzeních jednotlivce a různé další informace považované za citlivé podle platných zákonů o ochraně dat. Pokud to zákon povoluje, může společnost VMware v přípustném rozsahu potřebovat také provést ověření spolehlivosti anebo kontrolu v trestním rejstříku, aby zjistila, zda je uchazeč vhodným kandidátem na volné místo nebo pracovní příležitost u VMware.

  VMware nevyžaduje citlivé osobní informace v souvislosti s náborem, pokud to není povoleno nebo požadováno místními zákony (např. ke sledování rovných příležitostí nebo pro vnitřní politiku týkající se rozmanitosti a nediskriminace); nepožadujeme však, aby žadatelé poskytovali citlivé osobní informace, a pokud takové informace poskytnete, nebudou dostupné v procesu výběru nebo najímání pracovníků.

  Pokud to vyžadují platné právní předpisy na ochranu osobních údajů nebo soukromí, vyžádáme si Váš souhlas s používáním vašich citlivých osobních informací.

 2. Informace, které shromažďujeme automaticky
  Můžeme automaticky sbírat určité informace o Vašich návštěvách našich webů pomocí souborů cookie a dalších podobných sledovacích technologií. Další informace najdete v Oznámení VMware o používání souborů cookie.

 3. Informace z jiných zdrojů od třetích stran
  Informace o Vás můžeme získat i z jiných zdrojů v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, např. využitím Vašeho kontaktu s námi včetně Vaší komunikace s VMware nebo od třetích stran, jako jsou firmy zabývající se výzkumem zaměstnanosti, služby ověřování totožnosti a jiné webové stránky na Internetu (v souladu se zásadami ochrany soukromí třetích stran). Můžete se například rozhodnout poskytnout nám přístup k určitým osobním informacím uloženým u třetích stran, jako jsou stránky sociálních médií (například LinkedIn). Tím, že povolíte společnosti VMware přístup k těmto informacím, souhlasíte s tím, že společnost VMware může shromažďovat, ukládat a používat tyto informace v souladu s tímto Oznámením.

 4. Jak používáme Vaše informace
  Informace mohou být použity následovně: (i) ke zpracování a vyhodnocení Vaší žádosti a učinění rozhodnutí o přijetí; (ii) ke komunikaci s Vámi a sdělení informací o současných a budoucích možnostech kariéry nebo vzdělávání (pokud nám neoznámíte, že si nepřejete, abychom Vaše údaje pro takové účely uchovávali); (iii) k řízení a zlepšování procesu náboru a najímání zaměstnanců u VMware; (iv) k provádění kontroly referencí a údajů o kvalifikaci a praxi, požadované anebo povolené podle platných místních právních předpisů; a (v) pro potřeby dodržení vnitropodnikových předpisů a zákonných požadavků nebo požadavků dohledu. Pokud budete přijati, mohou být informace použity v souvislosti se zaměstnaneckou administrativou a vnitropodnikovými předpisy (například k vytvoření základního záznamu o zaměstnání).
ČÁST II: JAK SDÍLÍME VAŠE INFORMACE

Společnost VMware neprodává informace o Vaší žádosti třetím stranám, které nejsou přidruženy k její skupině, pro jejich marketingové potřeby. Dbáme na to, abychom umožnili přístup k Vašim osobním informacím pouze těm osobám, které je skutečně potřebují k vykonávání jejich úkolů a povinností, a třetím stranám, které mají legitimní důvody pro přístup k nim. Osobní informace o Vás můžeme sdílet s třetími stranami za následujících okolností:

 • Dodavatelé, konzultanti a další poskytovatelé služeb: Vaše osobní informace můžeme sdílet s poskytovateli služeb, obchodními zástupci a jinými třetími stranami (např. náboráři, konzultanty, právníky a službami prověřování osob), pokud je to nutné v souvislosti s náborem, zaměstnáváním, řízením společností, akvizicemi a právními či normativními požadavky.

 • Přidružené společnosti VMware a skupina Dell Family: VMware je dceřinou společností korporace Dell Technologies, která zahrnuje firmy Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks a VirtuStream (dále jen skupina „Dell Family“). Tyto informace smíme sdílet s našimi mateřskými společnostmi, dceřinými anebo přidruženými společnostmi včetně firem skupiny Dell Family. Tyto informace budou sdíleny pouze v rozsahu nezbytném v souvislosti s náborem a zaměstnáváním, jak je popsáno v tomto Oznámení. Informace o Vás také můžeme získat od našich přidružených společností.

 • Životně důležité zájmy: Smíme dále předávat informace, pokud jsme přesvědčeni, že je to pro ochranu životních zájmů určité osoby nezbytné.

 • Shoda se zákony nebo příslušným orgánem činným v trestním řízení, regulačním orgánem, vládní agenturou, soudem nebo třetí stranou: Smíme zveřejňovat informace, pokud jsme přesvědčeni, že zveřejnění je nezbytné nebo je vyžadováno (i) zákonem nebo nařízením, aby byly dodrženy požadavky právního procesu nebo požadavky vládních úřadů (včetně odpovědí veřejným orgánům, aby bylo vyhověno zákonům o rovnosti příležitostí, potřebám národní bezpečnosti nebo požadavkům na vymáhání práva); nebo (ii) pro výkon, stanovení nebo ochranu našich zákonných práv.

 • Převody podniků: Smíme sdílet nebo předávat Vaše informace při jednání o případné fúzi, prodeji majetku společnosti, financování, akvizici, likvidaci, reorganizaci podniku nebo v souvislosti s takovými a obdobnými akcemi. Jakéhokoli případného kupujícího budeme informovat, že Vaše informace smí být použita pouze v souladu s tímto Oznámením.

 • S vaším souhlasem: S Vaším souhlasem smíme zveřejnit Vaše osobní informace pro jakýkoli účel.

 • Jiné oprávněné obchodní účely: Vaše osobní informace můžeme sdílet, pokud je to nezbytné pro jiné oprávněné účely, jako je ochrana důvěrných a majetkových informací společnosti VMware, nebo pokud je to nutné, abychom Vám mohli odpovědět.
ČÁST III: MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Mějte na paměti, že Vaše osobní údaje shromážděné mimo Spojené státy, včetně osobních údajů shromážděných v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) nebo ve Švýcarsku, můžeme přenášet, uchovávat a zpracovávat sami nebo prostřednictvím našich třetích poskytovatelů služeb ve Spojených státech amerických a v jiných zemích, jejichž zákony o ochraně dat se mohou lišit od zákonů Vaší země. Vaše osobní údaje však budeme v souladu s tímto Oznámením chránit, ať už jsou zpracovávány kdekoli. Budeme podnikat odpovídající smluvní či jiné kroky k ochraně příslušných osobních informací v souladu s platnými zákony. K těmto krokům patří provádění Standardních smluvních doložek Evropské komise pro předávání osobních informací od společností naší skupiny se sídlem v EHP jiným společnostem skupiny. Naše Standardní smluvní doložky mohou být poskytnuty na vyžádání. Podobné patřičné záruky jsme zavedli i s našimi třetími partnery a poskytovateli služeb.

ČÁST IV: BEZPEČNOST A DŮVĚRNOST

Vyjma případů, u nichž je v tomto Oznámení uvedeno jinak nebo je-li výjimka vyžadována pro právní nebo regulativní účely, společnost VMware považuje Vaše osobní údaje za důvěrné. Společnost VMware dodržuje a vyžaduje od svých poskytovatelů služeb a obchodních zástupců, aby dodržovali, příslušná organizační a technická opatření určená k ochraně bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních informací. VMware například využívá fyzické kontroly přístupu, šifrování, internetových bran typu firewall, detekci narušení a monitorování sítě v závislosti na povaze dat a rozsahu zpracování. Zaměstnanci společnosti VMware, kteří mohou mít přístup k osobním informacím, jsou povinni vést tyto informace jako důvěrné.

Žádné bezpečnostní postupy ani protokoly však nikdy nemohou zaručit 100% bezpečnost, a proto doporučujeme, abyste při poskytování osobních informací on-line byli nanejvýš opatrní a používali snadno dostupné nástroje ochrany, jako jsou internetové firewally, antiviry a antispyware a podobné technologie. Pokud máte důvod se domnívat, že Vaše komunikace s námi již nadále není bezpečná (například pokud máte pocit, že Vaše osobní údaje byly ohroženy), okamžitě nás informujte v souladu s níže uvedeným oddílem „Jak s námi navážete kontakt“.

ČÁST V: VAŠE PRÁVO NA OCHRANU SOUKROMÍ

Aktualizace Vašich informací: Pokud byste chtěli aktualizovat osobní informace, které jste nám poskytli, přihlaste se prosím na stránku myvmware.com a aktualizujte svůj profil.


E-mailová komunikace: Můžete se odhlásit od přijímání zpráv společnosti VMware kliknutím na tlačítko „Unsubscribe“ v každé e-mailové komunikací, kterou Vám zasíláme, nebo odesláním e-mailu na adresu privacy@vmware.com (ve svém požadavku odkazujte prosím na toto Sdělení žadateli).

Dodatečná práva pro EHP a některá další území:
Pokud pocházíte z určitých území (jakým je např. Evropský hospodářský prostor), můžete mít právo uplatňovat určitá práva na ochranu soukromí, na něž máte podle platných zákonů nárok. Vaši žádost vyřídíme v souladu s platnými zákony o ochraně dat. Je možné, že budeme potřebovat uchovat určité informace pro účely vedení záznamů anebo dokončení transakcí, které jste zahájili před požádáním o vymazání.

 • Právo odvolat nebo odmítnout souhlas: Při zpracování určitých osobních informací můžeme spoléhat na Vámi vyslovený souhlas. Pokud tak činíme, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat nebo odmítnout. Při rozhodování o tom, zda chcete dát svůj souhlas, byste například měli brát na vědomí, že Vaši žádost nemůžeme vyřídit, jestliže neposkytnete svůj souhlas. Vezměte prosím na vědomí, že to neovlivňuje zákonnost zpracování informací na základě souhlasu daného ještě před jeho odvoláním.

 • Právo přístupu: Máte právo na přístup k osobním informacím, které o Vás uchováváme.

 • Právo vymazání: Za určitých okolností můžete mít právo na vymazání osobních informací, které o Vás uchováváme (například jestliže již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly původně shromážděny).

 • Právo podat námitky proti zpracování: Můžete mít právo požadovat, aby společnost VMware přestala zpracovávat Vaše osobní informace anebo Vám přestala posílat e-mailová sdělení.

 • Právo na opravu: Můžete mít právo požadovat, abychom nepřesné nebo neúplné osobní údaje opravili.

 • Právo na omezení zpracování: Můžete mít právo požadovat, abychom za určitých okolností omezili zpracování Vašich osobních informací (například pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás máme, nejsou přesné nebo drženy zákonně).

Pokud budete chtít uplatnit některá z výše uvedených práv, kontaktujte prosím privacy@vmware.com, abychom Vaši žádost mohli posoudit podle platných zákonů. Abychom mohli chránit Vaše soukromí a bezpečnost, můžeme před vyřizováním Vaší žádosti podniknout kroky k ověření vaší totožnosti.

ČÁST VI: DALŠÍ INFORMACE

Jak dlouho uchováváme Vaše informace

Budeme uchovávat osobní informace, které o Vás shromažďujeme, pokud je to nutné pro realizaci probíhajícího oprávněného podnikání anebo pokud je to nezbytné k naplnění cílů uvedených v tomto Oznámení, ledaže by delší dobu uchovávání vyžadoval nebo povoloval zákon. Společnost VMware může rovněž uchovat Vaše údaje v souladu s platnými právními předpisy, aby o Vás uvažovala při dalších pracovních příležitostech, pokud nám neoznámíte, že si nepřejete, abychom Vaše údaje pro takové účely dále uchovávali. Dáváme Vám možnost sdělit nám, zda nechcete, abychom Vaše údaje pro tyto účely použili v době, kdy nám své údaje poskytnete. Pokud je to povoleno nebo požadováno zákonem, může společnost VMware data kdykoli vymazat; proto byste si měli uložit vlastní kopii veškerých informací, které nám předáváte. Můžete kdykoli požádat o vymazání Vašich osobních údajů (další informace najdete v oddíle s názvem „Vaše práva na ochranu soukromí“) a my Vaši žádost zvážíme v souladu s platnými zákony.

Pokud nemáme žádnou aktuální oprávněnou obchodní potřebu pracovat s Vašimi osobními informacemi, pak tato data buďto vymažeme, anebo anonymizujeme, a pokud to není možné (např. proto, že Vaše osobní informace byly uloženy v zálohových souborech), budeme Vaše osobní údaje bezpečně skladovat a izolovat je od jakéhokoli dalšího zpracování až do doby, kdy bude vymazání možné.

Externí odkazy
Naše webové stránky a služby mohou uvádět odkazy na webové stránky třetích stran v přímých odkazech nebo pomocí aplikací, jako jsou tlačítka „Sdílet“ nebo „Líbí se mi“. Cizí webové stránky mohou podobně obsahovat odkazy na webovou stránku VMware (například na jiném webu pro hledání zaměstnání). Společnost VMware nekontroluje stránky třetích stran ani jejich postupy ochrany soukromí, které se mohou lišit od Oznámení VMware o ochraně soukromí. Nepotvrzujeme ani nevydáváme žádná stanoviska k webovým stránkám třetích stran. Osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout nespolupracujícím třetím stranám, nejsou předmětem tohoto Oznámení o ochraně soukromí. Doporučujeme Vám, abyste si prostudovali sdělení o ochraně soukromí na těchto cizích webových stránkách, službách a aplikacích, abyste se dozvěděli, jak zde mohou být Vaše informace shromažďovány a využívány.

Změny v tomto Oznámení
Společnost VMware bude toto oznámení pravidelně revidovat a aktualizovat v reakci na měnící se právní, technické a obchodní podmínky. Při aktualizaci tohoto Oznámení zaznamenáváme datum jeho poslední revize (vizte výše). Pokud v tomto Oznámení nastanou podstatné změny, můžeme učinit náležitá opatření, abychom Vás informovali způsobem, který bude odpovídat významu provedených změn. Doporučujeme Vám, abyste si toto Oznámení pročítali častěji, abyste byli informováni o tom, jak společnost VMware chrání vaše informace.

Vaše povinnosti
Nesete odpovědnost za informace, které společnosti VMware poskytnete nebo zpřístupníte, a musíte zajistit, aby byly poctivé, pravdivé, přesné a nikoli zavádějící. Musíte zajistit, aby poskytnuté informace neobsahovaly obscénní, hanlivý nebo práva třetích stran porušující materiál, neskrývaly v sobě škodlivý kód, a nebyly ani jinak právně napadnutelné. Dále, pokud poskytnete některé informace týkající se jakékoli jiné osoby, jako jsou např. osoby, které uvádíte jako svoje reference (dále jen „referující“), odpovídáte za předávání jakýchkoli oznámení a získání souhlasů, které VMware potřebuje ke shromažďování a používání těchto informací, jak je popsáno v tomto Oznámení, než poskytnete osobní údaje posuzovatele společnosti VMware.

ČÁST VII: JAK S NÁMI NAVÁŽETE KONTAKT

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto Oznámení o ochraně soukromí, můžete nám napsat na e-mailovou adresu privacy@vmware.com nebo na poštovní adresu: Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA. Uvádějte prosím toto Sdělení žadateli ve své korespondenci.