Tässä ilmoituksessa kerrotaan, mitä henkilötietoja keräämme liiketoiminnallisiin tarkoituksiin sekä suhteiden hoitamiseen asiakkaisiimme, vierailijoihimme ja tapahtumavieraisiin.

Tässä ilmoituksessa kerrotaan, miten käytämme evästeitä ja vastaavanlaisia tekniikkoja, kun käytät verkkosivustojamme.

Jos asut Kalifornian osavaltiossa Yhdysvalloissa, tässä ilmoituksessa kuvataan yksityisyydensuojaan liittyvät oikeutesi.

Tämä ilmoitus koskee henkilökohtaisia tietoja, joita keräämme työnhakijoista rekrytoinnin yhteydessä.

Tässä ilmoituksessa kerrotaan, minkätyyppisiä tietoja asiakkaan Workspace ONE UEM -tuotteiden käyttäjiltä ja heidän laitteiltaan kerätään.

Voimaantulopäivä: 1. heinäkuuta 2019

 

VMWAREN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TIETOSUOJAILMOITUS

Tässä tuotteiden ja palveluiden tietosuojailmoituksessa (jäljempänä ”ilmoitus”) kerrotaan, miten VMware, Inc. ja sen konserniyhtiöt (”VMware” tai ”me) keräävät, käyttävät ja jakavat yritysasiakkaidensa ja näiden tiloissa toimivien käyttäjien (”asiakas”, ”käyttäjä” tai ”sinä”) henkilö- ja muita tietoja näiden käyttäessä tiettyjä VMwaren tuotteita ja palveluita (mobiilisovellukset mukaan lukien; näistä käytetään jäljempänä yhteisnimitystä ”palvelut”). ”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa tai jotka koskevat tunnistettavissa olevaa henkilöä.

 

Tämä ilmoitus koskee vain sitä rajallista määrää henkilötietoja, jonka keräämme ja käytämme omiin tarkoituksiimme (eli kun toimimme rekisterinpitäjänä) palveluidemme yhteydessä. Ilmoitus ei koske asiakkaidemme puolesta mahdollisesti käsittelemiämme henkilötietoja (eli tilanteita, joissa toimimme tietojen käsittelijänä) eikä niitä henkilötietoja, jotka keräämme asiakasviestintään ja ylläpitääksemme asiakassuhdettamme kanssasi, palveluista laskuttamiseen tai sinulle suunnattuun markkinointiin, sillä niitä koskevat muut, osoitteessa www.vmware.com/help/privacy.html julkaistut tietosuojailmoituksemme.

 

Tätä ilmoitusta voidaan täydentää täsmä- tai muilla ilmoituksilla VMwaren palveluiden toimittamisen yhteydessä tai niihin liittyen. Ilmoituksissa saatetaan kuvata tarkemmin tietojen keräys-, käyttö- ja jakamiskäytäntömme, tai niissä voidaan antaa sinulle muita mahdollisuuksia valita, miten VMware saa käsitellä tietojasi.

 

Jos sinulla on jotakin kysyttävää tästä ilmoituksesta, ota meihin yhteyttä osoitteessa privacy@vmware.com.

SISÄLLYSLUETTELO

Sinulta keräämämme tiedot: VMware kerää palveluidensa toimittamisen yhteydessä henkilötietoja sekä asiakkailtaan että näiden käyttäjiltä. Tilanteesta riippuen keräämme esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • käyttäjänimet ja yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, ammattinimike, yrityksen nimi ja puhelinnumero
 • käyttäjätunnukset ja salasanat
 • muut asiakkaiden tai käyttäjien VMwarelle palveluiden toimittamisen yhteydessä antamat tiedot.

 

Yleisessä tietosuojailmoituksessamme on lisätietoja suoraan sinulta ja asiakkailtamme keräämistämme henkilötiedoista ja niiden käsittelytavoista. Tiedot voidaan yhdistää palveluiden toimittamisen yhteydessä automaattisesti keräämiimme tietoihin, ja niitä voidaan käyttää tässä ilmoituksessa mainittuihin tarkoituksiin.

 

Palveluiden kautta keräämämme tiedot: VMware kerää palveluidensa toimittamisen yhteydessä tietoja palveluja ylläpitävistä VMwaren ohjelmistoista ja järjestelmistä sekä niistä asiakkaan järjestelmistä, sovelluksista ja laitteista, joista palveluita käytetään. Näitä tietoja käytetään palveluiden toimittamisen helpottamiseen, esimerkiksi infrastruktuurin hallintaan ja valvontaan ja tukipalveluiden toimittamiseen (”palveluiden toiminnalliset tiedot”) sekä VMwaren omiin, analyyttisiin ja tuotteiden parantamiseen tähtääviin tarkoituksiin (”käyttötiedot”) tämän ilmoituksen osassa II ”Näin käytämme tietojasi” kuvatulla tavalla. Kerätyt tiedot ovat tavallisesti teknisiä, mutta niihin sisältyy rajallisesti henkilötietoja, kuten sähköpostiosoite, käyttäjän laitteen IP-/MAC-osoite ja tunnistetietoja (esimerkiksi evästeitä).  Palvelusta riippuen voimme kerätä seuraavantyyppisiä tietoja: 

 

 • Konfigurointitiedot: Nämä ovat teknisiä tietoja siitä, miten asiakkaan organisaatio on konfiguroinut VMwaren palvelut ja millaisessa ympäristössä niitä käytetään. Esimerkkejä näistä ovat palveluympäristötiedot, palveluasetukset sekä palveluiden yhteydessä käytettävät ulkopuolisten tahojen sovellukset ja järjestelmät.
 • Ominaisuuksien käyttötiedot: Ominaisuuksien käyttötiedot liittyvät asiakkaan organisaation tapaan käyttää VMwaren palveluita. Esimerkkejä: mitä palveluiden ominaisuuksia asiakas käyttää, ja käyttöliittymän käytön mittausmenetelmät.
 • Suorituskykytiedot: Suorituskykytiedot liittyvät palveluiden suorituskykyyn. Esimerkkejä näistä ovat palveluiden suorituskyvyn ja laajuuden mittausmenetelmät, käyttöliittymien vasteajat sekä asiakkaan API-kutsujen tiedot.
 • Palvelulokit: Palvelut luovat automaattisesti palvelulokeja. Tavallisesti lokeihin tallennetaan järjestelmän tapahtumat ja tila palveluiden käytön aikana, ja tiedot ovat joko osittain jäsennellyssä tai täysin jäsentelemättömässä muodossa.
 • Tukitiedot: Tukitiedot ovat asiakkaan VMwarelle toimittamia tietoja tai muulla tavoin tukitoimintojen yhteydessä käsiteltyjä tietoja. Näitä ovat esimerkiksi chatit, tukipuhelut (ja puheluiden nauhoitteet) sekä palveluiden tukipyynnöt.
 • Kyselytiedot: Kyselytietoja ovat esimerkiksi asiakkaan Internet-palveluntarjoajan luokitus (Net Provider Score, NPS) ja muut palveluissa tehdyt kyselyt tai niissä annettu palveluiden käyttöä koskeva palaute.

 

Palveluiden toiminnallisiin tietoihin saattaa sisältyä myös seuraavanlaisia tietoja:

 • Todennus- ja käyttötiedot: Tiedot, joiden avulla palveluita käytetään, kuten käyttäjänimi ja salasanat.
 • Diagnostiikkatiedot: Diagnostiikkatietoja voi olla loki-, tapahtuma- ja muissa seuranta- ja diagnostiikkatiedostoissa.

 

Suurin ero käyttötietojen ja palveluiden toiminnallisten tietojen välillä on tietojen käyttötarkoitus. Kun keräämme käyttötietoja ja palveluiden toiminnallisia tietoja, pyrimme aina keräämään mahdollisimman pienen määrän henkilötietoja, eli vain sen verran kuin on käyttötarkoituksen kannalta välttämätöntä. Saat lisätietoja joidenkin palvelujemme asiakaskokemuksen kehitysohjelman yhteydessä automaattisesti keräämistämme käyttötiedoista VMwaren turva- ja varmistuskeskuksesta.

 

Käyttötietoja ja palveluiden toiminnallisia tietoja voidaan kerätä palveluihimme upotettujen seurantatekniikoiden avulla. Saat jäljempänä olevasta osasta IV ”Evästeet ja seurantatekniikat” lisätietoja VMwaren tavasta käyttää evästeitä ja niiden kaltaisia seurantatekniikoita.

Näin käytämme käyttötietoja

 

VMware käyttää käyttötietoja (joskus yhdessä muiden, esimerkiksi asiakastilitietojen, kanssa) seuraavanlaisiin tarkoituksiin:

 • Suositusten antaminen asiakkaillemme: VMware voi käyttää käyttötietoja palveluidensa käyttöä koskevien suositusten antamiseen asiakkailleen ja käyttäjilleen (esimerkiksi sinulle).
 • VMwaren palveluiden parantaminen: VMware voi käyttää käyttötietoja asiakkailleen tarjoamiensa palveluiden kehittämiseen. Käytämme käyttötietoja esimerkiksi (i) tulevien tuotteidemme ja asiakkaille tarjoamiemme palveluiden ominaisuuksien tärkeysjärjestyksestä päättämiseen, (ii) palveluidemme ja niiden toimintojen käytön analysointiin koko asiakaskuntamme tasolla, (iii) tukipyyntöjen ratkaisemisen tehostamiseen, (iv) tuotteiden tai palveluiden kokoonpanojen tai ominaisuuksien testausjärjestyksen määrittelemiseen, (v) tuotteiden ja palvelujen parantamiseen niiden käyttötapojen pohjalta eri toimitusmalleissa, (vi) tiettyjen oleellisten palveluiden kapasiteetin ennustamisen parantamiseen, (vii) tuotteiden ja palvelujen ominaisuuksien testaamiseen sekä (viii) hinta- ja pakkauspäätösten tekemiseen.
 • Asiakkaiden näkemysten selvittäminen: VMware käyttää käyttötietoja asiakkaidensa näkemysten ja VMwaren palveluiden käytön analysointiin esimerkiksi (i) Internet-palveluntarjoajan luokituksen ja käyttötapojen vaikutusten selvittämiseen, (ii) asiakasprofiilien parantamiseen sekä asiakkaan ja VMwaren välisen vuorovaikutuksen analysointiin asiakkaiden osallistamiseksi entistä tehokkaammin, (iii) edistyneiden analyyttisten mallien sekä yhdistettyjen liiketoiminnallisten raporttien ja koostetietojen luomiseen ja (iv) palveluidensa vertaamiseen ja arviointiin eri asiakkaiden välillä ja tietyillä toimialoilla.
 • Asiakastuen tarjoaminen: VMware käyttää käyttötietoja sekä ennakoivan että reagoivan asiakastuen tarjoamiseen VMwaren palveluita käyttäville asiakkaille. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi (i) tukisuositusten antaminen, jotta asiakkaan olisi helpompi käyttää palveluita, (ii) tietyn tukipyynnön ratkaiseminen selvittämällä tapa, jolla asiakas on konfiguroinut palvelun, sekä mitä tapahtumia ja ongelmia palvelun käytön yhteydessä on esiintynyt, (iii) VMwaren tukipalveluun tulevien tukipyyntöjen ratkaisemisen tehostaminen selvittämällä tapa, jolla asiakas on konfiguroinut palvelun, sekä mitä tapahtumia ja ongelmia palvelun käytön yhteydessä on esiintynyt ja (iv) asiakkaiden auttaminen hyödyntämään VMwaren palveluita ja tarjouksia entistä tehokkaammin.
 • Yritystenvälisen markkinoinnin ja myynnin tukeminen: VMware voi paikallisten lakien sallimissa rajoissa käyttää käyttötietoja lisäpalveluiden markkinoimiseen asiakkailleen. Käyttötietoja voidaan myös käyttää myyntineuvottelujen pohjana.
 • Muut lainmukaiset liiketoiminnalliset tarkoitukset: VMware saattaa käyttää käyttötietoja tarvittaessa myös muihin lainmukaisiin tarkoituksiin, kuten VMwaren luottamuksellisten ja omistusoikeudellisten tietojen suojaamiseen.

 

Palvelusta riippuen käyttötietoja voidaan kerätä ja käyttää jonkin VMwaren vakituisen asiakaskokemuksen kehitysohjelman mukaisesti.  Saat lisätietoja asiakaskokemuksen kehitysohjelmista VMwaren turva- ja varmistuskeskuksesta.

 

Näin käytämme palveluiden toiminnallisia tietoja

 

VMware käyttää palveluiden toiminnallisia tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palveluiden toimittamisen helpottaminen. VMware käyttää myös järjestelmien toiminnallisia tietoja palveluiden toimittamisen helpottamiseen, ja tähän saattaa sisältyä palveluiden käytön provisointi ja valvonta, oikeuksien seuranta sekä vaatimustenmukaisuuden varmistaminen.
 • Asiakastilin hallinta ja muut samantyyppiset palveluihin liittyvät toimenpiteet: VMware voi käyttää palveluiden toiminnallisia tietoja palveluiden toimittamiseen sinulle sekä asiakastilisi hallintaan. Tähän voi sisältyä esimerkiksi tuotelatausten, päivitysten ja viankorjausten hallinta sekä muiden hallinnollisten tai asiakastiliin liittyvien viestien lähettäminen, julkaisutiedot mukaan lukien.
 • Tuen tarjoaminen: VMware käsittelee palveluiden toiminnallisia tietoja, kun käyttäjät tai muut henkilöt ottavat yhteyttä VMwareen jonkin tukikanavan kautta. Tietoja käytetään tällöin yhteyden ottamiseen kyseisiin henkilöihin, jotta näiden esittämät tukipyynnöt voitaisiin ratkaista. Käyttäjien täytyy joissakin tapauksissa lähettää meille kopiot tukipyyntöön liittyvistä tiedostoista, lokeista tai muista tiedoista, jotta voisimme vastata pyyntöön. Tällöin käytämme kyseisiä tietoja tukipyyntöön vastaamiseen, vianmääritykseen tai tukipyynnön ratkaisemiseen muulla tavoin.
 • Infrastruktuurimme ja palveluidemme tietoturvan takaaminen: VMware voi käyttää palveluiden toiminnallisia tietoja IT-infrastruktuurinsa ja palveluidensa tietoturvan ylläpitämiseen ja toiminnan varmistamiseen. Tällaista käyttöä ovat esimerkiksi tietoturvan valvonta, ongelmanhallinta, palveluiden suorituskyvyn ja vakauden hallinta sekä teknisten ongelmien ratkaiseminen.
 • Katastrofitilanteesta toipumista koskevien suunnitelmien ja käytäntöjen hallinta: VMware voi käyttää palveluiden toiminnallisia tietoja katastrofitilanteiden varasuunnitelmien ja -käytäntöjen toteuttamisen yhteydessä.
 • Petosten havaitseminen: VMware saattaa käyttää palveluiden toiminnallisia tietoja petosten seurannan, ehkäisyn ja havaitsemisen apuna sekä tietoturvan parantamiseen, henkilöllisyyden tai käyttöoikeuksien valvontaan ja varmentamiseen ja roskapostin, haittaohjelmien ja muiden tietoturvariskien torjumiseen.
 • Laadunvalvonta ja koulutus: VMware voi käyttää palveluiden toiminnallisia tietoja laadunvalvontaan ja henkilöstön koulutukseen.
 • Käyttöoikeuksien ja asiakkaiden sopimusvelvoitteiden noudattamisen valvonta: VMware voi käyttää palveluiden toiminnallisia tietoja palveluidensa käyttöoikeuksien, sopimusvelvoitteiden ja käyttöoikeusehtojen noudattamisen varmistamiseen.
 • Oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen: VMware voi käyttää mitä tahansa palveluiden toiminnallisia tietoja sovellettavien lakien ja säännösten noudattamiseen sekä liiketoimintansa harjoittamiseen – mukaan lukien lain määräämä raportointi, tietojen paljastaminen ja oikeusprosesseihin liittyvät pyynnöt – sekä fuusioitumisten ja yritysostojen, rahoituksen ja kirjanpidon, arkistoinnin ja vakuutusten yhteydessä, ja oikeudelliseen ja yrityskonsultointiin sekä oikeudellisten kiistojen ratkaisemiseen.
 • Muut lainmukaiset liiketoiminnalliset tarkoitukset: VMware saattaa käyttää palveluiden toiminnallisia tietoja tarvittaessa myös muihin lainmukaisiin tarkoituksiin, kuten VMwaren luottamuksellisten ja omistusoikeudellisten tietojen suojaamiseen.

Varmistamme, että henkilötietojasi saavat tarkastella vain ne, jotka todella tarvitsevat tietoja tehtäviensä ja velvollisuuksiensa hoitamiseen, sekä vain ne kolmannet osapuolet, joilla on oikeutettu syy tarkasteluun. Yleisen tietosuojailmoituksemme osassa III ”Näin jaamme tietojasi” annetaan lisätietoja tavastamme jakaa tietoja kolmansien osapuolten kanssa.

VMware käyttää evästeitä ja muita seurantatekniikoita – kuten evästeitä, verkkojäljitteitä, pienoisohjelmia, upotettuja URL-osoitteita, sähköisiä tiedonsiirtoprotokollia, painikkeita ja muita työkaluja – tässä ilmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin. VMwaren käyttämät tekniikat voivat muuttua ajan ja teknologisen kehityksen myötä. Jotkin näistä tekniikoista ovat välttämättömiä palveluiden toimittamisen, esimerkiksi tilin käytön ja käyttäjien tunnistamisen, kannalta, kun taas toiset parantavat palveluiden toimintoja ja suorituskykyä – tällaisia ovat esimerkiksi palveluun palaavien käyttäjien tunnistaminen ja asetusten tallentaminen. Jotkin tekniikat (kuten jäljempänä mainitut Fullstoryn ja Googlen tekniikat) puolestaan auttavat palveluiden analysoinnissa ja mukauttamisessa.

 

Evästeiden estäminen

Alla on mainittu joitakin käyttämiämme kolmansien osapuolten työkaluja, jotka keräävät evästeitä. Kerromme myös miten ja miksi käytämme näitä työkaluja VMwaren palveluiden tukitoiminnoissa. Voit halutessasi estää nämä kolmannen osapuolen evästeet (ja samalla myös niiden VMwarelle tuomat analysointimahdollisuudet) suoraan kyseisten osapuolten sivustoilta, joille voit siirtyä jäljempänä annettujen linkkien avulla. Voit estää myös palveluiden käyttämät muut evästeet säätämällä selaimesi asetuksia, mutta tämä todennäköisesti haittaa kyseisten VMwaren palveluiden toimintaa.

 

Fullstory

VMwaren käyttämä Fullstory on työkalu, joka parantaa palveluiden käyttökokemusta ja kerää käyttöongelmien ratkaisemisessa auttavia tietoja. Se tallentaa ja muistaa käyttäjän istunnon, jotta voisimme tarkkailla käyttäjien toimintaa, kuten hiiren napsautuksia, liikkumista sivustolla jne. Voit halutessasi estää tämän työkalun Fullstoryn sivustolla osoitteessa https://www.fullstory.com/optout/

 

Google Analytics

VMware käyttää Google Analytics -palvelua joidenkin tietojen keräämiseen suoraan käyttäjän selaimesta. Käytämme tietoja palvelun käytön analysoimiseen, jotta voisimme diagnosoida ja ratkaista ongelmia ja parantaa palveluitamme. Lisätietoja Googlen tavoista kerätä ja käyttää tietoja on osoitteessa https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsTrackingOverview

 

Muut työkalut

VMware käyttää palveluidensa yhteydessä myös muita kolmansien osapuolten toimittamia seurantatyökaluja.

VMwaren asiakkaat ja heidän käyttäjänsä saattavat lähettää tai ladata tietoja VMwaren palveluihin isännöitäviksi ja tallennettaviksi palvelujen käytön yhteydessä. VMware käsittelee näitä asiakkaidensa sisältöjä asiakkaidensa puolesta, ja tietosuojakäytäntömme ovat tässä yhteydessä asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen alaisia. Tämä ilmoitus ei koske mitään asiakkaiden sisällöissä olevia henkilötietoja. VMware käsittelee asiakkaan sisältöä kyseisen sopimuksen ehtojen mukaisesti toimittaakseen asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelut hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Jos sinulla on jotakin kysyttävää näiden tietojen käsittelystä, ota yhteyttä siihen henkilöön tai tahoon (esim. työnantajaasi tai organisaatioosi), joka on solminut VMwaren kanssa sopimuksen VMwaren palvelun käytöstä näiden tietojen isännöintiin tai käsittelyyn. Autamme sopimusehtojen mukaisesti asiakkaitamme vastaamaan näiden tietojen käsittelyä koskeviin tiedusteluihin. Kun VMware toimii asiakkaidensa sisällön käsittelijänä, se siirtää henkilötietoja sitovien yrityssääntöjensä mukaisesti.

Kuten edellä on mainittu, keräämme vain rajallisen määrän henkilötietoja tässä ilmoituksessa mainittuihin tarkoituksiin. Kun keräämme tietoja, käyttäjillä on tiettyjä oikeuksia ja valintamahdollisuuksia niihin liittyen. Saat lisätietoja näistä oikeuksista ja niiden käyttämisestä yleisen tietosuojailmoituksemme osiosta VII ”Yksityisyysoikeutesi ja niitä koskevat valinnat”.

 

Oikeudet ja valinnat VMwaren toimiessa tietojen käsittelijänä: VMwaren asiakkaat saattavat käyttää joitakin VMwaren palveluita henkilötietojesi keräämiseen. Tällaisissa tapauksissa käsittelemme henkilötietoja vain asiakkaidemme puolesta, ja kaikkien niiden, jotka haluavat käyttää oikeuksiaan, tulee suunnata tiedustelunsa ensisijaisesti asiakkaallemme (rekisterinpitäjälle). Saat lisätietoja edellä olevasta osasta VII ”Asiakkaidemme puolesta käsittelemämme tiedot”.

Edellä kuvattujen henkilötietojen keräämisemme ja käyttämisemme oikeusperusta määräytyy kulloistenkin henkilötietojen, niiden keräämisen näkökohtien sekä niiden käyttötarkoitusten perusteella.

 

VMware käsittelee käyttötietoja oikeutettujen etujensa pohjalta palveluidensa ja niiden käyttökokemuksen parantamiseen ja/tai tämän ilmoituksen osassa II ”Näin käytämme käyttötietoja” mainittuihin tarkoituksiin. Olemme arvioineet, että tietojen suojaukseen liittyvät edut ja yksilöiden perusoikeudet eivät ohita näitä lainmukaisia etuja.

 

VMware käsittelee palveluiden toiminnallisten tietojen sisältämiä henkilötietoja oikeutettujen etujensa pohjalta palveluidensa toimittamiseen, ylläpitämiseen ja turvaamiseen sekä liiketoimintansa tehokkaaseen ja asianmukaiseen harjoittamiseen ja/tai tämän ilmoituksen osassa II ”Näin käytämme käyttötietoja” mainittuihin tarkoituksiin ja/tai asiakkaidensa oikeutettuihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Olemme arvioineet, että tietojen suojaukseen liittyvät edut ja yksilöiden perusoikeudet eivät ohita näitä lainmukaisia etuja.

 

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja henkilötietojesi keräämisen ja käytön oikeusperusteesta, voit ottaa yhteyttä jäljempänä olevassa osassa XII ”Näin otat meihin yhteyttä” annettujen yhteystietojemme avulla.

Saat lisätietoja yksityisyydensuojaan liittyvistä oikeuksista, seurannanestomahdollisuuksista ja muista Kaliforniassa mahdollisesti pakollisista tiedoista yleisen tietosuojailmoituksemme osasta VIII ”Kaliforniaan liittyvät lisätiedot”.

Tietojen säilytysaika: Säilytämme palveluiden yhteydessä keräämiämme tietoja niin kauan kuin tässä ilmoituksessa mainittujen tarkoitusten täyttyminen edellyttää. Voimme lisäksi säilyttää tietoja (asiakkaidemme kanssa mahdollisesti solmittujen sopimusten tuomien säilytysvelvoitteiden mukaisesti), jos meillä on jokin muu liiketoiminnallinen tai lain edellyttämä syy tehdä niin.

 

Kun meillä ei enää ole perusteltua liiketoiminnallista tarvetta käsitellä henkilötietojasi, poistamme tiedot tai anonymisoimme ne tai, jos tämä ei ole mahdollista (esimerkiksi jos tiedot on tallennettu varmuuskopioarkistoon), säilytämme ne turvallisesti ja estämme niiden käsittelyn siihen asti, kunnes poistaminen on mahdollista. Voit pyytää henkilötietojesi poistamista milloin tahansa (saat lisätietoja edellä olevasta osiosta XIII ”Yksityisyysoikeutesi ja niitä koskevat valinnat”). Harkitsemme pyyntöäsi sovellettavien lakien mukaisesti.

 

Tähän ilmoitukseen tehtävät muutokset: VMware tarkistaa tämän ilmoituksen säännöllisesti ja tekee siihen tarvittaessa oikeudellisia, teknisiä ja liiketoiminnan kehityksen edellyttämiä muutoksia. Kun ilmoitus päivitetään, uusimman päivityksen ajankohta merkitään ilmoituksen alkuun. Jos teemme ilmoitukseen merkittäviä muutoksia, ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin ilmoittaaksemme niistä sinulle muutosten merkityksellisyyden ja sovellettavien lakien edellyttämällä tavalla. Suosittelemme tarkistamaan tämän ilmoituksen usein, jotta tietäisit, miten VMware suojaa tietosi.

Jos sinulla on tähän ilmoitukseen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa privacy@vmware.com tai postitse osoitteessa Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.