Algemeen

Lees deze gebruiksvoorwaarden (de 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van de websites van VMware, Inc. en dochterondernemingen (gezamenlijk 'VMware'). Door deze websites te openen, erin te bladeren of te gebruiken, geeft u te kennen dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat en dat u zich verbindt aan alle toepasselijke wetten en regelgeving, inclusief wetten en regelgeving voor de controle op export en re-export in de Verenigde Staten. Verlegging die in strijd is met de Amerikaanse exportwetten, is verboden. Indien u niet instemt met deze Voorwaarden, bent u niet gerechtigd deze websites te gebruiken. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de websites, alle inhoud (tekst, gegevens, informatie, software, grafische elementen, foto's, enzovoort) die VMware toegankelijk maakt door middel van de websites (tezamen 'Materialen') en diensten die VMware levert door middel van de websites (tezamen 'Diensten'). De websites, Materialen en Diensten worden in deze voorwaarden gezamenlijk aangeduid als de 'VMware-websites'.

 

VMware behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden aan te passen, of functies van VMware-websites te wijzigen of te verwijderen. Het is mogelijk dat aanvullende of afwijkende bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen van toepassing zijn op specifieke materialen, informatie, producten, software of diensten die worden aangeboden door middel van de VMware-websites. Wij brengen u van dergelijke materiële wijzigingen van deze Voorwaarden op de hoogte door u een e-mail te sturen of door een bericht van de aanpassing op de VMware-websites te plaatsen. Indien wij een materiële wijziging doorvoeren, mag u deze overeenkomst binnen 30 dagen nadat wij de e-mail hebben verzonden of het bericht hebben geplaatst, beëindigen. Als u de VMware-websites na de datum van de aanpassing blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u de aangepaste Voorwaarden of overeenkomst, waar van toepassing, hebt geaccepteerd. Het is mogelijk dat aanvullende of afwijkende bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen van toepassing zijn op specifieke materialen, informatie, producten, software of diensten die worden aangeboden door middel van de VMware-websites. In geval van tegenstrijdigheden prevaleren deze aanvullende of afwijkende bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen boven deze Voorwaarden. Zie de toepasselijke overeenkomst of kennisgeving.

 

In deze Voorwaarden zijn ook de Gebruiksvoorwaarden voor Community-deelname inbegrepen. De bepalingen en voorwaarden van de Gebruiksvoorwaarden voor Community-deelname zijn door middel van verwijzing in dit document inbegrepen. Deze Voorwaarden vormen, tezamen met eventuele aanvullende bepalingen waarmee u instemt tijdens het gebruik van bepaalde elementen van de VMware-websites, de volledige, exclusieve en definitieve verklaring van overeenkomst tussen u en VMware met betrekking tot het onderwerp van dit document, en prevaleren boven eventuele eerdere overeenkomsten of uitkomsten van onderhandelingen tussen u en VMware met betrekking tot het betreffende onderwerp. Deze Voorwaarden en de relatie tussen u en VMware vallen onder het recht van de staat Californië, zoals dit van toepassing is op overeenkomsten die volledig zijn opgesteld, aangegaan en uitgevoerd in Californië door ingezetenen van Californië, ongeacht uw werkelijke woonplaats. Alle gerechtelijke processen die voortkomen uit of in verband staan met deze Voorwaarden of uw gebruik van de VMware-websites, dienen te worden gevoerd aan de federale of staatsgerechtshoven van Santa Clara County, Californië, en bij dezen onderwerpt u zich onherroepelijk aan de exclusieve persoonlijke rechtsbevoegdheid van deze gerechtshoven voor dit doeleinde. Indien VMware nalaat gebruik te maken van een recht of voorziening van deze Voorwaarden of deze af te dwingen, houdt dit niet in dat afstand wordt gedaan van het betreffende recht of de betreffende voorziening. Indien een voorziening van deze Voorwaarden door een gerechtshof met rechtsbevoegdheid in dezen ongeldig wordt bevonden, stemt u ermee in dat het gerechtshof tracht erop toe te zien dat de intentie van VMware en u, zoals uitgedrukt in de voorziening, zoveel mogelijk wordt gerealiseerd en dat de overige voorzieningen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven. Deze Voorwaarden blijven volledig van kracht, niettegenstaande eventuele beëindiging van uw gebruik van de VMware-websites. Deze Voorwaarden worden geïnterpreteerd zonder toepassing van enige strikte uitleg ten gunste van of ten koste van u of VMware. Deze Voorwaarden, en de rechten en licenties die u op grond daarvan worden verleend, mogen niet door u aan anderen worden overgedragen of toegewezen, maar mogen zonder beperkingen worden toegewezen door VMware.

Gebruik van software

In zover VMware voorziet in het downloaden van eigen VMware-software of open source software vanaf websites van VMware ('Software'), is dergelijke Software beschermd door toepasselijke auteursrechten, octrooirechten of andere intellectuele eigendomsrechten van hetzij VMware, hetzij de derde partij die de licentie verleent. Het gebruik van de Software is onderworpen aan de bepalingen van de toepasselijke eindgebruikers- of open source licentieovereenkomst.

 

Alle evaluatiesoftware wordt geleverd 'zoals deze is' en is slechts bestemd voor evaluatie en intern gebruik. U mag evaluatiesoftware niet gebruiken voor commerciële, ontwikkelings- of productiedoeleinden. Daarnaast is het mogelijk dat evaluatiesoftware is voorzien van een tijdmechanisme waardoor deze na verloop van tijd niet meer functioneert.

Handelsmerken

VMware behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot haar handelsmerken, dienstmerken en logo's, welke tezamen met de handelsmerken, dienstmerken en logo's van dochterondernemingen van VMware gezamenlijk worden aangeduid als 'VMware-merken'.

 

Geen enkele werknemer of andere vertegenwoordiger van VMware is bevoegd toestemming te verlenen tot het gebruik van VMware-merken of aanwijzingen te geven voor het gebruik ervan, tenzij hiervoor in een formele schriftelijke overeenkomst een licentie is gegeven. Bij afwezigheid van een dergelijke formele schriftelijke overeenkomst kan derhalve geen waarde worden gehecht aan beloften of verklaringen van een werknemer van VMware met betrekking tot VMware-merken.

 

De VMware-merken zijn uiterst waardevol intellectueel eigendom. Daarom zal VMware alle benodigde stappen nemen om deze te beschermen tegen verwatering en het gebruik van merken door derden die een verwarring scheppende gelijkenis vertonen met VMware-merken of die verwarring zouden kunnen veroorzaken met VMware-merken.

 

Indien door middel van een formele schriftelijke overeenkomst een licentie is verleend voor een of meerdere VMware-merken, en tenzij de overeenkomst andere bevoegdheden verleent, is het gebruik ervan onderworpen aan de richtlijnen die zijn gepubliceerd op:
https://www.vmware.com/brand/portal/guidelines.html.

 

VMware heeft geen bezwaar tegen het gebruik van de VMware-merken (met uitzondering van logo's) om specifiek te verwijzen naar de producten van VMware. Puur referentieel of redelijk nominatief gebruik van de VMware-merken dient echter in platte tekst te worden gezet. Raadpleeg een bevoegde juridische adviseur voor het onderscheid tussen referentieel gebruik en inbreukmakend gebruik.

 

In de Verenigde Staten dienen geregistreerde VMware-merken te worden aangeduid met het symbool '®' en niet-geregistreerde VMware-merken met de aanduiding '™'. De VMware-merken mogen alleen worden gebruikt als bijvoeglijk naamwoord, niet als zelfstandig naamwoord of werkwoord.

Koppelingen naar VMware-websites

Het maken van een koppeling naar VMware-websites (met inbegrip van een interne website of website van een dochteronderneming waarin een deel van VMware-websites is opgenomen) is uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring door VMware, met dien verstande dat een beperkt, herroepelijk recht tot het maken van een hyperlink naar de website wordt verleend op voorwaarde dat de website waarop de hyperlink zich bevindt:

 

1.      geen inhoud van een VMware Website gebruikt;
2.      niet gebruikmaakt van een VMware-logo;
3.      niet gebruikmaakt van de aankleding van een VMware-Website;
4.      geen valse voorstelling biedt van een affiliatie of andere relatie met VMware;
5.      geen valse voorstelling geeft van een mogelijke aanbeveling door VMware;
6.      geen inhoud bevat die zou kunnen worden beschouwd als onwettig, smakeloos, aanstootgevend of controversieel; en
7.      onmiddellijk aanpassingen aanbrengt om de hyperlink te verwijderen indien VMware daarom vraagt.

Copyright

Tenzij anders aangegeven geldt voor de inhoud van de VMware-websites het volgende copyright: copyright (c) 1998-2011 VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Alle rechten voorbehouden.

 

De inhoud van de VMware-websites wordt beschermd door auteursrechtwetten in de VS en daarbuiten. Het is niet toegestaan enig deel van de VMware-websites te kopiëren of te distribueren, uitgezonderd in zover dit noodzakelijk is om de VMware-websites te kunnen bekijken.

 

Eventuele vragen of opmerkingen kunt u richten aan VMware

Koppelingen naar websites van derden

Koppelingen naar websites van derden op de VMware-websites worden uitsluitend voor uw gemak geboden. Wanneer u gebruikmaakt van deze koppelingen, verlaat u de VMware-websites. VMware doet geen aanbevelingen of verklaringen met betrekking tot dergelijke websites van derden, en VMware is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van informatie, gegevens, meningen, adviezen of uitingen op dergelijke websites. VMware heeft geen zeggenschap over zulke websites, en VMware is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, eventuele koppelingen die zich bevinden in websites van derden of wijzigingen en updates aan websites van derden.

Bestrijding van illegaal kopiëren/Naleving van licentie

VMware beschermt haar technologie met kracht en staat anderen door middel van licentieovereenkomsten toe deze te gebruiken. Het gebruik of de distributie van VMware-software zonder toestemming van VMware is softwarepiraterij. VMware distribueert en verkoopt haar producten door middel van een wereldwijd netwerk van distributeurs en wederverkopers. VMware distribueert of verkoopt haar producten niet door middel van niet-geautoriseerde kanalen, zoals veilingen, peer-to-peer netwerken of illegale downloadsites die software bieden voor het genereren van productcodes of serienummers. Indien u VMware-software hebt aangeschaft of overweegt aan te schaffen via een van deze kanalen, hebt u waarschijnlijk te maken met illegaal gekopieerde software. Neem contact op met VMware voor assistentie met betrekking tot niet-geautoriseerd gebruik van VMware-software door uzelf of door anderen.

 

VMware heeft er begrip voor dat het beheren van softwarelicenties voor sommige klanten geen eenvoudige zaak is. In dergelijke gevallen kan het License Compliance-team van VMware helpen bij het doornemen van de gebruiksadministratie en deze vergelijken met de interne administratie van verleende licenties van VMware. Het doel van dit programma is de klanten van VMware te informeren over de voorwaarden van hun VMware-licenties en het aantal verleende licenties in overeenstemming te brengen met het gebruik. Indien u vragen of twijfels hebt met betrekking tot het gebruik binnen uw bedrijf, kunt u contact opnemen met het License Compliance-team van VMware via licensecompliance@vmware.com.

Vrijwaring

U stemt ermee in VMware en haar moederondernemingen, dochterondernemingen en andere gelieerde ondernemingen (en de respectieve functionarissen, directeuren, werknemers of vertegenwoordigers van deze entiteiten) te vrijwaren van en te verdedigen tegen vorderingen, aansprakelijkheid, schade, verliezen, kosten, uitgaven en vergoedingen (met inbegrip van redelijke vergoedingen voor rechtsbijstand) waaraan deze partijen mogelijk worden onderworpen als gevolg van of voortkomend uit het gebruik van de VMware-websites of schending van deze Voorwaarden door uzelf of enig ander die uw account, computer of software gebruikt. VMware behoudt zich het recht voor de exclusieve verdediging en zeggenschap met betrekking tot een zaak die anders in aanmerking zou komen voor vrijwaring door u, op zich te nemen. In dat geval stemt u ermee in de verdediging van VMware tegen een dergelijke vordering te ondersteunen en in geen geval in te stemmen met een schikking die gevolgen heeft voor VMware zonder de schriftelijke toestemming van VMware.

Elektronische communicatie

Wanneer u de websites van VMware bezoekt of e-mails verzendt naar VMware, voert u elektronische communicatie met VMware. We kunnen hierop reageren via e-mail of het plaatsen van kennisgevingen op de VMware-websites. U stemt ermee in dat dergelijke kennisgevingen, bekendmakingen en andere correspondentie die VMware u langs elektronische weg verschaft, voldoen aan alle wettelijke vereisten om deze te beschouwen als schriftelijke correspondentie.

Rechten van de Amerikaanse overheid

Alle VMware-producten en -publicaties zijn van commerciële aard. De software, publicaties en softwaredocumentatie die beschikbaar zijn op de VMware-websites, zijn 'Commercial Items' in de zin van de definitie in 48 C.F.R.§2.101, bestaande uit 'Commercial Computer Software' en 'Commercial Computer Software Documentation' volgens de definitie in 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(1) en 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(5), en gebruikt in 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212 en 48 C.F.R. §227.7202, waar van toepassing. Ingevolge 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212, 48 C.F.R.§252.227-7015, 48 C.F.R. §227.7202 tot en met 227.7202-4, 48 C.F.R. §52.227-19 en andere relevante paragrafen van de Code of Federal Regulations, waar van toepassing, worden de publicaties, commerciële computersoftware en commerciële softwaredocumentatie van VMware onder eindgebruikers van de Amerikaanse overheid gedistribueerd en in licentie gegeven met dezelfde rechten als alle andere eindgebruikers, conform de voorwaarden in de licentieovereenkomsten die de producten en softwaredocumentatie vergezellen en de voorwaarden in dit document.

Disclaimers

Het kan niet worden toegezegd of gegarandeerd dat de informatie op de VMware-websites correct, actueel of volledig is, en de VMware-websites kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. VMware aanvaardt geen verantwoordelijkheid (en wijst verantwoordelijkheid uitdrukkelijk van de hand) voor het bijwerken van de VMware-websites om de informatie actueel te houden of de nauwkeurigheid of volledigheid van gepubliceerde informatie te waarborgen. U dient derhalve zelf de nauwkeurigheid en volledigheid van de gepubliceerde informatie te controleren alvorens een beslissing te nemen omtrent diensten, producten of andere zaken die worden beschreven op de VMware-websites. VMware geeft niet de garantie dat gemelde problemen door VMware worden verholpen, zelfs indien VMware ervoor kiest informatie te verschaffen met als doel een probleem aan te pakken.

 

ALLE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE WORDEN AANGEBODEN OP DE VMWARE-WEBSITES, WORDEN AANGEBODEN 'ZOALS ZE ZIJN' EN 'MET ALLE FOUTEN' ZONDER GARANTIE VAN WELKE SOORT DAN OOK. VMWARE WIJST VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK IS TOEGESTAAN UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE, WETTELIJKE OF ANDERE GARANTIES EN BELOFTEN VAN DE HAND, ZONDER BEPERKING MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN HET NIET INBREUK MAKEN OP EIGENDOMSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, EN GARANTIES VOORTKOMEND UIT EEN HANDELSWIJZE, GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJK. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORAFGAANDE TE BEPERKEN, GARANDEERT VMWARE NIET DAT DE VMWARE-WEBSITES VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE VMWARE-WEBSITES ONONDERBROKEN BESCHIKBAAR, ACTUEEL, VEILIG OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN.

Beperking van de aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL VMWARE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (A) INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, DOOR HET GERECHT OPGELEGDE, MORELE OF GEVOLGSCHADE OF (B) SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK BOVEN EEN BEDRAG VAN US$ 100,00, ZONDER BEPERKING MET INBEGRIP VAN SCHADE VOORTKOMEND UIT VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN OF BESPARINGEN, VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIK VAN DE VMWARE-WEBSITES OF MATERIAAL, INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN GERAADPLEEGD OP OF DOOR MIDDEL VAN DEZE WEBSITES, ONGEACHT OF DEZE SCHADE IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHT, GESCHREVEN RECHT OF ANDER JURIDISCH BEGINSEL EN ZELFS INDIEN VMWARE OP DE HOOGTE WAS GESTELD (OF OP DE HOOGTE HAD KUNNEN ZIJN) VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Uitsluitingen en beperkingen

 

In sommige rechtsgebieden is het uitsluiten van bepaalde garanties of het beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid voor bepaalde vormen van schade niet toegestaan. Derhalve zijn sommige van de bovenstaande disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid mogelijk niet op u van toepassing. In zover het VMware op grond van het toepasselijke recht niet is toegestaan impliciete garanties af te wijzen of haar aansprakelijkheid te beperken, zal de reikwijdte en duur van de garantie en de mate van aansprakelijkheid van VMware beperkt zijn tot het minimum dat onder het betreffende toepasselijke recht is toegestaan.

 

Privacybeleid 

Beleid betreffende exportbeperkingen 

Licentieovereenkomsten voor eindgebruikers 

Gebruiksvoorwaarden Community-deelname