maandag 1 november 2021


VMware, Inc., dat zijn hoofdkwartier heeft in de V.S., en de andere bedrijven binnen het concern, ("VMware", "wij", "ons" en "onze") zetten zich in voor het beschermen van uw privacy. Deze Beleidsverklaring privacy bij sollicitaties ("Verklaring") beschrijft de privacypraktijken die van toepassing zijn op het door ons verzamelen, gebruiken en openbaren van persoonsgegevens van sollicitanten ("u" en "uw") voor werk-, studiebeurs- en/of stagemogelijkheden bij VMware als u persoonsgegevens en andere informatie aan ons verstrekt via een van onze portaalsites om te solliciteren, websites of andere wervingsmiddelen, zowel online als offline (gezamenlijk de "Sites"), evenals hoe we die informatie gebruiken en delen. We stellen uw interesse in VMware op prijs en zorgen ervoor dat we uw gegevens op een verantwoordelijke manier verwerken en gebruiken.

Als u vragen hebt over deze Verklaring, neem dan contact met ons op via privacy@vmware.com.

Als u een ingezetene van de Europese Economische Ruimte ("EER") bent, raadpleeg dan ook "Uw privacyrechten" en "Aanvullende rechten voor de EER en bepaalde andere regio's" hieronder voor aanvullende informatie die op u van toepassing is.

 

DEEL I: WELKE GEGEVENS WE VERZAMELEN EN HOE WE DEZE GEBRUIKEN
 1. Informatie die we van u verzamelen
  Om uw sollicitatie te verwerken, vragen we u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Alle informatie wordt op vrijwillige basis aan VMware verstrekt en hoeveel informatie dat is, bepaalt u zelf. Sommige informatie kan echter noodzakelijk zijn om een evaluatie van uw sollicitatie te voltooien, en als u deze informatie niet verstrekt, kunnen wij mogelijk minder goed beoordelen of u een geschikte kandidaat bent.

  Voorbeelden van het type persoonsgegevens dat VMware kan verwerken:

  (i) Persoonsgegevens
  VMware vraagt om bepaalde persoonsgegevens waaronder opleiding en werkervaring, contactinformatie en voorkeuren, beroepskwalificaties, en banen of andere carrièremogelijkheden waarnaar u wilt solliciteren. U kunt er ook voor kiezen om aanvullende informatie aan VMware te verstrekken, zoals uw cv of afschriften, referenties en gerelateerde informatie, en salarisvereisten. Daarnaast, en waar dit relevant is voor uw sollicitatie, kan VMware informatie verzamelen van derden die wettelijk gerechtigd zijn om uw informatie met ons te delen, bijvoorbeeld in verband met een achtergrond- of antecedentenonderzoek en/of een werkreferentie.

  (ii) Vertrouwelijke persoonsgegevens
  We kunnen ook bepaalde soorten persoonsgegevens verzamelen die behandeld worden als vertrouwelijke persoonsgegevens. Vertrouwelijke persoonsgegevens omvatten bijvoorbeeld een identificatienummer van de overheid (zoals een BSN-nummer), informatie over ras of etnische achtergrond van een persoon, politieke opvattingen of religieuze overtuigingen, fysieke of geestelijke gezondheid of conditie, seksuele oriëntatie, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens en alle relevante juridische acties of de verwerking van biometrische gegevens met als doel het uniek identificeren van een individu. Het kan informatie omvatten over de strafrechtelijke overtredingen of veroordelingen van een persoon, evenals alle andere informatie die op grond van de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens als gevoelig worden beschouwd. Waar rechtens toegestaan en waar van toepassing is het ook mogelijk dat VMware (strafrechtelijk) antecedentenonderzoek moet uitvoeren om uw geschiktheid voor een vacature of een mogelijke baan bij VMware vast te stellen.

  VMware vraagt niet om vertrouwelijke persoonsgegevens in verband met werving, tenzij dit toegestaan of vereist is door het lokaal recht (bijvoorbeeld wegens toezicht op gelijke behandeling of intern beleid met betrekking tot diversiteit en anti-discriminatie), wij vragen echter van sollicitanten geen vertrouwelijke persoonsgegevens, en als u deze informatie verstrekt, is dit tijdens het aanvraag- of selectieproces niet zichtbaar. Als dit op grond van het van toepassing zijnde recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens of de privacy verplicht is, moeten we uw toestemming verkrijgen voordat we vertrouwelijke persoonsgegevens kunnen gebruiken.

 2. Informatie die we automatisch verzamelen
  We kunnen automatisch bepaalde informatie van u verzamelen over uw bezoek aan onze websites door gebruik te maken van "cookies" en andere vergelijkbare volgtechnologieën. Voor meer informatie, raadpleegt u de VMware-cookieverklaring.

 3. Informatie van andere bronnen van derden
  We kunnen informatie over u verkrijgen van andere bronnen, indien dit door het van toepassing zijnde recht is toegestaan zoals via uw contact met ons, inclusief uw interacties met VMware, of van derden zoals arbeidsonderzoeksbedrijven, diensten voor identiteitsverificatie, en andere websites op het internet (behoudens het privacybeleid van deze derden). U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen ons toegang te geven tot bepaalde persoonsgegevens die opgeslagen zijn door derden, zoals sites van sociale media (zoals LinkedIn). Door VMware bevoegd te maken deze informatie te verkrijgen, gaat u ermee akkoord dat VMware deze informatie verzamelt, opslaat en gebruikt in overeenstemming met deze Verklaring.

 4. Hoe we uw gegevens gebruiken
  De informatie kan als volgt gebruikt worden (i) om uw sollicitatie te verwerken en te evalueren, en om aanstellingsbeslissingen te nemen; (ii) om met u te communiceren en u op de hoogte te stellen van uw huidige en toekomstige mogelijkheden voor uw carrière of studiebeurzen (behalve als u aangeeft dat u niet wilt dat wij uw gegevens hiervoor bewaren); (iii) om de wervings- en selectieprocessen van VMware te beheren en verbeteren; (iv) om referentie- en antecedentenonderzoeken uit te voeren indien dit door het van toepassing zijnde lokaal recht is vereist en/of toegestaan; en (v) voor het handhaven van corporate governance en juridische vereisten en voorschriften. Als u aangenomen wordt, kan de informatie gebruikt worden in verband met wervings- en selectie- en bedrijfsmanagement (bijvoorbeeld om een elementair arbeidsdossier op te stellen).

 5. Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens (alleen EER)
  Als u een sollicitant bent uit de Europese Economische Ruimte, is onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens die hierboven zijn beschreven afhankelijk van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen. We kunnen u soms van aanvullende informatie voorzien over deze wettelijke basis op het moment dat deze gegevens worden verzameld.

  Normalerwijs verzamelen we persoonsgegevens echter alleen van u wanneer we over uw toestemming beschikken om dit te doen, wanneer we de persoonsgegevens nodig hebben om uw sollicitatie te verwerken, om uw geschiktheid als sollicitant te beoordelen, om te voldoen aan de naleving van een wettelijke verplichting die aan VMware is opgelegd of wanneer de verwerking in ons legitieme belang of het legitieme belang van een derde is (en uw gegevensbeschermingsbelangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen). In sommige gevallen, kunnen we ook de wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens van u te verzamelen of kunnen we op een andere manier uw persoonsgegevens nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

  Als we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zullen we dat op het relevante moment duidelijk maken en u adviseren of het verstrekken van uw persoonsgegevens wel of niet verplicht is (en over de mogelijke consequenties als u uw persoonsgegevens niet verstrekt).

  Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en daarbij vertrouwen op onze legitieme belangen (of die van een derde) dan zullen we eveneens, op het relevante moment of op aanvraag, aan u duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

  Als u nog vragen hebt of nadere informatie nodigt hebt over de wettelijke basis op grond waarvan wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen door de contactgegevens te gebruiken die hieronder in Deel VII worden verstrekt.
DEEL II: HOE WE UW GEGEVENS DELEN

VMware zal de informatie in verband met uw sollicitatie niet aan ongerelateerde derden voor hun marketingdoeleinden verkopen. We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor degenen die werkelijk toegang nodig hebben om hun taken en verplichtingen uit te voeren, en aan derden die een legitiem doel hebben om er toegang toe te krijgen. Onder de volgende omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens met derden delen:

 • Leveranciers, adviseurs en andere serviceproviders: we kunnen uw persoonsgegevens intern delen en met serviceproviders, agenten en andere derden (zoals wervers, adviseurs, advocaten en diensten voor antecedentenonderzoeken) waar nodig in verband met werving, werk, corporate governance, overnames en wettelijke eisen en voorschriften.

 • VMware-filialen: we kunnen uw informatie delen met onze moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen en/of filialen. Deze informatie wordt uitsluitend gedeeld indien dit noodzakelijk is in verband met uw werving en aanstelling zoals beschreven in deze Verklaring. We kunnen ook informatie over u verkrijgen via onze gelieerde ondernemingen.

 • Vitale belangen: we kunnen informatie openbaar maken als we dit noodzakelijk vinden om de vitale belangen van een persoon te beschermen.

 • Naleving van wetten of enig(e) competent(e) wetshandhavingsorgaan, toezichthoudende instantie, overheidsinstelling, rechtbank of derde: we kunnen informatie openbaar maken als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of vereist is (i) op grond van wet- en regelgeving, om te voldoen aan het wettelijke proces of verzoeken van de overheidsinstanties (inclusief in reactie op overheidsinstanties om te voldoen aan gelijke kansen wetten, nationale veiligheid of rechtshandhavingsvereisten); of (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, te vestigen of te verdedigen.

 • Bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen voor, een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, financiering, acquisitie, ontbinding, reorganisatie of een soortgelijke gebeurtenis. We zullen iedere koper informeren dat uw informatie uitsluitend gebruikt wordt in overeenstemming met deze Verklaring.

 • Met uw toestemming: we kunnen uw persoonsgegevens met uw toestemming voor ieder doeleinde bekendmaken.
DEEL III: INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN GEGEVENS

Persoonsgegevens, inclusief persoonsgegevens verzameld in de Europese Economische Ruimte ("EER") of Zwitserland, kunnen overgedragen, opgeslagen en verwerkt worden door ons en onze serviceproviders, partners en filialen in de Verenigde Staten en mogelijk andere landen waarvan de wetgeving bescherming persoonsgegevens anders kan zijn dan de wetgeving in uw land, bijvoorbeeld naar Canada, de Filipijnen, Singapore, India, Australië en Israël. Sommige van deze landen worden door de Europese Commissie niet als 'adequaat' beschouwd. We willen uw persoonsgegevens beschermen in overeenstemming met deze Verklaring waar deze ook verwerkt worden en zullen gepaste contractuele of andere stappen ondernemen om de relevante persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Deze stappen omvatten het invoeren van de Standaard Contractuele Clausules van de Europese Commissie voor overdrachten van persoonsgegevens van ons concern in de EER naar andere bedrijven in ons concern. Onze Standaard Contractuele Clausules kunnen op aanvraag worden verstrekt. We hebben vergelijkbare, gepaste maatregelen ingevoerd met onze serviceproviders, partners en filialen.

DEEL IV: VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Tenzij in deze Verklaring anders vermeld of vereist om juridische redenen of het uitoefenen van toezicht, behandelt VMware uw persoonsgegevens als vertrouwelijk. VMware handhaaft adequate organisatorische en technische maatregelen die zijn ontworpen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen (en verplicht serviceproviders en agenten ertoe dit ook te doen). VMware gebruikt bijvoorbeeld fysieke toegangscontroles, codering, internetfirewalls, inbraakdetectie en netwerkcontrole, afhankelijk van de aard van de gegevens en de draagwijdte van de verwerking. VMware-personeel dat toegang kan hebben tot persoonsgegevens is verplicht om die informatie vertrouwelijk te houden.

Maar veiligheidsprocedures of -protocollen zijn nooit gegarandeerd 100% veilig, dus we dringen er op aan dat u voorzichtig bent bij het online verstrekken van persoonsgegevens en om gemakkelijk beschikbare hulpmiddelen te gebruiken, zoals internetfirewalls, anti-virus- en anti-spywaresoftware, en vergelijkbare technologieën om uzelf online te beschermen. Als u een reden hebt om te geloven dat uw communicatie met ons niet meer veilig is (als u bijvoorbeeld vindt dat de veiligheid van uw persoonsgegevens aangetast is), stel ons hier dan direct van op de hoogte conform het "Contact"-gedeelte hieronder.

DEEL V: UW PRIVACYRECHTEN

Recht om uw gegevens te corrigeren of bij te werken: als u de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt, wilt corrigeren of updaten, log dan in op myvmware.com en update uw profiel.

Marketingberichten: u kunt afzien van het ontvangen van marketingberichten van VMware door naar het VMware-inschrijvingscentrum te gaan op https://www.vmware.com/learn/subscription2.html en uzelf af te melden. U kunt zich ook afmelden door op "Afmelden" te klikken in ieder marketing-e-mailbericht dat we u sturen, of door een e-mail te sturen naar privacy@vmware.com (vermeld in dit verzoek dan Beleidsverklaring privacy bij sollicitaties.).

Aanvullende rechten voor de EER en bepaalde andere regio's: als u uit een bepaalde regio komt (zoals de Europese Economische Ruimte), kan het zijn dat u, op grond van toepasselijke wetgeving, het recht hebt om bepaalde rechten op privacy uit te oefenen. We zullen uw verzoek verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens. Voor administratieve doeleinden en/of om transacties te voltooien die u gestart hebt voor uw verzoek om verwijdering, moeten we mogelijk bepaalde informatie behouden.

 • Recht om toestemming in te trekken of te weigeren: we zijn mogelijk afhankelijk van uw toestemming om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Waar dat het geval is, hebt u het recht om uw toestemming op ieder moment in te trekken of te weigeren. Als u beslist of u wel of geen toestemming geeft, moet u weten dat we bijvoorbeeld uw sollicitatie misschien niet verder kunnen verwerken als u geen toestemming geeft. Let op dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze is ingetrokken.
 • Recht op toegang en/of portabiliteit: u hebt recht op toegang tot de persoonsgegevens die we over u bijhouden en, in sommige beperkte omstandigheden, kunnen de gegevens aan u worden verstrekt zodat u die gegevens aan een andere provider kunt verstrekken of naar een andere provider kunt 'verplaatsen'.
 • Recht op verwijdering: in bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht op verwijdering van persoonsgegevens die we van u hebben (bijvoorbeeld als het niet meer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de informatie in eerste instantie verzameld was).
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: mogelijk hebt u het recht om te verzoeken dat VMware stopt met het verwerken van uw persoonsgegevens en/of stopt met het sturen van e-mailberichten.
 • Recht op rectificatie: mogelijk hebt u het recht om ons te verplichten om alle onjuiste of incomplete persoonsgegevens te verbeteren.
 • Recht om verwerking te beperken: mogelijk hebt u het recht om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de persoonsgegevens die we van u hebben niet correct zijn of worden bewaard volgens de eisen die de wet daaraan stelt).
 • Recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming: u hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming of een vergelijkbare toezichthoudende instantie.

Als u enig van de bovenstaande rechten uit wilt oefenen, neem dan contact op met privacy@vmware.com zodat we uw verzoek onder toepasselijke wetgeving kunnen overwegen. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, ondernemen we mogelijk stappen om uw identiteit te verifiëren voordat we het verzoek naleven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Als vanzelfsprekend, implementeren we niet uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, als dit ertoe leidt dat automatische besluiten die worden genomen (inclusief profilering) juridische gevolgen voor u hebben of andere vergelijkbare significante gevolgen voor u kunnen hebben. Automatische besluitvorming houdt in dat er automatisch een besluit over u wordt genomen op basis van een computervaststelling (met behulp van software-algoritmen) zonder onze menselijke evaluatie. Als u wordt onderworpen aan automatische besluitvorming, zullen we dat op dat moment zelf duidelijk maken en hebt u het recht om het besluit aan te vechten, uw mening te geven en een menselijke evaluatie van het besluit te eisen.

DEEL VI: OVERIGE INFORMATIE

Hoelang bewaren we uw informatie
We behouden persoonsgegevens die we van u verzamelen als we hiervoor een lopende, legitieme bedrijfsmatige behoefte hebben en/of zo lang als nodig is om de doelen te bereiken die beschreven staan in deze Verklaring, behalve wanneer een langere bewaringsperiode is vereist of wettelijk is toegestaan. In overeenstemming met het van toepassing zijnde recht kan VMware uw informatie ook behouden om u te overwegen voor andere vacatures, behalve als u ons hebt laten weten dat u niet wilt dat we uw gegevens voor zulke doeleinden bewaren. Als u niet wilt dat we uw gegevens voor deze doeleinden gebruiken, kunt u ons dit laten weten op het moment dat u uw gegevens aan ons verstrekt. Voor zover wettelijk toegestaan of vereist, kan VMware op ieder moment gegevens verwijderen; daarom behoort u uw eigen kopie van de informatie die u aan ons verstrekt te bewaren. U kunt te allen tijde om verwijdering van uw persoonsgegevens vragen (zie het gedeelte genaamd "Uw Privacyrechten" voor meer informatie). We nemen uw verzoek in overweging op basis van de toepasselijke wetgeving.

Als we geen lopende, legitieme bedrijfsmatige behoefte hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, dan verwijderen we of anonimiseren we deze. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens in back-uparchieven opgeslagen zijn), slaan we uw persoonsgegevens op een veilige wijze op en isoleren we deze van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Externe koppelingen
Onze website en diensten kunnen koppelingen bevatten of een mogelijkheid bieden om verbinding te maken met websites van derden, diensten, sociale netwerken, applicaties of socialmediafuncties, zoals "deel"- of "vind-ik-leuk"-knoppen. Als u die websites bezoekt of op die koppelingen klikt, kan dit derden de mogelijkheid geven om informatie over u te verzamelen en te gebruiken. Bovendien vallen de persoonsgegevens die u aan deze derden verstrekt niet onder deze Verklaring. We raden u aan om de privacyverklaringen en de gebruiksvoorwaarden van dergelijke derden te bekijken voordat u met ze in contact komt of ze uw persoonsgegevens verstrekt, zodat u begrijpt hoe uw gegevens kunnen worden verzameld en gebruikt. VMware heeft geen controle over de privacypraktijken van dergelijke derden en we geven ook geen goedkeuring aan en doen geen uitlatingen over deze websites, diensten, sociale netwerken of applicaties van derden.

Veranderingen aan deze Verklaring
VMware zal deze Verklaring regelmatig herzien en updaten naar aanleiding van veranderende wettelijke, technische en zakelijke ontwikkelingen. Als we deze Verklaring updaten, noteren we de datum van de meest recente herziening bovenaan. Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen aan deze Verklaring, zullen we geschikte stappen ondernemen om u hiervan op de hoogte te stellen op een manier die aansluit op het belang van de gemaakte veranderingen. We raden u aan om deze Verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te zijn van hoe VMware uw informatie beschermt.

Uw verantwoordelijkheden
U bent verantwoordelijk voor de informatie die u verstrekt of beschikbaar stelt aan VMware, en u staat ervoor in dat deze informatie eerlijk, oprecht, correct en op geen enkele manier misleidend is. U staat ervoor in dat de verstrekte informatie geen materiaal bevat dat obsceen of lasterlijk is, of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij; geen schadelijke code bevat; en niet anderszins juridisch vervolgbaar is. Verder, als u informatie verschaft over een andere persoon, zoals individuen die u opgeeft als referentie ("referentie"), dan bent u verantwoordelijk voor het verstrekken van verklaringen en het verkrijgen van de noodzakelijke toestemmingen zodat VMware die informatie kan verzamelen en gebruiken zoals beschreven in deze Verklaring voordat u de persoonsgegevens van deze referentie aan VMware verstrekt.

DEEL VII: CONTACT

Als u vragen of zorgen hebt over deze Privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar privacy@vmware.com of via de post naar: Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA. Onder vermelding van deze Beleidsverklaring privacy bij sollicitaties.