Generelt

 

Les disse bruksvilkårene (Vilkårene) grundig før du bruker nettstedene til VMware Inc. og dets datterselskaper (kollektivt VMware).  Ved å gå til, bla i eller bruke disse nettstedene erkjenner du at du har lest, forstått og godtatt å være bundet av disse vilkårene og til å etterkomme alle gjeldende lover og forskrifter, medregnet USAs kontroll-lover og forskrifter for eksport og reeksport. Omgåelse i strid med USAs eksportlover, er forbudt. Hvis du ikke godtar disse Vilkårene, har du ikke tillatelse til å bruke disse nettstedene. Disse Vilkårene regulerer bruken din av nettstedene, av alt innhold (f.eks. tekst, data, informasjon, programvare og fotografier) som VMware kan gjøre tilgjengelig på nettstedene (kollektivt Materialer), og alle tjenester som VMware kan gi deg via nettstedene (kollektivt Tjenester). I disse vilkårene henvises det kollektivt til nettstedene, Materialene og Tjenestene som VMware Nettsteder.

 

VMware forbeholder seg retten til å endre disse Vilkårene eller endre eller fjerne funksjoner på VMware Nettsteder. Vi vil varsle deg om endringer av stoffet i disse Vilkårene ved å sende deg en e-postmelding eller ved å legge inn en notis om endringen på VMware Nettsteder. Hvis vi foretar endringer i stoffet, kan du si opp denne avtalen inne 30 dager etter at vi har sendt deg en e-postmelding eller lagt inn en notis. Bruk av VMware Nettsteder etter datoen for endringen, skal anses som godkjenning av de endrede Vilkårene eller avtalene. Ekstra eller annerledes vilkår, betingelser og notiser kan gjelde for bestemt stoff, informasjon, produkter, programvare eller tjenester som tilbys på VMware Nettsteder. Ved en eventuell konflikt skal slike ekstra eller annerledes vilkår, betingelser og notiser overstyre disse Vilkårene. Se den aktuelle avtalen eller notisen.

 

I disse Vilkårene er også Bruksvilkår for deltakelse i fellesskap tatt med, og vilkårene og betingelsene i Bruksvilkår for deltakelse i fellesskap er innlemmet her ved referanse. Disse Vilkårene, sammen med ekstra vilkår som du godkjenner ved å bruke bestemte elementer i VMware Nettsteder, utgjør den hele, eksklusive og endelige erklæring for avtalen mellom deg og VMware når det gjelder innholdet her, og de erstatter alle tidligere avtaler eller forhandlinger mellom deg og VMware når det gjelder slikt innhold. Disse Vilkårene og forholdet mellom deg og VMware skal reguleres av lovene i staten California, slik de er tatt inn i godtatte avtaler, tatt inn i og utført i sin helhet i California av fastboende i California, til tross for ditt aktuelle bosted. Alle saker som oppstår eller er relatert til disse Vilkårene eller bruken din av VMware Nettsteder, skal bringes inn for den føderale eller statlige retten i Santa Clara County, California, og du underlegger deg hermed ugjenkallelig den eksklusive personlige domsmyndigheten for en slik rett for slike formål. VMwares unnlatelse av å bruke eller håndheve en hvilken som helst rett eller bestemmelse i disse Vilkårene, skal ikke utgjøre en frafallelse av slik rett eller bestemmelse. Hvis noen bestemmelse i disse Vilkårene anses ugyldig av en rett med kompetent domsmyndighet, skal du likevel godta at retten skal bestrebe seg på å legge vekt på intensjonene mellom VMware og deg slik de gjenspeiles i bestemmelsen, og at de andre bestemmelsene i disse Vilkårene fortsatt har full gyldighet. Disse Vilkårene skal fortsatt være fullt gyldige, selv om du avslutter bruken av VMware-nettstedene. Disse vilkårene vil bli tolket uten bruk av noen streng konstruksjon i favør av eller mot deg eller VMware. Disse vilkårene, og alle rettigheter og lisenser gitt i det følgende, kan ikke overføres eller tildeles av deg, men kan tildeles av VMware, uten restriksjoner.

Bruk av programvare

I den grad VMware leverer nedlasting av proprietær VMware-programvare eller fri programvare (open source) fra VMware-nettsteder (“Programvare”), skal slik Programvare være beskyttet av gjeldende opphavsrett, patent eller andre åndsverksrettigheter for VMware eller tredjeparts lisensgiver. All bruk av programvaren er underlagt vilkårene for den gjeldende lisensavtalen for sluttbruker eller den frie kildekoden.

 

All Programvare for evaluering leveres SLIK DEN ER og kun for evaluering og intern bruk.  Du kan ikke bruke evalueringsprogramvare til kommersiell bruk, utvikling eller produksjonsformål.I tillegg kan evalueringsprogramvare bli tidsdeaktivert og slutte og virke etter en tidsperiode.

Varemerker

VMware reserverer alle rettigheter til sine varemerker, servicemerker og logoer som, sammen med varemerkene, tjenestemerkene og logoene til datterselskaper av VMware, samlet vil bli referert til som “VMware-merker".

 

Ingen ansatte eller andre representanter for VMware er autorisert for å gi tillatelse til bruk av VMware-merker eller til å gi veiledning om bruken av dem, såfremt dette ikke er lisensiert i en formell, skriftlig avtale.  Således kan ikke noe løfte eller annen representasjon angående VMware-merker, av en VMware-ansatt, i fravær av en formell, skrevet avtale, bli å stole på.

 

VMware-merkene er høyt verdsatte åndsverk, og derfor vil VMware ta nødvendige skritt for å verne dem mot utvanning og bruk av tredjeparts merker som er forvirrende like VMware-merker, eller som muligens kan bli forvekslet med VMware-merker.

 

Hvis en formell, skriftlig avtale lisensierer én eller flere av VMware-merkene, hvis ikke avtalen gir annen autorisasjon, vil bruken være i overensstemmelse med veiledningen som er postert på:
https://www.vmware.com/brand/portal/guidelines.html.

 

VMware protesterer ikke mot bruken av VMware-merkene (annet enn logoer) som referanse spesifikt til VMwares produkter.  Men en ren referansebruk eller nominativt rimelig bruk av VMware-merker må være i ren tekst.  En kvalifisert, juridisk rådgiver bør konsulteres for å skille mellom referansebruk og overtredende bruk.

 

I USA, skal registrerte VMware-merker bli etterfulgt av symbolet ®, mens uregistrerte VMware-merker skal identifiseres med betegnelsen ™.  VMware-merkene må brukes som adjektiver, og ikke som substantiver eller verb.

Tilkobling til VMware-nettsteder

Tilkobling til VMware-nettsteder (medregnet en intern eller underordnet side på et hvilken som helst nettsted som omfatter en del av VMware-nettstedene) må være skriftlig godkjent av VMware, med unntak av en begrenset, gjenkallelig rett til å opprette en hyperkobling til nettstedet, som gis under betingelse av at nettstedet som hyperkoblingen befinner seg på:

 

1      ikke benytter innhold fra et VMware-nettsted
2      ikke benytter noen VMware-logo
3      ikke benytter gruppering av et VMware-nettsted
4      ikke fordreier en tilknytning eller andre forhold med VMware;
5      ikke fordreier noen mulig tilslutning av VMware;
6.      ikke har innhold som kan bli fortolket som ulovlig, ubehagelig, krenkende eller kontroversielt, og
7      omgående blir endret, for å slette hyperkoblingen etter anmodning fra VMware.

Opphavsrett

Med unntak for der det på annen måte er spesifisert, er innhold på VMware-nettsteder underlagt opphavsrett. Copyright © 1998-2014 VMware, Inc. Med enerett.

 

Innholdet på VMware-nettsteder er beskyttet av lover om opphavsrett og åndsverksrett i USA og andre land, og også av internasjonale traktater. Du kan ikke kopiere eller distribuere noen del av VMware-nettsteder, unntatt hvis det er nødvendig for å se VMware-nettsteder.

 

Rett alle spørsmål og kommentarer til VMware

Koblinger til tredjeparts nettsteder

Koblinger på VMware-nettsteder til tredjeparts nettsteder tilbys ene og alene for din skyld. Hvis du åpner disse koblingene, forlater du VMware-nettstedene. VMware gir ikke sin tilslutning til, eller gjør noen innsigelser mot, tredjeparts nettsteder, og VMware er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller påliteligheten for noen informasjon, data, meninger eller uttalelser som er gjort på disse nettstedene. VMware kontrollerer ikke disse nettstedene, og VMware er ikke ansvarlig for innholdet på noen tredjeparts nettsteder, noen koblinger på tredjeparts nettsteder, eller noen endringer eller oppdateringer på tredjeparts nettsteder.

Antipiratkopiering og lisenssamsvar

VMware beskytter sin teknologi årvåkent og tillater at andre bruker den etter lisensavtaler.  Bruken eller distribusjonen av VMware-programvare uten tillatelse fra VMware, er piratkopiering av programvare.  VMware distribuerer og selger sitt produkt gjennom et kanalnettverk av distributører og forhandlere over hele verden.  VMware distribuerer ikke og selger ikke sitt produkt gjennom uautoriserte kanaler, for eksempel auksjoner, node-til-node-nettverk, eller gjennom ulovlige nedlastingssteder som tilbyr nøkkel- eller serienummergeneratorer.  Hvis du vurderer å anskaffe, eller har anskaffet, VMware-programvare gjennom en av disse kanalene, har du sannsynligvis fått piratkopiert programvare.  Kontakt VMware her for å få hjelp med din egen eller andres uautoriserte bruk av VMware-programvare.

 

VMware forstår også at enkelte kunder kan ha utfordringer med å administrere sine programvarelisenser.  I slike tilfeller kan VMwares lisenssamsvarsgruppe hjelpe til med å gå gjennom distribueringsposter og få dem til å stemme med VMwares interne rettighetsposter.  Målet med dette programmet er å lære VMwares kunder om vilkårene for lisensene med VMware og å bringe rettighetspostene i tråd med bruken.  Kontakt VMwares lisenssamsvarsgruppe angående spørsmål eller problemer om selskapet ditt sin bruk, på licensecompliance@vmware.com.

Skadesløsholdelse

Du godtar å holde skadesløs, forsvare og holde uskadet VMware, dets moderselskaper, datterselskaper og andre tilsluttede selskaper (og de respektive funksjonærer, direktører, ansatte og agenter for alle slike enheter) unna og mot alle krav, garantiansvar, skader, tap, kostnader, utgifter og honorarer (medregnet rimelige advokathonorarer) som slike parter kan pådra seg som et resultat av din, eller som oppstår fra din (eller noen som bruker kontoen, datamaskinen eller kontoen din), bruk av VMware-nettsteder eller brudd på disse vilkårene. VMware forbeholder seg retten til å anta det eksklusive forsvar og kontroll av alle saker som ellers er gjenstand for skadesløsholdelse av deg og du i slikt tilfelle godtar å samarbeide med VMwares forsvar mot slikt krav, og ikke i noe fall kan du godta noe rettsforlik som påvirker VMware uten VMwares skriftlige samtykke.

Elektronisk kommunikasjon

Når du besøker VMware-nettsteder eller sender en e-postmelding til VMware, kommuniserer du med VMware elektronisk. Vi kan svare deg per e-post eller ved å legge ut meldinger på VMware-nettstedene. Du godtar at alle slike meldinger, offentliggjøringer og annen kommunikasjon som VMware leverer til deg elektronisk, tilfredsstiller alle juridiske krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig.

United States Government Rights

Alle VMware-produkter og publikasjoner er kommersielle av natur. Programvaren, publikasjonene og programvaredokumentasjonen som er tilgjengelig på VMware-nettstedene, er “Commercial Items,” slik disse termene er definert i 48 C.F.R.§2.101, bestående av “Commercial Computer Software” og “Commercial Computer Software Documentation,” slik disse termene er definert i 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(1) og 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(5), og brukt i 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212 og 48 C.F.R. §227.7202, etter hva som passer. I følge 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212, 48 C.F.R.§252.227-7015, 48 C.F.R. §227.7202 til 227.7202-4, 48 C.F.R. §52.227-19 og andre relevante deler av Code of Federal Regulations, etter hva som passer, distribueres og lisensieres VMwares publikasjoner, kommersielle programvare for datamaskiner og programvaredokumentasjon for kommersielle datamaskiner til sluttbrukere i United States Government med kun de rettighetene som er gitt til alle andre sluttbrukere i henhold til vilkårene og betingelsene i lisensavtalene som følger med produktene og programvaredokumentasjonen, og vilkårene og betingelsene her.

Ansvarsfraskrivelser

Informasjon på VMware-nettsteder er ikke lovt eller garantert å være korrekt, aktuell eller fullstendig, og VMware-nettstedene kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. VMware påtar seg ikke noe ansvar (og fraskriver seg tydelig ansvar) for oppdatering av VMware-nettstedene for å holde informasjon aktuell eller for å sikre nøyaktigheten eller fullstendigheten for noe postert informasjon. Følgelig bør du bekrefte nøyaktigheten og fullstendigheten for all postert informasjon før du tar noen beslutning relatert til noen tjenester, produkter eller annet innhold som er beskrevet på VMware-nettsteder. VMware gir ingen forsikringer om at noen rapporterte problemer vil bli løst av VMware, selv ikke hvis VMware velger å gi slik informasjon med det mål å adressere et problem.

 

ALL INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER OG TJENESTER PÅ VMWARE-NETTSTEDER ER GITT "SOM DE ER" OG "MED ALLE FEIL" UTEN NOEN SIKKERHET ELLER GARANTIER AV NOE SLAG. VMWARE FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG OG I STØRST MULIG UTSTREKNING ETTER LOVEN, ALLE UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE, LOVBESTEMTE ELLER ANNEN SIKKERHET, GARANTIER OG FREMSTILLINGER, MEDREGNET, UTEN BEGRENSNINGER, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR BESTEMT BRUK ELLER FORMÅL, HJEMMEL OG IKKE-KRENKELSE AV EIERRETTIGHETER OG ÅNDSVERKRETTIGHETER, OG SIKKERHET SOM SKYLDES TRANSAKSJON, BRUK ELLER HANDELSPRAKSIS. UTEN Å BEGRENSE GYLDIGHETEN AV DET FORANNEVNTE, GIR IKKE VMWARE NOEN GARANTI OM AT VMWARE-NETTSTEDET VIL OPPFYLLE KRAVENE DINE ELLER AT VMWARE-NETTSTEDET VIL VÆRE UAVBRUTT, RETTIDIG, SIKKERT ELLER FEILFRITT.

Ansvarsbegrensning

IKKE I NOE FALL SKAL VMWARE VÆRE ANSVARLIG FOR (A) NOEN INDIREKTE, SPESIELLE, VIKTIGE, TILFELDIGE, STRAFFENDE ELLER STORE SKADER, ELLER (B) NOEN SKADER OVERHODE UTOVER 100,00 AMERIKANSKE DOLLAR, MEDREGNET, OG UTEN BEGRENSING, DE SOM SKYLDES TAPT FORTJENESTE, INNTEKT ELLER BESPARELSER, TAP ELLER SKADE PÅ DATA, ELLER FORRETNINGSAVBRUDD SOM SKYLDES BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, VMWARE-NETTSTEDER ELLER NOE STOFF, INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER BRUKT PÅ ELLER GJENNOM DISSE NETTSTEDENE, ENTEN SLIK SKADE ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, KRENKELSE, VEDTEKT ELLER NOEN ANNEN JURIDISK PRAKSIS OG SELV OM VMWARE HAR BLITT VARSLET (ELLER BURDE HA VISST) OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

Utelukkelser og begrensninger

 

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av bestemte garantier, eller begrensning eller utelukkelse av ansvar for bestemte skader. Følgelig vil noen av fraskrivelsene og ansvarsbegrensningene ovenfor ikke gjelde for deg. I den grad VMware ikke kan, som følge av gjeldende lov, fraskrive seg noen underforstått garanti eller begrense sitt ansvar. skal omfanget og varigheten av slik garanti, og utstrekningen av VMwares ansvar, bli minst det tillatte under slik gjeldende lov.

 

Personvernpolicy 

Eksportkontrollpolicy 

Lisensavtaler for sluttbrukere 

Bruksvilkår for deltakelse i fellesskap