Trer i kraft: 1. november 2021


VMware, Inc., med hovedkontor i USA., og dets konsernselskaper ("VMware", "vi", "oss" og "vår") er forpliktet til å beskytte personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen for søkere ("erklæringen") beskriver personvernpraksisen som gjelder for vår innsamling, bruk og utlevering av personopplysninger fra søkere ("du" og "din"") på jobb, stipend og/eller praksisopphold hos VMware som sender inn personopplysninger og annen informasjon til oss via en av våre søknadsportaler, -nettsteder eller andre rekrutteringsmedier uavhengig av om de er på nett eller frakoblet (felles kalt "stedene"), i tillegg til hvordan vi bruker og deler opplysningene. Vi setter pris på at du er interessert i VMware, og vi skal sørge for at vi behandler og bruker opplysningene dine på en forsvarlig måte.

Hvis du har spørsmål om denne erklæringen, kan du kontakte oss på privacy@vmware.com.

Hvis du er bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), bør du også se "Dine personvernrettigheter" og "Tilleggsrettigheter for EØS og enkelte andre områder". Der finner du mer informasjon som gjelder deg.

 

DEL I: HVA SLAGS OPPLYSNINGER SAMLER VI INN, OG HVORDAN BRUKER VI DEM?
 1. Opplysninger vi samler inn fra deg
  For å behandle søknaden din ber vi deg om å oppgi personopplysninger om deg selv. Alle opplysninger blir gitt på frivillig basis, og du bestemmer omfanget av opplysninger du gir VMware. Noen opplysninger kan imidlertid være nødvendige for å fullføre en evaluering av søknaden din, og hvis du ikke oppgir dem, kan vår mulighet til å vurdere deg som kandidat være begrenset.

  Eksempler på hvilken type personopplysninger VMware kan behandle:

  (i) personopplysninger
  VMware ber om enkelte personopplysninger, herunder utdanningsbakgrunn og praksis, kontaktinformasjon og preferanser, jobbkvalifikasjoner og jobber eller andre karrieremuligheter du ønsker å søke på. Du kan også velge å gi VMware tilleggsopplysninger, for eksempel CV, vitnemål, jobbreferanser og tilknyttet informasjon og lønnskrav. I tillegg, og hvis dette er relevant for søknaden din, kan VMware samle inn opplysninger fra tredjeparter som har lov til å dele dine opplysninger med oss, for eksempel i forbindelse med en bakgrunnssjekk eller kontroll av tidligere ansettelser og/eller jobbreferanser.

  (ii) Sensitive personopplysninger
  Vi kan også samle inn enkelte typer personopplysninger som behandles som sensitive personopplysninger. Sensitive personopplysninger omfatter for eksempel offentlig utstedt identifikasjonsnummer (som personnummer), opplysninger relatert til en persons rase eller etniske bakgrunn, politiske oppfatninger eller religiøs overbevisning, fysisk eller psykisk helse eller tilstand, seksuell legning, fagforeningsmedlemskap, genetiske opplysninger og alle relaterte søksmål, eller bearbeiding av biometriske data til bruk for å identifisere en person entydig. Det kan omfatte opplysninger om en persons straffbare handlinger eller domfellelser, i tillegg til alle andre opplysninger som anses som sensitive ifølge gjeldende personvernlovgivning. Når det er tillatt i henhold til gjeldende lov, og etter hva som gjelder, kan VMware også ha behov for å gjennomføre bakgrunnssjekk eller kontroll av rulleblad for å avgjøre egnethet for en ledig stilling eller mulighet hos VMware.

  VMware ber ikke om sensitive personopplysninger i forbindelse med rekruttering med mindre det er tillatt eller påkrevd av lokal lovgivning (f.eks. for å overvåke etterlevelse av likestillingskrav eller interne retningslinjer om mangfold og bekjempelse av diskriminering). Når gjeldende lovgivning om databeskyttelse og personvern krever det, vil vi innhente ditt samtykke til å bruke dine sensitive personopplysninger.

 2. Informasjon vi samler inn automatisk
  Vi kan automatisk samle inn enkelte opplysninger fra deg om ditt besøk på våre nettsteder ved hjelp av informasjonskapsler og annen lignende sporingsteknologi. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se VMware varsel om informasjonskapsler.

 3. Opplysninger fra andre tredjepartskilder
  Vi kan innhente opplysninger om deg fra andre kilder, i den grad det er tillatt etter gjeldende lov, for eksempel gjennom avtalen du har med oss, herunder din samhandling med VMware eller fra tredjeparter, for eksempel rekrutteringsbyråer, tjenester innen identitetssjekking og andre nettsteder på Internett (underlagt tredjepartenes retningslinjer for personvern). Du kan for eksempel velge å gi oss tilgang til enkelte personopplysninger som er lagret av tredjeparter, som sosiale mediesider (f.eks. LinkedIn). Ved å godta at VMware får tilgang til disse opplysningene samtykker du i at VMware kan samle inn, lagre og bruke disse opplysningene i overensstemmelse med denne erklæringen.

 4. Hvordan vi bruker dine opplysninger
  Opplysningene kan brukes på følgende måter: (i) til å behandle og evaluere søknaden din og ta ansettelsesbeslutninger; (ii) kommunisere med deg og informere deg om nåværende og fremtidige karriere- eller stipendmuligheter (med mindre du forteller oss at du ikke vil at vi skal beholde dine data for slike formål); (iii) til å administrere og forbedre VMwares rekrutterings- og ansettelsesprosesser; (iv) til å gjennomføre referanse- og bakgrunnssjekker når dette er påkrevet og/eller tillatt etter gjeldende lokal lovgivning; og (v) for å overholde krav til foretaksstyring, juridiske og lovpålagte krav. Hvis du blir ansatt, kan opplysningene bli brukt i forbindelse med ansettelse og bedriftsadministrasjon (for eksempel til å opprette et arbeidsregister).

 5. Rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger (bare EØS)
  Hvis du er en søker fra EØS, avhenger vårt rettslige grunnlag for å samle inn personopplysningene nevnt over av personopplysningene det gjelder, og den spesifikke sammenhengen for innsamlingen. Vi kan enkelte ganger gi deg tilleggsinformasjon om dette rettslige grunnlaget på tidspunktet opplysningene samles inn.

  Vanligvis vil vi imidlertid bare samle inn personopplysninger om deg når vi har ditt samtykke til å gjøre det, når vi trenger personopplysningene til å behandle din søknad, vurdere din egnethet som søker, sikre overholdelse av en juridisk forpliktelse VMware er underlagt eller når behandlingen er i vår eller en tredjeparts berettigede interesse (og ikke overstyres av dine databeskyttelsesinteresser eller grunnleggende rettigheter og friheter). I enkelte tilfeller kan vi også ha en rettslig forpliktelse til å samle inn personopplysninger fra deg, eller kan trenge personopplysningene for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en annen person.

  Hvis vi ber deg om å oppgi personopplysninger for å oppfylle en juridisk forpliktelse eller for å gjennomføre en avtale med deg, vil vi gjøre dette klart for deg på relevant tidspunkt og informere deg om det er obligatorisk eller ikke å oppgi personopplysninger (i tillegg til de mulige konsekvensene hvis du ikke oppgir personopplysninger).

  Hvis vi samler inn og bruker dine personopplysninger på grunnlag av våre berettigede interesser (eller de berettigede interessene til en tredjepart), vil vi på lignende måte informere deg på relevant tidspunkt eller etter forespørsel om hva de berettigede interessene er.

  Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon om det rettslige grunnlaget for vår innsamling og bruk av dine personopplysninger, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene som er oppgitt i Del VII" nedenfor.
DEL II: HVORDAN VI DELER OPPLYSNINGENE DINE

VMware vil ikke selge opplysningene på søknaden din til ikke-tilknyttede tredjeparter for deres markedsføringsformål. Vi tillater kun tilgang til dine personopplysninger til dem som reelt sett trenger tilgang for å gjennomføre sine oppgaver og plikter, og til tredjeparter som har et legitimt formål for å få tilgang. Vi kan dele opplysninger om deg med tredjeparter under følgende omstendigheter:

 • Leverandører, konsulenter og andre tjenesteleverandører: Vi kan dele personopplysningene dine internt og med tjenesteleverandører, forhandlere og andre tredjeparter (for eksempel rekrutterere, konsulenter, advokatfirmaer og tjenester knyttet til nødvendig bakgrunnssjekking i forbindelse med rekruttering, ansettelse, foretaksstyring, oppkjøp og lovmessige eller myndighetspålagte krav.)

 • VMware datterselskaper: Vi kan komme til å dele opplysningene dine med våre morselskaper, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper,  Disse opplysningene vil kun bli delt i den grad det er nødvendig i forbindelse med rekrutteringen og ansettelsen din, som beskrevet i denne erklæringen. Vi kan også innhente opplysninger om deg fra våre tilknyttede selskaper.

 • Vitale interesser: Vi kan utlevere opplysninger når vi har grunn til å tro at dette er nødvendig for å beskytte en annen persons vitale interesser.

 • Overholdelse av lover og politimyndighet, tilsynsorgan, offentlig organ, domstol eller tredjepart: Vi kan utlevere opplysninger i de tilfeller der vi tror utlevering er nødvendig eller påkrevet (i) etter lov eller forskrift, for å etterkomme den rettslige prosessen eller etter anmodninger fra offentlige myndigheter (inkludert som svar til offentlige myndigheter for å oppfylle krav i likestillingslovgivning, til nasjonal sikkerhet eller rettslig håndhevelse); eller (ii) for å utøve, fastsette eller forsvare våre juridiske rettigheter.

 • Virksomhetsoverdragelser: Vi kan dele eller overføre opplysningene dine i forbindelse med, eller under forhandlinger om, fusjon, salg av selskapets aktiva, finansiering, overtakelse, oppløsning, reorganisering av virksomheten eller lignende hendelse. Vi vil informere eventuelle kjøpere om at dine opplysninger kun må brukes i overensstemmelse med denne erklæringen.

 • Med ditt samtykke: Vi kan utlevere personopplysningene dine for ethvert formål med ditt samtykke.
DEL III: INTERNASJONALE INFORMASJONSOVERFØRINGER

Personopplysninger, inkludert personopplysninger innhentet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS") eller Sveits, kan overføres, lagres og behandles av oss og våre tjenesteleverandører, partnere og tilknyttede selskaper i USA og eventuelt andre land, som har personvernlovgivning som kan avvike fra lovene i ditt land, for eksempel i Canada, Filippinene, Singapore, India, Australia og Israel. Noen av disse landene anses ikke "adekvate" av Europakommisjonen. Vi vil beskytte personopplysningene dine i overensstemmelse med denne erklæringen uansett hvor de behandles, og vil treffe egnede avtalemessige eller andre tiltak for å beskytte de aktuelle personopplysningene i overensstemmelse med gjeldende lover. Disse tiltakene inkluderer implementering av EU-kommisjonens standardkontraktsvilkår for overføring av personopplysninger fra våre konsernselskaper i EØS til våre andre konsernselskaper. Våre standardkontraktsvilkår utleveres på forespørsel. Vi har implementert lignende egnede beskyttelsestiltak sammen med våre tjenesteleverandører, partnere og tilknyttede selskaper.

DEL IV: SIKKERHET OG TAUSHETSPLIKT

VMware behandler dine personopplysninger fortrolig, unntatt der annet er angitt i denne erklæringen eller, etter det som kreves i henhold til gjeldende lovgivning eller myndighetsreguleringer. VMware opprettholder (og krever at dets tjenesteleverandører og forhandlere opprettholder) egnede organisatoriske og tekniske forholdsregler for å ivareta sikkerheten til, og fortrolig behandling av, personopplysningene dine. VMware bruker for eksempel fysiske tilgangskontroller, kryptering, Internett-brannmurer, inntrengingspåvisning og nettverksovervåking avhengig av opplysningenes art og behandlingens omfang. VMwares ansatte som kan ha tilgang til personopplysninger, er pålagt taushetsplikt.

Det er imidlertid ingen sikkerhetsprosedyrer eller protokoller som kan garantere 100 % sikkerhet. Vi oppfordrer deg derfor til å være forsiktig når du oppgir personopplysninger på nett og til å bruke lett tilgjengelige verktøy, som Internett-brannmurer, antivirus- og antispionprogramvare og lignende teknologier for å beskytte deg selv på nett. Hvis du har grunn til å tro at din samhandling med oss ikke lenger er sikker (for eksempel hvis du føler at sikkerheten til dine personopplysninger er blitt kompromittert), bør du varsle oss øyeblikkelig i overensstemmelse med avsnittet "Hvordan kontakte oss" nedenfor.

DEL V: DINE PERSONVERNRETTIGHETER

Rett til å korrigere eller oppdatere dine opplysninger: Hvis du ønsker å korrigere eller oppdatere personopplysninger du har gitt oss, logger du inn på myvmware.com og oppdaterer profilen din.

Markedsføringsmeldinger: Du kan velge å ikke motta markedsføringsmeldinger fra VMware ved å gå til VMwares abonnementsavdeling på https://www.vmware.com/learn/subscription2.html og stoppe abonnementet. Du kan også reservere deg ved å klikke på "stopp abonnement" i enhver e-postmelding vi sender deg, eller ved å sende oss en e-post til privacy@vmware.com (vi ber deg vise til denne personvernerklæringen til søkere i forespørselen din).

Tilleggsrettigheter for EØS og enkelte andre områder: Hvis du er fra bestemte områder (som Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet), kan du ha rett til å utøve bestemte personvernrettigheter som er gjort tilgjengelig for deg etter gjeldende lover. Vi vil behandle anmodningen din i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning. Vi kan ha behov for å beholde enkelte opplysninger for regnskapsformål og/eller for å fullføre transaksjoner du startet før du ba om sletting.

 • Rett til ikke å trekke tilbake eller avvise samtykke: Vi kan be om ditt samtykke for å behandle enkelte personopplysninger. I de tilfeller der vi gjør det, har du til enhver tid rett til å trekke tilbake eller nekte å gi ditt samtykke. Når du vurderer om du skal gi ditt samtykke, bør du være oppmerksom på at vi for eksempel ikke vil kunne behandle søknaden din hvis du ikke gir oss ditt samtykke. Vær oppmerksom på at dette ikke påvirker lovligheten av behandlingen på grunnlag av samtykke som skjedde før du trakk samtykket tilbake.
 • Rett til innsyn og/eller portabilitet: Du kan ha rett til innsyn i personopplysningene vi innehar om deg og, i enkelte begrensede tilfeller, få dataene utlevert til deg slik at du kan gi disse dataene til en annen leverandør.
 • Rett til sletting: Under visse omstendigheter kan du ha rett til sletting av personopplysninger vi innehar om deg (for eksempel hvis de ikke lenger er nødvendige til de formålene som de opprinnelig ble innhentet for).
 • Rett til å protestere mot behandling: Du kan ha rett til å anmode VMware om å stoppe behandlingen av personopplysningene dine og/eller til å slutte å sende deg markedsføringsmeldinger på e-post.
 • Rett til korrigering: Du kan ha rett til å kreve at vi korrigerer uriktige eller ufullstendige personopplysninger.
 • Rett til å begrense behandling: Du kan ha rett til å anmode om at vi under visse omstendigheter begrenser behandlingen av personopplysningene dine (for eksempel hvis du mener at personopplysningene vi innehar om deg, ikke er korrekte, eller ikke besittes på lovlig måte).
 • Rett til å klage til en lokal tilsynsmyndighet: Du kan ha rett til å inngi en klage til din nasjonale personvernmyndighet eller et lignende tilsynsorgan.

Hvis du ønsker å utøve en av rettighetene nevnt ovenfor, ta kontakt med privacy@vmware.com slik at vi kan behandle anmodningen din etter gjeldende lov. Av hensyn til ditt personvern og din sikkerhet kan vi gjennomføre tiltak for å verifisere identiteten din før vi etterkommer anmodningen.

Automatiske avgjørelser
Vi benytter ikke avgjørelser som utelukkende er basert på automatisert behandling, (herunder profilering) som har rettsvirkning for deg eller påvirker deg på en annen betydelig måte. Automatiserte beslutninger betyr at en avgjørelse som gjelder deg, gjøres automatisk på grunnlag av databeregning (ved hjelp av programvarealgoritmer), uten menneskelig gjennomgang. Hvis du kommer til å bli gjenstand for automatiske avgjørelser, vil vi informere om dette når det skjer, og du har rett til å protestere mot avgjørelsen, til å uttrykke ditt synspunkt og til kreve en menneskelig gjennomgang av avgjørelsen.

DEL VI: ANNEN INFORMASJON

Hvor lagrer vi opplysningene dine?
Vi vil lagre personopplysninger vi innhenter fra deg, når vi har et vedvarende, legitimt og forretningsmessig behov for å gjøre det, og/eller så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne erklæringen, med mindre en lengre lagringsperiode kreves eller er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning. VMware kan også lagre opplysningene dine i samsvar med gjeldende lov for å vurdere om du er aktuell for andre jobbmuligheter, med mindre du har fortalt oss at du ikke ønsker at vi lagrer opplysningene dine til slike formål. På det tidspunktet du gir oss disse opplysningene, lar vi deg få muligheten til å fortelle oss om du ikke ønsker å la opplysningene dine brukes til disse formålene. I den grad dette er tillatt eller påkrevet i henhold til gjeldende lovgivning, kan VMware når som helst slette opplysninger. Du bør derfor beholde en kopi av all informasjon du sender oss. Du kan anmode om sletting av dine personopplysninger når som helst (se punktet med tittelen "Dine personvernrettigheter" hvis du vil ha mer informasjon), og vi vil vurdere din anmodning i samsvar med gjeldende lovgivning.

Når vi ikke har noen pågående berettigede forretningsbehov for å behandle dine personopplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller hvis dette ikke er mulig (f.eks. hvis dine personopplysninger er lageret i sikkerhetskopiarkiver), lagre dine personopplysninger trygt og isolere dem fra videre behandling frem til sletting er mulig.

Eksterne lenker
Våre nettsteder og tjenester kan inneholde lenker eller mulighet til å koble til tredjeparts nettsteder, tjenester, sosiale nettverk, apper eller sosiale mediefunksjoner, f.eks. "Del"- eller "Lik"-knapp. Benytter du deg av disse eller klikker på lenkene, kan det føre til at tredjeparten kan samle inn og bruke informasjon om deg. Videre er ikke personopplysningene du velger å gi til disse tredjepartene, dekket av denne erklæringen. Vi oppfordrer deg til å lese tredjepartenes personvernerklæringer og bruksvilkår før du samhandler med dem eller gir dem dine personopplysninger, for å forstå hvordan personopplysningene dine kan samles inn og brukes. VMware kontrollerer ikke personvernpraksisene til slike tredjeparter, vi gir heller ingen støtte til eller gir noen garantier om disse nettstedene, tjenestene, sosiale nettverkene eller appene fra tredjeparter.

Endringer i denne erklæringen
VMware vil gjennomgå og oppdatere denne erklæringen regelmessig som følge av juridiske, teknisk og forretningsmessig utvikling. Når vi oppdaterer denne erklæringen, vil datoen på siste versjon være angitt øverst. Dersom vi foretar viktige endringer i denne erklæringen, kan vi treffe hensiktsmessige tiltak for å informere deg på en måte som er i samsvar med hvor viktig endringene er. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå denne personvernerklæringen ofte for informasjon om hvordan VMware beskytter dine opplysninger.

Dine forpliktelser
Du er ansvarlig for opplysningene du gir til, eller gjør tilgjengelig for, VMware, og du må sørge for at de er sannferdige, riktige, nøyaktige og ikke på noen måte er villedende. Du må forsikre deg om at de opplysningene som oppgis, ikke inneholder materiale som er uanstendig, ærekrenkende eller krenker en tredjeparts rettigheter, at de ikke inneholder skadelig kode, og at de ikke er lovstridige på annen måte. Hvis du oppgir opplysninger som gjelder en annen person, for eksempel personer du oppgir som referanser ("referanseperson") er du ansvarlig for å levere nødvendige varsler og innhente nødvendige samtykker til at VMware samler inn og bruker opplysningene slik det beskrives i denne erklæringen, før du oppgir referansepersonens personopplysninger til VMware.

DEL VII: HVORDAN KONTAKTE OSS?

Hvis du har spørsmål eller bekymringer knyttet personvernerklæringen, kan du skrive til oss på privacy@vmware.com, eller sende brev til: Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA. Vi ber deg vise til denne personvernerklæringen til søkere i din kommunikasjon med dem.