Trer i kraft: 3. januar 2018

VMware, Inc. og dets konsernselskaper (“VMware”, "vi", "oss" og “vår”) er forpliktet til å verne personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen for søkere ("Varsel") beskriver retningslinjer for personvern som gjelder for vår innsamling, bruk og fremlegging av personopplysninger fra jobb- stipend- eller praksisplassøkere ("du" og "din") hos VMware, når du oppgir personopplysninger og andre opplysninger til oss via hvilken som helst av våre søknadsportaler, nettsteder eller andre rekrutteringsmedier, om det er på nett eller frakoplet (felles kalt "Nettstedene"), i tillegg til hvordan vi bruker og deler disse opplysningene. Vi setter pris på at du er interessert i VMware og vi skal passe på å behandle og bruke opplysningene dine på en forsvarlig måte.

Hvis du har spørsmål angående denne erklæringen, ta kontakt på privacy@vmware.com.

DEL 1: HVA SLAGS OPPLYSNINGER VI SAMLER INN OG HVORDAN VI BRUKER DEM
 1. Opplysninger vi innhenter fra deg
  For å behandle søknaden din, ber vi deg om å oppgi personopplysninger om deg selv. Alle opplysninger blir gitt på frivillig basis, og du avgjør omfanget av opplysningene du gir VMware. Noen opplysninger kan imidlertid være nødvendig for å fullføre evalueringen av søknaden din, og dersom de ikke oppgis, kan dette begrense muligheten til å vurdere deg som kandidat.

  Eksempler på hva slags personopplysninger VMware kan behandle:

  (I) Personopplysninger
  VMware ber om visse personopplysninger, inkludert utdannings- og yrkesbakgrunn, kontaktopplysninger og preferanser, jobbkvalifikasjoner, og jobber eller andre karrieremuligheter du kunne tenke deg å søke på. Du kan også velge å gi VMware tilleggsopplysninger, som din CV, karriereresyme eller vitnemål/karakterutskrifter; jobbreferanser og tilhørende opplysninger; og lønnsforespørsler. I tillegg, og hvis dette er relevant for søknaden din, kan VMware innhente opplysninger fra tredjeparter som er lovlig berettiget til å dele dine opplysninger med oss, for eksempel i forbindelse med en bakgrunnssjekk eller kontroll av tidligere ansettelser og/eller jobbreferanser.

  (ii) Sensitive personopplysninger
  Vi kan også innhente visse typer personopplysninger som anses som sensitive personopplysninger. Sensitive personopplysninger inkluderer for eksempel offentlig utstedt identifikasjonsnummer (som personnummer), opplysninger relatert til en persons rase eller etniske bakgrunn, politiske oppfatninger eller religiøs overbevisning, fysisk- eller psykisk helse eller tilstand, seksuell legning, fagforeningsmedlemskap, genetiske opplysninger og alle relaterte søksmål, eller bearbeiding av biometriske data til bruk for å identifisere en person entydig. De kan inkludere opplysninger om en persons straffbare handlinger eller domfellelser, i tillegg til alle andre opplysninger som anses som sensitive ifølge gjeldende personvernlovgivning. Hvis tillatt ved lov og i den grad anvendelig, kan VMware også trenge å utføre bakgrunns- og eller rullebladsjekk for å avgjøre din skikkethet til en åpen stilling eller mulighet hos VMware.

  VMware krever ikke sensitive personopplysninger i forbindelse med rekruttering, med mindre dette er tillatt eller påbudt ved lov (for eksempel for likestillingskontroll eller knyttet til interne retningslinjer om mangfold og antidiskriminering); imidlertid forlanger vi ikke at søkere skaffer sensitive personopplysninger, og dersom du gir oss disse opplysningene, blir de ikke synlige i ansettelses- eller utvalgsprosessen.

  Vi krever samtykke fra deg til vår bruk av dine sensitive personopplysninger, der hvor dette kreves påkrevet iht gjeldende datasikrings- eller personvernlov.

 2. Opplysninger som innhentes automatisk
  Vi kan automatisk innhente visse opplysninger om deg angående ditt besøk på våre nettsteder, ved bruk av “informasjonskapsler” og andre tilsvarende sporingsteknologier. For ytterligere opplysninger, sjekk VMwares erklæring om informasjonskapsler.

 3. Opplysninger fra andre tredjepartskilder
  Vi kan skaffe opplysninger om deg fra andre kilder, i den grad det er tillatt etter gjeldende lov, så som gjennom kontakten du har med oss, inkludert din interaksjon med VMware. eller fra tredjeparter, som rekrutteringsbyråer, tjenester innen identitetssjekking og andre nettsteder på Internett (underlagt slike tredjeparters retningslinjer for personvern). Du kan for eksempel velge å gi oss tilgang til visse personopplysninger som er lagret av tredjeparter, som nettsteder på sosiale medier (for eksempel LinkedIn). Ved å gi VMware godkjenning for tilgang til disse opplysningene, gir du samtykke til at VMware kan innhente, lagre og bruke disse opplysningene i overensstemmelse med denne erklæringen.

 4. Hvordan vi bruker opplysningene dine
  Opplysningene kan brukes på følgende måter: (i) til å behandle og evaluere søknaden din og ferdigstille ansettelsesavgjørelser; (ii) kommunisere med deg og informere deg om nåværende- og fremtidige karriere- eller stipendmuligheter (med mindre du forteller oss at du ikke vil at vi skal beholde dine data for slike formål); (iii) til å forvalte og forbedre VMwares rekrutterings- og ansettelsesprosesser; (iv) til å gjennomføre referanse- og bakgrunnssjekker der hvor dette er påkrevet og/eller tillatt etter gjeldende lokal lov; og (v) i overensstemmelse med felles rettigheter og forpliktelser samt lovbestemte og forskriftsmessige krav. Hvis du blir ansatt, kan opplysningene bli brukt i forbindelse med ansettelsen og bedriftsadministrasjon (for eksempel til å opprette en t arbeidsregister).
DEL II: HVORDAN VI BRUKER OPPLYSNINGENE DINE

VMware vil ikke selge opplysningene på søknaden din til ikke-tilknyttede tredjeparter for deres markedsføringsformål. Vi tillater kun tilgang til dine personopplysninger til de som reelt sett trenger dette for å gjennomføre sine oppgaver og plikter, og til tredjeparter som har et legitimt formål for å få tilgang. Det kan hende vi deler opplysninger om deg med tredjeparter under følgende omstendigheter:

 • Leverandører, konsulenter og andre tjenesteleverandører: Vi kan komme til å dele personopplysningene dine internt og med tjenesteleverandører, forhandlere og tredjeparter (for eksempel rekrutterere, konsulenter, advokatfirmaer og tjenester knyttet til nødvendig bakgrunnssjekking i forbindelse med rekruttering, ansettelse, selskapsledelse, oppkjøp og lovmessige eller forskriftsmessige krav.

 • VMwares tilknyttede selskaper og Dell-gruppen: VMware er et datterselskap av Dell Technologies, som inkluderer Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks og VirtuStream ("Dell-gruppen"). Vi kan komme til å dele opplysningene dine med våre morselskaper, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, inkludert Dell-gruppens selskaper. Disse opplysningene vil kun bli delt i den grad det er nødvendig i forbindelse med rekrutteringen og ansettelsen din, som beskrevet i denne erklæringen. Vi kan også komme til å innhente opplysninger om deg fra våre tilknyttede selskaper.

 • Vesentlige interesser: Vi kan komme til å utlevere opplysninger i de tilfeller vi har grunn til å tro at dette er nødvendig for å beskytte en annen persons vesentlige interesser.

 • Overholdelse av lover og politimyndighet, tilsynsorgan, offentlig organ, domstol eller tredjepart: Vi kan komme til å utlevere opplysninger i de tilfeller der vi tror det er nødvendig med en åpen redegjørelse eller påkrevet (i) etter loven eller forskriftene, for å etterkomme den rettslige prosessen eller etter anmodninger fra offentlige myndigheter (inkludert som svar til offentlige myndigheter omkring likestillingslovgivning, nasjonal sikkerhet eller rettslige håndhevelseskrav); eller (ii) for å utøve, fastsette eller forsvare våre lovbestemte rettigheter.

 • Virksomhetsoverdragelser: Vi kan komme til å dele eller overføre opplysningene dine i forbindelse med, eller under forhandlinger av, enhver fusjon, salg av selskapets aktiva, finansiering, overtakelse, oppløsning, reorganisering av virksomheten eller tilsvarende hendelse. Vi vil informere enhver kjøper om at dine opplysninger kun må brukes i overensstemmelse med denne erklæringen.

 • Med ditt samtykke: Vi kan komme til å avsløre personopplysningene dine til ethvert formål med ditt samtykke.

 • Andre legitime næringsformål: Vi kan komme til å dele personopplysningene dine når dette er nødvendig for andre legitime formål, som å beskytte VMwares konfidensielle og fortrolige opplysninger, eller hvis nødvendig for å svare deg.
Del III: INTERNASJONALE INFORMASJONSOVERFØRINGER

Vær oppmerksom på at de av dine personopplysninger er samlet inn utenfor De forente stater, inkludert personopplysninger innhentet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS") eller Sveits, kan bli overført, lagret og behandlet av oss og våre tredjeparts tjenesteleverandører i De forente stater og i andre land, hvis personvernlovgivning kan avvike fra ditt eget lands lover. Vi vil likevel beskytte personopplysningene dine i overensstemmelse med denne erklæringen t, uansett hvor de har blitt behandlet. Vi vil treffe egnede kontraktsmessige- eller andre tiltak for å beskytte de relevante personopplysningene i overensstemmelse med gjeldende lover. Disse tiltakene inkluderer implementering av EU-kommisjonens standard for kontraktsklausuler for overføring av personopplysninger fra våre konsernselskaper i EØS, til våre andre konsernselskaper. Våre standardkontraktsklausuler kan skaffes på forespørsel. Vi har implementert tilsvarende egnede beskyttelsestiltak for våre tredjeparts tjenesteleverandører og partnere.

DEL IV: SIKKERHET OG TAUSHETSPLIKT

VMware behandler dine personopplysninger som taushetspliktbelagte, unntatt der annet er angitt i denne erklæringen, eller etter pålegg fra myndighetene. VMware opprettholder (og krever at dets tjenesteleverandører og forhandlere opprettholder, egnede organisatoriske og tekniske forholdsregler beregnet for å beskytte sikkerheten og taushetsplikten omkring personopplysningene dine. VMware anvender for eksempel fysiske tilgangskontroller, kryptering, Internett-brannmurer, påvisning av inntrenging, og nettverksovervåking avhengig av opplysningenes karakter og hva som behandles. VMwares personale som kan ha tilgang til personopplysninger, er pålagt å holde disse opplysningene taushetsbelagte.

Imidlertid er ingen sikkerhetsprosedyrer eller protokoller garantert å være 100 % sikre. Vi ansporer deg derfor å være forsiktig når du oppgir personopplysninger på nett og til å bruke vanlig tilgjengelige verktøy, som Internett-brannmurer, antivirus- og antispionprogramvare. Hvis det er grunn til å tro at din interaksjon med oss ikke lenger er sikker (for eksempel hvis du merker at sikkerheten til dine personopplysninger er blitt kompromittert), bør du varsle oss øyeblikkelig i overensstemmelse med avsnittet “Hvordan kontakte oss” nedenunder.

DEL V: PERSONVERNRETTIGHETENE DINE

Oppdatering av opplysningene dine: Hvis du ønsker å oppdatere personopplysninger du har gitt oss, logg inn på myvmware.com, og oppdater profilen din.

E-postmeldinger: Du kan velge å ikke motta meldinger fra VMware ved å klikke på "stopp abonnement" i enhver e-postmelding vi sender deg, eller ved å sende oss en e-post til privacy@vmware.com (vi ber deg henvise til dette varselet til søkere i forespørselen din).

Tilleggsrettigheter for EØS og enkelte andre områder: Du kan ha rett til å anvende enkelte personvernrettigheter som er tilgjengelige for deg under gjeldende lover, dersom du er fra bestemte områder (som Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet). Vi vil behandle forespørselen din i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning. Vi kan ha behov for å beholde visse opplysninger for regnskapsformål og/eller for å fullføre transaksjoner du startet før forespørselen om sletting.

 • Rett til å tilbakekalle eller nekte samtykke: Det kan hende vi er avhengig av at du gir ditt samtykke for å behandle visse personopplysninger. I de tilfeller der vi gjør det, har du til enhver tid rett til å tilbakekalle eller nekte ditt samtykke. For å avgjøre om du ønsker å gi samtykke, merk at det for eksempel kan hende at vi ikke kan gå videre med søknaden din, dersom du ikke gir ditt samtykke. Merk deg at dette ikke berører behandlingens lovlighet basert på samtykket før dette ble trukket tilbake.

 • Rett til tilgang: Du kan ha rett til å få tilgang til de personopplysningene som vi innehar om deg.

 • Rett til sletting: Du kan under visse omstendigheter ha rett til å slette personopplysninger som vi innehar om deg (for eksempel hvis det ikke lenger er nødvendig for de formålene som de opprinnelig ble innhentet for).

 • Rett til å motsette seg behandling: Du kan ha rett til å be om at VMware stopper behandlingen av personopplysningene dine, og/eller stopper å sende deg e-postmeldinger.

 • Rett til å korrigere: Du kan ha rett til å kreve at vi korrigerer enhver unøyaktig eller ufullstendig personopplysning.

 • Rett til å begrense databehandling: Du kan ha rett til å anmode om at vi under visse omstendigheter begrenser behandlingen av personopplysningene dine (for eksempel der du mener at personopplysningene vi innehar om deg ikke er korrekte, eller ikke besittes på en lovlig måte).

Dersom du ønsker å anvende en av rettighetene nevnt ovenfor, ta kontakt med privacy@vmware.com slik at vi kan behandle forespørselen din etter gjeldende lov. For å beskytte personvernet ditt og sikkerheten din, kan det hende vi gjør tiltak for å verifisere identiteten din før forespørselen din oppfylles.

DEL VI: ANDRE OPPLYSNINGER

Hvor lenge vi beholder opplysningene dine
Vi vil beholde personopplysninger vi innhenter fra deg i de tilfeller vi har et vedvarende, legitimt og forretningsmessig behov for å gjøre det, og/eller så lenge det trengs for å oppfylle formålene som er skissert i denne erklæringen, med mindre en lengre oppbevaringstid kreves eller er tillatt i loven. VMware kan også beholde opplysningene dine for å bli tatt med i betraktning for andre jobbmuligheter, i samsvar med gjeldende lov, med mindre du har fortalt oss at du ikke ønsker at vi beholder opplysningene dine til slike formål. På det tidspunktet du gir oss disse opplysningene, lar vi deg få muligheten til å fortelle oss om du ikke ønsker å la dataene dine brukes til disse formålene. I den grad dette er tillatt eller påkrevet ved lov, kan VMware til ethvert tidspunkt slette opplysninger. Du må derfor beholde din egen kopi av enhver opplysning du oppgir til oss. Du kan når som helst anmode om sletting av personopplysningene dine (se avsnittet med overskriften “Personvernrettighetene dine” for nærmere opplysninger), og vi vil behandle forespørselen din etter gjeldende lover.

Når vi ikke har noen vedvarende, legitime og forretningsmessige behov for å behandle personopplysningene dine, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller dersom dette ikke er mulig (for eksempel fordi personopplysningene dine har blitt sikkerhetskopiert i arkiver), vi da lagre personopplysningene dine forsvarlig og isolere dem fra videre behandling, inntil sletting blir mulig.

Eksterne lenker
Webområdet og tjenestene kan ha lenker til tredjepartsnettsteder, enten gjennom direktelenker eller gjennom knapper for å “dele”- eller “like”. Andre nettsteder kan på samme måte inneholde lenker til VMwares nettsted (for eksempel gjennom et annet webområde for jobbsøk). VMware styrer ikke disse tredjepartsnettstedene eller deres retningslinjer for personvern, som kan avvike fra VMwares personvernerklæring. Vi støtter ikke, og gir ingen forsikringer om tredjepartsnettsteder. Personopplysningene du velger å gi ikke tilknyttede tredjeparter, er ikke dekket av denne personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå personvernerklæringene funnet på andre liknende nettsteder, tjenester og applikasjoner, for å forstå hvordan opplysningene dine kan innhentes og brukes.

Endringer av denne erklæringen.
VMware vil regelmessig gjennomgå og oppdatere denne erklæringen som følge av endringer i lovverk, tekniske - og forretningsmessig utvikling. Når vi oppdaterer denne erklæringen, vil datoen på siste versjon være angitt øverst. Dersom vi foretar viktige endringer til denne erklæringen, kan vi treffe hensiktsmessige tiltak for å informere deg på en måte som er i samsvar med hvor viktig endringene våre er. Vi anmoder deg til å gjennomgå denne erklæringen ofte, slik at du blir informert om hvordan VMware beskytter informasjonen din.

Dine forpliktelser.
Du er ansvarlig for opplysningene du skaffer eller gjør tilgjengelig for VMware, og du må forsikre deg om at de er ærlige, riktige, nøyaktige og ikke på noen måte er villedende. Du må forsikre deg om at de opplysningene som oppgis ikke inneholder materiale som er uanstendig, nedsettende eller ikke overholder alle rettigheter til enhver tredjepart; ikke inneholder skadelige koder; og ikke på annen måte er lovstridig. Videre, med enhver opplysning som du gir angående en eventuell annen person, som for eksempel personer du oppgir som referanser (“referansegiver”), er du ansvarlig for å meddele og oppnå nødvendig samtykke som er nødvendig for VMware for å innhente og bruke de opplysningene som beskrives i denne erklæringen, før du gir VMware referansegiverens personopplysninger.

DEL VII: HVORDAN KONTAKTE OSS

Hvis du har spørsmål eller andre ting på hjertet relatert til personvernerklæringen, kan du skrive til oss på privacy@vmware.com, eller sende brev til: Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA. Vi ber deg henvise til dette varselet til søkere i din melding.