VMware przedstawia pierwsze w branży inteligentne cyfrowe środowisko pracy, które zwiększa możliwości pracowników i oferuje predykcyjne bezpieczeństwo

 

 • Usługa Workspace ONE Intelligence oferuje zintegrowany wgląd i automatyzację
 • Inicjatywa Workspace ONE Trust Network zapewnia nowoczesne podejście do bezpieczeństwa cyfrowego środowiska pracy
 • Rozwiązanie Workspace ONE AirLift ułatwia przejście od tradycyjnego do nowoczesnego zarządzania komputerami z systemem Windows 10

 

Warszawa, 28 marca 2018 – Firma VMware, lider rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, zaprezentowała  innowacyjne rozszerzenia swojej platformy Workspace ONE, które tworzą z niej pierwsze i jedyne w branży inteligentne cyfrowe środowisko pracy, zwiększające możliwości użytkowników i wprowadzające predykcyjne bezpieczeństwo w pozbawionym granic środowisku. Workspace ONE Intelligence, dostępna obecnie na całym świecie nowa usługa chmurowa zintegrowana z platformą Workspace ONE, w unikatowy sposób łączy agregowania i korelowanie użytkowników, aplikacji, sieci i danych z punktów końcowych. Także dzisiaj firma VMware oficjalnie uruchomiła inicjatywę Workspace ONE Trust Network, która w celu zapewnienia predykcyjnej i zautomatyzowanej ochrony łączy dane i analitykę platformy Workspace ONE z powstałą właśnie siecią zaufanych dostawców rozwiązań bezpieczeństwa. VMware przedstawił także Workspace ONE AirLift – nową technologię współzarządzania środowiskiem Windows 10, która ułatwi organizacjom wprowadzenie nowego podejścia do zarządzania cyklem życia komputerów PC (PCLM - PC Lifecycle Management).

 

„Wyposażeni w nowoczesne narzędzia pracownicy są podstawą cyfrowej transformacji. Jednakże zapewnienie im nowych rozwiązań wpływających na wydajność pracy wiąże się - wobec rosnącej liczby aplikacji, urządzeń i sieci oraz rozmywania się chronionych granic systemów informatycznych – ze zwiększeniem złożoności operacyjnej i większym ryzykiem cyberzagożeń” - wyjaśnia Sumit Dhawan, wiceprezes i dyrektor działu End-User Computing w VMware. – „Nasza nowa inteligentna platforma cyfrowego środowiska pracy wsparta ekosystemem partnerów ułatwia klientom wykorzystanie możliwości zintegrowanego wglądu, automatyzacji i predykcyjnego bezpieczeństwa do uproszczenia operacji, wykrywania zagrożeń i przeciwdziałania im, jednocześnie zapewniając jak najlepszą obsługę użytkowników.”

 

Nowe inteligentne cyfrowe środowisko pracy

Inteligencja jest podstawą nowoczesnego, zautomatyzowanego i bezpiecznego przedsiębiorstwa. Do tej pory organizacje miały problem z uzyskaniem wglądu obejmującego wszystkich użytkowników końcowych, urządzenia i aplikacje, gdy dane rozprzestrzeniały się na wiele systemów i narzędzi. Brak widoczności skutkuje złą obsługą użytkownika, większymi kosztami operacyjnymi i niedostępnością odpowiednich zabezpieczeń.

 

Workspace ONE Intelligence, dostępna obecnie na całym świecie nowa usługa chmurowa zintegrowana z platformą Workspace ONE, w unikatowy sposób łączy agregowanie i korelowanie użytkowników, aplikacji, sieci i danych z punktów końcowych. Oferuje mechanizm decyzyjny, który wykorzystuje dane do tworzenia rekomendacji i zapewniania automatyzacji. To inteligentne cyfrowe środowisko pracy może zwiększać możliwości pracowników, pozwalając działom IT identyfikować problemy i proaktywnie im zapobiegać, zanim przełożą się na wydajność. Pomaga także w tworzeniu przyjaznych pracownikom polityk dostępu oraz spójnej obsługi użytkowników na wszystkich urządzeniach i platformach, a przy tym w zapobieganiu zagrożeniom bezpieczeństwa na dużą skalę.

 

Funkcjonalności Workspace ONE Intelligence to:

 • Zintegrowany wgląd, tworzący z praktycznych informacji i rekomendacji dla całego cyfrowego środowiska pracy (ze wszystkimi punktami końcowymi, aplikacjami, sieciami oraz obsługą użytkowników) jeden kompleksowy obraz. Zintegrowany wgląd precyzyjnie pokazuje, co w    środowisku działa, a co nie, oferując monitorowanie wydajności aplikacji i konkretne rekomendacje, według których dział IT może postępować.

 • Oparta na wglądzie automatyzacja wykorzystująca mechanizm Decision Engine ułatwia użytkownikom automatyzację szybkich działań naprawczych w całym cyfrowym środowisku pracy. Nie ma już mowy o zabierającym czas analizowaniu wielu decyzji przy użyciu kilku niepowiązanych ze sobą narzędzi. Dzięki mechanizmowi decyzyjnemu dział IT może tworzyć reguły w celu automatyzowania i optymalizowania typowych zadań, takich jak zabezpieczanie przed atakiem punktów końcowych z Windows 10 przy użyciu krytycznych poprawek bezpieczeństwa czy konfigurowanie warunkowej kontroli dostępu do aplikacji i usług na poziomie grup lub poszczególnych użytkowników. Automatyzacja alarmów, powiadomień oraz procedur naprawczych prowadzi do zwiększonej samoobsługi pracownika i wzrostu jego wydajności, ogranicza czas spędzany na takich czynnościach, jak wymiana baterii lub odpowiadanie na tickety do helpdesku. Przy użyciu mechanizmu decyzyjnego organizacje mogą tworzyć reguły automatyzujące działania naprawcze w całym środowisku, obejmującym także przepływy pracy związane z usługami zewnętrznych dostawców, takimi jak ServiceNow czy Slack.

 

„Wdrożyliśmy platformę Workspace ONE w naszym okręgu, obejmującym 48 szkół i ponad 53 tys. uczniów, i jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów. Z wielką chęcią przetestujemy w przyszłości usługę Workspace ONE Intelligence, gdy będziemy potrzebować lepszej obsługi pracowników i uczniów oraz zwiększonego bezpieczeństwa danych” - powiedział Brian Troudy, Director, Networking and Infrastructure, Corona-Norco Unified School District. „Nowa usługa zapewni nam automatyzację czynności związanych z bezpieczeństwem i zapewni wskaźniki umożliwiające nauczycielom, administratorom oraz uczniom doskonalenie sposobu pracy. To korzyść zarówno dla naszego personelu, jak i zespołu IT.”

 

Łączenie silosów bezpieczeństwa w celu uzyskania lepszego wglądu w dane i wprowadzenia podejścia opartego na predykcyjnym bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo pozostaje priorytetem, gdy chodzi o inwestycje w mobilność i cyfrowe środowisko pracy w roku 20181. Jednak na rynku jest zbyt wiele niepowiązanych ze sobą narzędzi ochrony, które eksplorują dane z wielu różnych systemów, ograniczają widoczność i tworzą silosy oparte na tradycyjnych, reaktywnych praktykach bezpieczeństwa. Innowacje zaprezentowane dzisiaj ułatwiają użytkownikom łączenie technologii bezpieczeństwa z platformą Workspace ONE, oferując większy wgląd w cyfrowe środowiska pracy i ich skuteczniejszą automatyzację.

 

Gdy organizacje muszą zarządzać naprawą punktów końcowych i dostępem przy użyciu wielu niepowiązanych ze sobą rozwiązań, kontrola ekosystemu staje się ograniczona i zaczynają się ujawniać luki w zabezpieczeniach. Aby rozwiązać ten problem, firma VMware stworzyła Workspace ONE Trust Network, nowoczesne podejście do bezpieczeństwa cyfrowego środowiska pracy, które łączy funkcje ochrony dostępne na platformie Workspace ONE z możliwościami w obszarze bezpieczeństwa zapewnianymi przez nową sieć partnerów VMware. Dzięki rozszerzeniu możliwości usługi Workspace ONE Intelligence i wykorzystaniu jej programowych interfejsów aplikacyjnych (API) nasi partnerzy z obszaru bezpieczeństwa będą w stanie współdzielić i korelować dane o zagrożeniach z platformą Workspace ONE, oferując wspólnym klientom większy wgląd w cyfrowe środowiska pracy i ich skuteczniejszą automatyzację.

 

Firmy Carbon Black, CrowdStrike, Cylance, Lookout, McAfee, Netskope i Symantec należą do pierwszych partnerów, którzy będą integrować swoje rozwiązania bezpieczeństwa z platformą Workspace ONE w ramach Workspace ONE Trust Network.

 

 

Workspace ONE AirLift zapewnia szybsze i obarczone mniejszym ryzykiem przejście od tradycyjnego do nowoczesnego zarządzania komputerami z systemem Windows 10

Aby zapewnić skuteczne wdrożenie cyfrowego środowiska pracy, organizacje muszą zamienić tradycyjne modele zarządzania platformą Windows na nowoczesne podejście. Rozwiązanie Workspace ONE oferuje jedyną platformę UEM (Unified Endpoint Management) ze zintegrowaną inteligencją, która obsługuje wszystkie etapy cyklu życiowego komputerów PC z Windows 10 – od wdrożenia po wycofanie z użytku. Zapewnia w ten sposób nowoczesne podejście dla wszystkich zadań zarządzania. Obecnie VMware prezentuje Workspace ONE AirLift do współzarządzania komputerów PC z Windows 10 z platformą Microsoft System Center Configuration Management (SCCM). Użycie AirLift wraz z SCCM pozwoli na szybszą i obarczoną mniejszym ryzykiem transformację oraz łatwiejszą migrację zadań związanych z PCML - takich jak, wdrażanie urządzeń, aktualizacja i dystrybucja oprogramowania czy zdalne wsparcie użytkowników - do bardziej ekonomicznego, bezpieczniejszego i opartego na chmurze nowoczesnego modelu zarządzania. W ten sposób organizacje mogą szybciej przechodzić na ten model bez wymiany czy rozbudowy  SCCM, komputerów PC i serwerów.

 

 

Dodatkowe innowacje Workspace ONE przedstawione dzisiaj to:

 • Uproszczone wykorzystanie komputerów Mac: nowe oprogramowanie klienckie Workspace ONE dla systemu macOS zapewnia bezproblemową obsługę w przypadku zmieniania przez pracowników platform systemowych. Dzięki Workspace ONE użytkownicy mają na urządzeniu z macOS łatwy dostęp do wszystkich swoich aplikacji, w tym wirtualnych systemu Windows.

 • Udoskonalone bezpieczeństwo dla aplikacji Office 365: Workspace ONE integruje obecnie interfejsy Microsoft Graph API w celu zapewnienia specyficznych dla Office 365 funkcji bezpieczeństwa, takich jak DLP (Data Loss Prevention - ochrona przed wyciekiem danych) oraz ciągłe monitorowanie urządzenia, umożliwiające odcięcie dostępu do Office 365 w razie zagrożenia. Klienci mogą zagwarantować bezpieczeństwo swoim cennym danym biznesowym, zwiększając wykorzystanie Office 365 i ułatwiając pracę swoim użytkownikom poprzez zapewnienie łatwego dostępu, który łączy ekosystem Office 365 z innymi aplikacjami.

 • VMware Boxer z inteligentnymi przepływami pracy wspomaga pracowników mobilnych: nowe mobilne przepływy pracy uzupełniają oparte na kontekście działania w bezpiecznej aplikacji pocztowej VMware Boxer. Dzięki temu użytkownicy mogą wykonywać zadania w wielu aplikacjach biznesowych, takich jak Salesforce, Jira czy Concur, bez wychodzenia z programu Boxer. Klienci wykorzystują tę funkcjonalność także do dostosowywania naszych gotowych konektorów do usług dostarczanych przez partnerów oraz tworzenia własnych - w celu zwiększenia produktywności użytkowników podczas korzystania z aplikacji Boxer.

 • Rozwiązanie VMware Cloud on Azure VDI w wersji beta: firma VMware zapowiedziała dzisiaj wersję beta rozwiązania wirtualnych pulpitów opartych na infrastrukturze Azure, tworzonego wraz z firmą Microsoft. Horizon Cloud on Azure VDI uzupełnia wsparcie VMware dla aplikacji opublikowanych na platformie Azure, które zaprezentowano wcześniej

 

Nowa oferta zapewnia jedną lokalizację w chmurze dla wszystkich aplikacji - mobilnych, chmurowych i Windows

Gdy organizacje przechodzą na nowoczesne platformy OS, takie jak Windows 10 i Mac, potrzebują spójnego i bezpiecznego sposobu dostarczania aplikacji we wszystkich środowiskach. Workspace ONE zapewnia ten sam poziom bezpieczeństwa, zarządzania cyklem życia i obsługi wszystkim aplikacjom mobilnym i desktopowym, bez względu na ich system operacyjny. Chociaż rośnie wykorzystanie aplikacji neutralnych systemowo, większość klientów będzie wciąż używać aplikacji Windows w swoich cyfrowych środowiskach pracy. Workspace ONE oferuje obecnie zintegrowane dostarczanie wirtualnych aplikacji, a klienci w ramach pojedynczego abonamentu otrzymują możliwość uruchamiania wirtualnych pulpitów i dostarczania aplikacji w środowisku lokalnym bądź w formie usługi chmurowej. Dodatkowo, oprócz pakietów Workspace ONE Standard i Workspace ONE Advanced, jest teraz dostępny pakiet Workspace ONE “Enterprise”, który oferuje nową usługę Intelligence oraz funkcjonalności Win32. Pełna informacja o cenach i pakietach w ofercie Workspace ONE (dotycząca także Workspace ONE Enterprise) jest dostępna tutaj.

 

Dostępność i ceny

Usługa Workspace ONE Intelligence jest już dostępna na całym świecie i obejmuje nowy pakiet Workspace ONE Enterprise. Konektor serwerowy Workspace ONE AirLift będzie dostępny za darmo dla użytkowników Workspace ONE na początku kwietnia. Rozwiązanie Horizon Cloud on Azure VDI będzie dostępne w ponad 40 regionach na świecie w II kwartale finansowego roku 2019, a obecnie klienci mogą przystępować do programu beta, rejestrując się tutaj.

 

Dodatkowe informacje 

 • Więcej informacji na temat innowacji w Workspace ONE, opisanych w dzisiejszym komunikacie, można znaleźć na blogu poświęconemu rozwiązaniom z obszaru End-User Computing
 • Artykuł Sumita Dhawana, wiceprezesa i dyrektora działu End-User Computing w VMware, opisujący z perspektywy kadry zarządzającej ewolucję cyfrowego środowiska pracy
 • Zapis rozmowy ze znanym ekonomistą, Stevenem Levittem z Freakonomics, oraz liderami opinii z obszaru IT i sztucznej inteligencji w biznesie o tym, w jaki sposób zwiększający się rozłam pomiędzy tradycyjnym IT a mobilnością pracowników będzie wpływać na kulturową zmianę związaną z cyfrowym środowiskiem pracy - dostępny tutaj.
 • Warto śledzić blog VMware End-User Computing
 • VMware w serwisach Facebook, LinkedIn i Twitter

 

VMware, Workspace ONE i Horizon są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi VMware Inc. lub firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

 

Informacje o firmie VMware

Oprogramowanie VMware zapewnia działanie najbardziej złożonej na świecie cyfrowej infrastruktury. Oferta firmy, obejmująca możliwości obliczeniowe, chmurę, mobilność, funkcje sieciowe i bezpieczeństwo, tworzy dynamiczny i efektywny fundament cyfrowy dla ponad 500 tys. klientów z całego świata, wspomagany przez ekosystem 75 tys. partnerów. W tym roku mająca swą główną siedzibę w Palo Alto w Kalifornii firma VMware świętuje 20 lat dostarczania przełomowych innowacji, wykorzystywanych przez biznes i społeczeństwo.

Więcej informacji na stronie https://www.vmware.com/company.html

 

Kontakt dla mediów

Anna Erwińska
Senior Marketing Manager
VMware Polska
tel.: 22 322 53 14
mail: aerwinska@vmware.com

Zuzanna Cendrowska
Account Executive
Monday
tel.: 881 946 371
mail: zuzanna.cendrowska@mondaypr.pl

Tomasz Boguszewicz

Senior Advisor
Monday
tel.: 603 198 599
mail: tomasz.boguszewicza@mondaypr.pl