Postanowienia ogólne

 

Przed rozpoczęciem korzystania z witryn spółki VMware, Inc. oraz jej spółek zależnych (łącznie „VMware”) użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z niniejszymi postanowieniami („Postanowienia”). Jeśli użytkownik wyświetla lub przegląda zawartość albo w inny sposób korzysta z tych witryn, wówczas potwierdza, że przeczytał i rozumie niniejsze postanowienia oraz wyraził na nie zgodę, a także że będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym obowiązujących w Stanach Zjednoczonych przepisów dotyczących kontroli eksportu i reeksportu. Wszelkie omijanie obowiązujących w Stanach Zjednoczonych przepisów eksportowych jest zabronione. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Postanowienia, nie może korzystać z tych witryn. Niniejsze Postanowienia regulują korzystanie przez użytkownika z witryn VMware oraz z udostępnianych przez VMware za pośrednictwem tych witryn treści, w tym m.in. tekstów, danych, informacji, oprogramowania, grafik i zdjęć (łącznie „Materiały”) oraz usług (łącznie „Usługi”). Wszelkie witryny, Materiały oraz Usługi są w niniejszych Postanowieniach łącznie określane jako „Witryny VMware”.

 

Firma VMware zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych Warunków, a także do zmiany lub usuwania funkcji witryn internetowych VMware. Do określonych materiałów, informacji, produktów, programów lub usług oferowanych za pośrednictwem Witryn VMware mogą mieć zastosowanie dodatkowe lub odmienne od niniejszych postanowienia, warunki i powiadomienia. O wszelkich istotnych zmianach niniejszych Warunków użytkownik zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub stosowne powiadomienie o modyfikacji zostanie opublikowane w witrynach internetowych VMware. W przypadku wprowadzenia przez nas istotnej zmiany użytkownik może odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 30 dni od wysłania przez nas wiadomości e-mail lub opublikowania powiadomienia. Dalsze korzystanie z witryn internetowych VMware po dacie modyfikacji zostanie uznane za akceptację zmienionych Warunków lub umowy, o ile miało to miejsce. Do określonych materiałów, informacji, produktów, programów lub usług oferowanych za pośrednictwem Witryn VMware mogą mieć zastosowanie dodatkowe lub odmienne od niniejszych postanowienia, warunki i powiadomienia. W przypadku pojawienia się sprzeczności między niniejszymi Postanowieniami a takimi dodatkowymi lub odmiennymi postanowieniami, warunkami i powiadomieniami, wspomniane dodatkowe lub odmienne postanowienia, warunki i powiadomienia mają charakter rozstrzygający. W takiej sytuacji należy sprawdzić postanowienia stosownej umowy lub stosownego powiadomienia.

 

Niniejsze Postanowienia obejmują Postanowienia dotyczące uczestnictwa w Społeczności, a warunki określone w  Postanowieniach dotyczących uczestnictwa w Społeczności stanowią integralną część niniejszych Postanowień. Niniejsze Postanowienia razem z dodatkowymi postanowieniami, na które użytkownik wyraża zgodę w związku z korzystaniem z określonych elementów Witryn VMware, stanowią całą, jedyną i ostateczną umowę między użytkownikiem a VMware w zakresie przedmiotu niniejszych Postanowień oraz uchylają wszelkie przeszłe ustalenia w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Postanowień. Niniejsze Postanowienia oraz relacje między użytkownikiem i VMware podlegają przepisom prawa obowiązującego w stanie Kalifornia mającymi zastosowanie do umów sporządzonych, zawartych i wykonanych w całości na terenie Kalifornii przez mieszkańców tego stanu — niezależnie od rzeczywistego miejsca zamieszkania użytkownika. Wszelkie roszczenia bezpośrednio lub pośrednio związane z niniejszymi Postanowieniami lub z korzystaniem przez użytkownika z Witryn VMware będą wnoszone do sądów federalnych lub stanowych w Santa Clara County w stanie Kalifornia, a użytkownik niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną właściwość miejscową i rzeczową tych sądów w przypadku takich roszczeń. Niewykonanie przez VMware prawa wynikającego z niniejszych Postanowień lub warunku określonego w niniejszych Postanowieniach nie oznacza zrzeczenia się przez VMware wykonania takiego prawa lub warunku. Jeśli sąd właściwy uzna dowolny warunek niniejszych Postanowień za nieważny, użytkownik mimo to zgadza się, że sąd ten powinien podjąć próbę zmodyfikowania tego warunku w zakresie niezbędnym do wprowadzenia w życie zamiaru określonego w nim przez strony oraz że pozostałe warunki niniejszych Postanowień pozostaną w mocy. Postanowienia te pozostaną w mocy, nawet jeśli użytkownik wypowie korzystanie z Witryn VMware. W odniesieniu do niniejszych Postanowień nie będzie stosowana wyłącznie wykładnia językowa na korzyść lub niekorzyść VMware lub użytkownika. Użytkownik nie może dokonać przeniesienia żadnych praw lub licencji wynikających z niniejszych Postanowień. VMware może natomiast dokonywać takich przeniesień bez ograniczeń.

Korzystanie z Oprogramowania

W zakresie, w jakim VMware umożliwia pobieranie z Witryn VMware oprogramowania będącego własnością VMware lub oprogramowania typu „open source” (łącznie „Oprogramowanie”), Oprogramowanie to chronione jest stosownymi prawami autorskimi, patentami lub prawami własności intelektualnej należącymi do VMware lub innego licencjodawcy. Korzystanie z Oprogramowania podlega postanowieniom stosownej umowy dla użytkownika końcowego lub umowy licencyjnej typu „open source”.

 

Oprogramowanie ewaluacyjne udostępnianie jest „w stanie takim, w jakim się znajduje” wyłącznie na potrzeby ewaluacji oraz do użytku wewnętrznego. Użytkownik nie może korzystać z Oprogramowania ewaluacyjnego do celów komercyjnych, projektowych lub produkcyjnych. Ponadto Oprogramowanie ewaluacyjne może być uwarunkowane czasowo i może przestać działać po upływie określonego czasu.

Znaki towarowe

VMware zastrzega wszelkie prawa do swoich znaków towarowych, znaków usługowych oraz logo, które razem ze znakami towarowymi, znakami usługowymi oraz logo spółek zależnych VMware będą łącznie określane jako „Znaki VMware”.

 

Żaden pracownik ani przedstawiciel VMware nie jest upoważniony do nadawania uprawnień do wykorzystywania Znaków VMware ani do udzielania wytycznych dotyczących stosowania Znaków VMware, chyba że zostanie to uzgodnione w stosownej, sporządzonej na piśmie umowie. Obietnice ani oświadczenia złożone przez pracownika VMware w odniesieniu do Znaku VMware nie mogą zatem być traktowane jako wiążące, jeśli taka pisemna umowa nie została sporządzona.

 

Znaki VMware Marks stanowią cenną własność intelektualną, dlatego VMware będzie podejmować niezbędne działania w celu zapewnienia ochrony przed osłabieniem Znaków VMware oraz przed stosowaniem przez osoby trzecie znaków łudząco przypominających Znaki VMware lub takich, które można pomylić ze Znakami VMware.

 

Jeśli w sporządzonej na piśmie umowie udzielono licencji na korzystanie z któregokolwiek Znaku VMware, wówczas — o ile umowa ta nie przewiduje inaczej — korzystanie ze Znaków VMware musi być zgodne z wytycznymi przedstawionymi na stronie:
https://www.vmware.com/brand/portal/guidelines.html.

 

VMware nie sprzeciwia się wykorzystywaniu Znaków VMware (innych niż logo) do celów referencyjnych związanych z produktami VMware. Znaki VMware mogą być jednak używane nominatywnie lub do celów referencyjnych tylko w zwykłych tekstach. W razie wątpliwości, czy dany użytek jest referencyjny, czy też odbywa się z naruszeniem praw do znaku towarowego, należy skontaktować się z prawnikiem.

 

W Stanach Zjednoczonych zarejestrowane Znaki VMware powinny być oznaczone symbolem „®”, natomiast niezarejestrowane Znaki VMware — symbolem „™”. Znaki VMware muszą być używane raczej w funkcji przymiotników niż rzeczowników lub czasowników.

Łącza do Witryn VMware

Przed zamieszczeniem łącza do Witryn VMware (w tym do stron wewnętrznych lub pomocniczych witryny stanowiącej element Witryn VMware) użytkownik musi uzyskać pisemną zgodę VMware. Użytkownik uzyskuje jednak ograniczone, odwołalne prawo do utworzenia hiperłącza do witryny, pod warunkiem że w witrynie, na której hiperłącze umieszczono:

 

1.      nie są wykorzystywane materiały z Witryny VMware;
2.      nie jest wykorzystywane logo VMware;
3.      nie wykorzystuje się ramek z Witryny VMware (tzw. framing);
4.      nie zamieszcza się błędnych informacji o powiązaniu lub innego rodzaju relacjach z VMware;
5.      nie zamieszcza się błędnych informacji o ewentualnej aprobacie zawartości tej witryny przez VMware;
6.      nie udostępnia się treści, które mogłyby być postrzegane jako nielegalne, budzące niesmak, obraźliwe lub kontrowersyjne; oraz
7.      na żądanie VMware bezzwłocznie będą dokonywane zmiany w celu usunięcia hiperłącza.

Prawa autorskie

W braku odmiennych postanowień prawa autorskie do zawartości Witryn VMware w latach 1998–2011 zastrzeżone na rzecz spółki VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Zawartość Witryn VMware chroniona jest amerykańskimi oraz zagranicznymi prawami autorskimi. Użytkownik nie może kopiować ani rozpowszechniać żadnych elementów Witryn VMware, chyba że w zakresie niezbędnym do wyświetlania Witryn VMware.

 

Wszelkie pytania i komentarze na ten temat należy kierować do VMware.

Łącza do witryn osób trzecich

Łącza do witryn osób trzecich zamieszczone w Witrynach VMware zostały udostępnione wyłącznie dla wygody użytkownika. Jeśli użytkownik skorzysta z tych łączy, opuści Witryny VMware. VMware nie udziela żadnych rekomendacji ani zapewnień w odniesieniu do witryn osób trzecich oraz nie odpowiada za dokładność lub rzetelność informacji, danych, opinii, porad lub oświadczeń udostępnianych za pośrednictwem takich witryn. VMware nie kontroluje takich witryn i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, w tym m.in. za umieszczane w nich łącza ani za dokonywane w tych witrynach zmiany lub uaktualnienia.

Zapobieganie piractwu i zachowanie zgodności z licencją

VMware zapewnia ścisłą ochronę swoim technologiom i udostępnia je użytkownikom w ramach stosownych umów licencyjnych. Używanie i rozpowszechnianie oprogramowania VMware bez stosownych uprawnień jest piractwem. VMware rozpowszechnia i sprzedaje swoje produkty za pośrednictwem sieci dystrybutorów i odsprzedawców. VMware nie rozpowszechnia ani nie sprzedaje swoich produktów w ramach nieautoryzowanych kanałów dystrybucji, takich jak aukcje, sieci P2P lub nielegalne witryny generujące klucze lub numery seryjne umożliwiające pobranie materiałów. Jeśli użytkownik rozważa uzyskanie lub już uzyskał oprogramowanie VMware za pośrednictwem któregokolwiek z tych kanałów, prawdopodobnie ma do czynienia z pirackim oprogramowaniem. Przypadki nieautoryzowanego użycia oprogramowania VMware należy zgłaszać VMware na adres podany tutaj.

 

VMware zdaje sobie również sprawę, że w kwestii zarządzania licencjami na oprogramowanie sytuacja niektórych klientów może okazać się niewystarczająco unormowana. W takich przypadkach zespół VMware ds. zgodności licencyjnej może udzielić pomocy w analizie rekordów dotyczących produktów wdrożonych przez klienta i porównać dane z tymi figurującymi w wewnętrznych bazach VMware. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie świadomości klientów VMware w zakresie warunków udzielonych im licencji oraz umożliwienie klientom uzyskania brakujących licencji. Pytania lub wątpliwości dotyczące korzystania z licencji należy kierować do zespołu VMware ds. zgodności licencyjnej na adres licensecompliance@vmware.com.

Rekompensata

Użytkownik zgadza się przejąć od VMware oraz spółek macierzystych, zależnych i stowarzyszonych VMware (a także odpowiednio od dyrektorów, członków ścisłego kierownictwa, pracowników i przedstawicieli tych podmiotów) odpowiedzialność cywilną z tytułu wszelkich roszczeń bezpośrednio lub pośrednio wynikających z korzystania przez użytkownika (lub inną osobę posługującą się kontem, komputerem lub oprogramowaniem użytkownika) z Witryn VMware lub z naruszenia niniejszych Postanowień, a także zrekompensować tym stronom wszelkie szkody, straty, koszty, wydatki i opłaty z tytułu takich roszczeń (w tym koszty obsługi prawnej). VMware zastrzega sobie prawo do podjęcia samodzielnej obrony i przejęcia wyłącznej kontroli w przypadku roszczeń o rekompensatę przeciwko użytkownikowi, a użytkownik zgadza się współpracować z VMware przy obronie przed takimi roszczeniami. Użytkownikowi nie wolno przy tym przyjmować warunków ugód mających wpływ na VMware bez wcześniejszej pisemnej zgody VMware.

Komunikacja elektroniczna

Odwiedzanie przez użytkownika Witryn VMware lub przesyłanie przez niego wiadomości e-mail do VMware jest formą komunikacji elektronicznej z VMware. VMware może kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail lub powiadomień zamieszczanych w Witrynach VMware. Użytkownik zgadza się, że wszelkie tego typu powiadomienia, komunikaty i informacje przekazywane przez VMware drogą elektroniczną spełniają wymogi formy pisemnej.

Prawa przysługujące instytucjom rządowym Stanów Zjednoczonych

Wszystkie produkty i publikacje VMware mają charakter komercyjny. Oprogramowanie, publikacje oraz dokumentacja oprogramowania udostępniane za pośrednictwem Witryn VMware są „Artykułami Komercyjnymi” w znaczeniu zdefiniowanym w ustępie 2.101 tytułu 48 Kodeksu przepisów federalnych (ang. Code of Federal Regulations, CFR), składającymi się z „Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego” oraz „Dokumentacji Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego” zgodnie z definicjami zawartymi w tytule 48 Kodeksu przepisów federalnych ust. 252.227-7014(a)(1) i ust. 252.227-7014(a)(5) i ust. 12.211, ust. 12.212 oraz ust. 227.7202. Zgodnie z tytułem 48 Kodeksu przepisów federalnych ust. 12.211, ust. 12.212, ust. 252.227-7015, ust.227.7202 do 227.7202-4 oraz ust. 52.227-19 i innymi stosownymi sekcjami Kodeksu przepisów federalnych publikacje, komercyjne oprogramowanie komputerowe oraz dokumentacja komercyjnego oprogramowania komputerowego VMware są udostępniane użytkownikom końcowym w instytucjach rządowych Stanów Zjednoczonych na zasadzie licencji z zachowaniem takich samych praw, jakie są udzielane pozostałym użytkownikom końcowym, na warunkach zawartych w niniejszych Postanowieniach oraz w umowach licencyjnych towarzyszących produktom i dokumentacji oprogramowania.

Zastrzeżenia

VMware nie gwarantuje ani nie zapewnia, że informacje udostępniane za pośrednictwem Witryn VMware będą prawidłowe, aktualne lub kompletne. Ponadto Witryny VMware mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. VMware nie przyjmuje odpowiedzialności (oraz wyraźnie odrzuca odpowiedzialność) za aktualizowanie Witryn VMware zapewniające aktualność, dokładność i kompletność publikowanych w nich informacji. Zgodnie z powyższym, zanim użytkownik podejmie decyzje związane z usługami, produktami lub innymi kwestiami opisanymi w Witrynach VMware, sam powinien potwierdzić dokładność i kompletność wszystkich publikowanych w Witrynach VMware informacji. VMware nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą rozwiązywane przez VMware, nawet jeśli VMware zdecyduje się przekazać stosowne informacje w celu rozwiązania danego problemu.

 

INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM WITRYN VMWARE SĄ UDOSTĘPNIANE „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” ORAZ BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB RĘKOJMI. VMWARE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYRAŹNIE ODRZUCA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH RĘKOJMI LUB GWARANCJI, W TYM M.IN. GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, BRAKU WAD PRAWNYCH, BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI (W TYM INTELEKTUALNEJ) LUB GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU UŻYTKOWANIA LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. NIE UCHYBIAJĄC POSTANOWIENIOM PRZEDSTAWIONYM POWYŻEJ, VMWARE NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNY VMWARE SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA ANI ŻE BĘDĄ DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM PRZYPADKU VMWARE NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (A) JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, WTÓRNE LUB UBOCZNE ANI ZA ODSZKODOWANIA SPECJALNE LUB RETORSYJNE, ANI ZA (B) ŻADNE SZKODY O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100,00 USD, W TYM M.IN. WYNIKAJĄCE Z UTRATY KORZYŚCI, PRZYCHODÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI, UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z WITRYN VMWARE LUB MATERIAŁÓW, INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG UŻYWANYCH ZA POŚREDNICTWEM TYCH WITRYN, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PODSTAWĄ JEST RĘKOJMIA, GWARANCJA, PRAWO UMÓW, PRAWO DELIKTÓW CZY INNA GAŁĄŹ PRAWA, NAWET JEŚLI SPÓŁKA VMWARE WIEDZIAŁA (LUB POWINNA BYŁA WIEDZIEĆ) O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

Wyłączenia i ograniczenia

 

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie odpowiedzialności z tytułu określonych gwarancji i rękojmi ani na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za określone szkody. Niektóre zapisy dotyczące odrzucenia i ograniczenia odpowiedzialności mogą zatem nie dotyczyć użytkownika. W zakresie, w jakim na mocy prawa właściwego VMware nie może odrzucić odpowiedzialności z tytułu dorozumianych rękojmi i gwarancji lub ograniczyć swoich zobowiązań, zakres i okres obowiązywania takich rękojmi i gwarancji oraz zakres odpowiedzialności VMware będą ograniczone do minimum dozwolonego przez prawo właściwe.

 

Zasady ochrony prywatności 

Zasady kontroli eksportowej 

Umowy licencyjne z użytkownikami końcowymi 

Postanowienia dotyczące uczestnictwa w Społeczności