Data wejścia w życie: 18 czerwca 2018 r.


VMware dostarcza chmurę obliczeniową i usług z zakresu wirtualizacji platform dla firm umożliwiające bezpieczne łączenie, zarządzanie i automatyzację infrastruktury cyfrowej.

Spółka VMware, Inc., z siedzibą główną w USA, i firmy należące do jej grupy, część rodziny Dell (według definicji w Polityce prywatności) („VMware”, „my”, „nas” oraz „nasze”) zobowiązują się chronić dane osobowe osób fizycznych korzystających z ich produktów, na przykład użytkowników witryny internetowej, klientów, partnerów biznesowych, użytkowników końcowych, uczestników wydarzeń oraz ubiegających się o pracę („Państwo” i „Państwa”). Poniższe zasady zachowania poufności informacji wyjaśniają różne metody zbierania, używania i udostępniania danych osobowych stosowane przez spółkę VMware, gdy:

 • odwiedzają, używają lub w jakikolwiek inny sposób korzystają Państwo z naszych witryn internetowych, stron w mediach społecznościowych, aplikacji mobilnych VMware (powiązanych z niniejszą Polityką prywatności), reklam internetowych, materiałów marketingowych (nasze „Aktywa internetowe”);
 • odwiedzają lub w jakikolwiek sposób korzystają Państwo z naszych wydarzeń, wyprzedaży, akcji marketingowych i innych akcji poza Internetem (nasze „Aktywa pozainternetowe”);
 • używają Państwo produktów i usług VMware (w tym aplikacji mobilnych), które zostały wdrożone przez jednego z naszych klientów biznesowych, na przykład Państwa pracodawcę (nasze „Usługi”).

Zbiorczo wszystkie trzy powyższe rodzaje aktywów określamy mianem „Własności”.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tych zasad.

Zasady zachowania poufności informacji spółki VMware: To powiadomienie określa, jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy w trakcie naszej normalnej działalności i w związku z naszymi Własnościami.

Zasady korzystania z plików cookie: To powiadomienie informuje, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie i inne podobne technologie śledzenia, gdy użytkownik korzysta z naszych Usług i Aktywów internetowych.

Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji dotyczące rozwiązania Workspace ONE UEM: To oświadczenie zawiera informacje na temat typów danych uzyskiwanych przez rozwiązanie Workspace ONE UEM od użytkowników klientów oraz z ich urządzeń.

Zasady zachowania poufności informacji dotyczących kandydatów: To powiadomienie opisuje, jakie dane osobowe zbieramy od kandydata w związku z naszym programem rekrutacji pracowników.

Powiadomienia dotyczące aplikacji mobilnych: W przypadku aplikacji mobilnych VMware używanych przez spółkę VMware do własnych celów (takich jak aplikacja mobilna VMworld lub aplikacja mobilna VMware Partner Central) mają zastosowanie Zasady zachowania poufności informacji spółki VMware. W stopniu, w którym zbieranie informacji, ich użycie i/lub udostępnianie tych aplikacji mobilnych różni się od ogólnych Zasad zachowania poufności informacji spółki VMware; te aplikacje mobilne mają własne zasady zachowania poufności informacji, które uzupełniają Zasady zachowania poufności informacji spółki VMware. Więcej informacji na temat zasad zbierania informacji w poszczególnych aplikacjach mobilnych można znaleźć w zasadach prywatności zainstalowanej aplikacji mobilnej VMware. W celu poznania zasad zbierania i użycia danych w aplikacjach mobilnych opracowanych przez spółkę VMware, ale używanych przez jej partnerów lub klientów do ich własnych celów, należy kontaktować się z tym klientem lub partnerem (swoją organizacją).

Dodatkowe powiadomienia: Spółka VMware może podawać dodatkowe „ujawnienie z ostatniej chwili” lub dodatkowe informacje na temat zasad zbierania danych, ich użycia i udostępniania w ramach poszczególnych witryn, aplikacji mobilnych, produktów i usług oraz aplikacji mobilnych. Powiadomienia te mogą uzupełniać lub wyjaśniać zasady prywatności spółki VMware lub umożliwić dodatkowe opcje dotyczące sposobu, w jaki spółka VMware przetwarza dane użytkownika.

Odsyłacze zewnętrzne: Nasze Własności mogą zawierać odsyłacze lub mogą się łączyć z witrynami internetowymi, usługami, sieciami społecznościowymi, aplikacjami lub funkcjami mediów społecznościowych, takimi jak przyciski „Udostępnij” albo „Polub”. Odwiedzenie tych witryn lub kliknięcie tych odsyłaczy może umożliwić tym stronom trzecim zbieranie informacji na temat użytkownika. Przed skorzystaniem z usług tych stron trzecich lub przed przekazaniem im swoich danych osobowych zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności i regulaminem. Spółka VMware nie ma kontroli nad sposobem użycia Państwa danych przez te strony trzecie.

ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI SPÓŁKI VMWARE

Spółka VMware, Inc., z siedzibą główną w USA, i firmy należące do jej grupy, część rodziny Dell („VMware”, „my”, „nas” oraz „nasze”) zobowiązują się chronić dane osobowe osób fizycznych korzystających z ich produktów, na przykład użytkowników witryny internetowej, klientów, partnerów biznesowych, użytkowników końcowych i uczestników wydarzeń („Państwo” i „Państwa”). Niniejsze zasady zachowania poufności informacji wyjaśniają różne metody zbierania, używania i udostępniania danych osobowych stosowane przez spółkę VMware, gdy:

 • odwiedzają, używają lub w jakikolwiek inny sposób korzystają Państwo z naszych witryn internetowych, stron w mediach społecznościowych, aplikacji mobilnych VMware (powiązanych z niniejszą Polityką prywatności), reklam internetowych, materiałów marketingowych (nasze „Aktywa internetowe”);
 • odwiedzają lub w jakikolwiek sposób korzystają Państwo z naszych wydarzeń, wyprzedaży, akcji marketingowych i innych akcji poza Internetem (nasze „Aktywa pozainternetowe”);
 • używają Państwo produktów i usług VMware (w tym aplikacji mobilnych), które zostały wdrożone przez jednego z naszych klientów biznesowych, na przykład Państwa pracodawcę (nasze „Usługi”).

Zbiorczo wszystkie trzy powyższe rodzaje aktywów określamy mianem „Własności”.

Spółka VMware może podawać dodatkowe „ujawnienie z ostatniej chwili” lub dodatkowe informacje na temat zasad zbierania danych, ich użycia i udostępniania w ramach poszczególnych witryn, aplikacji mobilnych, produktów i usług oraz aplikacji mobilnych. Powiadomienia te mogą uzupełniać te Zasady zachowania poufności i informacji lub wyjaśniać zasady prywatności VMware dla danej sytuacji lub umożliwić dodatkowe opcje dotyczące sposobu, w jaki spółka VMware przetwarza dane użytkownika.

W razie pytań dotyczących niniejszych Zasad zachowania poufności informacji prosimy kontaktować się z nami pod adresem privacy@vmware.com.

SPIS TREŚCI – SKRÓTY
Część I: Jakie informacje zbieramy i jak to robimy

Część II: W jaki sposób wykorzystujemy Państwa informacje

Część III: W jaki sposób udostępniamy Państwa informacje

Część IV: Przesyłanie informacji za granicę

Część V: Bezpieczeństwo i poufność

Część VI: Informacje, jakie przetwarzamy w imieniu naszych klientów

Część VII: Prawo do prywatności i wybory

Część VIII: Podstawy prawne do przetwarzania informacji osobowych (Europejski Obszar Gospodarczy)

Część IX: Inne informacje

Część X: Sposoby kontaktu z nami

CZĘŚĆ I: JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY I JAK TO ROBIMY


Informacje osobowe” to informacje pozwalające zidentyfikować osobę lub dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby. Spółka VMware i zewnętrzni dostawcy usług zbierają z różnych źródeł informacje osobowe i inne informacje, które ogólnie można przyporządkować do następujących kategorii:

 • informacje, jakie Państwo przekazują nam poprzez interakcje z nami i podczas korzystania z naszych Własności;
 • informacje, które zbieramy automatycznie, kiedy używają Państwo naszych Aktywów internetowych i Usług;
 • informacje zbierane ze źródeł osób trzecich i firm stowarzyszonych.

Informacje pochodzące z tych trzech źródeł możemy łączyć w celach opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji.

 1. Jakie informacje na Państwa temat zbieramy

 2. Zbieramy te informacje osobowe, które są nam (w tym także naszym usługodawcom i innym stronom zbierającym informacje w naszym imieniu) dobrowolnie przekazywane. Na przykład zbieramy dane osobowe, gdy użytkownik zamawia produkty, usługi lub aplikacje spółki VMware, rejestruje się w celu uzyskania do nich dostępu (lub ich używania) lub żąda informacji o nich, subskrybuje wiadomości marketingowe, żąda pomocy, wypełnia ankietę, podaje opinię o produkcie albo zapisuje się na wydarzenie lub seminarium internetowe spółki VMware. Dane osobowe użytkownika możemy również zbierać offline, na przykład gdy użytkownik uczestniczy w którejś z naszych imprez, podczas rozmowy telefonicznej ze sprzedawcą lub gdy użytkownik kontaktuje się z działem pomocy technicznej.

  Zbierane dane osobowe mogą zawierać dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), informacje zawodowe (takie jak stanowisko, dział czy funkcja), identyfikator użytkownika i hasło oraz preferencje kontaktowe. Zbieramy również informacje podane dobrowolnie podczas żądania od nas informacji, w polach „dowolnego tekstu” w naszym formularzu (na przykład podczas zapisywania się na imprezę, wysyłania opinii o produkcie lub wypełniania ankiety) oraz dotyczące rodzaju żądania lub kontaktu z nami. Ponadto możemy zbierać dane osobowe ujawnione przez użytkownika na naszym forum dyskusyjnym, czatach, blogach i w innych naszych usługach lub platformach, w których użytkownik może wpisywać informacje lub wysyłać materiały (w tym także w usługach i na platformach stron trzecich).

  Możemy również zbierać informacje dotyczące rozliczenia i transakcji dotyczące zakupu naszych produktów.

 3. Informacje zbierane automatycznie

 4. Przy użyciu takich technologii jak pliki cookie, znaczniki pikselowe, widżety, osadzone adresy URL, elektroniczne protokoły komunikacji, przyciski oraz narzędzia spółka VMware zbiera informacje dotyczące swoich Aktywów internetowych i Usług. Wraz z postępem technologii sposoby zbierania informacji przez spółkę VMware mogą się zmieniać. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas plików cookie i innych technologii śledzenia można znaleźć w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji i naszych Zasadach korzystania z plików cookie.


  Aktywa internetowe:
  Pewne informacje zbieramy automatycznie, kiedy Państwa używają lub łączą się z naszymi Aktywami internetowymi, w tym naszymi reklamami internetowymi i wiadomościami marketingowymi. Informacje te niekoniecznie ujawniają bezpośrednio Państwa tożsamość, ale mogą zawierać numery identyfikacyjne i inne informacje dotyczące używanego sprzętu, takie jak model urządzenia, wersję systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki internetowej (np. Firefox, Safari lub Internet Explorer), adres IP, adres MAC, identyfikator urządzenia, informacje o zdarzeniach urządzenia (takich jak awarie, aktywność systemu, ustawienia sprzętowe, język przeglądarki, data i godzina wysłania żądania oraz adres URL, z jakiego Państwo przyszli), ogólne położenie geograficzne (np. kraj lub miejscowość) oraz inne dane techniczne jednoznacznie identyfikujące Państwa przeglądarkę. Możemy również gromadzić informacje na temat interakcji Państwa urządzenia z naszymi Aktywami internetowymi, takie jak oglądane strony i inne dane statystyczne.


  Usługi spółki VMware:
  W związku z wdrażaniem przez organizację użytkownika pewnych usług spółki VMware możemy automatycznie zbierać pewne dane dotyczące działania i konfiguracji tych usług oraz sposobu używania i interakcji z tymi usługami przez naszych klientów i ich użytkowników końcowych. Dane te zawierają zwykle informacje techniczne otrzymywane z oprogramowania lub systemu, w których Usługi są używane, urządzeń mających dostęp do tego oprogramowania lub systemów i/lub dzienników generowanych podczas użytkowania Usług wraz z typami danych określonymi w punkcie „Aktywa internetowe” powyżej.  Dane te są wykorzystywane do celów opisanych w poniższej części II niniejszych Zasad zachowania poufności informacji i innych odpowiednich dokumentach programów.

  W niektórych przypadkach zbierane informacje mogą pośrednio lub bezpośrednio identyfikować użytkownika końcowego oraz wiązać osobę z pewnym zachowaniem w Internecie w zakresie wymaganym dla celów opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji. Zebrane informacje nie zawierają żadnych materiałów przesłanych przez klienta do Usług w celu przechowania.

  Kiedy spółka VMware wykorzystuje dane do własnych celów, na przykład ulepszania swoich produktów, w umowach klienta (włącznie z opisem usługi), informacjach z ostatniej chwili oraz innych ujawnieniach w ramach dostarczania Usług spółka VMware może zawrzeć bardziej szczegółowy opis sposobu zbierania i użycia tych danych dotyczących użytkowania, w tym typów informacji osobowych, jeśli dotyczy. Ponadto nasze Centrum zaufania i zapewnienia jakości dostarcza informacji na temat naszych różnych programów usprawniania produktów oraz, w zależności od rodzaju programu, nasi klienci mogą mieć możliwość limitowania lub kontrolowania zakresu zbieranych informacji.

  Jeśli indywidualny użytkownik usług spółki VMware chce otrzymać więcej informacji na temat postępowania przy zbieraniu przez nas danych usług zainstalowanych przez jego organizację, powinien skontaktować się z administratorem IT tej organizacji.

 5. Informacje zbierane ze źródeł osób trzecich i firm stowarzyszonych

 6. W ramach dozwolonych obowiązującymi przepisami prawa możemy od czasu do czasu otrzymywać informacje o użytkowniku od osób trzecich, takich jak publiczne bazy danych, sprzedawcy, partnerzy handlowi, partnerzy wspólnego marketingu, sieci mediów społecznościowych oraz innych ogólnodostępnych źródeł informacji. Informacje o użytkowniku możemy również otrzymywać od naszych firm stowarzyszonych, do których zaliczane są Dell Technologies, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks i VirtuStream („Rodzina Dell”), oraz, w zakresie dotyczącym sprzedaży i marketingu naszych wspólnych produktów i usług, od ich wyznaczonych partnerów.

  Przykładami informacji otrzymywanych z innych źródeł mogą być: informacje o koncie, funkcja zawodowa i profil pracownika sektora publicznego, informacje o usługach i pomocy technicznej, informacja o zainteresowaniach lub preferencjach dotyczących produktu lub usługi, informacje o nawykach dotyczących przeglądania stron internetowych, informacje w widoku strony dotyczące partnera biznesowego, z którym wspólnie udostępniamy usługę lub oferty, oraz informacje historii kredytu z biura informacji kredytowej. Możemy ich również używać w połączeniu z informacjami kontaktowymi, zawodowymi i dotyczącymi historii transakcji ze spółką VMware w celach opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji, takich jak na przykład uściślenie prowadzonych rejestrów, lepszego zrozumienia potrzeb i preferencji użytkowników, prowadzenia akcji marketingowych i zapewniania pomocy oraz wykrywania prób oszustwa i ich udaremniania.

CZĘŚĆ II: W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA INFORMACJE

Spółka VMware wykorzystuje zebrane informacje osobowe do celów opisanych poniżej (chyba że jest to niedozwolone przez obowiązujące prawo). Zasady udostępniania informacji osobowych przez spółkę VMware zostały opisane w części III.

Odpowiadanie na pytania oraz zawiązywanie i przetwarzanie transakcji: Spółka VMware może wykorzystywać Państwa informacje osobowe w celu udzielania odpowiedzi na pytania oraz dostarczania informacji, których Państwo zażądają. Spółka VMware może też wykorzystywać informacje osobowe, w tym finansowe oraz dotyczące karty kredytowej i płatności, w celu przetwarzania transakcji z użytkownikami.

Świadczenie i umożliwianie świadczenia usług: Spółka VMware może wykorzystywać Państwa informacje osobowe w celu świadczenia na rzecz Państwa swoich Usług oraz zarządzania Państwa kontem. Do czynności tych zalicza się zarządzanie pobieraniem produktów, aktualizacjami i poprawkami oprogramowania, świadczenie pomocy i wydawanie zaleceń oraz wysyłanie innych wiadomości administracyjnych lub dotyczących konta, w tym także informacji na temat wersji. Ponadto spółka VMware może wykorzystywać dane osobowe w celu umożliwiania dostarczania Usług, co może obejmować upoważnienie do śledzenia, weryfikację zgodności, monitorowanie działania Usług i infrastruktury, zapewnienie integralności i stabilności Usług lub po prostu monitorowanie bądź rozwiązywanie problemów technicznych, tak abyśmy mogli dostarczać Usługę zgodnie ze standardami, do jakich się zobowiązujemy jako spółka VMware.

Ułatwianie i ocenianie korzystania z Aktywów internetowych: Spółka VMware może wykorzystywać informacje osobowe w celu dostarczania użytkownikom Aktywów internetowych, ułatwiania korzystania z Aktywów internetowych (na przykład usprawniania nawigacji i procesu logowania, zachowywania informacji między sesjami oraz zwiększania bezpieczeństwa), podnoszenia jakości, oceniania responsywności stron oraz określania treści.

Ulepszanie naszych Własności: Spółka VMware wykorzystuje informacje osobowe i inne dane zebrane od użytkowników w celu jak najlepszego zrozumienia swoich klientów, użytkowników i użytkowników stron internetowych oraz sposobu korzystania przez nich z Własności spółki, w tym doświadczeń użytkownika. Na podstawie tych informacji spółka VMware zapewnia indywidualną obsługę użytkowników, implementuje żądane przez Państwa elementy funkcjonalności, podnosi jakość i niezawodność, diagnozuje problemy z Własnościami i ulepsza Własności i doświadczenia użytkownika oraz przygotowuje zalecenia.

Uściślanie prowadzonych rejestrów: Informacji osobowych otrzymanych od użytkownika lub stron trzecich możemy używać w celu jego lepszego rozumienia użytkowników i/lub utrzymywania i uściślania prowadzonego rejestru użytkowników.

Zapewnianie pomocy: Informacje osobowe i inne dane otrzymane przez spółkę VMware od użytkownika (takie jak opinie, odpowiedzi w ankietach oraz dane dotyczące sposobu korzystania z Usług spółki VMware) w połączeniu z informacjami dotyczącymi konta są wykorzystywane przez VMware do udzielania użytkownikom reaktywnej i proaktywnej pomocy.  Pomoc taka może być świadczona dzięki funkcjom dostępnym w oprogramowaniu lub przez zespół pomocy VMware.

Publikowanie opinii: Spółka VMware może wykorzystać Państwa informacje osobowe w celu opublikowania opinii na temat swoich Aktywów internetowych. Przed opublikowaniem opinii kontaktujemy się z jej właścicielem w celu uzyskania zgody na użycie jego nazwiska i tekstu. W każdej chwili mogą Państwo zażądać zmiany lub usunięcia swojej opinii, wysyłając żądanie zawierające Państwa nazwisko, informację o miejscu opublikowania tej opinii oraz Państwa dane kontaktowe.

Marketing: Spółka VMware będzie wykorzystywać informacje otrzymane od użytkownika, zdobyte podczas jego kontaktu z VMware i korzystania przez niego z Własności jak również otrzymane od źródeł w postaci stron trzecich w celu dostarczania użytkownikowi wiadomości marketingowych i promocyjnych, ukierunkowanej i spersonalizowanej reklamy oraz treści marketingowych, określania skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych i promocyjnych oraz lepszego zrozumienia użytkownika i jego preferencji, jak również w celu pozycjonowania i promowania naszych produktów i usług. Działania marketingowe spółki VMware będą prowadzone zgodnie z preferencjami użytkownika dotyczącymi reklamy/marketingu oraz w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bezpieczeństwo: Spółka VMware może wykorzystywać informacje osobowe, aby wspomagać monitorowanie, udaremnianie i wykrywanie oszustw, zwiększać bezpieczeństwo, monitorować i weryfikować tożsamość lub dostęp oraz zwalczać spam lub inne szkodliwe oprogramowanie bądź zagrożenia bezpieczeństwa.

Kontrola jakości i szkolenie: Spółka VMware może wykorzystywać dane osobowe lub używać danych osobowych do celów kontroli jakości związanych z Własnościami oraz szkolenia pracowników.

Sieci społecznościowe stron trzecich: Przy użyciu informacji osobowych spółka VMware może kontaktować się z Państwem w sieciach społecznościowych stron trzecich (zgodnie z regulaminem tych sieci).

Konferencje i wydarzenia: Spółka VMware i jej partnerzy mogą wykorzystywać informacje osobowe do informowania o swoich wydarzeniach lub wydarzeniach swoich partnerów.  Po zakończeniu wydarzenia spółka VMware może skontaktować się z Państwem w związku z tym wydarzeniem oraz produktami i usługami pokrewnymi oraz może udostępnić informacje dotyczące Państwa udziału Państwa firmie i swoim sponsorom oraz partnerom konferencji, jeśli jest to dozwolone przez prawo. Jeśli partner lub sponsor konferencji bezpośrednio poprosi o Państwa informacje osobowe w swoim stoisku konferencyjnym lub na prezentacji, informacje te zostaną użyte zgodnie z jego zasadami ochrony prywatności. Zalecamy zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności tych partnerów i sponsorów.

Społeczności internetowe i blogi: Ujawnionych nam informacji osobowych i innych informacji możemy używać na naszych forach dyskusyjnych, czatach, blogach i w innych naszych usługach oraz na platformach, na których użytkownik może publikować informacje i materiały, w celu zapewnienia użytkownikom i naszym klientom forum do dyskusji na temat Własności VMware, odpowiadania na pytania użytkowników, pomagania użytkownikom, ulepszania naszych Własności lub do innych celów opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji. Wszelkie informacje ujawnione na tych forach internetowych stają się informacją publiczną, zatem ukazują się w mediach publicznych, takich jak wyszukiwarki internetowe i inne publicznie dostępne platformy, a także mogą być „indeksowane” lub przeszukiwane przez strony trzecie. Mogą być również czytane, zbierane lub użyte przez strony trzecie do przesyłania niepożądanej korespondencji. Prosimy nie umieszczać na tych forach żadnych informacji, których nie chcą Państwo ujawnić publicznie.

Edukacja i szkolenia: Jeśli zapiszą się Państwo na kurs certyfikacyjny lub seminarium spółki VMware, spółka wykorzysta Państwa informacje osobowe w celu dostarczenia odpowiedniego kursu lub zorganizowania seminarium. Jeśli organizacja zapłaciła za kurs certyfikacyjny lub seminarium dla Państwa, VMware może powiadomić tę organizację o statusie Państwa kursu lub seminarium po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Państwa.

Ochrona naszych pracowników i obiektów: Odwiedzający nasze budynki mogą zostać sfotografowani lub zarejestrowani na taśmach wideo przez systemy ochrony.

Inne uzasadnione cele biznesowe: W razie konieczności możemy użyć danych osobowych do innych prawnie uzasadnionych celów, takich jak ochrona poufnych i zastrzeżonych informacji spółki VMware.

CZĘŚĆ III: W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA INFORMACJE

Staramy się pilnować, aby dane osobowe użytkowników udostępniać jedynie tym jednostkom, które naprawdę ich potrzebują do wypełnienia swoich zadań i obowiązków, oraz tym stronom trzecim, które mają uzasadnioną potrzebę dostępu do nich. W następujących przypadkach Państwa dane osobowe mogą być udostępnione stronom trzecim:

 • Dostawcy usług: Dane osobowe możemy udostępnić stronom trzecim, takim jak: sprzedawcy, konsultanci, agenci i inni dostawcy usług działający w naszym imieniu. Przykładem mogą być sprzedawcy i dostawcy usług, którzy pomagają w działalności marketingowej, fakturowaniu, przeprowadzaniu płatności kartami kredytowymi, analizie i interpretacji danych, pomocy technicznej i obsłudze klienta. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji nie udostępniamy, nie sprzedajemy i nie wypożyczamy danych osobowych użytkownika stronom trzecim do ich celów promocyjnych ani tych danych z nimi nie wymieniamy.

 • Partnerzy biznesowi: Dane użytkownika możemy udostępniać naszym partnerom handlowym, takim jak dystrybutorzy i sprzedawcy, w celu realizacji żądań produktów i informacji, zapewnienia ujednoliconej pomocy oraz dostarczenia klientom i potencjalnym klientom informacji na temat spółki VMware oraz jej produktów i usług. Spółka VMware może od czasu do czasu prowadzić łączoną sprzedaż i promocję produktów wspólnie z wybranymi partnerami biznesowymi. Partnerom tym mogą zostać udostępnione informacje osobowe osób, które zakupiły albo zgłosiły wyraźne zainteresowanie produktem lub usługami oferowanymi w ramach łączonej promocji.

  Zwracamy uwagę, że spółka VMware nie ma kontroli nad sposobem użycia tych danych przez naszych partnerów biznesowych. Nasi partnerzy sami odpowiadają za to, w jaki sposób posługują się zgromadzonymi w takich okolicznościach informacjami osobowymi, wliczając w to informowanie właścicieli tych informacji o sposobie ich wykorzystywania. Więcej informacji o sposobie, w jaki partnerzy posługują się danymi osobowymi, można znaleźć w ich police prywatności.

 • Firmy stowarzyszone ze spółką VMware i Rodzina Dell: Państwa dane osobowe możemy udostępniać firmom nadrzędnym, zależnym i/lub stowarzyszonym (w tym Rodzinie Dell). Informacje mogą być udostępniane i używane w celu realizacji usług, zapewnienia pomocy, udzielania rekomendacji do optymalizacji użytkowania produktów i usług, udzielania informacji klientom i potencjalnym klientom na temat zakresu dostępnych produktów i usług, oraz do innych celów opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji.

 • Istotne interesy: Informacje możemy ujawnić, jeśli uważamy, że jest to niezbędne w celu ochrony istotnych interesów jakiejś osoby.

 • Zgodność z przepisami prawa, podporządkowanie się organom ścigania, organom nadzorczym, agencjom rządowym, sądom lub stronom trzecim: Informacje możemy ujawnić, jeśli uważamy, że jest to niezbędne lub wymagane (i) przepisami prawa, w celu spełnienia wymagań procesu prawnego lub żądań organu rządowego (włącznie z wymaganiami władz publicznych dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania); lub (ii) w celu spełnienia, ustanowienia lub obrony przysługujących nam praw.

 • Transfery biznesowe: Państwa informacje możemy udostępniać w związku z zaistniałym lub negocjowanym połączeniem firm, sprzedażą aktywów, finansowaniem, przejęciem, rozwiązaniem, reorganizacją firmy lub podobnymi wydarzeniami. Wszystkich nabywców poinformujemy, że dane osobowe mogą być używane tylko zgodnie z niniejszymi Zasadami zachowania poufności informacji.

 • Państwa zgoda: Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione w dowolnym celu za Państwa zgodą.
CZĘŚĆ IV: MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Występowanie w roli administratora danych:
Dane osobowe, w tym dane zbierane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub Szwajcarii, mogą być przekazane, przechowywane i przetwarzane przez nas i naszych dostawców usług, partnerów i firmy stowarzyszone w Stanach Zjednoczonych i potencjalnie w innych krajach, gdzie przepisy ochrony danych osobowych mogą być inne niż w kraju użytkownika, na przykład w Kanadzie, na Filipinach, w Singapurze, Indiach, Australii czy Izraelu. Niektóre z tych krajów są uznawane za „nieodpowiednie” przez Komisję Europejską. Gdziekolwiek dane osobowe użytkownika są przetwarzane, chronimy je zgodnie z niniejszymi Zasadami zachowania poufności informacji oraz podejmujemy odpowiednie kroki, na mocy umowy lub innymi środkami, aby odpowiednie dane osobowe były chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kroki te obejmują stosowanie standardowych klauzul umowy według wymagań Komisji Europejskiej przy przekazywaniu danych osobowych z firm należących do naszej grupy w EOG do innych firm należących do naszej grupy. Na życzenie możemy przesłać nasze standardowe klauzule umowy. Podobne zabezpieczenia wprowadziliśmy u naszych dostawców usług, partnerów i w firmach stowarzyszonych.

Występowanie w roli podmiotu przetwarzającego dane: kliknij tutaj, aby przeczytać Wiążące zasady korporacyjne VMware.

CZĘŚĆ V: ZABEZPIECZENIE I ZACHOWANIE TAJEMNICY

Spółka VMware stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i zachowanie w tajemnicy przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz wymaga ich stosowania od swoich dostawców usług. Na przykład, w zależności od rodzaju danych i zakresu przetwarzania, spółka VMware instaluje fizyczne środki kontroli dostępu oraz stosuje szyfrowanie, internetowe zapory ogniowe oraz systemy wykrywania włamań i monitorowania sieci. Pracownicy spółki VMware mogący mieć dostęp do danych osobowych są zobowiązani do zachowania informacji w tajemnicy. Jednak żadne procedury nigdy nie gwarantują 100% zabezpieczenia, zatem zalecamy, aby podając dane osobowe przez Internet, stosować łatwo osiągalne narzędzia, takie jak: internetowe zapory ogniowe, programy antyszpiegowskie i antywirusowe oraz podobne techniki zabezpieczenia online.

CZĘŚĆ VI: INFORMACJE PRZETWARZANE W IMIENIU NASZYCH KLIENTÓW

W trakcie używania naszych Usług klienci spółki VMware i ich użytkownicy końcowi mogą przesyłać informacje do Usług spółki VMware w celu umieszczenia ich na serwerze lub przechowywania. Te materiały klientów są przetwarzane przez spółkę VMware w imieniu naszych klientów i podlegają zasadom ochrony prywatności określonym w umowie z klientem i niniejsze Zasady zachowania poufności informacji nie mają zastosowania odnośnie do danych osobowych zawartych w tych materiałach klienta. W myśl warunków takiej umowy materiały klienta są przetwarzane przez spółkę VMware w ramach odpowiednich Usług zapewnianych przez spółkę VMware, zgodnie z instrukcjami klienta. W razie pytań czy wątpliwości dotyczących sposobu obchodzenia się z tymi informacjami należy się kontaktować z osobą lub jednostką (np. pracodawcą lub organizacją), która zawarła umowę ze spółką VMware w celu umieszczania materiałów na serwerze lub ich przetwarzania przez spółkę VMware. Będziemy pomagać naszym klientom w rozwiązaniu wszelkich wątpliwości zgodnie z warunkami umowy, którą z nimi zawarliśmy.

CZĘŚĆ VII: PRAWO DO PRYWATNOŚCI I WYBORY

Prawo do poprawiania i aktualizowania informacji: Aby poprawić lub uaktualnić dostarczone nam informacje osobowe, prosimy zalogować się na stronie myvmware.com i uaktualnić swój profil użytkownika.

Wiadomości marketingowe: Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej od spółki VMware, wyłączając subskrypcję w centrum subskrypcji http://info.vmware.com/content/subscription. Można również kliknąć przycisk „anuluj subskrypcję” w dowolnej otrzymanej od nas wiadomości e-mail lub wysłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy@vmware.com.

Dodatkowe prawa dla mieszkańców EOG i innych terytoriów: Mieszkańcy niektórych terytoriów (takich jak Europejski Obszar Gospodarczy) mogą mieć prawo do egzekwowania pewnych praw do prywatności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Będziemy realizować żądania kandydatów zgodnie ze stosownymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Może istnieć potrzeba zachowania pewnych informacji do celów ewidencji i/lub w celu zakończenia transakcji zainicjowanej przed żądaniem usunięcia danych.

 • Prawo do wycofania lub odmowy udzielenia zgody: W celu przetwarzania pewnych danych osobowych możemy potrzebować zgody użytkownika. W takich przypadkach użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odmówić udzielenia zgody lub ją wycofać. Nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie uprzednio udzielonej zgody, zanim została ona wycofana.

 • Prawo do dostępu i/lub przenoszenia: Użytkownik może mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych u nas i, w pewnych ściśle określonych okolicznościach, zażądać przekazania sobie tych danych w celu dostarczenia lub „przeniesienia” ich do innego dostawcy.

 • Prawo do wymazania: W pewnych okolicznościach użytkownik może mieć prawo do wymazania przechowywanych u nas jego danych osobowych (na przykład w przypadku, gdy już nie są potrzebne do celu, w jakim oryginalnie były zebrane).

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania: Użytkownik może mieć prawo żądania, aby spółka VMware zaprzestała przetwarzania jego danych osobowych i/lub przysyłania korespondencji marketingowej.

 • Prawo do poprawiania: Użytkownik może mieć prawo żądania od nas korekty jego niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach kandydat może mieć prawo żądać, aby spółka VMware ograniczyła zakres przetwarzania jego danych osobowych (na przykład jeżeli uważa, że posiadane przez nas dane osobowe są niedokładne lub przechowywane nielegalnie).

 • Prawo złożenia skargi do krajowych organów ochrony danych: Użytkownik może mieć prawo do złożenia skargi do krajowych organów ochrony danych lub do właściwego organu kontrolnego.

Aby wyegzekwować któreś z wyżej wymienionych praw, prosimy skontaktować się z nami pod adresem privacy@vmware.com, abyśmy mogli rozpatrzyć żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W celu zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa danych możemy przed realizacją żądania podjąć odpowiednie kroki w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika.

Niektóre usługi spółki VMware: Niektóre Usługi spółki VMware mogą być wykorzystywane przez naszych klientów do zbierania danych osobowych użytkownika. W takich przypadkach przetwarzamy te dane osobowe jedynie w imieniu naszych klientów, zatem jeśli ktoś zamierza egzekwować swoje prawa, najpierw powinien skierować swoje żądania do naszego klienta (kontrolera danych). Patrz część VI „Informacje przetwarzane w imieniu naszych klientów” powyżej.

CZĘŚĆ VIII: PODSTAWY PRAWNE DO PRZETWARZANIA INFORMACJI OSOBOWYCH (EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY)

Podstawy prawne do zbierania i wykorzystywania opisanych powyżej informacji osobowych zależą od rodzaju tych danych, okoliczności, w jakich zostały zgromadzone oraz celów, do jakich są używane.

Informacje osobowe od użytkowników zbieramy tylko po uzyskaniu ich zgody, gdy informacje te są nam potrzebne do spełnienia warunków zawartej z użytkownikami umowy oraz gdy przetwarzanie tych informacji leży w naszym interesie, jeśli jest on nadrzędny w stosunku do interesów użytkownika wynikających z ochrony jego danych lub podstawowych praw i wolności.  W bardzo rzadkich przypadkach możemy też być prawnie zobowiązani do zbierania informacji osobowych od użytkowników lub możemy potrzebować tych informacji w celu ochrony istotnych interesów tych użytkowników lub innych osób.

Jeśli poprosimy użytkownika o podanie informacji osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych lub warunków zawartej umowy z tym użytkownikiem, zrobimy to w sposób wyraźny w odpowiednim czasie i poinformujemy, czy przekazanie tych informacji jest obowiązkowe (oraz powiadomimy o potencjalnych konsekwencjach wynikających z nieprzekazania tych informacji). 

Ponadto, jeśli zgromadzimy informacje osobowe użytkownika w związku z naszymi słusznymi interesami (lub interesami stron trzecich), wyraźnie poinformujemy użytkownika w odpowiednim czasie, lub na żądanie, jakie to są interesy.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prawnych podstaw zbierania przez nas Państwa informacji osobowych, prosimy o kontakt w sposób opisany poniżej w punkcie zatytułowanym „Sposoby kontaktu z nami”.

CZĘŚĆ IX: INNE INFORMACJE

Jak długo przechowujemy dane użytkownika: Zebrane dane osobowe przechowujemy tak długo, jak to jest niezbędne w ramach uzasadnionej działalności lub potrzebne w celu spełnienia zadań określonych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji, chyba że dłuższe przechowywanie jest wymagane lub dozwolone przepisami prawa (na przykład ze względu na podatki, wymogi prawne, kwestie księgowe lub w innych celach). Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia jego danych osobowych (patrz dodatkowe informacje w sekcji „Prawo do prywatności i wybory”), wtedy my zastosujemy się do żądania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Gdy nie będziemy już mieli uzasadnionej potrzeby przetwarzania danych osobowych użytkownika, wtedy albo je usuniemy, albo zanonimizujemy, a jeśli to nie będzie możliwe (na przykład z powodu przechowywania ich w archiwalnej kopii zapasowej), zachowamy dane osobowe w sposób bezpieczny i wyizolujemy je z procesów przetwarzania, dopóki nie będzie można ich usunąć.

Dzieci: Nasze Własności nie są przeznaczone dla osób w wieku poniżej 14 lat. Od takich osób nie zbieramy świadomie danych osobowych. Jeśli ktoś zauważy, że dziecko podało nam dane osobowe, prosimy skontaktować się z nami pod adresem privacy@vmware.com. Jeśli my zauważymy, że dziecko w wieku poniż 14 lat podało nam dane osobowe, podejmiemy kroki w celu ich usunięcia.

Automatyczne podejmowanie decyzji: Nie korzystamy z całkowicie automatycznych systemów podejmowania decyzji, których wybory (w tym profilowanie) mogłyby mieć prawne skutki lub inne istotne znaczenie dla użytkownika.  Automatycznie podjęta decyzja dotycząca użytkownika to taka decyzja, która została podjęta przez komputer (przy użyciu algorytmów) bez nadzoru człowieka.  Jeśli automatycznie podejmowana decyzja ma dotyczyć użytkownika, wyraźnie go o tym poinformujemy w czasie jej podejmowania. Użytkownik będzie miał prawo zakwestionować tę decyzję, przedstawić swój punkt widzenia oraz zażądać analizy tej decyzji przez człowieka. 

Odsyłacze zewnętrzne i funkcje mediów społecznościowych: Nasze Własności mogą zawierać odsyłacze lub mogą się łączyć z witrynami internetowymi, usługami, sieciami społecznościowymi, aplikacjami lub funkcjami mediów społecznościowych, takimi jak przyciski „Udostępnij” albo „Polub”. Odwiedzenie tych witryn lub kliknięcie tych odsyłaczy może umożliwić tym stronom trzecim zbieranie informacji na temat użytkownika. Ponadto informacje, które użytkownik zdecyduje się przekazać tym stronom trzecim nie są objęte przez niniejsze Zasady zachowania poufności informacji. Przed skorzystaniem z usług tych stron trzecich lub przed przekazaniem im swoich danych osobowych zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności i regulaminem, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Państwa informacje będą zbierane i wykorzystywane. Spółka VMware nie kontroluje zasad zachowania prywatności tych stron trzecich oraz nie wspiera ani nie wyraża żadnej opinii na temat ich witryn internetowych, usług, sieci społecznościowych ani aplikacji.

Zmiany w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji: W miarę zmian w obowiązujących przepisach prawa, wymaganiach technicznych lub prowadzonej działalności spółka VMware będzie okresowo korygować i uaktualniać niniejsze Zasady zachowania poufności informacji. W chwili uaktualnienia niniejszych Zasad o zachowaniu poufności informacji zostanie uaktualniona data ostatniej zmiany podana w nagłówku. W razie dokonania istotnych zmian w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji podjęte zostaną odpowiednie kroki, aby powiadomić użytkowników w sposób zgodny ze znaczeniem dokonanych zmian i stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Zalecamy częste sprawdzanie niniejszych Zasad zachowania poufności informacji, aby wiedzieć, jak spółka VMware chroni dane użytkowników.

California Privacy Rights (kalifornijskie prawo do prywatności): Firmy podlegające przepisom California Civil Code (kalifornijskiego Kodeksu postępowania cywilnego) sekcja 1798.83 są zobowiązane do ujawniania kalifornijskim klientom, na ich żądanie, dane wszystkich stron trzecich, którym udostępniono ich dane osobowe w ciągu ubiegłego roku kalendarzowego, wraz z rodzajem danych osobowych udostępnionych stronom trzecim w celu ich bezpośredniego marketingu. Informujemy, że zgodnie z przepisami prawa Kalifornii, firmy są zobowiązane do tylko jednej odpowiedzi na żądanie klienta w ciągu roku kalendarzowego.

Ponadto firmy podlegające przepisom California Business and Professions Code (kalifornijskiego Kodeksu etyki zawodowej) sekcja 22581 muszą umożliwić mieszkańcom Kalifornii w wieku poniżej 18 lat, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami witryn internetowych, usług lub aplikacji, złożenie i realizację żądania usunięcia materiałów lub informacji przez nich publicznie zamieszczonych. Żądanie powinno zawierać szczegółowy opis konkretnego materiału lub danych, które mają być usunięte. Informujemy, że złożenie żądania nie gwarantuje całkowitego lub dokładnego usunięcia materiałów umieszczonych online, oraz że przepisy prawne nie zezwalają lub nie wymagają ich usunięcia w pewnych okolicznościach.

Mieszkańcy Kalifornii chcący złożyć którykolwiek z opisanych powyżej rodzajów żądań są proszeni o kontakt z nami pod adresem privacy@vmware.com.

CZĘŚĆ X: SPOSOBY KONTAKTU Z NAMI

W razie pytań dotyczących niniejszych Zasad zachowania poufności informacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail privacy@vmware.com lub pocztą zwykłą na adres: Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.