Obowiązuje od: 1 listopad 2021


Spółka VMware, Inc., z siedzibą w USA, i należące do jej grupy firmy („VMware”, „my”, „nas” i „nasz”) zobowiązują się chronić dane osobowe kandydata. Doceniamy zainteresowanie programami spółki VMware i dokładamy starań, aby dane kandydatów były przetwarzane w sposób odpowiedzialny.

Pytania dotyczące niniejszych Zasad prosimy kierować na adres e-mail privacy@vmware.com.

Poniżej w sekcjach „Prawo do prywatności” i „Dodatkowe prawa dla mieszkańców EOG i innych terytoriów” znajdują się dodatkowe informacje dla mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

 

CZĘŚĆ I: JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY I JAK JE WYKORZYSTUJEMY
 1. Informacje zbierane od kandydatów
  W celu rozpatrzenia podania kandydata prosimy go o podanie jego danych osobowych. Wszystkie dane podawane są dobrowolnie i kandydat określa zakres informacji składanych w spółce VMware. Jednak pewne informacje są konieczne do rozpatrzenia podania i w razie ich braku możemy mieć ograniczoną możliwość rozpatrzenia podania kandydata.

  Przykłady rodzaju danych osobowych rozpatrywanych przez spółkę VMware:

  (i) Dane osobowe
  Spółka VMware wymaga pewnych danych osobowych, takich jak wykształcenie, historia zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe, informacje kontaktowe i preferencje oraz inne stanowiska lub ścieżki kariery, na które kandydat mógłby chcieć złożyć podanie. Kandydat może dostarczyć spółce VMware dodatkowe informacje, takie jak CV, życiorys lub wyciągi z indeksów, referencje poprzednich pracodawców i tym podobne informacje, a także wysokość oczekiwanego wynagrodzenia. Ponadto, jeśli jest to istotne w przypadku danego zgłoszenia, spółka VMware może zbierać informacje od stron trzecich, które są prawnie upoważnione do udostępnienia nam informacji o kandydacie, na przykład w związku ze sprawdzaniem historii osobistej lub historii zatrudnienia i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu.

  (ii) Wrażliwe dane osobowe
  Możemy również zbierać pewnego typu dane osobowe, które traktowane są jako wrażliwe dane osobowe. Do wrażliwych danych osobowych zalicza się na przykład: państwowy numer identyfikacyjny (np. numer ubezpieczenia społecznego), informacje dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego kandydata, przekonania polityczne lub religijne, stan zdrowia fizycznego lub psychicznego, orientację seksualną, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne i związane z tym postępowanie prawne lub analiza danych biometrycznych, mające na celu jednoznaczną identyfikację osoby. Mogą one zawierać informacje o popełnionych przez kandydata przestępstwach i otrzymanych przez kandydata wyrokach skazujących, jak również wszelkie inne dane uznane za wrażliwe na podstawie odpowiednich przepisów ochrony danych. O ile jest to prawnie dozwolone w zakresie dopuszczalnym przepisami, spółka VMware może również wymagać sprawdzenia przeszłości lub karalności, aby ocenić stosowność kandydata na wolne stanowisko do rozpoczęcia kariery w spółce VMware.

  Podczas rekrutacji spółka VMware nie wymaga podawania wrażliwych danych osobowych, o ile nie jest to dozwolone lub wymagane przez miejscowe przepisy prawa (na przykład w celu monitorowania wewnętrznych przepisów dotyczących równouprawnienia, zróżnicowania i antydyskryminacji). W przypadkach, w których zobowiązują do tego przepisy prawa o ochronie danych osobowych lub ochronie prywatności, będziemy prosić o zgodę kandydata na użycie jego wrażliwych danych osobowych.

 2. Informacje, które zbieramy automatycznie
  Niektóre dane o kandydatach możemy zbierać automatycznie na podstawie przeglądanych przez niego stron w naszych Witrynach przy użyciu „plików cookie” i innych technologii śledzenia. Więcej informacji można znaleźć w Zasadach korzystania z plików cookie spółki VMware.

 3. Informacje od innych stron trzecich
  W zakresie dopuszczalnym przez prawo informacje o kandydacie możemy pozyskiwać z innych źródeł, na przykład przez kontakt kandydata ze spółką VMware, lub od stron trzecich, takich jak agencje zatrudnienia, agencje weryfikowania tożsamości oraz inne witryny internetowe (zgodnie z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez te strony trzecie). Kandydat może na przykład umożliwić nam dostęp do pewnych danych osobowych przechowywanych przez strony trzecie, takie jak witryny mediów społecznościowych (np. Linkedin). Upoważniając spółkę VMware do wglądu w te informacje, kandydat wyraża zgodę na ich zebranie, przechowywanie i używanie przez spółkę VMware zgodnie z niniejszymi Zasadami.

 4. Jak wykorzystujemy dane kandydata
  Dane kandydata mogą zostać wykorzystane do następujących celów: (i) rozpatrzenie i ewaluacja zgłoszenia oraz podjęcie decyzji o zatrudnieniu; (ii) kontaktowanie się z kandydatem i informowanie o istniejących i przyszłych możliwościach kariery zawodowej lub stypendium (chyba że kandydat zdeklaruje, że nie chce, abyśmy zachowali jego dane w tym celu); (iii) usprawnianie procedur rekrutacji i zatrudniania w spółce VMware; (iv) sprawdzanie referencji i historii kandydata, o ile zezwalają na to lub wymagają tego odpowiednie przepisy prawa; (v) sprawdzenie spełnienia wymagań obowiązujących w firmie oraz zgodności z przepisami prawa. Jeśli kandydat zostanie zatrudniony, informacje te mogą być użyte w związku z zatrudnieniem w firmie i zarządzaniem firmą (np. w celu prowadzenia rejestru pracowników).

 5. Podstawy prawne do przetwarzania informacji osobowych (Europejski Obszar Gospodarczy)
  W przypadku kandydatów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego podstawy prawne do zbierania i wykorzystywania opisanych powyżej informacji osobowych zależą od rodzaju tych danych i okoliczności, w jakich zostały zgromadzone. Czasami podczas zbierania tych danych możemy przedstawić kandydatowi dodatkowe informacje na temat podstaw prawnych tych działań.

  Informacje osobowe od kandydatów zbieramy tylko po uzyskaniu ich zgody, gdy informacje te są nam potrzebne do rozpatrzenia podania złożonego przez kandydata, aby ocenić predyspozycje kandydata na dane stanowisko, w celu spełnienia obowiązujących spółkę VMware wymogów prawnych oraz gdy przetwarzanie tych informacji leży w interesie naszym lub strony trzeciej (kiedy ten interes jest nadrzędny w stosunku do interesów kandydata wynikających z ochrony jego danych lub podstawowych praw i wolności). W bardzo rzadkich przypadkach możemy też być prawnie zobowiązani do zbierania informacji osobowych od kandydatów lub możemy potrzebować tych informacji w celu ochrony istotnych interesów tych kandydatów lub innych osób.

  Jeśli poprosimy kandydata o podanie danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych, zrobimy to w sposób wyraźny w odpowiednim czasie i poinformujemy, czy przekazanie tych danych jest obowiązkowe (oraz powiadomimy o potencjalnych konsekwencjach wynikających z ich nieprzekazania).

  Ponadto, jeśli zgromadzimy dane osobowe kandydata w związku z naszymi interesami (lub interesami stron trzecich), wyraźnie poinformujemy kandydata w odpowiednim czasie, lub na żądanie, jakie to są interesy.

  W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prawnych podstaw zbierania przez nas danych osobowych kandydatów, prosimy o kontakt w sposób opisany poniżej w części VII.
CZĘŚĆ II: W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE KANDYDATÓW

Spółka VMware nie sprzedaje zawartych w zgłoszeniach informacji niepowiązanym stronom trzecim w celach związanych z ich działalnością marketingową. Dbamy, aby dane osobowe kandydatów były udostępniane jedynie tym podmiotom, które naprawdę ich potrzebują do wypełnienia swoich zadań i obowiązków, oraz tym stronom trzecim, które mają uzasadnioną potrzebę dostępu do nich. W następujących okolicznościach dane osobowe kandydatów mogą być udostępnione stronom trzecim:

 • Dostawcy, konsultanci i inni dostawcy usług: Dane osobowe kandydatów możemy udostępnić wewnętrznie oraz dostawcom usług, agentom i innym stronom trzecim (na przykład rekruterom, konsultantom, pełnomocnikom i agencjom sprawdzającym historię kandydata), jeśli jest to potrzebne w związku z procesem rekrutacji, zatrudnienia, zarządzania firmą lub przejmowania oraz obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa.

 • Firmy stowarzyszone ze spółką VMware: Dane osobowe kandydata możemy udostępniać firmom nadrzędnym, zależnym i/lub stowarzyszonym, Dane będą udostępniane tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny w związku z rekrutacją lub zatrudnieniem kandydata, zgodnie z niniejszymi Zasadami. Informacje dotyczące kandydata możemy również otrzymywać od naszych firm stowarzyszonych.

 • Istotne interesy: Informacje możemy ujawnić, jeśli uważamy, że jest to niezbędne w celu ochrony istotnych interesów jakiejś osoby.

 • Zgodność z przepisami prawa, podporządkowanie się organom ścigania, organom nadzorczym, agencjom rządowym, sądom lub stronom trzecim: Informacje możemy ujawnić, jeśli uważamy, że jest to niezbędne lub wymagane (i) w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w celu spełnienia wymagań postępowań sądowych lub żądań organu rządowego (włącznie z wymaganiami władz publicznych dotyczącymi równych szans, bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania); lub (ii) w celu spełnienia, ustanowienia lub obrony przysługujących nam praw.

 • Transfery biznesowe: Dane kandydatów możemy udostępniać w związku z zaistniałą lub negocjowaną fuzją firm, sprzedażą aktywów, finansowaniem, przejęciem, rozwiązaniem, reorganizacją firmy lub podobnymi wydarzeniami. Wszystkich nabywców poinformujemy, że dane osobowe mogą być używane tylko zgodnie z niniejszymi Zasadami.

 • Zgoda kandydata: Dane osobowe kandydata mogą zostać udostępnione w dowolnym celu za zgodą kandydata.
CZĘŚĆ III: MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Dane osobowe, w tym dane zbierane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub Szwajcarii, mogą być przekazane, przechowywane i przetwarzane przez nas i naszych dostawców usług, partnerów i firmy stowarzyszone w Stanach Zjednoczonych i potencjalnie w innych krajach, w których przepisy ochrony danych osobowych mogą być inne niż w kraju kandydata, na przykład w Kanadzie, na Filipinach, w Singapurze, Indiach, Australii czy Izraelu. Niektóre z tych krajów są uznawane za „nieodpowiednie” przez Komisję Europejską. Gdziekolwiek dane osobowe kandydata są przetwarzane, chronimy je zgodnie z niniejszymi Zasadami oraz podejmujemy odpowiednie kroki, na mocy umowy lub inne, aby odpowiednie dane osobowe były chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kroki te obejmują stosowanie standardowych klauzul umowy według wymagań Komisji Europejskiej przy przekazywaniu danych osobowych z firm należących do naszej grupy w EOG do innych firm należących do naszej grupy. Na życzenie możemy przesłać nasze standardowe klauzule umowy. Podobne zabezpieczenia wprowadziliśmy u naszych dostawców usług, partnerów i w firmach stowarzyszonych.

CZĘŚĆ IV: BEZPIECZEŃSTWO I DOCHOWANIE TAJEMNICY

Z wyjątkiem przypadków omówionych w niniejszych Zasadach lub regulowanych przez prawo spółka VMware traktuje dane osobowe jako informacje poufne. Spółka VMware stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i zachowanie danych osobowych w tajemnicy oraz wymaga ich stosowania od swoich dostawców usług i agentów. Na przykład, w zależności od rodzaju danych i zakresu działania, spółka VMware instaluje fizyczne środki kontroli dostępu, szyfrowanie, internetowe zapory ogniowe oraz systemy wykrywania włamań i monitorowania sieci. Pracownicy spółki VMware mogący mieć dostęp do danych osobowych są zobowiązani do zachowania informacji w tajemnicy.

Jednak żadne procedury nigdy nie gwarantują 100% zabezpieczenia, zatem zalecamy, aby podając dane osobowe przez Internet, stosować łatwo osiągalne narzędzia, takie jak: internetowe zapory ogniowe, programy antyszpiegowskie i antywirusowe oraz podobne techniki zabezpieczenia online. W razie podejrzeń, że komunikacja z nami nie jest bezpieczna (na przykład istnieje podejrzenie, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych), prosimy natychmiast nas powiadomić, zgodnie z instrukcją w poniższej sekcji „Sposoby kontaktu z nami”.

CZĘŚĆ V: PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Prawo do poprawiania i aktualizowania informacji: Aby poprawić lub uaktualnić dostarczone nam dane osobowe, prosimy zalogować się na stronie myvmware.com i zaktualizować swój profil.

Wiadomości marketingowe: Kandydat może zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej od spółki VMware, wyłączając subskrypcję w centrum subskrypcji na stronie https://www.vmware.com/learn/subscription2.html. Ponadto z otrzymywania korespondencji marketingowej od spółki VMware można zrezygnować, klikając przycisk „unsubscribe” lub „anuluj subskrypcję” w dowolnej otrzymanej od nas wiadomości e-mail lub wysyłając do nas e-mail na adres privacy@vmware.com (w korespondencji należy się powołać na niniejsze Zasady zachowania poufności informacji dotyczących kandydatów).

Dodatkowe prawa dla mieszkańców EOG i innych terytoriów: Mieszkańcy niektórych terytoriów (takich jak Europejski Obszar Gospodarczy) mogą mieć pewne dodatkowe prawa do prywatności wynikające z obowiązujących przepisów. Będziemy realizować żądania kandydatów zgodnie ze stosownymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Może istnieć potrzeba zachowania pewnych informacji do celów ewidencji i/lub w celu zakończenia transakcji zainicjowanej przed żądaniem usunięcia danych.

 • Prawo do wycofania lub odmowy udzielenia zgody: W celu przetwarzania pewnych danych osobowych możemy potrzebować zgody kandydata. W takich przypadkach kandydat ma prawo w dowolnym momencie odmówić udzielenia zgody lub ją wycofać. Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu zgody należy pamiętać, że bez takiej zgody możemy nie być w stanie rozpatrzyć zgłoszenia kandydata. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie tej zgody, zanim została wycofana.
 • Prawo do dostępu i/lub przenoszenia: Kandydat może mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych u nas i, w pewnych ściśle określonych okolicznościach, zażądać przekazania sobie tych danych w celu dostarczenia lub „przeniesienia” ich do innego dostawcy.
 • Prawo do wymazania: W pewnych okolicznościach kandydat może mieć prawo do wymazania przechowywanych u nas jego danych osobowych (na przykład w przypadku, gdy już nie są potrzebne do celu, w jakim oryginalnie były zebrane).
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania: Kandydat może mieć prawo do żądania, aby spółka VMware zaprzestała przetwarzania jego danych osobowych i/lub przysyłania korespondencji e-mail.
 • Prawo do poprawiania: Kandydat może mieć prawo do żądania od nas korekty jego niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach kandydat może mieć prawo żądać, aby spółka VMware ograniczyła zakres przetwarzania jego danych osobowych (na przykład jeżeli uważa, że posiadane przez nas dane osobowe są niedokładne lub przechowywane nielegalnie).
 • Prawo złożenia skargi do krajowych organów ochrony danych: Kandydat może mieć prawo do złożenia skargi do krajowych organów ochrony danych lub do właściwego organu kontrolnego.

Aby wyegzekwować któreś z wyżej wymienionych praw, prosimy skontaktować się z nami pod adresem privacy@vmware.com, abyśmy mogli rozpatrzyć żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W celu zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa danych możemy przed realizacją żądania podjąć odpowiednie kroki w celu potwierdzenia tożsamości kandydata.

Automatyczne podejmowanie decyzji
Nie korzystamy z całkowicie automatycznych systemów podejmowania decyzji, których wybory (w tym profilowanie) mogłyby mieć prawne skutki lub inne istotne znaczenie dla kandydata. Automatycznie podjęta decyzja dotycząca kandydata to taka decyzja, która została podjęta przez komputer (przy użyciu algorytmów) bez nadzoru człowieka. Jeśli automatycznie podejmowana decyzja ma dotyczyć kandydata, wyraźnie go o tym poinformujemy w czasie jej podejmowania. Kandydat będzie miał prawo zakwestionować tę decyzję, przedstawić swój punkt widzenia oraz zażądać analizy tej decyzji przez człowieka.

CZĘŚĆ VI: INNE INFORMACJE

Okres przechowywania danych kandydata
Zebrane dane osobowe przechowujemy tak długo, jak to jest niezbędne w ramach prawnie uzasadnionej działalności lub potrzebne w celu spełnienia zadań określonych w niniejszych Zasadach, chyba że dłuższe przechowywanie jest wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa. Spółka VMware może również zachować dane kandydata, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w celu uwzględnienia możliwości innego zatrudnienia, o ile kandydat nie zdeklaruje, że nie chce, aby jego dane zachować w tym celu. W chwili podawania nam informacji dajemy kandydatowi szansę powiadomienia nas, że nie zgadza się, aby jego dane były używane w tym celu. Spółka VMware może, w zakresie dopuszczalnym lub wymaganym przez przepisy prawa, usunąć dane w dowolnym momencie, zatem kandydat powinien zachować kopię dostarczonych nam informacji. Kandydat może w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich danych osobowych (patrz dodatkowe informacje w sekcji „Prawo do prywatności”), wtedy my zastosujemy się do żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W chwili wygaśnięcia uzasadnionej potrzeby przetwarzania danych osobowych kandydata dane te zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, a jeśli to nie będzie możliwe (na przykład z powodu przechowywania ich w archiwalnej kopii zapasowej), zachowamy dane osobowe w sposób bezpieczny i wyizolujemy je z procesów przetwarzania, dopóki nie będzie można ich usunąć.

Odsyłacze zewnętrzne
Nasza witryna i nasze usługi mogą zawierać odsyłacze lub mogą się łączyć ze stronami internetowymi, usługami, sieciami społecznościowymi, aplikacjami lub funkcjami mediów społecznościowych stron trzecich, takimi jak przyciski „Udostępnij” albo „Polub”. Odwiedzenie tych witryn lub kliknięcie tych odsyłaczy może umożliwić tym stronom trzecim zbieranie informacji na temat kandydata. Ponadto informacje, które kandydat zdecyduje się przekazać tym stronom trzecim, nie są objęte przez niniejsze Zasady. Przed skorzystaniem z usług tych stron trzecich lub przed przekazaniem im swoich danych osobowych zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności i regulaminem, aby dowiedzieć się, w jaki sposób informacje będą zbierane i wykorzystywane. Spółka VMware nie kontroluje zasad zachowania prywatności tych stron trzecich oraz nie wspiera ani nie wyraża żadnej opinii na temat ich witryn internetowych, usług, sieci społecznościowych ani aplikacji.

Zmiany w niniejszych Zasadach
W miarę zmian w obowiązujących przepisach prawa, wymaganiach technicznych lub prowadzonej działalności spółka VMware będzie okresowo korygować i uaktualniać niniejsze Zasady. W chwili uaktualnienia niniejszych Zasad zostanie uaktualniona data ostatniej zmiany podana w nagłówku. W razie dokonania istotnych zmian w niniejszych Zasadach podjęte zostaną odpowiednie kroki, aby powiadomić kandydatów w sposób zgodny ze znaczeniem tych zmian. Zalecamy częste sprawdzanie niniejszych Zasad, aby na bieżąco orientować się, jak spółka VMware chroni dane kandydatów.

Obowiązki kandydata
Kandydat jest odpowiedzialny za informacje dostarczone i udostępnione spółce VMware i musi zapewnić, że są one rzetelne, prawdziwe, dokładne i w żaden sposób nie wprowadzają w błąd. Kandydat musi zapewnić, że dostarczone informacje nie zawierają materiałów nieprzyzwoitych, szkalujących ani naruszających żadnych praw stron trzecich, nie zawierają szkodliwego programu, ani w żaden inny sposób nie podlegają zaskarżeniu. Ponadto, podając jakiekolwiek informacje dotyczące innych osób, takich jak osób udzielających referencji, kandydat jest odpowiedzialny za uprzednie powiadomienie tych osób i uzyskanie od nich zgody umożliwiającej spółce VMware zbieranie i używanie podanych informacji zgodnie z niniejszymi Zasadami.

CZĘŚĆ VII: SPOSOBY KONTAKTU Z NAMI

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych Zasad zachowania poufności informacji prosimy o kontakt na adres e-mail privacy@vmware.com lub pocztą zwykłą na adres: Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA. W korespondencji prosimy powołać się na niniejsze Zasady zachowania poufności informacji dotyczących kandydatów.