Obowiązuje od: 3 stycznia 2018 r.

Spółka VMware, Inc. i firmy należące do jej grupy (określane jako „VMware”, „my”, „naslubnasz”) zobowiązują się chronić dane osobowe klienta. Niniejsze zasady zachowania poufności informacji dotyczących kandydatów („Zasady”) określają zasady ochrony danych stosowane przy zbieraniu, używaniu i ujawnianiu danych osobowych kandydatów („kandydat”) do zatrudnienia, stypendiów i/lub praktyk zawodowych w programach spółki VMware, przy składaniu wniosków zawierających dane osobowe i inne informacje osobowe poprzez jakikolwiek portal, witrynę internetową lub inny mechanizm rekrutacji online bądź offline (kolektywnie określane jako „Witryny”), jak również zasady używania i udostępniania tych danych. Doceniamy zainteresowanie programami spółki VMware i dokładamy starań, aby dane kandydatów były przetwarzane w sposób odpowiedzialny.

W razie pytań dotyczących niniejszych Zasad prosimy kontaktować się z nami pod adresem privacy@vmware.com.

CZĘŚĆ 1: JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY I JAK ICH UŻYWAMY
 1. Zbierane informacje
  W celu rozpatrzenia zgłoszenia kandydata prosimy go o podanie jego danych osobowych. Wszystkie dane podawane są dobrowolnie i kandydat określa zakres informacji składanych w spółce VMware. Jednak pewne informacje są konieczne do rozpatrzenia zgłoszenia i w razie niedostarczenia ich, rozpatrzenie zgłoszenia i szanse przyjęcia kandydata mogą być ograniczone.

  Przykłady rodzaju danych osobowych rozpatrywanych przez spółkę VMware:

  (i) Dane osobowe
  Spółka VMware wymaga pewnych danych osobowych, takich jak wykształcenie, historia zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe, informacje kontaktowe oraz preferencje zatrudnienia i inne możliwości zawodowe, o które kandydat zamierza się ubiegać. Kandydat może dostarczyć spółce VMware dodatkowe informacje, takie jak CV, życiorys lub odpisy studiów, referencje pracodawcy i tym podobne informacje, a także wysokość oczekiwanego wynagrodzenia. Ponadto, jeśli jest to istotne w przypadku danego zgłoszenia, spółka VMware może zbierać informacje od stron trzecich, które są prawnie upoważnione do udostępnienia nam informacji o kandydacie, na przykład w związku ze sprawdzaniem historii osobistej lub historii zatrudnienia i/lub referencją pracodawcy.

  (ii) Wrażliwe dane osobowe
  Możemy również zbierać pewnego typu dane osobowe, które traktowane są jako wrażliwe dane osobowe. Do wrażliwych danych osobowych zalicza się na przykład: numer identyfikacyjny nadany przez instancje rządowe (np. numer ubezpieczenia społecznego), informacje dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego kandydata, przekonania polityczne lub religijne, stan zdrowia fizycznego lub psychicznego, orientację seksualną, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne i związane z tym postępowanie prawne lub analiza danych biometrycznych, mające na celu jednoznaczną identyfikację osoby. Mogą one zawierać informacje o przestępstwach i wyrokach sądowych kandydata, jak również wszelkie inne dane uznane za wrażliwe na podstawie odpowiednich przepisów ochrony danych. O ile jest to prawnie dozwolone w zakresie dopuszczalnym przepisami, spółka VMware może również wymagać sprawdzenia przeszłości lub karalności, aby ocenić stosowność kandydata na wolne stanowisko lub możliwość kariery w spółce VMware.

  Podczas rekrutacji spółka VMware nie wymaga podawania wrażliwych danych osobowych, o ile nie jest to dozwolone ani wymagane lokalnymi przepisami prawnymi (na przykład w celu monitorowania wewnętrznych przepisów dotyczących równouprawnienia, zróżnicowania i antydyskryminacji); niemniej jednak nie wymagamy od kandydatów podawania wrażliwych danych osobowych, a jeśli kandydat je podaje, nie będą one widoczne w procesie selekcji lub zatrudniania kandydatów.

  W przypadkach gdzie jest to wymagane odpowiednimi przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych lub ochronie prywatności, będziemy prosić o zgodę kandydata na użycie jego wrażliwych danych osobowych.

 2. Informacje zbierane automatycznie
  Niektóre dane o kandydatach możemy zbierać automatycznie w chwili odwiedzania naszych Witryn, przy użyciu „plików cookie” lub innych podobnych technologii śledzących. Więcej informacji można znaleźć w „Zasadach korzystania z plików cookie spółki VMware”.

 3. Informacje zbierane ze źródeł stron trzecich
  W zakresie dopuszczalnym odpowiednimi przepisami prawnymi informacje o kandydacie możemy otrzymywać z innych źródeł, na przykład przez kontakt kandydata ze spółką VMware, lub od stron trzecich, takich jak agencje zatrudnienia, agencje weryfikowania tożsamości oraz inne witryny internetowe (zgodnie z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez te strony trzecie). Kandydat może na przykład umożliwić nam dostęp do pewnych danych osobowych przechowywanych przez strony trzecie, takie jak witryny mediów społecznościowych (np. Linkedin). Upoważniając dostęp spółki VMware do tych informacji, kandydat wyraża zgodę na zebranie, przechowywanie i używanie tych informacji przez spółkę VMware zgodnie z niniejszymi Zasadami.

 4. Jak używamy danych kandydata
  Informacje mogą być użyte w następujący sposób: (i) rozpatrzenie i ewaluacja zgłoszenia oraz podjęcie decyzji o zatrudnieniu; (ii) kontaktowanie się z kandydatem i informowanie o istniejących i przyszłych możliwościach kariery zawodowej lub stypendium (chyba że kandydat zdeklaruje, że nie chce, abyśmy zachowali jego dane w tym celu); (iii) usprawnianie procedur rekrutacji i zatrudniania w spółce VMware; (iv) sprawdzanie referencji i historii kandydata, o ile zezwalają na to lub wymagają tego odpowiednie przepisy prawne; oraz (v) sprawdzenie spełnienia wymagań zarządzeń firmy oraz przepisów prawnych. Jeśli kandydat zostanie zatrudniony, informacje te mogą być użyte w związku z zatrudnieniem lub zarządzaniem firmy (np. w celu ustanowienia podstawowego wpisu do rejestru pracowników).
CZĘŚĆ II: JAK UDOSTĘPNIAMY DANE KANDYDATA

Spółka VMware nie sprzedaje zawartych w zgłoszeniach informacji niepowiązanym stronom trzecim w celach związanych z ich działalnością marketingową. Staramy się dopilnować, aby dane osobowe kandydatów były udostępniane jedynie tym jednostkom, które naprawdę ich potrzebują do wypełnienia swoich zadań i obowiązków, oraz tym stronom trzecim, które mają uzasadnioną potrzebę dostępu do nich. W następujących przypadkach dane osobowe kandydatów mogą być udostępnione stronom trzecim:

 • Dostawcy, konsultanci i inni usługodawcy. Dane osobowe możemy udostępnić wewnętrznie oraz usługodawcom, agencjom i innym stronom trzecim (na przykład rekrutującym, konsultantom, pełnomocnikom, agencjom sprawdzającym historię kandydata, jeśli jest to potrzebne w związku z procesem rekrutacji, zatrudnienia, sprawdzania spełnienia wymagań zarządzeń firmy oraz przepisów prawnych oraz przejęć).

 • Firmy stowarzyszone ze spółką VMware i rodzina Dell. VMware jest spółką zależną firmy Dell Technologies, w skład której wchodzą Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks i VirtuStream („Rodzina Dell”). Dane osobowe kandydata możemy udostępniać firmom nadrzędnym, zależnym i/lub stowarzyszonym, w tym firmom z Rodziny Dell. Informacje będą udostępniane tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny w związku z rekrutacją lub zatrudnieniem kandydata, zgodnie z niniejszymi Zasadami. Informacje dotyczące kandydata możemy również otrzymywać od naszych firm stowarzyszonych.

 • Istotne interesy. Informacje możemy ujawnić, jeśli uważamy, że jest to niezbędne w celu ochrony istotnych interesów jakiejś osoby.

 • Zgodność z przepisami prawnymi, podporządkowanie się organom ścigania, organom nadzorczym, agencjom rządowym, sądom lub stronom trzecim. Informacje możemy ujawnić, jeśli uważamy, że jest to niezbędne lub wymagane (i) przepisami prawnymi, w celu spełnienia wymagań procesu prawnego lub żądaniom organu rządowego (włącznie z wymaganiami władz publicznych dotyczącymi równych możliwości, bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania); lub (ii) w celu spełnienia, ustanowienia lub obrony naszych przywilejów prawnych.

 • Przeniesienie działalności firmy. Informacje o kandydatach możemy udostępniać w związku z zaistniałym lub negocjowanym połączeniem firm, sprzedażą aktywów, finansowaniem, przejęciem, rozwiązaniem, reorganizacją firmy lub podobnymi wydarzeniami. Wszystkich nabywców poinformujemy, że dane osobowe mogą być używane tylko zgodnie z niniejszymi Zasadami.

 • Zgoda kandydata. Dane osobowe kandydata mogą za jego zgodą być udostępnione w dowolnym celu.

 • Inne prawnie uzasadnione cele biznesowe. W razie konieczności możemy udostępnić dane osobowe do innych prawnie uzasadnionych celów, takich jak ochrona poufnych i zastrzeżonych informacji spółki VMware lub, jeśli to potrzebne, udzielenie odpowiedzi kandydatowi.
CZĘŚĆ III: MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Informujemy, że dane osobowe zbierane poza Stanami Zjednoczonymi, w tym dane zbierane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub Szwajcarii, mogą być przekazane, przechowywane i przetwarzane przez nas i naszych usługodawców w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, gdzie przepisy ochrony danych osobowych mogą być inne niż w kraju kandydata. Jednak gdziekolwiek dane osobowe będą przetwarzane, będziemy je chronić zgodnie z niniejszymi Zasadami. Podejmiemy odpowiednie kroki, na mocy umowy lub innymi środkami, aby chronić ważne dla kandydata dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Kroki te obejmują stosowanie standardowych klauzuli umowy według wymagań Komisji Europejskiej przy przekazywaniu danych osobowych z firm należących do naszej grupy w EOG do innych firm należących do naszej grupy. Na życzenie możemy przesłać nasze standardowe klauzule umowy. Podobne zabezpieczenia wprowadziliśmy u naszych zewnętrznych partnerów i usługodawców.

CZĘŚĆ IV: ZABEZPIECZENIE I ZACHOWANIE TAJEMNICY

Z wyjątkiem przypadków omówionych w niniejszych Zasadach lub w celu spełnienia wymagań przepisów prawnych spółka VMware traktuje dane osobowe jako informacje poufne. Spółka VMware stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i zachowanie danych osobowych w tajemnicy oraz wymaga ich stosowania od swoich usługodawców i agentów. Na przykład, w zależności od rodzaju danych i zakresu działania, spółka VMware instaluje fizyczne środki kontroli dostępu, szyfrowanie, internetowe zapory ogniowe, systemy wykrywania włamań oraz monitorowania sieci. Pracownicy spółki VMware, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych, są zobowiązani do zachowania informacji w tajemnicy.

Jednak żadne procedury nigdy nie gwarantują 100% zabezpieczenia, zatem zalecamy, aby podając dane osobowe przez Internet, stosować łatwo osiągalne narzędzia, takie jak: internetowe zapory ogniowe, programy antyszpiegowskie i antywirusowe oraz podobne techniki zabezpieczenia online. Jeśli ktoś ma powody przypuszczać, że komunikowanie się z nami nie jest bezpieczne (na przykład uważając, że zabezpieczenie danych osobowych zostało naruszone), prosimy natychmiast nas powiadomić, zgodnie z instrukcją w poniższej sekcji „Jak kontaktować się z nami”.

CZĘŚĆ V: PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Uaktualnianie swoich danych. Aby uaktualnić uprzednio nam dostarczone dane osobowe, prosimy zalogować się na stronie myvmware.com i uaktualnić swój profil użytkownika.

Komunikowanie się poprzez pocztę elektroniczną. Kandydat może zrezygnować z otrzymywania korespondencji od spółki VMware, klikając przycisk „unsubscribe” lub „anuluj subskrypcję” w dowolnej otrzymanej od nas wiadomości e-mail lub wysyłając do nas e-mail na adres privacy@vmware.com (w korespondencji należy się powołać na niniejsze Zasady zachowania poufności informacji dotyczących kandydatów).

Dodatkowe prawa dla mieszkańców EOG i innych terytoriów. Kandydaci z niektórych terytoriów (takich jak Europejski Obszar Gospodarczy) mogą mieć prawo do egzekwowania pewnych praw do prywatności na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Będziemy realizować żądania kandydatów zgodnie ze stosownymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych. Może istnieć potrzeba zachowania pewnych informacji do celów ewidencji i/lub zakończenia transakcji zainicjowanej przed żądaniem usunięcia danych.

 

 • Prawo do wycofania lub odmowy udzielenia zgody. W celu przetwarzania pewnych danych osobowych możemy potrzebować zgody kandydata. W takich przypadkach kandydat ma prawo w dowolnym momencie odmówić udzielenia zgody lub ją wycofać. Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu zgody należy pamiętać, że bez takiej zgody możemy nie być w stanie rozpatrzyć zgłoszenia kandydata. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie tej zgody, zanim została wycofana.

 • Prawo dostępu do danych. Kandydat może mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych u nas.

 • Prawo do wymazania danych. W pewnych okolicznościach kandydat może mieć prawo do wymazania przechowywanych u nas swoich danych osobowych (na przykład w przypadku gdy już nie są potrzebne do celu, w jakim oryginalnie były zebrane).

 • Prawo do kwestionowania przetwarzania. Kandydat może mieć prawo żądania, aby spółka VMware zaprzestała przetwarzania jego danych osobowych i/lub przysyłania korespondencji e-mailowej.

 • Prawo do sprostowania. Kandydat może mieć prawo żądania od nas korekty jego niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W pewnych okolicznościach kandydat może mieć prawo żądania, aby spółka VMware ograniczyła zakres przetwarzania jego danych osobowych (na przykład jeżeli uważa, że posiadane przez nas dane osobowe są niedokładne lub przechowywane nielegalnie).

Aby egzekwować któreś z wyżej wymienionych praw, prosimy skontaktować się z nami pod adresem privacy@vmware.com, abyśmy mogli rozpatrzyć żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W celu zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa danych możemy przed realizacją żądania podjąć odpowiednie kroki w celu potwierdzenia tożsamości kandydata.

CZĘŚĆ VI: INNE INFORMACJE

Jak długo przechowujemy dane kandydata
Zebrane dane osobowe przechowujemy tak długo, jak to jest niezbędne w ramach prawnie uzasadnionej działalności lub potrzebne w celu spełnienia zadań określonych w niniejszych Zasadach, chyba że dłuższe przechowywanie jest wymagane lub dozwolone przepisami prawnymi. Spółka VMware może również zachować dane kandydata, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi, w celu uwzględnienia możliwości innego zatrudnienia, o ile kandydat nie zdeklaruje, że nie chce, aby jego dane zachować w tym celu. W chwili podawania nam informacji dajemy kandydatowi szansę powiadomienia nas, czy nie zgadza się, aby jego dane użyć w tym celu. Spółka VMware może, w zakresie dopuszczalnym lub wymaganym przepisami prawnymi, usunąć dane w dowolnym momencie, zatem kandydat powinien zachować kopię dostarczonych nam informacji. Kandydat może w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich danych osobowych (patrz dodatkowe informacje w sekcji „Prawo do prywatności”), wtedy my zastosujemy się do żądania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Gdy nie będziemy już mieli uzasadnionej potrzeby przetwarzania danych osobowych kandydata, wtedy albo je usuniemy, albo zanonimizujemy, a jeśli to nie będzie możliwe (na przykład z powodu przechowywania ich w archiwalnej kopii zapasowej), zachowamy dane osobowe w sposób bezpieczny i wyizolujemy je z procesów przetwarzania, dopóki nie będzie można ich usunąć.

Odsyłacze zewnętrzne
Nasze witryny internetowe i usługi mogą zawierać odsyłacze do witryn internetowych stron trzecich albo poprzez bezpośrednie łącze, albo poprzez przyciski funkcji takie jak „udostępnij” albo „polub”. Podobnie inne witryny mogą zawierać odsyłacze do witryny internetowej spółki VMware (na przykład poprzez inne witryny poszukiwania pracy). Spółka VMware nie ma kontroli nad tymi witrynami stron trzecich ani ich zasadami ochrony prywatności, które mogą się różnić od Zasad zachowania poufności informacji obowiązujących w spółce VMware. Nie wspieramy ani nie wyrażamy żadnej opinii na temat witryn internetowych stron trzecich. Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji nie obejmują danych osobowych dobrowolnie podanych niezależnym od nas stronom trzecim. Zalecamy zapoznawanie się z zasadami ochrony prywatności znajdującymi się na odwiedzanych witrynach internatowych, w programach i usługach, aby dowiedzieć się, jak są zbierane i używane przekazane im dane.

Zmiany w niniejszych Zasadach
W miarę zmian w obowiązujących przepisach prawnych, wymaganiach technicznych lub prowadzonej działalności spółka VMware będzie okresowo korygować i uaktualniać niniejsze Zasady. W chwili uaktualnienia niniejszych Zasad zostanie uaktualniona data ostatniej zmiany podana w nagłówku. W razie dokonania istotnych zmian w niniejszych Zasadach podjęte zostaną odpowiednie kroki, aby powiadomić kandydatów w sposób zgodny ze znaczeniem tych zmian. Zalecamy częste sprawdzanie niniejszych Zasad, aby wiedzieć jak spółka VMware chroni dane kandydatów.

Odpowiedzialność kandydata
Kandydat jest odpowiedzialny za informacje dostarczone i udostępnione spółce VMware i musi zapewnić, że są one uczciwe, prawdziwe, dokładne i w żaden sposób nie wprowadzające w błąd. Kandydat musi zapewnić, że dostarczone informacje nie zawierają materiałów nieprzyzwoitych, szkalujących ani naruszających jakiekolwiek prawa stron trzecich, nie zawierają szkodliwego programu, ani w żaden inny sposób nie podlegają zaskarżeniu. Ponadto, podając jakiekolwiek informacje dotyczące innych osób, takich jak osób udzielających referencje, kandydat jest odpowiedzialny za uprzednie powiadomienie tych osób i uzyskanie od nich zgody umożliwiającej spółce VMware zbieranie i używanie podanych informacji zgodnie z niniejszymi Zasadami.

CZĘŚĆ VII: JAK KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI

W razie pytań dotyczących niniejszych Zasad zachowania poufności informacji prosimy pisać do nas pocztą e-mail na adres privacy@vmware.com lub pocztą zwykłą na adres: Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA. W korespondencji prosimy powołać się na niniejsze Zasady zachowania poufności informacji dotyczących kandydatów.