Zasady te określają, jakie dane osobowe zbieramy w celu zarządzania firmą i naszymi relacjami z klientami, osobami odwiedzającymi i uczestnikami wydarzeń.

Te zasady informują, w jaki sposób używamy plików cookie i innych podobnych technologii, gdy korzystają Państwo z naszych witryn internetowych.

W przypadku mieszkańców stanu Kalifornia te zasady informują o przysługujących im prawach do ochrony prywatności i sposobach egzekwowania tych praw.

Te zasady określają, jakie dane osobowe zbieramy od kandydatów w związku z naszym programem rekrutacji pracowników.

To oświadczenie zawiera informacje na temat typów danych uzyskiwanych przez rozwiązanie Workspace ONE UEM od użytkowników klientów oraz z ich urządzeń.

Obowiązuje od: 1 lipca 2019 r.

 

ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI DOTYCZĄCE PRODUKTÓW I USŁUG VMWARE

Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji dotyczące produktów i usług („Zasady”) określają, w jaki sposób spółka VMware, Inc. i firmy należące do jej grupy („VMware”, „my”, „nas” i „nasze”) zbierają, wykorzystują i udostępniają informacje, w tym Dane osobowe, uzyskane od klientów biznesowych i ich użytkowników („klient”, „użytkownik”, „Państwo” i „Państwa”) w związku z wdrażaniem określonych produktów i usług VMware (w tym aplikacji mobilnych) („Usługi”). „Dane osobowe” to informacje pozwalające zidentyfikować osobę lub dotyczące osoby możliwej do zidentyfikowania.

 

Niniejsze Zasady dotyczą wyłącznie ograniczonych Danych osobowych, które zbieramy i wykorzystujemy do własnych celów (np. jako „kontroler danych”) w związku z Usługami. Nie obejmują one żadnych Danych osobowych przetwarzanych przez nas w imieniu naszych klientów (gdy działamy jako „podmiot przetwarzający dane”) ani danych osobowych, które zbieramy w celu komunikowania się i utrzymywania relacji z Państwem oraz w celu rozliczania świadczonych Usług lub przesyłania informacji marketingowych, które to dane podlegają innym zasadom zachowania poufności informacji dostępnym na stronie www.vmware.com/pl/help/privacy.html.

 

Uzupełnieniem niniejszych Zasad mogą być powiadomienia „z ostatniej chwili” lub inne ujawnienia informacji zawarte w Usługach VMware lub przekazywane w związku z ich świadczeniem, które mogą bardziej szczegółowo opisywać nasze praktyki w zakresie zbierania, używania i udostępniania danych albo oferować dodatkowe opcje wyboru z zakresu sposobów przetwarzania Państwa danych przez VMware.

 

W przypadku pytań dotyczących niniejszych Zasad prosimy o kontakt pod adresem privacy@vmware.com.

SPIS TREŚCI

Jakie informacje na Państwa temat zbieramy: w związku ze świadczeniem Usług VMware zbieramy Dane osobowe bezpośrednio od naszych klientów i ich użytkowników. W zależności od kontekstu dane te mogą obejmować:

 • imiona i nazwiska użytkowników oraz informacje kontaktowe takie jak adres e-mail, stanowisko, nazwa i numer telefonu firmy;
 • identyfikatory użytkowników i hasła;
 • inne dane podawane VMware przez klientów i użytkowników w związku ze świadczeniem Usług.

 

Szczegółowe informacje na temat Danych osobowych, które gromadzimy bezpośrednio od Państwa i naszych klientów, oraz sposobów ich przetwarzania można znaleźć w naszych głównych Zasadach zachowania poufności informacji. Takie dane mogą być łączone z informacjami zbieranymi przez nas automatycznie w związku ze świadczeniem Usług i używane do celów opisanych w niniejszych Zasadach.

 

Informacje zbierane za pośrednictwem Usług: w związku ze świadczeniem Usług VMware zbiera informacje z oprogramowania VMware lub systemów hostujących Usługi oraz z systemów, aplikacji i urządzeń klientów używanych w celu uzyskiwania dostępu do Usług. Informacje te są używane do ułatwiania realizacji Usług dla klientów, w tym zarządzania infrastrukturą i jej monitorowania, oraz świadczenia obsługi technicznej („Dane operacyjne Usług”) oraz do własnych celów VMware w zakresie analizy i doskonalenia produktów („Dane dotyczące użycia”), które szczegółowo przedstawiono w części II „W jaki sposób wykorzystujemy Państwa informacje”. Zbierane dane ogólnie obejmują informacje techniczne z ograniczonym zakresem danych umożliwiających identyfikację, takich jak adres e-mail, adres IP/MAC urządzenia użytkownika i identyfikatory (w tym pliki cookie).  W zależności od Usługi informacje te mogą obejmować następujące rodzaje danych:

 

 • Dane o konfiguracji: dane techniczne na temat sposobu konfiguracji Usług VMware przez organizację klienta i powiązane dane o środowisku. Przykładem mogą być informacje o środowisku Usługi, ustawieniach Usługi, aplikacjach i systemach stron trzecich używanych w połączeniu z Usługami.
 • Dane o korzystaniu z funkcji: dane o korzystaniu z funkcji dotyczą sposobów korzystania z Usług VMware przez organizację klienta. Przykładem mogą być szczegółowe informacje o tym, z jakich funkcji Usługi korzysta klient, oraz wskaźniki aktywności interfejsu użytkownika.
 • Dane o wydajności: dane o wydajności dotyczą poziomu wydajności Usług. Przykłady obejmują wskaźniki wydajności i skali Usług, czasy reakcji interfejsu użytkownika i szczegóły dotyczące wywołań interfejsu programistycznego.
 • Dzienniki Usług: dzienniki Usług są generowane przez Usługi automatycznie. Zwykle w dziennikach rejestruje się zdarzenia systemowe i stan działania Usług w formie ustrukturyzowanej lub częściowo ustrukturyzowanej.
 • Dane obsługi technicznej: dane obsługi technicznej dotyczą informacji przekazanych VMware przez klienta lub w inny sposób przetwarzanych w związku ze świadczoną obsługą techniczną, np. za pośrednictwem czatu, rozmów z obsługą techniczną (w tym nagrań tych rozmów) i zgłoszeń pomocy technicznej.
 • Dane ankiet: dane ankiet dotyczą wskaźnika oceny dostawcy Net Provider Score („NPS”) i innych podobnych ankiet lub opinii będących częścią Usługi, które są związane z korzystaniem z odpowiednich Usług przez klienta.

 

Dane operacyjne Usług mogą też obejmować następujące informacje:

 • Dane o uwierzytelnianiu i dostępie: informacje umożliwiające dostęp do Usług, np. nazwa użytkownika i hasło.
 • Informacje diagnostyczne: informacje diagnostyczne mogą znajdować się w plikach dzienników, zdarzeń i innych plikach związanych ze śledzeniem i diagnostyką.

 

Dane dotyczące użycia i Dane operacyjne Usług różnią się głównie celami, do których są używane. Podczas zbierania zarówno Danych dotyczących Użycia, jak i Danych operacyjnych Usług, zawsze staramy się zebrać minimalną ilość Danych osobowych, które są niezbędne do realizacji odpowiednich celów. Więcej informacji na temat Danych dotyczących użycia zbieranych przez nas automatycznie w związku z programami poprawy jakości obsługi klienta w ramach niektórych naszych Usług można znaleźć w Centrum zaufania i kontroli jakości VMware.

 

Dane dotyczące użycia i Dane operacyjne Usług mogą być gromadzone przy użyciu technologii śledzenia w ramach Usług. Więcej informacji na temat używania plików cookie i podobnych technologii śledzenia przez VMware można znaleźć w części IV „Pliki cookie i technologie śledzenia” poniżej.

W jaki sposób wykorzystujemy Dane dotyczące użycia

 

VMware wykorzystuje Dane dotyczące użycia (czasami w połączeniu z innymi danymi, takimi jak dane dotyczące konta klienta) do następujących celów:

 • Przekazywanie zaleceń klientom: VMware może wykorzystywać Dane dotyczące użycia w celu przekazywania klientom i użytkownikom zaleceń dotyczących korzystania z Usług.
 • Ulepszanie Usług VMware: VMware może wykorzystywać Dane dotyczące użycia w celu ulepszania Usług oferowanych klientom. Na przykład wykorzystujemy Dane dotyczące użycia, aby (i) określać priorytety związane z przyszłymi funkcjami produktów i usług dla naszych klientów; (ii) analizować sposób korzystania z usług i funkcji przez klientów zarejestrowanych w naszej bazie danych; (iii) usprawniać rozwiązywanie zgłaszanych problemów technicznych; (iv) ustalać kolejność testów określonych konfiguracji lub funkcji produktów lub usług; (v) ulepszać produkty lub usługi na podstawie wzorców użycia w różnych modelach realizacji; (vi) ulepszać prognozowanie wydajności odpowiednich Usług; (vii) przeprowadzać testy funkcji produktów i usług; (viii) podejmować decyzje dotyczące cen i opakowania.
 • Przesyłanie opinii klientów: VMware wykorzystuje Dane dotyczące Użycia w celu pozyskania informacji na temat klientów i sposobów korzystania przez nich z Usług VMware, np. aby (i) analizować wpływ wskaźnika oceny dostawców Net Provider Score i zachowań związanych z użyciem; (ii) tworzyć bardziej szczegółowe profile klientów i analizować ich interakcje z VMware w celu zwiększania zaangażowania klienta; (iii) tworzyć zaawansowane modele analityczne oraz zagregowane raporty analizy biznesowej i pulpity nawigacyjne; (iv) przeprowadzać porównania lub oceny Usług obejmujące różnych klientów i branże.
 • Świadczenie obsługi klienta: VMware wykorzystuje Dane dotyczące użycia do świadczenia proaktywnej i reaktywnej obsługi technicznej klientów w związku z korzystaniem przez nich z Usług VMware, np. aby: (i) przekazywać klientom zalecenia dotyczące poprawy ogólnego stanu użycia Usług przez klienta; (ii) poznać konfigurację Usług klienta i związane z nimi zdarzenia i problemy w celu rozwiązywania konkretnych zgłoszeń pomocy technicznej; (iii) poznać konfigurację Usług klienta i związane z nimi zdarzenia i problemy w celu ulepszania procesu rozwiązywania problemów przez dział pomocy technicznej VMware; (iv) pomagać klientom w bardziej efektywnym korzystaniu z naszych Usług i ofert.
 • Obsługa marketingu B2B i sprzedaży: VMware może wykorzystywać Dane dotyczące użycia w celu oferowania klientom dodatkowych Usług, o ile jest to dozwolone przez prawo, oraz do prowadzenia rozmów handlowych.
 • Inne uzasadnione cele biznesowe: w razie konieczności VMware może używać Danych dotyczących użycia do innych prawnie uzasadnionych celów, takich jak ochrona poufnych i zastrzeżonych informacji VMware.

 

Dane dotyczące użycia mogą być zbierane i wykorzystywane w ramach jednego z prowadzonych przez VMware programów poprawy jakości obsługi klienta, w zależności od Usługi.  Szczegółowe informacje na temat tych programów poprawy jakości obsługi klienta można znaleźć w Centrum zaufania i kontroli jakości VMware.

 

W jaki sposób wykorzystujemy Dane operacyjne Usług

 

VMware używa Danych operacyjnych Usług do następujących celów:

 • Ułatwianie świadczenia Usług: w celu realizacji Usług VMware wykorzystuje także operacje systemowe, co obejmuje przydzielanie zasobów i kontrolę dostępu do Usług, śledzenie uprawnień i weryfikację zgodności.
 • Zarządzanie kontem i prowadzenie podobnych działań związanych z Usługami: VMware może używać Danych operacyjnych Usług do świadczenia Usług klientom i zarządzania ich kontami. Może to obejmować zarządzanie pobieraniem produktów, aktualizacjami i poprawkami oprogramowania oraz wysyłanie innych wiadomości administracyjnych lub dotyczących konta, w tym informacji na temat wersji.
 • Świadczenie obsługi technicznej: VMware przetwarza Dane operacyjne Usług, gdy użytkownicy lub inne osoby kontaktują się z VMware za pośrednictwem jednego z naszych kanałów obsługi technicznej, umożliwiając nam zajęcie się odpowiednim zgłoszeniem pomocy technicznej. W niektórych przypadkach konieczne może być przesłanie nam przez użytkowników kopii odpowiednich plików, logów i innych informacji umożliwiających obsługę zgłoszenia pomocy technicznej. W takich sytuacjach przekazane informacje zostaną użyte w celu odpowiedzi na zgłoszenie pomocy technicznej i rozwiązania problemu.
 • Utrzymanie zabezpieczeń infrastruktury i Usług: VMware może wykorzystywać Dane operacyjne Usług w celu utrzymania zabezpieczeń i integralności operacyjnej infrastruktury IT i Usług VMware, w tym monitorowania zabezpieczeń i zarządzania incydentami, zarządzania wydajnością i stabilnością Usług oraz rozwiązywania problemów technicznych.
 • Zarządzanie zbiorami reguł i planami przywracania po awarii: VMware może wykorzystywać Dane operacyjne Usług w celu obsługi zbiorów reguł i planów tworzenia kopii zapasowych i przywracania po awarii.
 • Wykrywanie oszustw: VMware może wykorzystywać Dane operacyjne Usług, aby wspomagać monitorowanie i wykrywanie oszustw oraz zapobieganie im, ulepszać zabezpieczenia, monitorować i weryfikować tożsamość lub dostęp oraz zwalczać spam lub inne złośliwe oprogramowanie bądź zagrożenia bezpieczeństwa.
 • Kontrola jakości i szkolenia: VMware może wykorzystywać Dane operacyjne Usług do celów kontroli jakości oraz szkolenia pracowników.
 • Potwierdzanie zgodności klienta z wymogami licencyjnymi i umownymi: VMware może wykorzystywać Dane operacyjne Usług do potwierdzania zgodności z licencją, zobowiązaniami wynikającymi z umowy i innymi warunkami korzystania dotyczącymi odpowiednich Usług VMware.
 • Zachowanie zgodności z wymogami prawnymi: VMware może wykorzystywać dowolne Dane operacyjne Usług w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami oraz prowadzenia działalności, co obejmuje zachowanie zgodności z wymogami prawnymi w zakresie sprawozdawczości i ujawniania danych oraz wymogami innych procesów prawnych związanych z fuzjami i przejęciami, finansami i księgowością, archiwizacją i ubezpieczeniami, konsultacjami prawnymi i biznesowymi oraz rozwiązywaniem sporów.
 • Inne uzasadnione cele biznesowe: w razie konieczności VMware może używać Danych operacyjnych Usług do innych prawnie uzasadnionych celów, takich jak ochrona poufnych i zastrzeżonych informacji VMware.

Dokładamy starań, aby Państwa Dane osobowe udostępniać jedynie tym osobom, które rzeczywiście potrzebują ich do wypełniania swoich zadań i obowiązków, oraz tym stronom trzecim, które mają uzasadnioną potrzebę uzyskania do nich dostępu. Część III „W jaki sposób udostępniamy Państwa informacje” naszych głównych Zasad zachowania poufności informacji opisuje sposoby, w jakie udostępniamy informacje stronom trzecim.

Do realizacji celów opisanych w niniejszych Zasadach VMware wykorzystuje pliki cookie i inne technologie śledzenia, takie jak pliki cookie, znaczniki pikselowe, widżety, osadzone adresy URL, protokoły komunikacji elektronicznej, przyciski oraz narzędzia. Wraz z postępem technologii sposoby zbierania informacji przez spółkę VMware mogą się zmieniać. Niektóre z tych technologii, na przykład uwierzytelnianie i kontrola dostępu do konta, odgrywają podstawową rolę w świadczeniu Usług. Inne podnoszą ich wydajność i funkcjonalność, na przykład rozpoznawanie powracających użytkowników i zapamiętywanie preferencji. Jeszcze inne, takie jak wspomniane poniżej Fullstory i Google, umożliwiają nam analizę i dostosowywanie Usług.

 

Rezygnacja z plików cookie

Poniżej przedstawiamy kilka używanych przez nas narzędzi innych firm, które gromadzą pliki cookie, wraz z informacjami o tym, jak i dlaczego korzystamy z nich podczas świadczenia Usług VMware. Mogą Państwo zrezygnować z tych plików cookie stron trzecich (i w konsekwencji z funkcji analitycznych realizowanych przy ich użyciu przez VMware), przechodząc bezpośrednio do witryn stron trzecich przy użyciu poniższych linków. Mogą Państwo również zrezygnować z innych plików cookie używanych przez Usługi, modyfikując ustawienia przeglądarki, co jednak może pogorszyć działanie odpowiedniej Usługi VMware.

 

Fullstory

VMware korzysta z narzędzia Fullstory, które pozwala nam zapewniać lepszą obsługę klienta i zbierać dane używane do diagnozowania problemów użytkowników. Umożliwia ono rejestrowanie i przechwytywanie sesji użytkownika, dzięki czemu możemy monitorować działania użytkownika, takie jak kliknięcia myszą, ruchy w witrynie itp. Aby zrezygnować z używania tego narzędzia, należy skorzystać z linku udostępnianego przez Fullstory: https://www.fullstory.com/optout/

 

Google Analytics

VMware używa Google Analytics w celu zbierania ograniczonych danych bezpośrednio z przeglądarek użytkowników. Pozwala nam to lepiej zrozumieć sposoby korzystania z Usług przez użytkowników, aby diagnozować i rozwiązywać problemy oraz ulepszać Usługi. Więcej informacji na temat sposobów gromadzenia i używania tych danych przez Google można znaleźć na stronie: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsTrackingOverview

 

Inne narzędzia

W związku ze świadczeniem Usług VMware wykorzystuje również narzędzia do śledzenia oferowane przez firmy zewnętrzne.

Więcej informacji na temat przesyłania danych za granicę można znaleźć w części IV „Przesyłanie informacji za granicę” naszych głównych Zasad zachowania poufności informacji.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń i poufności można znaleźć w części V „Zabezpieczenia i poufność” naszych głównych Zasad zachowania poufności informacji.

W trakcie używania naszych Usług klienci VMware i ich użytkownicy mogą przesyłać informacje do Usług VMware w celu ich hostowania lub przechowywania. VMware przetwarza te treści klienta w jego imieniu przy zastosowaniu metod ochrony poufności danych określonych w umowie zawartej z klientem. Niniejsze Zasady nie mają zastosowania do żadnych Danych osobowych zawartych w takich treściach klienta. W myśl warunków takiej umowy materiały klienta są przetwarzane przez spółkę VMware w ramach odpowiednich Usług zapewnianych przez spółkę VMware, zgodnie z instrukcjami klienta. W razie pytań czy wątpliwości dotyczących sposobu obchodzenia się z tymi informacjami należy się kontaktować z osobą lub jednostką (np. pracodawcą lub organizacją), która zawarła umowę ze spółką VMware w celu umieszczania materiałów na serwerze lub ich przetwarzania przez spółkę VMware. Służymy naszym klientom pomocą w rozwiązaniu wszelkich wątpliwości zgodnie z warunkami umowy, którą z nimi zawarliśmy. W związku z pełnioną przez VMware rolą podmiotu przetwarzającego treści klienta nasze Wiążące reguły korporacyjne mają zastosowanie do wszelkich transferów Danych osobowych.

Jak opisano wcześniej, aby realizować cele przedstawione w niniejszych Zasadach, zbieramy jedynie ograniczoną ilość Danych osobowych. W przypadkach, gdy gromadzimy takie dane, użytkownikom przysługują jednak określone prawa i opcje wyboru. Więcej informacji o tych prawach i opcjach wyboru oraz sposobach ich egzekwowania można znaleźć w części VII „Prawa do prywatności i wybory” naszych głównych Zasad zachowania poufności informacji.

 

Prawa i wybory w przypadku, gdy VMware jest podmiotem przetwarzającym dane: niektóre Usługi VMware mogą być używane przez naszych klientów do zbierania Państwa Danych osobowych. W takich przypadkach przetwarzamy te Dane osobowe wyłącznie w imieniu naszych klientów. Osoby, które chcą skorzystać z przysługujących im praw, powinny najpierw skierować swoje żądania do naszego klienta (kontrolera danych). Patrz część VI „Informacje przetwarzane w imieniu naszych klientów”.

Podstawy prawne zbierania i wykorzystywania opisanych powyżej Danych osobowych zależą od rodzaju tych danych, okoliczności, w jakich zostały zgromadzone oraz celów, do jakich są używane.

 

Przetwarzamy Dane dotyczące użycia w ramach realizacji zgodnych z prawem interesów VMware obejmujących doskonalenie Usług i obsługi klienta oraz osiąganie celów przedstawionych w części II „W jaki sposób wykorzystujemy Dane dotyczące użycia” niniejszych Zasad. W naszej ocenie te zgodne z prawem interesy nie są sprzeczne z prawem do ochrony prywatności i podstawowymi prawami przysługującymi każdej osobie.

 

W przypadku Danych operacyjnych Usług przetwarzamy wszelkie zawarte w nich Dane osobowe w ramach realizacji zgodnych z prawem interesów VMware obejmujących świadczenie, obsługę i zabezpieczanie Usług oraz prowadzenie działalności we właściwy i efektywny sposób, a także osiąganie celów przedstawionych w części II „W jaki sposób wykorzystujemy Dane dotyczące użycia” niniejszych Zasad i zgodnych z prawem celów biznesowych naszych klientów. W naszej ocenie te zgodne z prawem interesy nie są sprzeczne z prawem do ochrony prywatności i podstawowymi prawami przysługującymi każdej osobie.

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prawnych podstaw zbierania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt w sposób opisany poniżej w części XII „Kontakt z nami”.

Informacje na temat praw ochrony prywatności obowiązujących w Kalifornii, sygnałów DNT (Do Not Track) i innych wymaganych ujawnień informacji można znaleźć w części VIII „Dodatkowe informacje dotyczące Kalifornii” naszych głównych Zasad zachowania poufności informacji.

Jak długo przechowujemy dane: przechowujemy informacje gromadzone w związku z Usługami tak długo, jak to jest niezbędne celu realizacji zadań określonych w niniejszych Zasadach lub innego celu prawnego lub biznesowego (przy uwzględnieniu ewentualnych zobowiązań do przechowywania danych wynikających z naszych umów zawartych z klientami).

 

Gdy nie będziemy już mieli uzasadnionej potrzeby przetwarzania Państwa Danych osobowych, usuniemy je lub poddamy anonimizacji, a jeśli to nie będzie możliwe (na przykład z powodu przechowywania ich w archiwalnej kopii zapasowej), będziemy bezpiecznie przechowywać te Dane osobowe i wyłączymy je z wszelkich procesów przetwarzania, dopóki nie będzie można ich usunąć. Mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich danych osobowych (więcej informacji na ten temat znajduje się w części VIII „Prawo do prywatności i wybory”). Po otrzymaniu żądania rozpatrzymy je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Zmiany w niniejszych Zasadach: VMware będzie okresowo weryfikować i uaktualniać niniejsze Zasady odpowiednio do zmian w obowiązujących przepisach prawa, wymaganiach technicznych lub prowadzonej działalności. W chwili uaktualnienia niniejszych Zasad zostanie uaktualniona data ostatniej zmiany podana w nagłówku. W razie wprowadzenia istotnych zmian w niniejszych Zasadach zostaną podjęte odpowiednie kroki, aby powiadomić o nich Państwa w sposób odpowiedni do wagi dokonanych zmian i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Zalecamy częste sprawdzanie niniejszych Zasad, dzięki czemu będą Państwo wiedzieć, jak VMware chroni Państwa dane.

W razie pytań dotyczących niniejszych Zasad prosimy o kontakt pod adresem e-mail privacy@vmware.com lub pocztą tradycyjną pod adresem: Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.