Allmänt

Läs de här användningsvillkoren (”Villkoren”) noggrant innan du använder webbplatser som tillhör VMware, Inc. och dess dotterbolag (tillsammans ”VMware”). Genom att ansluta till, bläddra på eller använda dessa webbplatser tillstår du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa villkor och att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter, däribland amerikanska lagar och föreskrifter om export och återexport. Vidarebefordran som bryter mot amerikanska exportlagar är förbjudet. Om du inte samtycker till dessa villkor har du inte rätt att använda dessa webbplatser. Dessa villkor reglerar ditt bruk av webbplatserna, allt innehåll (t.ex. text, data, information, program, grafik eller fotografier) som VMware kan göra tillgängligt på webbplatserna (”materialen”) och alla tjänster som VMware kan tillhandahålla via webbplatserna (”tjänsterna”). Webbplatserna, materialen och tjänsterna kallas gemensamt i dessa villkor ”VMwares webbplatser”.

 

VMware förbehåller sig rätten att ändra på de här villkoren eller att ändra eller ta bort funktioner på VMwares webbplatser. Ytterligare eller annorlunda villkor, förutsättningar och meddelanden kan gälla specifika material, specifik information, specifika produkter, specifika program eller specifika tjänster som erbjuds via VMwares webbplatser. Vi underrättar dig om större ändringar av de här villkoren genom att skicka ett e-postmeddelande till dig eller genom att publicera ett meddelande om ändringen på VMwares webbplatser. Om vi gör större ändringar kan du avsluta det här avtalet inom 30 dagar efter det att vi skickat e-postmeddelandet till dig eller publicerat meddelandet. Om du fortsätter att använda VMwares webbplatser efter ändringsdatumet betraktas det som att du accepterar de ändrade villkoren eller det ändrade avtalet (i tillämpliga fall). Ytterligare eller annorlunda villkor, förutsättningar och meddelanden kan gälla specifika material, specifik information, specifika produkter, specifika program eller specifika tjänster som erbjuds via VMwares webbplatser. Om någon konflikt uppträder skall sådana ytterligare eller annorlunda villkor, förutsättningar och meddelanden gälla i stället för dessa villkor. Se det aktuella avtalet eller meddelandet.

 

Dessa villkor omfattar användningsvillkoren för gruppdeltagande och villkoren som framställs i användningsvillkoren för gruppdeltagande införlivas här genom hänvisning. Dessa villkor utgör, tillsammans med eventuella andra villkor som du har samtyckt till när du har använt vissa element på VMwares webbplatser, det hela, exklusiva och slutgiltiga avtalet mellan dig och VMware och ersätter alla tidigare avtal eller förhandlingar mellan dig och VMware. Dessa villkor och förhållandet mellan dig och VMware underställs lagarna i Kalifornien som de tillämpas på avtal som upprättas, ingås och genomförs helt i Kalifornien av bofasta i Kalifornien, oaktat din bostadsort. Alla rättstvister som uppkommer ur eller som är relaterade till dessa villkor eller ditt bruk av VMwares webbplatser skall väckas i de federala eller statliga domstolarna i Santa Clara County i Kalifornien, och du underställer dig härmed oåterkalleligen den exklusiva personliga jurisdiktionen hos dessa domstolar för detta ändamål. Att VMware underlåter att utöva eller hävda en rätt eller bestämmelse i dessa villkor skall inte utgöra en avståendeförklaring av en sådan rätt eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i dessa villkor bedöms vara ogiltig av en behörig domstol, samtycker du ändå till att domstolen bör försöka förverkliga VMwares och dina intentioner såsom avspeglas av bestämmelsen, och att de övriga bestämmelserna i dessa villkor skall fortsätta att gälla. Dessa villkor fortsätter att gälla oavsett om du slutar att använda VMwares webbplatser. Dessa villkor tolkas utan tillämpning av någon bestämd tolkning i eller mot din eller VMwares favör. Dessa villkor och eventuella rättigheter och licenser som beviljas enligt dem, får inte överföras eller tilldelas av dig, men kan tilldelas av VMware utan begränsning.

Användning av program

I den mån som VMware tillgängliggör VMwares program och program med öppen källkod på VMwares webbplatser (”program”), skyddas sådana program av tillämplig upphovsrätt, patenträtt eller andra immateriella rättigheter som tillhör antingen VMware eller licensgivaren av den öppna källkoden. All användning av programmen är underställd villkoren i det aktuella licensavtalet för slutanvändare eller licensen för den öppna källkoden.

 

Alla testversioner av program tillhandahålls I BEFINTLIGT SKICK och är endast avsedda för utvärdering och internt bruk. Du får inte använda testversioner av program för kommersiella ändamål, utveckling eller produktion. Dessutom kan testversioner av program vara tidsbegränsat giltiga och kan sluta att fungera efter en viss tid.

Varumärken

VMware förbehåller sig alla rättigheter till sina varumärken, tjänstemärken och logotyper, vilka tillsammans med de varumärken, tjänstemärken och logotyper som tillhör VMwares dotterbolag kallas ”VMwares märken”.

 

Ingen anställd hos eller annan representant för VMware har rätt att ge tillstånd att använda VMwares märken eller att ge råd om hur de används, såvida de inte har fått tillstånd till det genom ett formellt, skriftligt avtal. Därför går det inte att lita på eventuella löften eller andra utfästelser om VMwares märken från en anställd hos VMware som inte kan uppvisa ett formellt, skriftligt avtal.

 

VMwares märken är mycket värdefull immateriell egendom, och därför vidtar VMware alla nödvändiga åtgärder för att skydda sig från att deras värde minskas och bruk av tredje parts märken som är till förvillelse lika VMwares märken eller som sannolikt går att blanda ihop med VMwares märken.

 

Om ett formellt, skriftligt avtal licensierar ett eller flera av VMwares märken, och avtalet inte ger annan auktorisering, sker användningen enligt riktlinjerna som publiceras här:
https://www.vmware.com/brand/portal/guidelines.html.

 

VMware har inget att anmärka mot att VMwares märken (andra än logotyperna) används för att referera specifikt till VMwares produkter. Men rena referenser eller nominativt tillåten användning måste ske i ren text. Fråga en advokat om råd för att särskilja mellan referensbruk och bruk som gör intrång.

 

I USA bör VMwares registrerade märken alltid betecknas med symbolen ® medan VMwares oregistrerade märken bör identifieras med beteckningen ™. VMwares märken måste användas som adjektiv och inte som substantiv eller verb.

Länka till VMwares webbplatser

Länkar till VMwares webbplatser (även interna sidor eller dotterbolags sidor på en webbplats som ingår bland VMwares webbplatser) måste godkännas skriftligen av VMware. Vi beviljar emellertid en begränsad rätt, som dock går att återkalla, att skapa en hyperlänk till webbplatsen med villkoret att webbplatsen där hyperlänken finns:

 

 

1.  inte använder innehåll från någon av VMwares webbplatser;
2. inte använder någon av VMwares logotyper;
3. inte använder inramningen från någon av VMwares webbplatser;
4. inte framställer en anknytning eller annat förhållande till VMware på ett missvisande sätt;
5. inte framställer en eventuell rekommendation från VMware på ett missvisande sätt;
6. inte innehåller innehåll som kan tolkas som olagligt, osmakligt, stötande eller kontroversiellt 
7. omgående ändras så att länken tas bort om VMware begär det.

 

Upphovsrätt

Där inte annat anges är innehållet på VMwares webbplatser ©1998–2011 VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Med ensamrätt.

 

Innehållet på VMwares webbplatser skyddas av amerikanska och utländska upphovsrättsbestämmelser. Du får inte kopiera eller distribuera någon del av VMwares webbplatser, förutom i den mån det är nödvändigt för att läsa VMwares webbplatser.

 

Skicka eventuella frågor och kommentarer till VMware

Länkar till externa webbplatser

Länkar på VMwares webbplatser till externa webbplatser publiceras enkom för din bekvämlighets skull. Om du klickar på en sådan länk lämnar du VMwares webbplatser. VMware rekommenderar inte och gör inga utfästelser om sådana externa webbplatser, och VMware har inget ansvar för korrektheten eller tillförlitligheten hos någon information, några data, några åsikter, några råd eller några påståenden som görs på dessa webbplatser. VMware råder inte över dessa webbplatser; inte heller har VMware något ansvar för innehållet på någon extern webbplats, några länkar som finns på externa webbplatser eller några ändringar eller uppdateringar av sådana externa webbplatser.

Licens-/piratkopieringskontroll

VMware skyddar sin teknik minutiöst och tillåter andra att använda den genom licensavtal. Att använda eller distribuera VMwares program utan tillstånd från VMware utgör piratkopiering. VMware distribuerar och säljer sina produkter genom ett nätverk med distributörer och återförsäljare i hela världen. VMware distribuerar och säljer inte sina produkter genom obehöriga kanaler såsom auktioner, peer to peer-nätverk eller olagliga webbplatser som erbjuder nyckel- eller serienummergeneratorer. Om du funderar över eller har skaffat dig tillgång till VMwares program på något av dessa sätt är det förmodligen piratkopierade program det är tal om. Kontakta VMware här om du behöver hjälp med eget eller någon annans obehöriga bruk av VMwares program.

 

VMware förstår även att vissa kunder kan ha svårigheter med att hantera sina programlicenser. I dessa fall kan VMwares licenskontrollgrupp hjälpa till genom att gå igenom distributionsuppgifter och stämma av dem mot VMwares interna uppgifter. Målet med det här programmet är att utbilda VMwares kunder om villkoren för deras licenser från VMware så att de uppgifter om rättigheter att använda programmen vi har stämmer överens med hur de används. Kontakta VMwares licenskontrollgrupp om du har frågor om eller problem med nyttjandet på ditt företag. Skriv till licensecompliance@vmware.com.

Gottgörelse

Du samtycker till att kompensera, försvara och hålla VMware, dess moderbolag, dotterbolag och andra partnerbolag (och deras respektive ledare, styrelse, anställda eller agenter) skadeslösa i fråga om alla fordringar, skyldigheter, skador, förluster, kostnader, utgifter och avgifter (även rimliga advokatkostnader) som sådana parter kan ådra sig som ett resultat av eller som uppkommer ur ditt bruk (eller bruket av någon annan som använder ditt konto, din dator eller ditt program) av VMwares webbplatser eller brott mot dessa villkor. Vi förbehåller oss ensamrätten att handha svaromål och handläggning i alla ärenden, som på annat sätt kan innebära ersättningsskyldighet för dig, och i sådana fall samtycker du till att samarbeta med VMwares försvar av ett sådant yrkande, och du får under inga omständigheter samtycka till en uppgörelse som påverkar VMware utan VMwares skriftliga tillstånd.

Elektroniska meddelanden

När du besöker VMwares webbplatser eller skickar e-postmeddelanden till VMware kommunicerar du elektroniskt med VMware. Vi kan svara per e-post eller genom att publicera meddelanden på VMwares webbplatser. Du samtycker till att alla sådana meddelanden, yppanden och andra meddelanden som VMware ger dig på elektronisk väg uppfyller alla juridiska krav på att sådana meddelanden ska ske skriftligen.

Rättigheter för amerikanska myndigheter

Alla VMwares produkter och publikationer är kommersiella. Programmen, publikationerna och programdokumentationen på VMwares webbplatser utgör ”kommersiella artiklar” enligt definitionen av termen i 48 C.F.R.§2.101 och består av ”kommersiella datorprogram” och ”dokumentation till kommersiella datorprogram” enligt definitionen av dessa termer i 48 C.F.R. §252.227–7014(a)(1) och 48 C.F.R. §252.227–7014(a)(5), samt enligt användningen i 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212 och 48 C.F.R. §227.7202, i tillämpliga fall. Enligt 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212, 48 C.F.R.§252.227–7015, 48 C.F.R. §227.7202 till och med 227.7202–4, 48 C.F.R. §52.227-19 och (i tillämpliga fall) andra relevanta avsnitt av Code of Federal Regulations distribueras och licensieras VMwares publikationer, kommersiella datorprogram och dokumentation till kommersiella datorprogram till slutanvändare på amerikanska myndigheter med bara de rättigheter som tilldelas alla andra slutanvändare, i enlighet med villkoren i licensavtalen som medföljer produkterna och programdokumentationen och villkoren häri.

Ansvarsfriskrivningar

Vi lovar eller garanterar inte att information på VMwares webbplatser är korrekt, aktuell eller fullständig, eller att VMwares webbplatser inte kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. VMware tar inget ansvar (och friskriver sig uttryckligen från ansvaret) för att uppdatera VMwares webbplatser så att informationen är aktuell eller att se till att någon publicerad information är korrekt eller fullständig. Därför bör du bekräfta att all publicerad information är korrekt och fullständig innan du fattar något beslut om någon tjänst, produkt eller något annat som beskrivs på VMwares webbplatser. VMware garanterar inte att något rapporterat problem kommer att lösas av VMware, inte ens om VMware väljer att ge information med målet att åtgärda ett problem.

 

ALL INFORMATION, ALLA PROGRAM, ALLA PRODUKTER OCH ALLA TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ VMWARES WEBBPLATSER TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”MED ALLA FEL” UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG. VMWARE FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN OCH I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN MEDGER DET ALLA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA GARANTIER OCH UTFÄSTELSER, DÄRIBLAND MEN UTAN BEGRÄNSNINGAR GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, RÄTT TILL OCH ICKE-INTRÅNG I ÄGANDE- OCH UPPHOVSRÄTT, SAMT GARANTIER SOM UPPKOMMER GENOM HANDELSTRANSAKTIONER, BRUK ELLER AFFÄRSSED. UTAN ATT BEGRÄNSA DET GENERELLA I DET FÖREGÅENDE GER VMWARE INGEN GARANTI OM ATT VMWARES WEBBPLATSER LEVER UPP TILL DINA KRAV ELLER ATT VMWARES WEBBPLATSER FUNGERAR UTAN AVBROTT, I TID, SÄKERT ELLER UTAN FEL.

Ansvarsbegränsning

VWMARE HAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER NÅGOT ANSVAR FÖR (A) NÅGRA INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER SKADESTÅND ELLER (B) NÅGRA SOM HELST SKADOR TILL ETT VÄRDE SOM ÖVERSTIGER 100 USD, DÄRIBLAND MEN UTAN BEGRÄNSNING SKADOR SOM UPPKOMMER GENOM FÖRLORADE VINSTER, INTÄKTER ELLER BESPARINGAR, FÖRLUST ELLER SKADA AV DATA ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV BRUKET ELLER OFÖRMÅGAN ATT GÖRA BRUK AV VMWARES WEBBPLATSER ELLER NÅGOT MATERIAL, NÅGON INFORMATION, NÅGRA PRODUKTER ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ERBJUDS PÅ ELLER GENOM DESSA WEBBPLATSER, OAVSETT OM SÅDANA SKADOR GRUNDAS PÅ GARANTIER, AVTAL, ÅTALBARA HANDLINGAR, LAGAR ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI OCH INTE ENS OM VMWARE HAR GJORTS UPPMÄRKSAM PÅ (ELLER BORDE HA KÄNT TILL) ATT SÅDANA SKADOR VAR MÖJLIGA.

Undantag och begränsningar

 

I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att undanta vissa garantier eller att begränsa eller exkludera ansvaret för vissa skador. Därför kanske vissa av ansvarsfriskrivningarna och ansvarsbegränsningarna ovan inte gäller dig. I den mån VMware enligt lagen inte kan friskriva sig från ansvar för en underförstådd garanti eller begränsa sitt ansvar, skall omfattningen och varaktigheten för en sådan garanti och omfattningen av VMwares ansvar vara den minsta möjliga som är tillåten enligt en sådan tillämplig lag.

 

Integritetspolicy 

Exportkontrollpolicy 

Licensavtal för slutanvändare 

Användningsvillkor för gruppdeltagande