Ikraftträdandedatum: 1 november 2021


VMware, Inc., med huvudkontor i USA, och dess koncernbolag, ("VMware", "vi", "oss" och "vår") är måna om att skydda din sekretess. Denna sekretessförklaring gentemot sökanden ("Förklaring") beskriver den sekretesspraxis som gäller vår insamlingen, användning och spridning av personuppgifter från sökande ("du" och "din") för möjlighet till anställning, stipendium och/eller praktik hos VMware när du lämnar personuppgifter och annan information till oss via någon av våra ansökansportaler, webbplatser eller annat rekryteringsmedium, oavsett om det är online eller offline (kollektivt "Webbplatser"), liksom hur vi använder och delar denna information. Vi uppskattar ditt intresse för VMware och är noga med att bearbeta och använda din information på ett ansvarsfullt sätt.

Vid frågor om denna Förklaring, kontakta oss på privacy@vmware.com.

Om du är boende i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), se även "Ditt integritetsskydd" och "Ytterligare rättigheter för EES och vissa övriga territorier" nedan för mer information som gäller dig.

 

DEL I: VILKEN INFORMATION VI SAMLAR IN OCH HUR VI ANVÄNDER DEN
 1. Uppgifter som vi samlar in från dig
  För att behandla din ansökan, ber vi dig att lämna personuppgifter om dig själv. All information tillhandahålls på frivillig basis och du avgör omfattningen av informationen du förser VMware med. Vissa uppgifter kan emellertid vara nödvändiga för att slutföra en utvärdering av din ansökan och om sådana inte anges kan vår förmåga att betrakta dig som kandidat begränsas.

  Exempel på typen av personuppgifter som VMware kan behandla:

  (i) Personuppgifter
  VMware ber om vissa personuppgifter, inklusive utbildnings- och anställningsbakgrund, kontaktinformation och preferenser, jobbkvalifikationer och jobb eller andra karriärmöjligheter för vilka du vill skicka in en ansökan. Du även kan välja att ge VMware ytterligare information, såsom ditt CV eller transkriptioner; anställningsreferenser och relaterad information; och löneanspråk. Dessutom, där detta är relevant för din ansökan, kan VMware insamla information från tredje part som lagligen har rätt att dela din information med oss, till exempel i samband med en bakgrunds- eller anställningskontroll och/eller en anställningsreferens.

  (ii) Känsliga personuppgifter
  Vi kan även samla in vissa typer av personuppgifter som behandlas som känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter omfattar exempelvis statligt utfärdade identifieringsnummer (såsom personnummer), information relaterad till en personens rasmässiga eller etniska ursprung, politiska åsikter eller religiösa uppfattningar, fysisk eller mental hälsa eller tillstånd, sexuell läggning, fackförbundsmedlemskap, genetiska data och eventuella relaterade rättsliga åtgärder eller behandling av biometrisk data för syftet att unikt identifiera en individ. De kan omfatta information om en individs brottslighet eller domar, samt annan information som bedöms som känslig enligt tillämpliga dataskyddslagar. Om det är tillåtet enligt lag och i den utsträckning som är tillämpligt kan VMware också behöva utföra bakgrundskontroller och/eller begära utdrag ur brottsregister för att avgöra din lämplighet för en ledig tjänst eller ett tillfälle hos VMware.

  VMware efterfrågar inte känsliga personuppgifter i samband med rekrytering såvida det inte är tillåtet eller nödvändigt enligt lokala lagstiftning (exempelvis för att granska att ingen sökande missgynnas eller till följd av interna riktlinjer relaterade till mångfald och anti-diskriminering). Där så krävs av tillämplig dataskydds- eller integritetslagstiftningen kommer vi att erhålla ditt samtycke till vår användning av dina känsliga personuppgifter.

 2. Information vi samlar in automatiskt
  Vi kan automatiskt samla in viss information från dig om ditt besök på våra webbplatser med hjälp av "cookies" och andra liknande spårningsteknologier. För mer information se VMwares cookie-klausul.

 3. Information från andra tredjepartskällor
  Vi kan erhålla information om dig från andra källor, i den utsträckning det tillåts av gällande lagstiftnign, såsom genom er kontakt med oss, inklusive din interaktion med VMware, eller från tredje part såsom rekryteringsföretag, identitetsverifieringstjänster och andra webbplatser (vilka är föremål för sådan tredje parts sekretesspolicy). Exempel kan du välja att ge oss tillgång till vissa personuppgifter som lagras av tredje part, såsom sociala medier (exempelvis LinkedIn). Genom att tillåta att VMware får tillgång till denna information, godkänner du att VMware kan samla in, lagra och använda denna information i enlighet med detta meddelande.

 4. Hur vi använder din information 
  Informationen kan användas enligt följande (i) för att behandla och utvärdera din ansökan och fatta anställningsbeslut; (ii) kommunicera med dig och informerar dig om nuvarande och framtida karriär- eller stipendiemöjligheter (såvida du inte säger tll oss att du inte vill att vi behåller dina uppgifter för sådana syften); (iii) för att hantera och förbättra VMwares rekryterings- och anställningsprocesser; (iv) för att göra referens- och bakgrundskontrollerar när det behövs och/eller tillåts av lokal gällande lagstiftning; och (v) för att uppfylla bolagsstyrningsrelaterade, juridiska och regulatoriska krav. Om du anställs kan informationen användas i samband med anställning och bolagsstyrning (till exempel för att upprätta ett grundläggande anställningsbevis).

 5. Rättslig grund för att behanda personuppgifter (endast EES)
  Om du är en sökande från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, är vår rättsliga grund för att samla in och använda personuppgifter enligt ovan avhängig av vilka personuppgifter som berörs och i vilket specifikt sammanhang vi samlar in dem. Vi kan ibland ge dig ytterligare information om denna rättslig grund vid den tidpunkt då informationen samlas in.

  Dock kommer vi normalt samla in personuppgifter från dig endast då vi har ditt medgivande att göra detta, då vi behöver personuppgifter för att behandla din ansökan, utvärdera din lämplighet som sökande, säkerställa att juridiska förpliktelser som VMware är föremål för eller där behandlingen är i vårt eller en tredje parts berättigade intressen (och inte är underordnat dina dataskyddsintressen eller fundamentala rättigheter och friheter). I vissa fall kan vi även ha rättslig skyldighet att samla in personuppgifter från dig eller kan av andra skäl behöva personuppgifterna för att skydda dina eller andra personers vitala intressen.

  Om vi omber dig att tillhandahålla personuppgifter för att uppfylla rättsliga krav, kommer vi klargöra detta vid lämplig tidpunkt och informera om huruvida tillhandahållandet av dina personuppgifter är obligatoriskt eller inte (liksom om eventuella konsekvenser om du inte tillhandahåller dina personuppgifter).

  På liknande vis kommer vi, om vi samlar in och använder dina personuppgifter som en följd av våra berättigade intressen (eller någon tredje parts sådana), att klargöra för dig vid en relevant tidpunkt, eller på förfrågan, vilka dessa berättigade intressen är.

  Om du har frågor om eller behöver mer information angående den rättsliga grunden på vilken vi samlar in och använder dina personuppgifter, kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen som finns nedan under i Del VII.
DEL II: HUR VI DELAR DIN INFORMATION

VMware kommer inte att sälja information om din ansökan till icke anknuten tredje part för marknadsföringssyften. Vi bemödar oss för att dina personuppgifter endast ska kommas åt av de som verkligen behöver komma åt dem för att utföra sina uppgifter och skyldigheter och med tredje part som har ett berättigat syfte att komma åt dem. Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part under följande omständigheter:

 • Leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer: Vi kan dela dina personuppgifter internt och med tjänsteleverantörer, medarbetare och annan tredje part (exempelvis rekryterare, konsulter, juridiska biträden och bakgrundskontrolltjänster efter behov i samband med rekrytering, anställning, bolagsstyrning, förvärv och juridiska eller regulatoriska krav.

 • VMware-affilierade företag: Vi kan dela din information med våra moderbolag, dotterbolag och/eller affilierade företag. Denna information kommer endast delas i den utsträckning som är nödvändig i samband med din rekrytering och anställning såsom beskrivs i denna Förklaring. Vi kan också erhålla information om dig från våra närstående företag.

 • Vitala intressen: Vi kan lämna ut information när vi anser det nödvändigt för att skydda vitala intressen för någon person.

 • Följa lagar eller behöriga rättsliga organ, regulatoriska myndigheter, offentliga myndigheter, domstolar eller tredje part: Vi kan lämna ut information om vi tror att det är nödvändigt eller tvingande (i) av lag eller bestämmelse, för att vara i efterlevnad med rättsliga processer eller statlig anmodan (inklusive som svar till offentliga myndigheter för att undvika diskriminering, upprätthålla nationell säkerhet eller följa lagen); eller (ii) för att utöva, fastställa eller försvara våra juridiska rättigheter.

 • Affärsmässiga överföringar: Vi kan dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, företagsfusioner, försäljning av företagstillgångar, finansiering, förvärv, likvidering, företagsomorganisationer och liknande händelser. Vi informerar eventuell köpare om att din information endast ska användas i enlighet med denna sekretessförklaring.

 • Med ditt medgivande: Vi kan lämna ut dina personuppgifter för olika syften med ditt medgivande.
DEL III: INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV INFORMATION

Personuppgifter, inklusive personuppgifter som insamlas i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") eller Schweiz, kan överföras, lagras och behandlas av oss och våra tjänsteleverantörer, partners och affilierade företag i USA och potentiellt andra länder vars dataskyddslagar kan vara annorlunda mot lagarna i ditt land, exempelvis Kanada, Filippinerna, Singapore, Indien, Australien och Israel. Vissa av dessa länder bedöms inte vara "adekvata" av EU-kommissionen. Vi kommer att skydda dina personuppgifter i enlighet med denna Förklaring varhelst dessa behandlas och kommer vidta lämpliga kontraktsmässiga eller andra åtgärder för att skydda relevanta personuppgifter i enlighet med gällande lag. Dessa åtgärder omfattar implementering av EU-kommissionens standardkontraktsklausuler för överföring av personuppgifter från våra koncernföretag i EES till våra andra koncernföretag. Våra standardkontraktsklausuler kan erhållas på begäran. Vi har vidtagit liknande lämpliga skyddsåtgärder med våra tjänsteleverantörer, partners och affilierade företag.

DEL IV: SÄKERHET OCH SEKRETESS

Förutom såsom i övrigt anges i denna Förklaring, eller såsom krävs av juridiska eller regulatoriska syften, behandlar VMware dina personuppgifter konfidentiellt. VMware upprätthåller (och kräver att dess tjänsteleverantörer och representanter upprätthåller) lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder som är utformade för att skydda säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter. Exempelvis tillämpar VMware fysiska åtkomstkontroller, kryptering, internet-brandväggar, intrångsdetektering och nätverksövervakning, beroende på arten av datan och omfattningen av behandlingen. VMware-personal som kan ha tillgång till personuppgifter är skyldig att hålla denna information konfidentiell.

Dock kan inga säkerhetsprocedurer eller protokoll någonsin garantera 100 % säkerhet, så vi uppmuntrar dig att vara aktsam när du lämnar ut personuppgifter online och att använda tillgängliga verktyg, såsom internet-brandväggar, anti-virus- och anti-spyware-mjukvara och liknande teknologier för att skydda dig själv online. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (exempelvis om du känner att säkerheten för dina personuppgifter är äventyrad), meddela oss omedelbart såsom anges i avsnitt "Så här kontaktar du oss" nedan.

DEL V: DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER

Rätt att korrigera eller uppdatera din information: Om du vill korrigera eller uppdatera personuppgifter som du har lämnat till oss, kan du logga in på myvmware.com och uppdatera din profil.

Marknadskommunikation: Du kan välja bort att få marknadskommunikation från VMware genom att besöka VMwares prenumerationscenter på https://www.vmware.com/learn/subscription2.html och avanmäla dig. Du kan även välja bort detta genom att klicka på "unsubscribe" i e-post som vi skickar dig, eller genom att skicka oss ett e-postmeddelande på privacy@vmware.com (referera till denna Förklaring i din begäran).

Ytterligare rättigheter för EES och vissa övriga territorier: Om du bor i vissa territorier (såsom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), kan du ha rätt att utöva vissa sekretessrättigheter som finns tillgängliga för dig enligt gällande lagar. Vi kommer att behandla din förfrågan i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Vi kan behöva behålla viss information för dokumentationsändamål och/eller för att slutföra transaktioner som du påbörjade innan du begärde radering.

 • Rätt att dra tillbaka eller neka samtycke: När vi gör detta, har du när som helst rätt att återkalla eller vägra till samtycke. När du bestämmer huruvida du vill ge ditt samtycke, bör du exempelvis tänka på att vi kanske inte kan gå vidare med din ansökan om du inte ger ditt samtycke. Observera att detta inte påverkar bearbetningens laglighet på grundval av samtycke innan det återkallas.
 • Rätt till åtkomst och/eller portabilitet: Du kan ha rätt att komma åt personuppgifter som vi har om dig och, under vissa begränsade omständigheter, tillhandahålla dessa till dig så att du kan tillhandahålla eller "portera" denna data till en annan leverantör.
 • Rätt till radering: Under vissa omständigheter, kan du ha rätt till radering av personuppgifter som vi innehar om dig (exempelvis om de inte längre är nödvändiga för syftena för vilka de ursprungligen samlades in)
 • Rätt att motsätta dig behandling: Du kan ha rätt att begära att VMware upphör med att behandla dina personuppgifter och/eller sluta skicka kommunikation per e-post.
 • Rätt till rättelse: Du kan ha rätt att kräva att vi rättar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt att begränsa behandlingen: Du kan ha rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (exempelvis om du tror att personuppgifter vi innehar inte är korrekta eller inte innehas lagligen).
 • Rätt att framföra klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet: Du kan ha rätt att framföra klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet eller motsvarande regulatoriska organ.

Om du vill utöva några av ovanstående rättigheter, kontakta privacy@vmware.com så att vi kan överväga din förfrågan enligt gällande lag. För att skydda din integritet och säkerhet kan vi vidta åtgärder för att verifiera din identitet innan vi hanterar din begäran.

Automatiserat beslutsfattande
Vi använder självfallet inte exklusivt automatiserat beslutsfattande, som resulterar i att automatiska beslut fattas (inklusive profilering), som juridiskt påverkar dig eller på liknande vis märkbart påverkar dig. Automatiserade beslut innebär att ett beslut som angår dig fattas automatiskt på grundval av en datorbestämning (med hjälp av mjukvarualgoritmer), utan mänsklig inblandning från vår sida. Om du är föremål för ett automatiserat beslutsfattande, kommer vi att klargöra det vid tidpunkten för detta och du har rätt att motsätta dig beslutet och att uttrycka din synpunkt och kräva en mänsklig granskning av beslut.

DEL VI: ANNAN INFORMATION

Hur länge vi behåller din information
Vi kommer behålla dina personuppgifter som vi samlar in från dig när vi har ett löpande, berättigat affärsbehov att göra detta och/eller så länge som behövs för uppfylla syftet som beskrivs i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre behållandeperiod krävs eller tillåts av lag. VMware kan även behålla din information i enlighet med gällande lagstiftning för att överväga dig för andra jobbmöjligheter, såvida du inte har meddelat oss att du önskar att vi inte behåller dina uppgifter för sådana syften. Vi ger dig möjlighet att meddela oss om du inte vill att vi använder dina uppgifter för dessa syften i samband med att du ger dina uppgifter till oss. I den utsträckning det är tillåtet eller krävs genom lag, kan VMware när som helst radera data; på motsvarande vis bör du behålla ett eget exemplar av all information du skickar till oss. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter tas bort (se sektionen under rubriken ”Dina sekretessrättigheter” för mer information) och vi kommer att hantera din begäran i enlighet med gällande lagar.

När vi inte har ett pågående berättigat affärsbehov att behandla dina personuppgifter, kommer vi antingen radera eller anonymisera dem, eller, om detta inte är möjligt (exempelvis då dina personuppgifter har lagrats i backup-arkiv), så kommer vi lagra dina personuppgifter på säkert sätt och isolera dem från all ytterligare behandling tills radering är möjlig.

Externa länkar
Vår webbplats och tjänster kan tillhandahålla länkar till eller förmågan att ansluta till tredje parts webbplatser, tjänster, sociala nätverk, applikationer eller sociala medier-funktioner såsom "Dela"- eller "Gilla"-knappar. Genom att besöka dessa webplatser eller klicka på dessa länkar kan du tillåta att tredje part samlar in och använder information om dig. Vidare täcks inte de personuppgifter du väljer att lämna ut till dessa tredje parter av denna Förklaring. Vi uppmuntrar dig att gå igenom sekretesspolicyer och användarvillkor hos sådana tredje parter innan du interagerar med dem eller lämnar ut dina personuppgifter, för att förstå hur din information kan samlas in och användas. VMware kontrollerar inte sekretesspraxis hos sådana tredje parter, och vi varken stödjer eller gör några utfästelser om dessa tredje parters webbplatser, tjänster, sociala nätverk eller applikationer.

Ändringar av denna Förklaring
VMware kommer att granska och uppdatera denna Förklaring regelbundet som svar på förändrade juridiska, tekniska och affärsmässiga förutsättningar. När vi uppdaterar denna Förklaring kommer vi att notera datumet för den senaste revisionen ovan. Om vi gör väsentliga förändringar av denna Förklaring, kan vi vidta lämpliga åtgärder för att informera dig på ett sätt som konsekvent med betydelsen av förändringarna vi gör. Vi uppmanar dig att granska denna Förklaring ofta för att hålla dig informerad om hur VMware skyddar din information.

Ditt ansvar
Du är ansvarig för information som du tillhandahåller eller gör tillgänglig för VMware, och du måste säkerställa att den är ärlig, sanningsenlig, korrekt och inte missvisande på något sätt. Du måste säkerställa att information som ges inte innehåller material som är obscent, förolämpande eller inkräktar på tredje parts rättigheter; inte innehåller skadlig kod; och inte på annat vis är juridiskt klandervärd. I det fall du tillhandahåller information om någon annan person, såsom personer du nämner som referenser ("referent"), är du ansvarig för att meddela och erhålla nödvändigt samtycke för VMware att samla in och använda den information som beskrivits i detta Förklaring innan du lämnar ut referentens personuppgifter till VMware.

DEL VII: SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

Vid frågor eller undringar gällande denna sekretesspolicy, kan du skriva till oss på privacy@vmware.com eller per post till: Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA. Vänligen hänvisa till denna sekretessförklaring i din kommunikation.