Senast uppdaterad: 15 maj 2023


VMware, Inc., med säte i USA, och dess koncernbolag (”VMware”, ”vi”, ”oss” och ”vår/vårt/våra”) gör allt för att skydda din integritet. Denna Sekretesspolicy för arbetssökande (”Policy för arbetssökande”) beskriver sekretessrutinerna som gäller vår insamling, vår användning och vårt röjande av personuppgifter om kandidater (”arbetssökande”, ”du”, ”dig/din/ditt/dina”) i samband med rekryteringen och processen för att ansöka om anställning, tillfälligt arbete, stipendiearbete och/eller praktikantmöjligheter hos oss när du lämnar personuppgifter till oss via någon av våra ansökningsportaler eller andra rekryteringsmedier, både online och offline (sammantaget ”Platserna”), samt hur vi använder och delar dessa uppgifter. Se VMwares Globala sekretesspolicy om du vill veta mer om de sekretessrutiner som gäller andra interaktioner med oss, t.ex. då du besöker vår webbplats för att ta reda på mer om våra tjänster. Vi uppskattar ditt intresse för VMware och är noga med att behandla och använda dina uppgifter ansvarsfullt.

DEL I: VILKA UPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH HUR VI SAMLAR IN DEM

Vilka uppgifter vi samlar in

 • Personuppgifter. Vi samlar in och behandlar personuppgifter i samband med din kandidatur. Det omfattar din utbildnings-, arbets- och anställningsbakgrund, kontaktuppgifter och kontaktpreferenser, jobbkvalifikationer, referenser och jobb- eller andra karriärmöjligheter som du vill ansöka om. Du kan även välja att ge oss mer information, t.ex. din meritförteckning, eller betygskopior, anställnings- och jobbreferenser och relaterad information, samt lönekrav.

 • Känsliga personuppgifter. Vi kan även samla in vissa typer av personuppgifter som behandlas som känsliga personuppgifter. I många fall lämnar du ut känsliga personuppgifter frivilligt utan att vi vill ha eller efterfrågar dem. Känsliga personuppgifter omfattar t.ex. myndighetsutfärdade id-nummer, information som rör en persons ras eller etniska ursprung, politiska åsikter eller religiös tro, fysisk eller mental hälsa eller tillstånd, sexuell läggning, medlemskap i fackförening, genetiska data och alla relaterade rättsliga åtgärder eller behandlingen av biometriska data i syfte att unikt identifiera en person. De kan omfatta information om en persons brott eller fällande domar liksom all annan information som anses vara känslig enligt gällande dataskyddslagar. Om lagen tillåter det och i den mån det är möjligt kan vi utföra bakgrundskontroller och/eller kontroller i straffregister för att bedöma om du är lämplig för en ledig plats eller möjlighet hos VMware.

  Vi ber inte om känsliga personuppgifter i samband med rekrytering såvida vi inte har tillstånd eller måste göra det enligt lokal lag (t.ex. för kontroll av likabehandling eller interna policyer som rör mångfald och antidiskriminering). Om de aktuella dataskydds- eller integritetslagarna kräver det, kommer vi att inhämta ditt tillstånd att använda dina känsliga personuppgifter.

Informationskällor

 • Uppgifter som vi samlar in från dig. För att kunna behandla din ansökan ber vi dig att lämna personuppgifter om dig. All information lämnas frivilligt, och du avgör hur mycket information du vill ge oss. Men viss information kan vara nödvändig för att bedöma din ansökan, och om den inte ges kan vi ha begränsad möjlighet att ta dig i betraktande som kandidat.

 • Information vi samlar in automatiskt. Vi kan samla in viss information om dig automatiskt om ditt besök på våra Platser med hjälp av ”cookies” och andra liknande spårningsmetoder. Mer information finns i VMwares cookie-meddelande

 • Information från tredje man. Vi kan hämta in information om dig från andra källor i den utsträckning som lagen medger det, t.ex. via din kontakt med oss, däribland dina interaktioner med oss, eller från externa parter som arbetsundersökningsfirmor, identitetsverifieringstjänster och andra webbplatser på internet (underställt dessa externa partners sekretesspolicyer). Du kan t.ex. välja att ge oss tillgång till vissa personuppgifter som lagras av externa parter som sociala medier (t.ex. LinkedIn). I de fall detta är relevant för din ansökan kan vi dessutom samla in information från tredje man som har laglig rätt att dela dina uppgifter med oss, t.ex. i samband med en bakgrunds- eller sysselsättningskontroll och/eller en sysselsättnings- eller arbetsreferens. Genom att ge oss tillstånd att använda denna information samtycker du till att vi får samla in, lagra och använda denna information i samband med denna Policy för arbetssökande.

DEL II: HUR VI ANVÄNDER INFORMATIONEN OM DIG

Personuppgifter används för följande syften (såvida detta inte begränsas av gällande lag):

 • Behandla ansökningar. För att behandla och utvärdera din ansökan, för att bedöma och bekräfta dina färdigheter, kvalifikationer och anställningslämplighet, för att fatta anställningsbeslut, för att sammanställa jobberbjudanden och för att upprätthålla korrekta och uppdaterade rekryteringsuppgifter.

 • Kommunicera. För att kommunicera med dig om jobbmöjligheter, vakanta platser, ansökningar och möjligheter till stipendier.

 • Hantera rekrytering. För att genomföra rekryterings- och marknadsföringskampanjer och hantera och förbättra våra rekryterings- och anställningsrutiner.

 • Bakgrundskontroller. För att genomföra referens- och bakgrundskontroller när så krävs och/eller tillåts av den aktuella lokala lagstiftningen.

 • Efterlevnad. För att efterleva företagets krav på styrning och lagkrav, däribland övervakning av likabehandling. Vissa särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. information om hälsa eller medicinska tillstånd, behandlas för att följa åligganden i arbetslagstiftning (t.ex. sådana som rör arbetssökande med funktionshinder och för hälso- och säkerhetsändamål).

Om du anställs kan informationen behandlas i samband med anställningen och företagets administrativa hantering (t.ex. för att upprätta ett enkelt anställningsdokument) enligt vår Globala sekretesspolicy för heltidsanställda och tillfälligt anställda.

DEL III: HUR VI AVSLÖJAR DINA UPPGIFTER

Vi bemödar oss om att dina personuppgifter endast ska kommas åt av dem som behöver dem för att utföra sina uppgifter samt att dela dem med tredje man bara om parten har ett berättigat syfte att komma åt dem. Vi kan avslöja dina personuppgifter för tredje man på följande vis:

 • Tjänsteleverantörer. Vi kan dela dina personuppgifter internt och med tjänsteleverantörer, leverantörer, ombud och andra externa parter (t.ex. rekryterare, konsulter, analytiker, advokater och bakgrundskontrolltjänster i samband med rekrytering, anställning, företagsstyrning, förvärv och juridiska och förvaltningsmässiga krav).

 • VMwares anknutna bolag. Vi kan avslöja dina uppgifter för våra dotterbolag och andra anknutna bolag. Denna information avslöjas bara i samband med rekryteringen av dig och det jobb du utför som fast eller tillfälligt anställd enligt beskrivningen i denna Policy för arbetssökande. Vi kan även samla information om dig från våra anknutna bolag.

 • Grundläggande intressen. Vi kan lämna ut information om vi anser det nödvändigt för att skydda en persons grundläggande intressen.

 • Efterlevnad av lagen eller hörsamhet mot alla behöriga rättsliga organ, myndigheter, domstolar eller externa parter. Vi kan lämna ut information om vi tror att det är nödvändigt eller obligatoriskt på grund av (i) lag eller bestämmelse, för att efterleva rättsliga processer eller myndigheters påbud (inklusive som svar till offentliga myndigheter för att upprätthålla krav som rör jämställdhetslagar, den nationella säkerheten eller från polisen) eller (ii) för att utöva, fastställa eller försvara våra lagliga rättigheter.

 • Företagsöverlåtelser. Vi kan dela eller överföra dina uppgifter i samband med eller under förhandlingar om företagsfusioner, försäljning av företagstillgångar, finansiering, förvärv, likvidering, omorganisationer och liknande händelser. Vi informerar den eventuella köparen om att din information endast ska användas i enlighet med denna Policy för arbetssökande.

 • Med ditt tillstånd. Vi kan lämna ut dina personuppgifter för valfria syften med ditt tillstånd.

DEL IV: DINA VALMÖJLIGHETER OCH RÄTTIGHETER I SAMBAND MED INTEGRITET

Vi erbjuder alla privatpersoner vissa integritetsval, oavsett bostadsort. Bofasta i vissa områden (t.ex. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Kalifornien) bereds diverse ytterligare integritetsrättigheter i tillämplig lag.

Dina val

 • Meddelanden från vårt rekryteringsteam. Du kan välja bort att få meddelanden från VMwares rekryteringsteam genom att ändra aviseringsinställningarna i din VMware Talent Community-profil, som finns på careers.vmware.com. Du kan även välja bort den genom att sluta prenumerera på något e-postmeddelande vi skickar till dig, eller genom att lämna in en begäran med hjälp av vårt integritetsformulär (hänvisa till denna Policy för arbetssökande i begäran).

 • Korrigera eller uppdatera dina uppgifter. Om du vill korrigera eller uppdatera personuppgifter som du har lämnat till oss, kan du logga in på Talent Community på careers@vmware.com och uppdatera din profil.

 • Cookies och riktad marknadsföring. Du kan välja bort våra cookies och liknande metoder för olika syften, t.ex. riktad marknadsföring. Vill du göra det kan du när du besöker en av våra webbplatser gå till cookie-inställningarna och slå av cookies på det sätt du vill. Läs mer om cookies i vårt Cookie-meddelande.

Dina rättigheter

Detta kan ingå bland dina rättigheter:

 • Tillgång och portabilitet. Du kan be oss bekräfta huruvida vi behandlar dina personuppgifter, ge dig information om denna behandling samt under vissa begränsade omständigheter lämna ut en kopia av dina personuppgifter. Du kan be oss att lämna ut dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format, eller så kan du be att få dem porterade direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Strykning eller radering. Du kan be oss radera de personuppgifter som vi har om dig.

 • Rättelse eller korrigering. Du kan be oss att korrigera eventuella felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi har om dig.

 • Invändning mot behandling. Du kan be att vi slutar behandla dina personuppgifter för specifika syften, däribland marknadsföring och profilering.

 • Begränsning av behandling. Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (exempelvis om du tror att personuppgifter vi innehar inte är korrekta eller inte innehas lagligen).

 • Överklagande. Du kan ha rätt att överklaga ett beslut vi fattar i fråga om utövandet av din rätt till integritet.

 • Framföra ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet. Du kan ha rätt att framföra ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet eller motsvarande tillsynsorgan.

 • Automatiskt beslutsfattande. I vårt arbete använder vi inte enbart automatiserat beslutsfattande som leder till att automatiska beslut fattas (däribland profilering) och som påverkar dig juridiskt eller på liknande vis påverkar dig markant. Automatiska beslut är beslut som fattas automatiskt utifrån de avgöranden datorer gör (med mjukvarualgoritmer), utan mänsklig inblandning. Om du är föremål för automatiserat beslutsfattande kommer vi att ange detta tydligt vid den aktuella tidpunkten, och du har rätt att motsätta dig beslutet, uttrycka din ståndpunkt och kräva att en människa granskar beslutet.

Dessa rättigheter är inte absoluta och är underställda villkoren eller begränsningarna i tillämpliga lagar. Om du vill utöva någon av rättigheterna ovan ber vi dig fylla i integritetsformuläret. Vi behandlar din förfrågan enligt tillämpliga integritets- och dataskyddslagar. För att skydda din integritet och säkerhet kan vi vidta åtgärder för att verifiera din identitet innan vi administrerar din begäran.

DEL V: SÄKERHET OCH SEKRETESS

Vi upprätthåller (och kräver att våra tjänsteleverantörer upprätthåller) lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder som är utformade för att skydda säkerheten och sekretessen för alla personuppgifter vi behandlar. Dessa åtgärder omfattar fysiska åtkomstkontroller, kryptering, brandväggar, intrångsdetektering och nätverksövervakning beroende på informationens art och omfattningen av behandlingen. VMwares personal som kan ha tillgång till personuppgifter är skyldig att hålla sådan information konfidentiell. Men inga säkerhetsprocedurer eller protokoll är garanterat 100 % säkra, så vi uppmanar dig att vara försiktig när du lämnar ut personuppgifter på nätet och att använda lätt åtkomliga verktyg, t.ex. internetbrandväggar, antivirusprogram och program mot spionprogram samt liknande teknik för att skydda dig online.

DEL VI: INTERNATIONELLA ÖVERFLYTTNINGAR

Personuppgifter, däribland personuppgifter som samlas in från eller om dig, kan överflyttas, lagras och behandlas av oss och våra tjänsteleverantörer, partner och anknutna bolag i andra länder än där dina personuppgifter samlades in och andra länder än där du är bofast, däribland USA och andra länder, vars dataskyddslagar kan vara annorlunda än lagarna i ditt land. Vi kommer att skydda dina personuppgifter enligt denna Sekretesspolicy varhelst de behandlas och kommer att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter enligt detta Sekretessavtal och gällande lag. Vi har vidtagit liknande lämpliga skyddsåtgärder med våra tjänsteleverantörer, partner och anknutna bolag.

Vid överföring av personuppgifter från våra koncernbolag i EES, Storbritannien och Schweiz till våra andra koncernbolag, har vi infört standardavtalsklausuler (som utfärdas av Europeiska kommissionen eller Information Commissioner’s Office i Storbritannien). Våra standardavtalsklausuler lämnas ut på begäran.

DEL VII: RADERING OCH BEVARANDE

Vi behåller personuppgifter så länge vi har ett legitimt affärsbehov av det och/eller så länge som behövs för att uppfylla de syften som anges i denna Policy för arbetssökande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (till exempel skattemässiga, rättsliga, bokföringsrelaterade eller andra syften). Vårt bevarandeschema kategoriserar specifikt poster eller information med avdelning, innehållstyp, bevarandeperiod och eventuella ytterligare policyer (inhemska, regionala och globala) i aktuella fall. Vårt bevarandeschema bygger på en kombination av lagar och lagstiftarens krav, rättsliga råd, mängden, arten av och känsligheten hos personuppgifterna, samt för att maximera drifteffektiviteten. Vi kan även behålla dina uppgifter enligt tillämplig lag för att överväga dig för andra arbetstillfällen, såvida du inte har sagt åt oss att du inte vill att vi behåller dina uppgifter för sådana syften. Vi ger dig möjlighet att berätta för oss att du inte vill att vi använder dina uppgifter för detta ändamål då du lämnar uppgifterna till oss. I den mån lagen tillåter eller kräver det, kan vi radera dina uppgifter när som helst; därför bör du behålla ett eget exemplar av de uppgifter du lämnar till oss.

Om vi inte har aktuella och legitima affärsskäl att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen radera eller anonymisera dem, eller, om detta inte är möjligt, (t.ex. på grund av att dina personuppgifter har lagrats i säkerhetskopior eller av tekniska orsaker), kommer vi att lagra dina personuppgifter säkert och införa lämpliga åtgärder för att förhindra all vidare behandling tills uppgifterna går att radera.

Om du begär att dina personuppgifter ska raderas (se avsnittet ”Dina valmöjligheter och rättigheter i samband med integritet” om du vill veta mer), bedömer vi begäran enligt gällande lag.

DEL VIII: YTTERLIGARE MEDDELANDEN OCH REDOVISNINGAR FÖR VISSA PLATSER

Meddelande som gäller Kalifornien. Del IX beskriver våra redovisningsplikter enligt kalifornisk lag och lämnar ytterligare information om integritetsrättigheter för bofasta i Kalifornien.

Meddelande som gäller Kanada. VMware har utsett den integritetsansvariga Stuart Lee till att ha översikt över efterlevnaden av detta Sekretessmeddelande och aktuella integritetslagar. Mer information om VMwares integritetspraxis kan du få från Stuart Lee genom att fylla i integritetsformuläret eller genom att skicka ett brev till Stuart Lee, Chief Privacy Officer, VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.

Meddelande om Kina. Detta ytterligare integritetsmeddelande om Kina beskriver våra redovisningsplikter enligt lagen om personuppgiftsskydd i Folkrepubliken Kina.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Storbritannien – rättslig grund för behandlingen av personuppgifter. Vår rättsliga grund för insamling och användning av personuppgifterna som beskrivs ovan beror på personuppgifterna och det specifika sammanhanget där vi samlar in dem. Vi samlar normalt in personuppgifter från dig för att efterleva våra avtalsmässiga åligganden gentemot dig eller för att vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig, om vi har legitima intressen med behandlingen och detta inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter, eller om vi har ditt tillstånd att göra det. I sällsynta fall kan vi även ha rättslig skyldighet att samla in personuppgifter från dig eller kan av andra skäl behöva personuppgifterna för att skydda dina eller andra personers grundläggande intressen. Vi kan ibland lämna ut ytterligare information om denna rättsliga grund vid tidpunkten då informationen samlas in. Se Del II, Hur vi använder informationen om dig, om du vill veta mer om de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter. För att bearbeta dina personuppgifter för sådana ändamål, förlitar vi oss normalt på våra legitima intressen att rekrytera och bedöma arbetssökande; lämna ut information och resurser till blivande medarbetare, arbetare, praktikanter och mottagare av stipendier; marknadsföra VMware för arbetssökande; samt förbättra våra rekryteringsprocessers och rutiners funktion, effektivitet och säkerhet. I aktuella fall kan vi även inhämta ditt tillstånd, eller så kan sådan behandling vara nödvändig för att verkställa ett avtal.

DEL IX: ANNAN INFORMATION

Externa länkar och funktioner på sociala medier. Våra Onlineplatser kan tillhandahålla länkar till eller förmågan att ansluta till tredje mans webbplatser, tjänster, sociala nätverk, program eller sociala medier-funktioner såsom Dela- eller Gilla-knappar. Genom att besöka dessa webbplatser eller klicka på dessa länkar kan du tillåta att tredje part samlar in och använder information om dig. Vidare gäller denna Policy för arbetssökande inte de personuppgifter som du väljer att lämna ut till dessa externa parter. Vi uppmuntrar dig att gå igenom sekretesspolicyer och användarvillkor hos sådana tredje parter innan du interagerar med dem eller lämnar ut dina personuppgifter, för att förstå hur din information kan samlas in och användas. Vi råder inte över sådana tredje mäns sekretesspraxis, och vi varken stöder eller gör några utfästelser om dessa tredje mäns webbplatser, tjänster, sociala nätverk eller program.

Ändringar av denna Policy för arbetssökande. Vi kommer regelbundet att granska och uppdatera denna Policy för arbetssökande till följd av juridiska, tekniska och affärsmässiga utvecklingar. När vi ändrar denna Policy för arbetssökande kommer vi att infoga datumet för den senaste revideringen ovan. Om vi gör väsentliga förändringar av denna Policy för arbetssökande, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig på ett sätt som är konsekvent med betydelsen av förändringarna vi gör och i enlighet med gällande lag. Vi uppmuntrar dig att läsa denna Policy för arbetssökande ofta för att hålla dig informerad om hur vi skyddar dina uppgifter.

Ditt ansvar. Du är ansvarig för de uppgifter du lämnar eller gör tillgängliga för oss, och du måste se till att de är ärliga, sanningsenliga, korrekta och inte vilseledande på något vis. Du måste se till att informationen du lämnar inte innehåller material som är obscent, ärekränkande eller gör intrång i några rättigheter som tillhör tredje man; inte innehåller skadlig kod; och inte på något annat vis kan vara föremål för rättsliga åtgärder. Om du vidare lämnar några uppgifter som rör en annan person, t.ex. individer som du anger som referenser (”Referens”), är du ansvarig för att tillhandahålla eventuella meddelanden och inhämta alla tillstånd som krävs för att vi ska få samla in och använda denna information enligt beskrivningen i denna Policy för arbetssökande innan du lämnar ut Referensens personuppgifter till oss.

DEL X: KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller undrar över något som rör denna Sekretesspolicy kan du lämna in en begäran via vårt integritetsformulär eller skicka brev till Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA. Nämn denna Policy för arbetssökande.

DEL XI: INTEGRITETSRÄTTIGHETER I KALIFORNIEN

I denna del anges ytterligare redovisningar enligt kalifornisk lag, däribland California Consumer Privacy Act från 2018 med ändringar (”CCPA”) och Kaliforniens civilrättsliga lags avsnitt 1798.83. Detta avsnitt innehåller ytterligare information om de uppgifter som definieras i den aktuella kaliforniska lagen som personuppgifter (”personal information”) som tillhör arbetssökande som är bofasta i Kalifornien. Förutom på de ställen där vi har gjort en skillnad omfattar referenser till personuppgifter även känsliga personuppgifter (”sensitive personal information”) enligt definitionen i den tillämpliga kaliforniska lagen.

1. Kategorier av personuppgifter som samlas in och syftena med insamlingen och bruket

Vi har samlat in de följande kategorierna av personuppgifter under de föregående tolv månaderna av orsakerna nedan.

Ytterligare information om dessa syften finns ovan i DEL II: Hur vi använder informationen om dig.

Personuppgiftskategori
(motsvarar kategorierna som anges i CCPA §1798.140(v)(1))
Exempel Syftet med insamlingen och/eller bruket
Identifierare Namn, adress, e-postadress och myndighetsutfärdat id (t.ex. socialförsäkrings-nummer, passnummer, visumnummer) Behandla ansökningar
Kommunicera
Hantera rekrytering
Bakgrundskontroller
Efterlevnad
Personuppgifter som anges i §1798.80 i Kaliforniens Customer Records-stadga (namn, namnteckning, socialförsäkrings-nummer, fysiska egenskaper eller beskrivning, adress, telefonnummer, passnummer, körkortsnummer eller nummer på statens id-kort, försäkringsbrevs-nummer, utbildning, anställning, anställningshistorik, bankkontonummer, betalkorts-nummer och alla andra ekonomiska uppgifter, medicinska uppgifter eller information om sjukförsäkringar) Namn, socialförsäkrings-nummer, adress, telefonnummer, passnummer, utbildning, anställning, anställningshistorik Behandla ansökningar
Kommunicera
Hantera rekrytering
Bakgrundskontroller
Efterlevnad
Egenskaper för skyddade klassificeringar enligt kalifornisk eller federal lag Ras, nationellt ursprung, ålder, mentala och fysiska funktionshinder, kön, graviditet eller relaterade tillstånd, medicinskt tillstånd, civilstånd, militär- eller veteranstatus.
Dessa uppgifter kan samlas in för syften som logi; våra mångfalds, jämlikhets- och inkluderingsinitiativ; eller att övervaka efterlevnaden av lagar eller uppfylla rapporteringskrav. I många fall lämnar du ut uppgifterna frivilligt utan att vi vill ha eller efterfrågar dem.
Behandla ansökningar
Hantera rekrytering
Bakgrundskontroller
Efterlevnad
Kommersiell information Produkter eller tjänster som köps eller erhålls, transaktionsinformation och köphistorik.
Denna information kan samlas in om den lämnas för återbetalning eller på något annat vis har med din ansökan att göra.
Hantera rekrytering
Information om aktivitet på internet eller andra elektroniska nätverk. Webbsurfhistorik och information som rör vad du har gjort på våra Onlineplatser Hantera rekrytering
Geolokaliseringsdata Ungefärlig fysisk plats (som härleds från en Internet Protocol-adress) Hantera rekrytering
Ljudinformation, elektronisk information, visuell information, värmeinformation och liknande uppgifter. Fotografier och annan ljudinformation/visuell information som de arbetssökande frivilligt lämnar till oss i sin ansökan eller som finns med i profiler i sociala medier (t.ex. LinkedIn) Behandla ansökningar
Yrkesinformation eller sysselsättningsrelaterade uppgifter Arbetshistorik, tidigare arbetsgivare, yrkes-certifieringar, kurser och medlemskap. Behandla ansökningar
Hantera rekrytering
Bakgrundskontroller
Efterlevnad
Utbildningsinformation Akademiska urkunder, disciplinära register och andra uppgifter som gäller en student Behandla ansökningar
Hantera rekrytering
Bakgrundskontroller
Efterlevnad
Slutsatser som dras av något av det ovanstående Yrkeslämplighet och yrkesförmågor Behandla ansökningar
Hantera rekrytering
Efterlevnad
Kategori av känsliga personuppgifter
(motsvarar kategorierna som anges i CCPA §1798.140(ae)
Exempel Syftet med insamlingen och/eller bruket
Id-nummer Socialförsäkrings-, körkorts- eller passnummer Behandla ansökningar
Hantera rekrytering
Bakgrundskontroller
Efterlevnad
Inloggningsuppgifter för konton Inloggningsnamn och lösenord eller andra inloggningsuppgifter som ger tillgång till apprelaterade konton. Lösenord hashas och krypteras i en form som möjliggör autentisering men inte kontotillgång. Hantera rekrytering
Personuppgifter som avslöjar en konsuments ras eller etniska ursprung eller religiösa tro Dessa uppgifter kan samlas in för syften som logi; våra mångfalds, jämlikhets- och inkluderingsinitiativ; och att övervaka efterlevnaden av lagar eller uppfylla rapporteringskrav. I många fall lämnar du ut uppgifterna frivilligt utan att vi vill ha eller efterfrågar dem. Behandla ansökningar
Hantera rekrytering
Efterlevnad
E-post och SMS såvida vi inte är den avsedda mottagaren Vi samlar inte avsiktligt in några e-postmeddelanden eller SMS om vi inte är den avsedda mottagaren, dvs. e-postmeddelanden och SMS som inte har med verksamheten att göra. Inte aktuellt

2. Källor till personuppgifter

Vad avser kategorierna ovan samlas dina personuppgifter i allmänhet in från dig och/eller från externa parter förutom information om aktivitet på internet eller i andra elektroniska nätverk och IP-adresser, som samlas in automatiskt. Se DEL I: Vilka uppgifter vi samlar in och hur vi samlar in dem; Informationskällor.

3. Bevarande av personuppgifter

Vad gäller alla personuppgiftskategorier, se Del VII: Radering och bevarande. Om vi avidentifierar eller anonymiserar dina personuppgifter, kommer vi att bevara och använda dem i avidentifierad form och inte försöka återanknyta uppgifterna till dig, förutom för att testa våra rutiner för avidentifiering.

4. Avslöjande av personuppgifter

Vad gäller alla informationskategorier kan vi avslöja och har under de föregående tolv månaderna avslöjat personuppgifter för våra anknutna bolag och för leverantörer, konsulter, tjänsteleverantörer och ombud för verksamhetens drift, t.ex. för att se till att leverantörer har kunnat utföra tjänster å våra vägnar, samordna arbetet hos flera VMware-bolag, eller underlätta rekryteringsarbetet. Mer information finns i DEL III: Hur vi avslöjar dina uppgifter.

5. Personuppgifter som säljs eller delas

Vi säljer eller delar inte personuppgifter för pengar. Men enligt lagen i Kalifornien kan visst bruk av cookies och liknande spårningsmetoder karakteriseras som att ”sälja” eller ”dela” personuppgifter. Eftersom vi använder sådana metoder på våra webbplatser och i våra appar kan vi under de föregående tolv månaderna ha ”sålt” eller ”delat” följande kategorier av personuppgifter för rekryterings- eller marknadsföringssyften som att visa annonser, analysera framgången av rekryteringskampanjer eller förstå bruket av våra webbplatser, och sådana mottagande organ kan använda personuppgifterna för sina egna ändamål, t.ex. förbättra sin förmåga att rikta annonser. Följande personuppgifter ”säljs” till eller ”delas” med annonsnätverk, sociala medier och analyspartner.

Kategori av personuppgifter som säljs eller delas
(motsvarar kategorierna som anges i CCPA §1798.140(v)(1))
Exempel
Identifierare Online-/cookie-identifierare, IP-adress eller liknande identifierare
IP-adressen kan användas av det mottagande organet för att ta reda på ungefär var du befinner dig.
Information om aktivitet på internet eller andra elektroniska nätverk. Webbplatsaktivitet, visade webbsidor, källa och medium (betald/organisk) till webbplatsen, vägen som tas på webbplatsen, öppnade e-postmed-delanden, hämtning av filer som erbjuds online, webbläsare, operativsystem-segenskaper.

Vi har inga uppgifter om att vi säljer eller delar personuppgifter som tillhör ansökande som är under 16 år.

6. Dina rättigheter enligt CCPA

Enligt CCPA kan du ha följande rättigheter. Observera att dessa rättigheter inte är absoluta utan är underställda villkor eller begränsningar:

Rätt att få veta (insamling). Du har rätt att begära att vi avslöjar kategorierna och de specifika personuppgifterna som vi har samlat in om dig för dig.

Rätt att få veta (insamling och redovisning). Du har rätt att begära att vi redovisar viss information om hur vi har hanterat dina personuppgifter, däribland

 • personuppgiftskategorierna vi har samlat in om dig (se ovan)

 • kategorier av källor från vilka vi har samlat in dina personuppgifter (se ovan)

 • affärssyften och/eller kommersiella syften för att samla in, sälja, dela och/eller lämna ut dina personuppgifter (se ovan)

 • kategorier av externa parter till vilka dina personuppgifter har lämnats ut, däribland för ett affärssyfte (se ovan)

 • kategorier av externa parter till vilka dina personuppgifter har sålts eller delats (se ovan)

 • de specifika personuppgifter som vi har samlat in om dig.

Tillgång och portabilitet. Du har rätt att få en lista med kategorier och en kopia av de personuppgifter som har samlats in om dig, i ett portabelt och (om det är tekniskt genomförbart) lätt användbart format.

Radering. Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in från dig. Denna rättighet kan vara underställd vissa villkor och begränsningar enligt lagen.

Rättelse. Du har rätt att begära att vi rättar de personuppgifter som vi har om dig.

Rätt att välja bort försäljning eller delning. Vi säljer eller delar inte personuppgifter för pengar. Men enligt lagen i Kalifornien kan visst bruk av cookies och liknande spårningsmetoder karakteriseras som att ”sälja” eller ”dela” personuppgifter. Du har rätt att neka sådan ”försäljning” eller ”delning” av dina personuppgifter. Om du vill utöva denna rätt kan du när du besöker en av våra Onlineplatser gå till cookie-inställningarna och slå av cookies på det sätt du vill. Eftersom dina cookie-preferenser är knutna till din enhet och webbläsare måste du välja samma preferenser om du besöker vår webbplats med en annan enhet eller webbläsare eller om du rensar cookies eller inställningar i din webbläsare.

Rätt att begränsa bruket av känsliga personuppgifter. En sådan rättighet gäller inte eftersom vi inte samlar in eller behandlar känsliga personuppgifter i syfte att sluta oss till egenskaper som du har. Vi använder eller röjer inte i vårt arbete känsliga personuppgifter för andra syften än de som anges i avsnitt 7027(m) i Kaliforniens Consumer Privacy Act-förordning. Sådana tillåtna syften inkluderar utförandet av tjänster som rimligen förväntas av en genomsnittlig ansökande som begär att få nyttja dessa tjänster; förhindra, identifiera och undersöka säkerhetsincidenter; motstå skadliga, vilseledande, bedrägliga, eller olagliga åtgärder som riktas mot oss; garantera människors fysiska säkerhet; kortsiktigt, övergående bruk såsom opersonlig, sammanhangsberoende marknadsföring; verifiera, upprätthålla eller förbättra kvaliteten på en tjänst; samt syften där inga slutsatser görs om den sökandes egenskaper.

Rätt att slippa diskriminering. Vi kommer inte olagligen diskriminera dig för att du utövar dina rättigheter enligt CCPA.

7. Utöva dina rättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter som har beskrivits ovan kan du kontakta oss genom att

Beroende på hur känslig din begäran är kan du bli tvungen att lämna ytterligare information för att verifiera din identitet och begäran innan några åtgärder vidtas. Om du begär att få komma åt dina personuppgifter kommer vi att bekräfta din e-postadress och en eller flera ytterligare uppgifter i din begäran och verifiera dessa gentemot information vi redan har, t.ex. ditt namn och i vilken delstat eller vilket land du bor. Om vi inte kan bekräfta att uppgifterna i begäran matchar den information vi har, kommer vi att be om ytterligare uppgifter för att verifiera din identitet.

Ditt auktoriserade ombud kan lämna in en begäran å dina vägnar. Vi tar under övervägande all information som ombudet lämnar in för att demonstrera att du har gett ombudet undertecknat tillstånd att lämna in begäran. Vi kan skicka e-post till dig för att bekräfta att ombudet verkligen agerar å dina vägnar.