Ikraftträdandedatum: 3 januari 2018

VMware, Inc. och dess koncernbolag (“VMware”, ”vi”, ”oss” och ”vår/vårt”) har åtagit sig att skydda din integritet. Denna sekretessförklaring gentemot sökanden (”sekretessförklaringen”) beskriver den sekretesspraxis som gäller när vi samlar in, använder eller lämnar ut personuppgifter om sökanden (”du/dig” och ”din/ditt”) relaterat till anställnings-, stipendie- och/eller praktikmöjligheter hos VMware, när du skickar in personuppgifter och annan information till oss via någon av våra ansökningsportaler, webbplatser eller andra rekryteringsmedier, oavsett om detta sker online eller offline (kollektivt ”platser”), liksom hur vi använder och för vidare sådan information. Vi uppskattar ditt intresse för VMware och är noga med att bearbeta och använda din information på ett ansvarsfullt sätt.

Om du har några frågor om denna sekretessförklaring, kontakta oss på privacy@vmware.com.

DEL 1: VILKEN INFORMATION VI SAMLAR IN OCH HUR VI ANVÄNDER DEN
 1. Information som vi samlar in om dig
  För att behandla din ansökan ber vi dig att lämna personuppgifter om dig själv. All information ges på frivillig basis och du avgör själv omfattningen av informationen du tillhandahåller till VMware. Vissa uppgifter kan emellertid vara nödvändiga för att slutföra en utvärdering av din ansökan och om sådana inte anges kan vår förmåga att betrakta dig som kandidat begränsas.

  Exempel på vilken typ av personlig information som VMware kan hantera:

  (i) Personuppgifter
  VMware ber om vissa personuppgifter, inklusive utbildnings- och anställningsbakgrund, kontaktinformation och preferenser, yrkeskvalifikationer och jobb eller andra karriärmöjligheter som du vill ansöka till. Du kan också välja att tillhandahålla VMware med ytterligare information, till exempel ditt CV, resumé eller utskrifter; anställningsreferenser och relaterad information, samt löneanspråk. Dessutom, där detta är relevant för din ansökan, kan VMware insamla information från tredje part som lagligen har rätt att dela din information med oss, till exempel i samband med en bakgrunds- eller anställningskontroll och/eller en anställningsreferens.

  (ii) Känsliga personuppgifter
  Vi kan också samla in vissa typer av personuppgifter som behandlas som känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter omfattar exempelvis statligt utfärdade identifikationsnummer (t.ex. ett socialförsäkringsnummer), information om en persons etniska ursprung, politiska åsikter eller religiösa övertygelser, fysiska eller psykiska hälsa eller tillstånd, sexuella läggning, fackföreningsmedlemskap, genetiska data och eventuella relaterade rättsliga åtgärder eller behandling av biometriska data för att unikt identifiera en individ. Det kan innehålla information om en persons brott eller domar, liksom annan information som anses känslig enligt gällande lagstiftning om dataskydd. Om det är tillåtet enligt lag och i den utsträckning som är tillämpligt kan VMware också behöva utföra bakgrundskontroller och/eller begära utdrag ur brottsregister för att avgöra din lämplighet för en ledig tjänst eller ett tillfälle hos VMware.

  VMware begär inte ut känsliga personuppgifter i samband med rekrytering som inte tillåts eller krävs enligt lokal lagstiftning (till exempel för jämställdhetskontroll eller intern policy relaterad till mångfald och anti-diskriminering). Vi kräver dock inte att sökanden ger ut känsliga personuppgifter, och om du lämnar ut sådan information kommer den inte att vara synlig under anställningsprocessen eller urvalet.

  Där så krävs av tillämpligt dataskydd eller integritetslagstiftningen kommer vi att erhålla ditt samtycke till vår användning av dina känsliga personuppgifter.

 2. Information som vi samlar in automatiskt
  Vi kan automatiskt samla in viss information från dig om ditt besök på våra webbplatser med hjälp av ”cookies” och annan liknande spårningsteknik. För mer information, se VMwares cookiepolicy.

 3. Information från andra tredjepartskällor
  Vi kan erhålla information om dig från andra källor, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, till exempel genom din kontakt med oss, inklusive dina interaktioner med VMware, eller från tredje part som rekryteringsresearchföretag, identitetsverifieringstjänster och andra webbplatser på internet (med förbehåll för sådan tredje parts sekretesspolicy). Du kan till exempel välja att ge oss tillgång till vissa personuppgifter som lagras av tredje part såsom sociala medier (till exempel LinkedIn). Genom att tillåta att VMware får tillgång till denna information, godkänner du att VMware kan samla in, lagra och använda denna information i enlighet med detta meddelande.

 4. Hur vi använder din information
  Informationen kan användas enligt följande: i syfte (i) att behandla och utvärdera din ansökan och fatta anställningsbeslut, (ii) att kommunicera med dig och informera dig om aktuella och framtida karriär- eller stipendiemöjligheter (om du inte uttrycker att du inte vill att vi ska behålla dina uppgifter för sådana ändamål), (iii) att hantera och förbättra VMwares rekryterings- och anställningsprocesser, (iv) att genomföra referens- och bakgrundskontroller där sådana är obligatoriska och/eller tillåtna enligt gällande lokal lagstiftning, samt (v) för överensstämmelse med bolagsstyrning och lagstadgade krav och regelverk. Om du anställs kan informationen användas i samband med anställning och bolagsstyrning (till exempel för att upprätta ett grundläggande anställningsbevis).
DEL II: HUR VI DELAR DIN INFORMATION

VMware säljer inte informationen i din ansökan till icke-associerade tredje parter för marknadsföring. Vi ser till att dina personuppgifter endast kan tillgås av dem som verkligen behöver dem för att kunna utföra sina uppgifter och skyldigheter och till tredje part som har ett legitimt syfte att få tillgång till dem. Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part under följande omständigheter:

 • Leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer: Vi kan dela dina personuppgifter internt och med tjänsteleverantörer, agenter och andra tredje parter (till exempel rekryterare, konsulter, advokater och bakgrundskontrolltjänster vid behov i samband med rekrytering, anställning, bolagsstyrning, förvärv och juridiska eller lagstiftningsmässiga krav.

 • VMware-affiliates och Dell-familjen: VMware är ett dotterbolag till Dell Technologies som omfattar Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks och VirtuStream (”Dell-familjen”). Vi kan dela din information med våra moderbolag, dotterbolag och/eller affiliates, inklusive Dell-familjens företag. Denna information kommer endast att delas i den utsträckning som är nödvändig i samband med din rekrytering och anställning enligt beskrivningen i denna sekretessförklaring. Vi kan också erhålla information om dig från våra närstående företag.

 • Vitala intressen: Vi kan dela med oss av information där vi anser det vara nödvändigt för att skydda någon persons vitala intressen.

 • Överensstämmelse med lagar eller behöriga brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter, myndigheter, domstolar eller tredje part: Vi kan dela med oss av information där vi anser att upplysningar är nödvändiga eller erforderliga (i) enligt lagstiftning eller regelverk, för att följa rättsliga processer eller myndighetsförfrågningar (inklusive för att uppfylla offentliga myndigheters krav på att uppfylla regelverk rörande lika möjligheter, nationens säkerhet eller brottsbekämpning), eller (ii) att utöva, etablera eller försvara våra lagliga rättigheter.

 • Affärstransaktioner: Vi kan dela eller överföra dina uppgifter i samband med eller under förhandlingar om eventuell fusion, försäljning av företagstillgångar, finansiering, förvärv, upplösning, företagsomorganisation eller liknande händelse. Vi informerar eventuell köpare om att din information endast ska användas i enlighet med denna sekretessförklaring.

 • Med ditt samtycke: Vi kan dela med oss av dina personuppgifter för alla typer av ändamål med ditt samtycke.

 • Andra legitima affärssyften: Vi kan dela med oss av dina personuppgifter när det är nödvändigt för andra legitima ändamål, till exempel för att skydda VMwares konfidentiella och proprietära uppgifter eller om det behövs för att svara till dig.
DEL III: INTERNATIONELL INFORMATIONSÖVERFÖRING

Var uppmärksam på att dina personuppgifter som samlats in utanför USA, inklusive personuppgifter som samlats in i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller Schweiz, kan överföras, lagras och behandlas av oss och våra tredjepartsleverantörer i USA och i andra länder vars dataskyddslagar kan vara annorlunda än lagarna som gäller i landet där du är bosatt. Vi kommer dock att skydda dina personuppgifter i enlighet med denna sekretessförklaring varhelst de behandlas. Vi kommer att vidta lämpliga avtalsenliga eller andra åtgärder för att skydda relevanta personuppgifter i enlighet med gällande lagar. Dessa steg innefattar genomförandet av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter från våra koncernföretag inom EES till våra övriga koncernföretag. Våra standardavtalsklausuler kan tillhandahållas på begäran. Vi har vidtagit liknande tillämpliga skyddsåtgärder med våra tredjepartsleverantörer och partner.

DEL IV: SÄKERHET OCH KONFIDENTIALITET

Med undantag för vad som anges i denna sekretessförklaring eller som krävs för juridiska eller administrativa ändamål behandlar VMware dina personuppgifter som konfidentiella. VMware upprätthåller (och kräver att tjänsteleverantörer och agenter upprätthåller) lämpliga organisatoriska och tekniska rutiner som är utformade för att skydda säkerheten och konfidentialiteten hos dina personuppgifter. Till exempel använder VMware fysisk åtkomstkontroll, kryptering, brandväggar, intrångsdetektering och nätverksövervakning beroende på uppgifternas art och omfattningen av bearbetningen. VMwares personal som kan ha tillgång till personuppgifter är skyldig att hålla denna information konfidentiell.

Dock är inga säkerhetsprocedurer eller protokoll garanterade att vara 100 % säkra, så vi uppmanar dig att vara försiktig när du utlämnar personuppgifter online, och att använda tillgängliga verktyg, till exempel internet-brandväggar, antivirusprogram och antispywareprogramvara samt liknande teknik för att skydda dig online. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (till exempel om du anser att säkerheten kring dina personuppgifter har äventyrats), var god och meddela oss omedelbart i enlighet med avsnittet ”Hur du kontaktar oss” nedan.

DEL V: DINA SEKRETESSRÄTTIGHETER

Uppdatering av din information: Om du vill uppdatera personuppgifter som du har lämnat till oss, logga in på myvmware.com och uppdatera din profil.

E-postkommunikation: Du kan avstå från att ta emot kommunikation från VMware genom att klicka på ”unsubscribe” i den e-postkommunikation som vi skickar dig, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@vmware.com (vänligen hänvisa till denna sekretessförklaring gentemot sökanden i din begäran).

Ytterligare rättigheter för EES och vissa andra territorier: Om du är från vissa territorier (t.ex. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) kan du ha rätt att utöva vissa sekretessrättigheter som är tillgängliga för dig enligt gällande lagar. Vi behandlar din förfrågan i enlighet med gällande dataskyddslagar. Vi kan behöva behålla viss information för dokumentationsändamål och/eller för att slutföra transaktioner som du påbörjade innan du begärde radering.

 • Rätt att återkalla eller neka samtycke: Vi kan behöva ditt samtycke för att behandla vissa personuppgifter. När vi gör det har du rätt att vid varje tillfälle dra tillbaka eller neka ditt samtycke. När du bestämmer dig för om du vill ge ditt samtycke bör du notera att vi till exempel inte kan fortsätta med din ansökan om du inte lämnar ditt samtycke. Observera att detta inte påverkar bearbetningens laglighet på grundval av samtycke innan det återkallas.

 • Rätt till åtkomst: Du kan ha rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig.

 • Rätt till borttagning: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att radera personuppgifter som vi har om dig (till exempel om de inte längre är nödvändiga för de syften för vilka de ursprungligen samlades in).

 • Rätt till att bestrida behandling: Du kan ha rätt att begära att VMware slutar behandla dina personuppgifter och/eller slutar skicka e-postkommunikation till dig.

 • Rätt till rättelser: Du kan ha rätt att begära att vi korrigerar eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.

 • Rätt till att begränsa behandling: Du kan ha rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (till exempel om du tror att personuppgifterna vi har om dig inte är korrekta eller lagliga).

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta privacy@vmware.com så att vi kan hantera din begäran i enlighet med gällande lagstiftning. För att skydda din integritet och säkerhet kan vi vidta åtgärder för att verifiera din identitet innan vi hanterar din begäran.

DEL VI: ANNAN INFORMATION

Hur länge behåller vi dina personuppgifter
Vi behåller personuppgifter som vi samlar in om dig när vi har ett pågående legitimt verksamhetsbehov, måste göra det och/eller så länge som behövs för att uppfylla de syften som anges i denna sekretessförklaring, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag. VMware kan också behålla din information i enlighet med gällande lagstiftning för att överväga dig för andra arbetstillfällen, om du inte har angett att du inte önskar att vi behåller dina uppgifter för sådana ändamål. Vi ger dig möjlighet att meddela om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter för dessa ändamål vid den tidpunkt då du lämnar dina uppgifter till oss. I den omfattning som tillåts eller krävs enligt lag kan VMware när som helst radera data. Därför bör du behålla din egen kopia av all information du lämnar till oss. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter tas bort (se sektionen under rubriken ”Dina sekretessrättigheter” för mer information) och vi kommer att hantera din begäran i enlighet med gällande lagar.

När vi inte har något pågående legitimt verksamhetsbehov av att behöva hantera dina personuppgifter kommer vi antingen att radera dem eller anonymisera dem, eller om detta inte är möjligt (till exempel för att dina personuppgifter finns arkiverade som säkerhetskopior) kommer vi att på ett säkert sätt lagra personuppgifter och isolera dem från ytterligare bearbetning tills borttagning är möjlig.

Externa länkar
Vår webbplats och våra tjänster kan tillhandahålla länkar till tredje parts webbplatser via direkta länkar eller genom applikationer som ”dela”- eller ”gilla”-knappar. Andra webbplatser kan också innehålla länkar till VMwares webbplats (till exempel via en annan jobbsökningssida). VMware kontrollerar inte sådana tredje parters webbplatser eller deras sekretesspraxis, vilken kan avvika från VMwares sekretesspolicy. Vi stöder inte eller förmedlar några uppfattningar om tredje parts webbplatser. Den personliga information du väljer att ge ut till orelaterade tredje parter omfattas inte av denna sekretessförklaring. Vi uppmanar dig att granska de sekretesspolicyer som finns på sådana andra webbplatser, tjänster och applikationer för att förstå hur din information kan samlas in och användas.

Ändringar i denna sekretessförklaring
VMware kommer regelbundet att granska och uppdatera denna sekretessförklaring till följd av juridiska, tekniska och affärsmässiga utvecklingar. När vi uppdaterar denna sekretessförklaring nedtecknar vi datumet för den senaste revisionen ovan. Om vi gör väsentliga ändringar i denna sekretessförklaring kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig på ett sätt som står i proportion till betydelsen av de förändringar vi gör. Vi uppmanar dig att granska denna sekretessförklaring ofta för att hålla dig informerad om hur VMware skyddar din information.

Ditt ansvar
Du är ansvarig för informationen som du tillhandahåller eller gör tillgänglig för VMware, och du måste se till att den är ärlig, sanningsenlig, korrekt och inte på något sätt vilseledande. Du måste se till att den information som lämnas inte innehåller material som är obscent, ärekränkande eller kränker någon tredje parts rättigheter, innehåller skadlig kod eller är på annat sätt lagstridigt. Vidare gäller att om du lämnar ut information om någon annan person, exempelvis personer som du tillhandahåller som referenser (”referent”), ansvarar du för att förmedla eventuella klausuler och erhålla de samtycken som krävs för att VMware ska kunna samla in och använda den information som beskrivs i denna sekretessförklaring innan du ger referentens personliga information till VMware.

DEL VII: HUR KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller betänkligheter angående denna sekretessförklaring kan du skriva till oss på privacy@vmware.com eller via brev till: Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA. Vänligen hänvisa till denna sekretessförklaring i din kommunikation.