VMwares sekretessprogram

Tack vare vårt omfattande sekretessprogram kan du vara säker på att dina personuppgifter hålls privata och behandlas ansvarsfullt.

Skydda personuppgifter som tjänsteleverantör

Hur VMware, som personuppgiftsbiträde, gör det möjligt för dig att följa dataskydds- och integritetskrav.

Avtalsöverenskommelser

Läs igenom VMwares avtalsförpliktelser för det löpande skyddet av de personuppgifter du lämnar till dess tjänster.

Domstolsbeslut, myndigheters tillgång, brottsbekämpning

Se hur VMware hanterar förfrågningar om tillgång till uppgifter, stämningar, domstolsbeslut och andra juridiska och förvaltningsmässiga krav.

Mekanismer för dataöverföring

Läs mer om de mekanismer som VMware nyttjar när vi överför personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och Storbritannien till tredjeländer.

Underordnade personuppgiftsbiträden

Utforska listan över tredje män som VMware samarbetar med för att utföra tjänster för dess räkning och registrera dig för att bli meddelad om listan ändras.

VMwares produkter och tjänster

De personuppgifter som VMware samlar in och behandlar varierar beroende på vilka tjänster du köper. Läs igenom databladen som berör integritet och UEM-redovisningen så ser du de personuppgifter som VMware bearbetar i samband med företagets tjänster.

Skydda personuppgifter som företag

Hur VMware i egenskap av personuppgiftsansvarig uppfyller kraven för dataskydd och integritet.

Integritetsmeddelanden

VMwares integritetsmeddelanden beskriver vilka personuppgifter som samlas in, hur de används, hur länge de lagras och vilka som har tillgång till dem.

Integritetsandan på VMware

VMwares sekretesspolicyer och utbildningsprogram säkerställer att medarbetarna vet hur de ska skydda dina data. Företagets dataskyddsombud rådfrågas också vid behov.

Integritet per design och register över bearbetning

VMware har ett omfattande integritetsprogram som inbegriper integritetsgranskningar, register över bearbetningsaktiviteter och konsekvensbedömningar av överföringar.

Marknadsföringspreferenser och registrerades rättigheter

VMware respekterar din integritet och erbjuder valmöjligheter och kontroll över dina personuppgifter.

Vanliga frågor

”Kundinnehåll” (eller ”Ditt innehåll”) är allt innehåll som du, som kund, eller dina användare överför till en molntjänst för bearbetning, lagring eller värdlagring i samband med ditt konto. I samband med Supporttjänster är ”Kundinnehåll” allt innehåll som du tillhandahåller till VMware som ett led i Supporttjänster. Definitionen av ”Kundinnehåll” finns i VMwares allmänna villkor. Kundinnehåll omfattar till exempel data som du eller dina användare lagrar i Workspace ONE. Viktigt är att dina kontouppgifter som namn, användarnamn, telefonnummer och faktureringsinformation som är kopplade till ditt konto inte ingår i definitionen av ”Kundinnehåll”. Detta gäller även all information som VMware samlar in i samband med att du brukar företagets molntjänster. VMware hanterar i stället den informationen enligt företagets integritetsmeddelande.

Du behåller alltid äganderätten till Kundinnehåll. Du bestämmer vilka VMware Cloud-tjänster du använder för att bearbeta, lagra och värdlagra Kundinnehåll och vilken information du överför till molntjänsten som Kundinnehåll. VMware kommer inte att komma åt eller använda Kundinnehåll i något syfte utom när det är nödvändigt för att erbjuda dig molntjänsten eller enligt vad som framkommer och är tillåtet i VMware allmänna villkor som gäller dig. Slutligen använder VMware inte Kundinnehåll för marknadsföring eller reklam.

VMware erbjuder företag lösningar som gör det möjligt för kunderna att konstruera, hantera, säkra och köra appar i flera system och miljöer. Även om VMware anser att arten av de tjänster som företaget erbjuder sina kunder i allmänhet inte motiverar myndigheter att begära direkt tillgång till Kundinnehåll, vidtog VMware följande åtgärder för att följa Schrems II-utslaget och för att hjälpa kunder med deras egen efterlevnad i samband med de data som de behandlar som personuppgiftsansvariga:

Stärkta avtalsåtaganden i fråga om åtkomstförfrågningar från myndigheter
VMware ändrade avsnittet ”Obligatorisk redovisning” i VMwares allmänna villkor för att klargöra hur VMware hanterar åtkomstförfrågningar från myndigheter genom att lägga till följande åtaganden:

I de fall avisering till kunden inte är förbjudet enligt lag kommer VMware att

 • Meddela kunden: meddela sina kunder om alla krav på redovisning av kundens innehåll.
 • hänvisa myndigheten till kunden: informera den aktuella myndigheten om att VMware är en tjänsteleverantör som agerar å kundens räkning och att alla förfrågningar om tillgång till kundens innehåll ska riktas skriftligt till den kontaktperson som kunden har meddelat oss, eller kundens juridiska avdelning.
 • begränsas åtkomsten: endast ge tillgång till kundens innehåll med kundens tillstånd. Om kunden begär det kommer vi, på kundens bekostnad, att vidta rimliga åtgärder för att bestrida eventuella krav.

Om VMware är förbjudet enligt lag att meddela kunden kommer VMware att

 • utvärdera den juridisk giltigheten: VMware kommer att utvärdera kravet på redovisning för att avgöra om det är juridiskt giltigt och bindande.
 • ifrågasätta olagliga förfrågningar: VMware kommer att ifrågasätta ordern om företaget med fog menar att ordern inte överensstämmer med tillämplig lag.
 • Begränsa omfattningen av redovisningen: VMware kommer att begränsa omfattningen av all redovisning till enbart de uppgifter vi är skyldiga att avslöja och kommer att redovisa uppgifterna enligt tillämplig lag.

Insyn i processen för hanteringen av myndigheters åtkomstförfrågningar och amerikanska myndigheter

För att hjälpa kunder att förstå mer av VMwares åtaganden och processen för hantering av myndigheters åtkomstförfrågningar, däribland åtaganden som framkommer i VMwares bindande företagsbestämmelser, har VMware utarbetat VMwares principer för hantering av myndigheteters förfrågningar om åtkomst till kundinnehåll.

Vidare har VMware utarbetat ett utlåtande om tillämpningen av FISA Section 702 och Executive Order 12333 i samband med Schrems II för att ta itu med farhågor om att amerikanska underrättelsetjänster har tillgång till data som överförs från EU till USA och för att hjälpa kunder att förstå den sannolika tillämpningen av två amerikanska krav: Executive Order (EO) 12333 och Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) Section 702. VMware är övertygat om att risken är liten för att företaget skulle omfattas av Section 702 eller EO 12333 i samband med att det tillhandahåller tjänsterna med tanke på arten av de tjänster som företaget tillhandahåller.

Uppdaterade avtal med underordnade personuppgiftsbiträden för att säkerställa en rättslig grund för överföring av personuppgifter

Sedan skölden för skydd av privatlivet i EU och USA ogiltigförklarades har VMware implementerat standardavtalsklausuler med alla sina underordnade personuppgiftsbiträden som tidigare förlitade sig på skölden för skydd av privatlivet i EU och USA som dataöverföringsmekanism. I egenskap av personuppgiftsbiträde förlitar sig VMware på bindande företagsbestämmelser för att överföra personuppgifter utanför EU i samband med tillhandahållandet av tillämpliga VMware-tjänster som anges i VMwares tillägg om databehandling.

Tekniska och organisatoriska åtgärder

VMware bekräftar sitt åtagande om att implementera och upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som anges i VMwares tillägg om databehandling. På VMwares tillitscenter beskrivs de externa certifieringar och granskningar som VMware upprätthåller i samband med sina tjänster. Med tanke på arten av VMwares tjänster har kunder även kontroll över hur de konfigurerar tjänsterna och kan implementera alla nödvändiga administrativa och tekniska kontroller som krävs för att skydda de data som behandlas i samband med deras bruk av den aktuella tjänsten. I många fall erbjuder VMware både lokala och värdbaserade lösningar som kunder kan välja mellan när de hanterar sina system och sin infrastruktur.

Konsekvensbedömningar av överföringar
VMware införde en process för att genomföra konsekvensbedömningar av överföringar som beskrivs närmare i de vanliga frågorna om konsekvensbedömningar av överföringar. Vidare ändrade VMware sina bindande företagsbestämmelser för personuppgiftsbiträden (BFFP), som godkänts av tillsynsmyndigheter. De omfattar nu ett åtagande om att genomföra konsekvensbedömningar av överföringar. Se VMwares rutin för konsekvensbedömningar av överföringar som anges i företagets BFFP.

Insyn i de typer av data som behandlas av VMware-tjänsten – Datablad
Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) meddelande i svaren på vanliga frågor om ”Schrems II” att det är nödvändigt att överväga typerna av data som överförs som en faktor för att avgöra om det föreligger en adekvat skyddsnivå kring överföringen av personuppgifter utanför EU, och att registeransvariga bör genomföra en analys i olika fall för att fastställa riskerna med en sådan överföring. För att hjälpa kunder att förstå de typer av data som behandlas i samband med att de använder VMware-tjänster har VMware beskrivit alla tjänster och tillhandahåller datablad för vissa tjänster i integritetsavsnittet på VMwares tillitscenter. För Workspace One-tjänster tillhandahåller VMware även Redovisning för Workspace One.

VMware anlitar och utnyttjar tredje man för att utföra tjänster för sin räkning i samband med att företaget tillhandahåller tjänster eller i samband med support- och prenumerationstjänster. När tredje man som behandlar personuppgifter som underordnat personuppgiftsbiträde (enligt definitionen av dessa termer i tillägget om databehandling) anlitas, har VMware infört följande processer och rutiner:

 1. Avtalsåtagande och internationella dataöverföringar: VMware ingår databehandlingsavtal med alla sina underordnade personuppgiftsbiträden. I dem krävs det att underordnade personuppgiftsbiträden garanterar personuppgifters integritet, säkerhet och konfidentialitet med villkor som väsentligen liknar de avtalsåtaganden som VMware gör gentemot sina egna kunder i tillägget om databehandling. VMware förlitar sig på EU:s standardavtalsklausuler såvida det inte finns en annan legitim dataöverföringsmekanism och det underordnade personuppgiftsbiträdet gör lämpliga avtalsåtaganden.

 2. Process för integritetsgranskning och integritet per design: VMware har infört en central, heltäckande process för att hantera externa leverantörer för att på så sätt kunna ta emot nya leverantörer, däribland för att inleda, genomföra och hålla reda på externa integritets- och säkerhetsgranskningar med hjälp av centrala verktyg för att hjälpa till med företagets efterlevnadsarbete. VMwares integritetsteam utför detaljerade integritetsgranskningar av tjänsterna som de underordnade personuppgiftsbiträdena tillhandahåller, däribland att fastställa kategorierna för de personuppgifter som behandlas och syftena med behandlingen. Granskningarna omfattar införande av integritetskontroller för att minska riskerna som förknippas med att de underordnade personuppgiftsbiträdena har tillgång till och behandlar personuppgifter och säkerställa regelefterlevnad.

 3. Process för säkerhetsgranskning: VMware upprätthåller en policy och rutin för att genomföra säkerhetsgranskningar av underordnade personuppgiftsbiträden. VMwares säkerhetsteam genomför en första säkerhetsgranskning av alla nya underordnade personuppgiftsbiträden och sköter den löpande övervakningen utifrån den identifierade säkerhetsrisknivån.

 4. Lista över underordnade personuppgiftsbiträden och meddelanden om nya underordnade personuppgiftsbiträden: VMware har en lista med de underordnade personuppgiftsbiträden som anlitas i enskilda tjänster och i samband med support- och prenumerationstjänster. VMware meddelar på förhand att företaget anlitar ett nytt underordnat personuppgiftsbiträde för kunder som har prenumererat på meddelanden om en specifik tjänst.

VMware har en intern rutin för att spåra, analysera och bedöma nya lagar, förordningar, bindande råd och rättspraxis som kan gälla VMware oavsett om det rör företagets tillhandahållande av tjänster eller skötseln av dess verksamhet. Integritetsteamet nyttjar externa rådgivare, externa verktyg för integritetsundersökningar och nyheter till advokatbyråer för att förstå när nya lagar och förordningar antas.

När det är fastställt att en specifik integritetslagstiftning gäller VMware, vilket exempelvis var fallet med lagar i Kina, Japan, Kalifornien, Colorado, Virginia och Utah, tar VMware reda på de juridiska kraven och genomför en projektplan för att säkerställa efterlevnad. Under implementeringsprocessen pratar VMwares integritetsteam med relevanta interna intressenter och identifierar de rutiner och kontroller som behöver ändras för att uppfylla de nya juridiska kraven. VMwares integritetsteam förlitar sig på sitt ekosystem med integritetsråd (som olika funktionsområden som marknads-, personal- eller säljavdelningen står bakom) på företaget för att hjälpa till med genomförandet av nya eller ändrade lagar snabbt och effektivt.

VMwares integritetsteam utnyttjar också sin vanliga integritetsutbildning och andra företagsutbildningar för att säkerställa att all personal och alla entreprenörer är ordentligt utbildade om alla nya juridiska krav som kan påverka deras affärsfunktion. Som ett led i VMwares efterlevnad av företagets bindande företagsbestämmelser för personuppgiftsbiträden införde VMware exempelvis nödvändiga utbildningar inom ramen för sin årliga obligatoriska säkerhets- och medvetenhetsutbildning, samt uppdaterade sin uppförandekod för att återspegla de nya kraven.

VMware tar sina molntjänsters säkerhet på ytterligt stort allvar. Mer information om hur VMware säkrar sina molntjänster finns på säkerhetssidan i tillitscentret. VMware upprätthåller ett program för hantering av informationssäkerheten som följer ISO 27001-standarden och granskas minst en gång per år för att säkerställa att lämpliga kontroller, rutiner och metoder nyttjas.

När du använder VMware Cloud-tjänster är du ansvarig för att konfigurera och införa de nödvändiga tekniska, organisatoriska och administrativa kontrollerna för att du ska kunna följa alla lagar som gäller ditt bruk av molntjänsten. Detta kan bero på vilka typer av data du väljer att behandla med tjänsten. Ditt ansvar avseende ditt Kundinnehålls säkerhet anges i det tillämpliga avtalet och inkluderar att du (a) kontrollerar åtkomsten som du ger dina användare, (b) konfigurerar molntjänsten på lämpligt vis, (c) säkerställer säkerheten för Kundinnehåll medan det överförs till och från molntjänsten, (d) använder krypteringsteknik för att skydda Kundinnehåll i den mån du anser det nödvändigt, samt (e) säkerhetskopierar Kundinnehåll.

Hur vi skyddar personuppgifter som tjänsteleverantör

Som personuppgiftsbiträde har VMware utvecklat ett omfattande integritetsprogram för att du som personuppgiftsansvarig ska följa dataskyddslagstiftningen när du brukar tjänsten.

Avtalsmässiga åtaganden

Dessa sekretessavtal kompletterar VMwares allmänna villkor, som finns på VMware ONE Contract Center.
Tillägg om databehandling

Tillägg om databehandling

VMwares avtalsenliga åtaganden för att skydda dina personuppgifters säkerhet, konfidentialitet och integritet.

Tillägg om extra GDPR-åtgärder

Tillägg om extra GDPR-åtgärder

En integrerad del av VMwares tillägg om databehandling som överensstämmer med de reviderade EU-standardavtalsklausulerna som följer av Schrems II-utslaget.

Avtal med affärspartner

Avtal med affärspartner

VMwares åtagande om att skydda hälsoinformation för vissa tjänster där kunden är en enhet som ingår enligt HIPAA.

Mekanismer för dataöverföring

VMware kan överföra personuppgifter som du skickar till tjänsterna som innehåll från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och Storbritannien till tredjeländer i egenskap av personuppgiftsbiträde.

Bindande företagsbestämmelser

Som personuppgiftsbiträde förlitar sig VMware på bindande företagsbestämmelser för att överföra personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz och Storbritannien till tredjeländer. Bindande företagsbestämmelser är en dataöverföringsmekanism enligt den allmänna dataskyddsförordningen (”EU GDPR”), Schweiz federala lag om dataskydd (”FADP”) och den brittiska dataskyddslagen. VMwares bindande företagsbestämmelser är juridiskt bindande för medlemmarna i VMware-koncernen via ett koncernöverskridande avtal (”KA”) och gäller alla överföringar av personuppgifter mellan medlemmar där man hänvisar till bindande företagsbestämmelser i avtalet med kunden.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz

VMwares bindande företagsbestämmelser för EES godkändes av de europeiska dataskyddsmyndigheterna med den irländska dataskyddsmyndigheten som huvudmyndighet 23 maj 2018. Dessa bindande företagsbestämmelser uppdaterades i maj 2021 för att implementera kontroller efter GDPR och sedan igen i oktober 2022 för att implementera krav efter Schrems II. VMware tillhandahåller årliga uppdateringar till den irländska dataskyddsmyndigheten och omfattar de ändringar av de bindande företagsbestämmelserna som kan behövas. Årliga uppdateringar görs i maj.

För överföringar av personuppgifter utanför Schweiz förlitar sig VMware på liknande sätt på de bindande företagsbestämmelser som gäller i EES.

VMWARES BINDANDE FÖRETAGSBESTÄMMELSER

SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR OM BINDANDE FÖRETAGSBESTÄMMELSER FÖR PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

Storbritannien

VMwares ansökan om bindande företagsbestämmelser för personuppgiftsbiträden i Storbritannien är för närvarande under behandling, och VMwares tillägg om databehandling kommer att uppdateras när företagsbestämmelserna i Storbritannien träder i kraft. Under tiden har VMware avtalat i sitt tillägg om dataskydd om att utvidga de skydd som anges i de bindande företagsbestämmelserna för EES till överföringar av personuppgifter från Storbritannien till tredjeländer där VMware agerar personuppgiftsbiträde.

VANLIGA FRÅGOR OM INTERNATIONELL DATAÖVERFÖRING

Underordnade personuppgiftsbiträden

VMware följer angivna processer och rutiner för att skydda dina personuppgifter när du samverkar med tredje man som utför tjänster för företagets räkning.

Standardavtalsklausuler för internationell dataöverföring

VMware ingår databehandlingsavtal med alla underordnade personuppgiftsbiträden. De kräver att de upprätthåller personuppgifters integritet, säkerhet och konfidentialitet med villkor som väsentligen liknar de avtalsenliga åtagandena i vårt tillägg om databehandling. För att säkerställa trygga, säkra och lagliga dataöverföringar från EES, Schweiz och Storbritannien, och för att skydda alla efterföljande överföringar, förlitar sig VMware på standardavtalsklausulerna i EES, International Data Transfer Agreement i Storbritannien eller Storbritanniens tillägg till standardavtalsklausulerna i EES om inte en annan legitim dataöverföringsmekanism är aktuell.

Lista över underordnade personuppgiftsbiträden och aviseringar

VMware upprätthåller en lista över de underordnade personuppgiftsbiträden som används av varje VMware-tjänst.

Du kan få meddelande när ett nytt underordnat personuppgiftsbiträde anlitas av din tjänst genom att prenumerera på meddelanden.

Domstolsbeslut, myndigheters åtkomst och förfrågningar från polismyndigheter

VMware har åtagit sig att skydda sina kunders innehåll och följa tillämplig lag.

VMware gör åtaganden i sina allmänna villkor (se avsnittet Nödvändiga redovisningar) och policyn för bindande företagsbestämmelser för personuppgiftsbiträden som rör hur företaget kommer att hantera åtkomstförfrågningar från myndigheter, stämningar, domstolsbeslut, myndigheters åtgärder eller andra juridiska eller förvaltningsmässiga krav om att avslöja någon kunds innehåll.

VMware är inte medvetet om någon lag som skulle inkräkta på dess förmåga att följa sina åtaganden i fråga om åtkomstförfrågningar från myndigheter och obligatoriska redovisningar enligt VMwares allmänna villkor.

VMware kommer under inga omständigheter att avslöja några personuppgifter på ett massivt, oproportionerligt eller urskillningslöst sätt som går utöver vad som är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.

Insynsrapport

Den här rapporten publiceras årligen och visar antalet förfrågningar från myndigheter och brottsbekämpande myndigheter som VMware tar emot globalt. Läs förra årets rapport.

Amerikanska myndigheter – FISA

Uttalande från VMware om Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) Section 702 och Executive Order (EO) 12333.

Åtkomstförfrågningar från myndigheter

VMware följer ett antal grundprinciper när företaget svarar på åtkomstförfrågningar som gäller ditt innehåll.

VMwares produkter och tjänster

VMware tillhandahåller datablad som hjälper dig att förstå de personuppgifter som behandlas i företagets tjänster och andra resurser som beskriver dess enhetliga program för slutpunktshantering och dataanvändning.

Workspace ONE Unified Endpoint Management

VMware Workspace ONE Unified Endpoint Management är en lösning med en skalbar metod för processautomatisering, hantering av slutanvändares enheter och appar samt säkerhet på företagsnivå. För att hjälpa kunderna att uppfylla sina lagenliga skyldigheter om öppenhet tillhandahåller VMware Workspace One Disclosure. Kunder kan i egenskap av personuppgiftsansvariga ge sina användare ett integritetsmeddelande som utgår från denna redovisning och kundens konfiguration, bruk och driftsättning av Workspace One. Gå till produktsidan för Workspace ONE Unified Endpoint Management (UEM) om du vill veta mer.

Förbättra våra produkter och tjänster

VMware samlar in information om kundorganisationers bruk av VMwares produkter och tjänster för sina analyser och program för förbättring av kundupplevelsen, som är konstruerade för att förbättra VMwares erbjudanden och din kundupplevelse.

Integritet per design och register över bearbetning

Integritetsgranskningar, konsekvensbedömningar av överföringar och register över bearbetningsaktiviteter är viktiga delar av VMwares integritetsprogram och är konstruerade för att mildra risker och säkerställa efterlevnaden.

Integritetsgranskningar

VMwares produkter och tjänster

VMware har infört en ram för integritet per design i livscykeln för sina lokala produkter och värdtjänster.

Ramen för integritet per design omfattar

 • dokumenterade anvisningar om hur man låter en produkt eller tjänst genomgå en integritetsgranskning
 • utsedda jurister som genomför integritetsgranskningar
 • konsekvensbedömningar av databearbetning (om det krävs)
 • allmänna integritetskrav för att konstruera produkter och tjänster som överensstämmer med tillämpliga dataskydds- och integritetslagar.

Externa leverantörer

VMware har infört en central, heltäckande process för att hantera externa leverantörer och på så sätt kunna ta emot nya leverantörer.

VMwares integritetsteam utför integritetsgranskningar av tjänsterna som leverantörer tillhandahåller, däribland att

 • fastställa de kategorier av personuppgifter som bearbetas och syftena med behandlingen
 • införa integritetskontroller för att minska riskerna som förknippas med leverantörers tillgång till och bearbetning av personuppgifter för att säkerställa överensstämmelse med lagstiftningen.

Konsekvensbedömningar av överföringar

VMware genomför konsekvensbedömningar av överföringar för personuppgifter som överförs från EES, Schweiz eller Storbritannien till tredjeländer som inte har beviljats statusen nöjaktig.

Företagets interna rutin för att genomföra konsekvensbedömningar av överföringen följer Europeiska dataskyddsstyrelsens (EDPB) råd och UK Information Commissioner’s Offices International Transfer Risk Assessment and Tool.

Detta omfattar att

 • genomföra en analys på landsnivå
 • samla in ytterligare information från VMwares leverantörer för att bedöma myndigheters åtkomst
 • genomföra konsekvensbedömningar av överföringar som ett led i integritetsgranskningen för VMwares produkter och tjänster, externa underordnade personuppgiftsbiträden och företagsfunktioner.

Mer information om bland annat hur VMware hanterar förfrågningar om åtkomst från myndigheter och sannolikheten för sådana förfrågningar finns i de vanliga frågorna om konsekvensbedömningar av överföringar.

Register över bearbetningsaktiviteter

Register med bearbetningsaktiviteter (RMB) beskriver vilka personuppgifter VMware har som organisation och var de finns. Registret utgår från en granskning och datamappning av information och är en omfattande förteckning av vad VMware gör för att bearbeta personuppgifter och innehåller information om

 • datakategorier
 • registrerade
 • syftet med och den lagliga grunden för behandlingen
 • datamottagare
 • perioderna under vilka uppgifter sparas
 • en beskrivning av de tekniska och organisatoriska åtgärderna samt dokumentation av skyddsåtgärder.
 • Våra underordnade personuppgiftsbiträden sköter om bearbetningen

VMwares register med bearbetningsaktiviteter granskas och uppdateras regelbundet. VMware ger dataskyddsmyndigheter tillgång i den mån det krävs för att följa lagstadgade skyldigheter.

Integritetsandan på VMware

Vi träffar val varje dag som påverkar dataintegriteten. VMwares policyer, utbildning och råd från dataskyddsombud säkerställer att varje beslut som fattas är det rätta.

Sekretesspolicyer och integritetspraxis

VMware har omfattande policyer och rutiner för att säkerställa att personuppgifter är tillräckligt skyddade och för att hjälpa till att identifiera, förebygga och lösa sårbarheten i företagets produkter och tjänster. Dessa policyer och rutiner granskas och uppdateras kontinuerligt.

Program för integritetsutbildning

VMwares medarbetare genomgår obligatorisk integritetsutbildning regelbundet, både allmän och rollspecifik. Alla medarbetare måste skriva under sekretessavtal.

Dataskyddsombud

VMwares integritetsteam anlitar vid behov ett dataskyddsombud i frågor som rör skyddet av personuppgifter, lagliga skyldigheter och efterlevnad av lagar, konsekvensbedömningar av dataskyddet och som kontakt för tillsynsmyndigheter.

Ta kontroll över din dataintegritet

VMware respekterar det du väljer för att skydda dina personuppgifter och dina integritetsrättigheter.
Preferenser för marknadsföringsmeddelanden

Du kan ändra dina preferenser för reklam och marknadsföringsmeddelanden, däribland inbjudningar till event, nyhetsbrev och utbildningsprogram.

Kontaktformulär i integritetsfrågor

Kontakta VMware om du vill veta något om dina personuppgifter eller utöva dina rättigheter enligt integritetslagstiftningen.

Cookie-hantering

VMwares cookie-meddelande beskriver hur vi använder cookies och liknande teknik. Du kan hantera dina preferenser genom att klicka på knappen Cookie-inställningar i det nedre högra hörnet på någon av VMwares webbsidor.