Kit Beall

Kit Beall

全球客戶和電信業

 

查看個人簡歷

Roger Egan

Roger Egan

全球 Tanzu 銷售

 

查看個人簡歷

Laura Heisman

Laura Heisman

 

行銷長

 

查看個人簡歷

Sandy Hogan

 

全球商務和合作夥伴銷售

 

查看個人簡歷

John Sabino

John Sabino

 

客戶經驗長  

 

查看個人簡歷

Zia Yusuf

 

策略性商業網路和產業解決方案

 

查看個人簡歷

Sylvain Cazard

Sylvain Cazard

亞太及日本地區總經理

 

查看個人簡歷

Luigi Freguia

 

歐洲、非洲及中東地區總經理

 

查看個人簡歷

Paula Hodgins

Paula Hodgins

 

全球雲端銷售

 

查看個人簡歷

Susan Nash

 

Dell Business

 

查看個人簡歷

Joan Stone

Joan Stone

 

通訊長

 

查看個人簡歷

Dan Zugelder

 

美洲地區總經理

 

查看個人簡歷